General Audit Chamber Report on the 2010 financial statements of St Maarten to Parliament

632 views

Published on

General Audit Chamber Report on the 2010 financial statements of St Maarten to Parliament

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

General Audit Chamber Report on the 2010 financial statements of St Maarten to Parliament

 1. 1. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten      Inhoud   1  Inleiding  5 2  Samenvatting  6  Summary  8 3  Algemeen  10 3.1  Wettelijk kader  10 3.2  Indiening van de rekening  11 3.3  Vaststelling rekeningen door de Eilandsraad  11 3.4  Reikwijdte en diepgang van het onderzoek  11 3.5  Verrichte werkzaamheden  12 4  Financieel beheer  14 4.1  Definitie  14 4.2  Het financieel beheer  14 4.3  Het financieel beheer in de toekomst  15 5  Bevindingen jaarrekening  17 5.1  Inrichting en informatiewaarde van de jaarrekening  17 5.2  Het exploitatiesaldo  18 5.3  De begrotingsuitvoering  20 5.4  Bevindingen accountantscontrole  21 5.5  Waarderingsgrondslagen  22 5.6  Balansposten  22 5.6.1  Initiële beginbalans per 1 januari 2010  22 5.6.2  Materiële vaste activa  23 5.6.3  Deelnemingen  23 5.6.4  Debiteuren  24 5.6.5  Eigen Vermogen ­ Algemene Reserve  25 5.6.6  Voorzieningen  25 5.6.7  Backservice verplichting pensioenen  26 5.6.8  Vlottende passiva NAf 186.143.829  26 5.6.9  Niet uit de balans blijkende verplichtingen  26 5.7  Gewone Dienst – Exploitatierekening  28 5.7.1  Hoofdfunctie 9 ­ inkomsten  28 5.7.1.1  Belastingopbrengsten algemeen  28 5.7.1.2  Overige opbrengsten  28 6  Bezwaren met betrekking tot het gevoerde financieel beheer en de jaarrekeningen   29 7  Oordeel jaarrekening  30  Algemene Rekenkamer   2
 2. 2. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 8  Reactie van de Minister van Financiën op de bevindingen van de Rekenkamer  31 9  Bijlage 1 – Recapitulatie van de bevindingen en conclusies  32 9.1  Bevindingen  32 9.2  Conclusies  33 10  Bijlage 2 – Gekwantificeerde onrechtmatige uitgaven, getrouwheidsfouten,  onzekerheden en ondoelmatige uitgaven (bedragen in miljoen Antilliaanse guldens)   34 Bijlage 3 – Reactie van de Minister van Financiën  35        Algemene Rekenkamer   3
 3. 3. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten    Algemene Rekenkamer   4
 4. 4. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 1 Inleiding  Per 10 oktober 2010 is het Eilandgebied Sint Maarten land geworden. In de plaats van het  Bestuurscollege  en  de  Eilandsraad,  zijn  de  Raad  van  Ministers  en  de  Staten  gekomen.  De  werkzaamheden  van  de  Algemene  Rekenkamer  Nederlandse  Antillen  zijn  per  10  oktober  2010 voortgezet door de Algemene Rekenkamer Sint Maarten (de Rekenkamer).     Vanaf  10  oktober  2010  geldt  de  Landsverordening  Algemene  Rekenkamer  Sint  Maarten.  Noch  in  deze  landsverordening,  of  enig  andere  wetgeving,  zijn  overgangsregelingen  opgenomen ten aanzien van onderzoeken door de Rekenkamer die betrekking hebben op de  periode  vóór  10  oktober  2010.  De  Rekenkamer  heeft  voor  wat  betreft  de  periode  vóór  10  oktober 2010, de keuze gemaakt alleen die zaken te onderzoeken die van groot belang zijn  voor  het  land  Sint  Maarten  (zie  brief  aan  de  MIN  FIN  AR1910/43  d.d.  19  oktober  2011).  Onderzoeken naar de jaarrekeningen van het voormalige Eilandgebied Sint Maarten vindt de  Rekenkamer van groot belang.    De Rekenkamer is geen regeling bekend op basis waarvan dit rapport, dat handelt over de  Algemene  Dienst  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten,  verder  dient  te  worden  afgehandeld.  Onder  deze  omstandigheden  acht  de  Rekenkamer  de  aanbieding  aan  de  Staten  van  Sint  Maarten het meest voor de hand liggend.  Algemene Rekenkamer   5
 5. 5. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 2 Samenvatting  De  Algemene  Rekenkamer  Sint  Maarten  heeft  de  jaarrekening  2010  van  de  Algemene  Dienst  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  onderzocht.  Het  doel  van  het  onderzoek  is  het  geven van een oordeel over het gevoerde financieel beheer en de verantwoording.   Bij het onderzoek is nagegaan of:  - de  verplichtingen,  uitgaven  en  de  ontvangsten  tot  stand  zijn  gekomen  in  overeenstemming met de vastgestelde Eilandsbegroting;  - er zorg is gedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer;  - de  financiële  verantwoording  overeenkomstig  de  daarvoor  gegeven  voorschriften  zijn  opgesteld;   - de financiële verantwoording het gevoerde financieel beheer deugdelijk weergeeft.  Op  grond  van  de  gesignaleerde  tekortkomingen  en  bezwaren  meentde  Rekenkamer  dat  geen  goedkeuring  zou  kunnen  worden  gehechtaan  de  jaarrekening  2010  van  de  Algemene  Dienst  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten,  zoals bedoeld in artikel 134 van de Staatsregeling van de voormalige Nederlandse  Antillen.  Op  basis  van  door  de  Algemene  Rekenkamer  Nederlandse  Antillen  uitgebrachte  rapporten  op  jaarrekeningen  van  het  Eilandgebied  van  voorgaande  jaren,  lijktdat  de  hieraan  ten  grondslag  liggende  oorzaken  niet  nieuw  zijn1.  De  jaarrekening  2010  is  door  de  Stichting  Overheidsaccountantsbureau gecontroleerd.   De overige belangrijkste conclusies van het onderzoek van de Rekenkamer zijn:  1. De  verplichtingen,  uitgaven  en  ontvangsten  zijn  voor  een  materieel  deelniet  tot  stand  gekomen  in  overeenstemming  met  de  vastgestelde  Eilandsbegroting  noch  met  andere  wettelijke regelingen.  2. Het financieel beheer is nog niet op orde.  3. De jaarrekening isdoor de SOAB voorzien van een afkeurende controleverklaring.  4. De  financiële  verantwoording  is  niet  overeenkomstig  de  daarvoor  gegeven  voorschriftenopgesteld.  In  strijd  met  de  Comptabiliteitsvoorschriften  (P.B.  1953,  no.  174, zoals gewijzigd) ontbrekendiverse toelichtingen en voorgeschreven staten.  5. De informatiewaarde van de jaarrekeningen is onvoldoende. Hierdoor wordt het op een  verantwoorde  wijze  afleggen  van  verantwoording  door  gezagsdragers  aan  de  Statenernstig bemoeilijkt.   1 Vanaf 10 oktober 2010 geldt de Landsverordening Algemene Rekenkamer Sint Maarten. Noch in  deze  landsverordening,  of  enig  andere  wetgeving,  zijn  overgangsregelingen  opgenomen  ten  aanzien  van  onderzoeken  door  de  Rekenkamer  die  betrekking  hebben  op  de  periode  vóór  10  oktober 2010. De Rekenkamer kan dus geen bindend oordeel geven op de jaarrekening.  Algemene Rekenkamer   6
 6. 6. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 6. De  administratieve  organisatie  inclusief  de  interne  controle  op  hoofdlijnen  voldoet  nog  nietaan  de  daaraan  te  stellen  eisen.  Dit  geldt  zowel  ten  aanzien  van  de  kosten  als  de  opbrengsten.  Als  gevolg  hiervan  bestaat  onzekerheid  over  de  juistheid  en  de  volledigheid.  7. Het  totaal  van  de  rechtmatigheidsfouten  in  de  jaarrekening  als  gevolg  van  begrotingsoverschrijdingen  en  andere  oorzaken  bedraagt  NAf47  miljoen.  De  Rekenkamer merkt hierbij op dat de kans bestaat dat er meer fouten in de jaarrekening  voorkomen. 8. Het  totaal  van  de  gekwantificeerde  getrouwheidsfouten  in  de  jaarrekening  bedraagt  NAf846  miljoen.  Het  betreft  de  balansposten  Materiële  Vaste  Activa,  Financiële  Vaste  Activa en Eigen Vermogen. DeRekenkamer merkt hierbij op dat de kans bestaat dat er  meer fouten in de jaarrekening voorkomen.  9. Er  bestaan  materiële  onzekerheden  ten  aanzien  van  de  volledigheid,  bestaan  en  waardering  van  de  balansposten  Debiteuren,  Crediteuren,  Backservice  Pensioenen  en  Voorzieningen. Om te komen tot een goedkeuring van de jaarrekening – voor de komende jaren ­ door de SOAB  en  de  Rekenkamer  zal  de  regering  de  komende  jaren  een  grote  inspanning  moeten verrichten.  Er  is  nog  een  grote  verbeterslag  te  maken.  Het  is  aan  te  bevelen  deze verbeterslag  planmatig aan te pakken en de uitvoering nauwkeurig te bewaken. Positief in dit verband is te melden dat de afdeling Comptabiliteit reeds bezig is met het uitvoeren van een door de Minister van Financiën goedgekeurd plan van aanpak.  Algemene Rekenkamer   7
 7. 7. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten Summary The General Audit Chamber of Sint Maarten has examined the financial statements 2010 of the  island  territory  of  Sint Maarten.  The  purpose  of  the  study  is  to  give  an  opinion  on  the financial management and accountability.   The investigation examined whether:  - the  liabilities,  expenditure  and  revenue  occurred  in  accordance  with  the  established  island ordinance related to the budget;  - there was an orderly and accountable financial management;  - the financial statements  were prepared in accordance  with the relevantregulations and  rules;   - the financial accountability properly reflects sound financial management.  On  the  basis  of  the  identified  deficiencies  and  objections,  the  General  Audit Chamber arrived at an opinion regarding the financial statements. Specifically, the financial statements (general accounts) for the year 2010 of the island territory of Sint  Maarten  would  not  likely  have  received  an  approval  from  the  General  Audit Chamber per article 134 of the Constitution of the Netherlands Antilles2.  It appears, in the opinion of the General Audit Chamber, that on the basis of reports issued by  the  Court  of  Audit  of  the  Netherlands  Antilles  for  the  period  prior  to  2010,  that  the underlying causes for our opinion are not new. The financial statements 2010 were subject to an audit conducted by Stichting Overheidsaccountants Bureau (SOAB). The overall most important conclusionsreached by the General Audit Chamber include:  1. A  material  part  of  the  liabilities,  expenditures  and  revenues  were  not  established  in  accordance with the approved island budget or with other regulations.  2. The financial management is not yet in order.  3. The annual accounts have been given a negative opinion by the SOAB.  2 As  of  October  10,  2010  the  National  Government  Accounting  ordinance  is  in  effect.  No transitional stipulations regarding the audits of the General Audit Chamber for the period prior to October  10,  2010  are  provided  for  in  any  ordinance,  including  the  National  Government Accounting Ordinance.The General Audit Chamber can therefore not provide a binding opinion for the annual accounts of the island territory 2010. Algemene Rekenkamer   8
 8. 8. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 4. The  financial  statements  were  not  drawn  up  in  accordance  with  the  rules.  Contrary  to  the  Accounting    Requirements  (Comptabiliteitsvoorschriften1953,  P.B.  No.  174,  as  amended), a number of explanatory notes and required statements are missing.  5. In  terms  of  usefulness,  the  information  of  the  annual  accounts  is  insufficient.  This  seriously  complicates  the  ability  of  the  Executive  branch  to  give  account  to  the  Legislature.  6. The  administrative  organization  including  the  internal  control  per  chapter  still  do  not  meet  the  requirements.  This  applies  both  in  relation  to  the  costs  and  revenue.  As  a  result,  there  is  uncertainty  about  the  accuracy  and  comprehensiveness  of  the  information. 7. The total of the errors regarding the correctness (accuracy) in the financial statements  as  a  result  of  budget  overruns  and  other  causes  is  NAf  47  million.  The  General  Audit  Chamber notes that there may be additional errors in the financial statements. 8. The  total  of  the  quantifiable  reliability  errors  in  the  financial  statements  is  NAf  846  million.  The  aforementioned  relates  to  balance  sheet  items:  tangible  fixed  assets,  financial  fixed  assets  and  equity.  The  General  Audit  Chamber  notes  that  there  is  possibility of additional errors in the financial statements. 9. There are material uncertainties regarding the completeness, existence and valuation of  the  following  balance  sheet  items:  Debtors,  Creditors,  Back  Service  on  Pensions  and  Provisions.  In the coming years, a major effort should be made by Government, in order to achieve an approval of the annual accounts from SOAB and the General Audit Chamber.  There  is  quite  a  lot  of  improvement  needed.  It  is  recommended  that  the  improvement  is handled in a planned fashion and that implementation is carefully supervised.  On a positive note,  we  note  that  the  Department  of  Financial  Management  (afdeling  comptabiliteit)  has already made a start in terms of executing a plan of approach previously approved by the Minister of Finance.  Algemene Rekenkamer   9
 9. 9. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 3 Algemeen 3.1 Wettelijk kader  In het kader van haar werkzaamheden zoals vervat in P.B. 2002 no. 135 van de voormalige  Nederlandse  Antillen,  biedt  de  Rekenkamer  u  een  exemplaar  aan  van  het  verslag  van  bevindingen  op  dejaarrekening  van  de  Algemene  Dienst  over  het  dienstjaar  2010  (tot  en  met 9 oktober 2010) van het voormalige Eilandgebied Sint Maarten.  Op grond van artikel 40 van de Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1953 No.  174) is de jaarrekening van de Algemene Dienst van het Eilandgebied Sint Maarten over het  dienstjaar 2010 door de Rekenkamer ter controle ontvangen. In artikel 40 wordt gesteld dat  over elk dienstjaar een rekening van ontvangsten en uitgaven wordt opgemaakt en door het  Bestuurscollege bij de Rekenkamer ter goedkeuring wordt ingediend. Verder wordt in artikel  45  lid  3  van  de  Comptabiliteitsvoorschriften  eilandgebieden  duidelijk  gesteld,  dat  bij  het  ontwerp  der  Eilandsverordening  tot  vaststelling  van  het  slot  van  de  rekening  de  volgende  documenten moeten worden overgelegd:  - een  verklaring  van  bevinding  van  het  onafhankelijke  controleorgaan  bedoeld  in  artikel  134 der Staatsregeling (de Rekenkamer);  - afschrift  van  het  rapport  van  het  onafhankelijke  controleorgaan  bevattende  de  bedenkingen  en  opmerkingen,  waartoe  het  onderzoek  van  de  rekening  en  eventueel  daartoe behorende verantwoordingsstukken aanleiding heeft gegeven.  Zoals  reeds  opgemerkt  bestaat  er  geen  overgangsregeling  op  grond  waarvan  deze  bepalingen hun gelding behouden.  In verband met de invoering van dubbel boekhouden bij het Eilandgebied Sint Maarten zijn  bij wet, in afwijking van de bestaande comptabiliteitsvoorschriften, nieuwe regels ingevoerd  of  toegevoegd.  Deze  regels  zijn  terug  te  vinden  in  het  Experimenteerbesluit  Comptabiliteitsvoorschriften  Eilandgebieden  (P.B  1992  No.  113  en  P.B.  1993  No.  95).  Bij  haar    onderzoek  van  de  rekeningen  is  door  de  Rekenkamer  mede  met  deze  voorschriften  rekening gehouden.  De door de Rekenkamer uit te voeren taken zijn opgenomen in de hoofdstukken III, IV en V  van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Sint Maarten 2010.  Eén  van  de  taken  is  het  doen  van  rechtmatigheidsonderzoek.  Bij  dit  onderzoek  wordt  nagegaan of:  - de  verplichtingen,  uitgaven  en  de  ontvangsten  tot  stand  zijn  gekomen  in  overeenstemming  met  de  vastgestelde  Eilandsbegroting  en  met  andere  wettelijke  regelingen;  - zorg is gedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer;   - de financiële verantwoordingen het gevoerde beheer deugdelijk weergeven;   Algemene Rekenkamer   10
 10. 10. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  - de financiële verantwoordingen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften zijn  opgesteld. 3.2 Indiening van de rekening  In  artikel  40  van  de  Comptabiliteitsvoorschriften  is  bepaald  dat  de  rekening  vóór  1  november  van  het  jaar,  volgende  op  de  afsluiting  van  de  dienst,  ter  goedkeuring  aan  de  Rekenkamer  moet  worden aangeboden. De  jaarrekening  2010  is  bij  brief  van  12 juli  2012  door de Minister van Financiënaan de Rekenkamer aangeboden.  Recent is de jaarrekening 2009 opgesteld (nadat de jaarrekening 2010 was opgesteld). De  Rekenkamer  merkt  nog  op  dat  de  jaarrekeningen  over  2006  tot  en  met  2008  niet  zijn  opgesteld.  Door  het  toenmalige  bestuurscollege  is  derhalve  geen  verantwoording  afgelegd  over  het  uitgevoerde  beleid  en  beheer.  De  Rekenkamer  acht  dit  een  schending  van  de  comptabiliteitsvoorschriften  en  een  miskenning  van  het  belang  van  de  jaarrekening  in  het  verantwoordingsproces.  3.3 Vaststelling rekeningen door de Eilandsraad  De  Comptabiliteitsvoorschriften  eilandgebieden  bepalen  in  artikel  45  dat  het  slot  van  de  rekening  (het  saldo  van  de  Gewone  Dienst)  bij  Eilandsverordening  door  de  Eilandsraad  worden  vastgesteld.  Voorts  bepalen  de  voorschriften  dat  bij  het  ontwerp  van  de  Eilandsverordening een verklaring van bevinding van de Rekenkamer met betrekking tot de  rekening  moet  worden  overgelegd.  De  laatste  vaststelling  door  de  Eilandsraad  is  die  van  2001.  3.4 Reikwijdte en diepgang van het onderzoek  Artikel  134  van  de  Staatsregeling  van  de  voormalige  Nederlandse  Antillen  bepaalt,  dat  de  goedkeuring  der  rekeningen  van  ontvangsten  en  uitgaven  zowel  voor  de  Nederlandse  Antillen als voor de eilandgebieden wordt opgedragen  aan een onafhankelijk orgaan.  Deze  taak  is  nader  uitgewerkt  in  de  Landsverordening  Algemene  Rekenkamer  Nederlandse  Antillen 2002.   De  Rekenkamer  dient  de  rekeningen,  die  een  uitvloeisel  zijn  van  het  door  het  Bestuurscollege  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  gevoerde  beheer,  te  toetsen  op  de  betrouwbaarheid  van  de  posten,  de  opstelling  overeenkomstig  de  geldende  verordeningen  en  de  rechtmatige  totstandkoming  van  de  ontvangsten  en  uitgaven,  een  en  ander  ten  behoeve van de Eilandsraad.  Goedkeuring  door  de  Rekenkamer  strekt  tot  décharge  voor  het  door  het  Bestuurscollege  gevoerde  beheer  over  de  publieke  middelen,  welke  décharge  wordt  verleend  door  de  Eilandsraad.  Het was hierbij de verantwoordelijkheid van het Bestuurscollege om zorg te  dragen voor een ordelijk en controleerbaar beheer. Het Bestuurscollege had hiervoor  de overheidsorganisaties tot haar beschikking, inclusief de Stichting  Overheidsaccountantsbureau (SOAB), die specifiek belast is met de interne controle ten  Algemene Rekenkamer   11
 11. 11. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  behoeve van het Bestuurscollege. Vanaf 10 oktober 2010 is de regering hiervoor  verantwoordelijk.  Enerzijds  behoort  het  tot  de  taak  van  de  Rekenkamer  aandacht  te  schenken  aan  recente  verantwoordingen  en  actuele  ontwikkelingen  (‘good  public  governance’),  anderzijds  is  zij  gehouden haar controletaak ook voor de jaarrekeningen van oude jaren verantwoord uit te  voeren.  In  een  situatie  waarbij  sprake  is  van  belangrijke  tekortkomingen  in  het  financieel  beheer bij de overheden en waarbij bovendien nog niet genoegzaam is voorzien in interne  accountantscontrole,  kan  moeilijk  van  de  Rekenkamer  worden  verwacht,  dat  zij  in  staat  is  om aan de jaarrekeningen haar goedkeuring te hechten.    In  de  comptabiliteitsvoorschriften  (Comptabiliteitslandsverordening)  die  gelden  na  10  oktober  2010  zijn  bepalingen  opgenomen  die  ervoor  moeten  zorgen  dat  de  jaarrekening  tijdig  wordt  opgesteld  en  intern  (SOAB)  en  extern  (Rekenkamer)  wordt  gecontroleerd.  Zo  bepaalt  artikel  53  dat  de  jaarrekening,  nadat  deze  door  de  Raad  van  Ministers  is  geaccordeerd, onmiddellijk naar de Rekenkamer en de accountant moet worden gezonden.  Vervolgens moet volgens hetzelfde artikel de accountant (i.c. de SOAB) binnen anderhalve  maand  na  ontvangst  van  de  jaarrekening  zijn  verklaring  en  het  daarbij  behorende  verslag  aan  de  minister  van  Financiën  en  de  Rekenkamer  zenden.  Tenslotte  moet  de  Rekenkamer  binnen anderhalve maand na ontvangst van het afschrift van het verslag van de accountant  haar verslag van bevindingen mede gericht aan de Staten uitbrengen.    Hoewel  deze  nieuwe  regelgeving  niet  voor  de  jaarrekeningen  van  het  voormalige  Eilandgebied Sint Maarten van toepassing is, heeft de Rekenkamer ernaar gestreefd binnen  de gestelde termijn van anderhalve maand haar verslag van bevindingen aan de Staten uit  te  brengen.  Dit  is  echter  niet  mogelijk  geweest  vanwege  de  noodzaak  van  een  gedegen  proces  van  hoor  en  wederhoor  onder  het  ambtelijk  apparaat  alsmede  metde  regering.  Wij  zijn  van  oordeel  dat  zelfs  zonder  voor  genoemde  uitdagingen  de  periode  van  zes  weken  uiterst kort is voor het voeren van een gedegen onderzoek naar de jaarrekening.    3.5 Verrichte werkzaamheden  De  Algemene  Rekenkamer  Sint  Maarten  bestond  in  het  verslagjaar  2010  (tenminste  operationeel tot 10 oktober 2010) nog niet. Dat is de reden waarom de Rekenkamer in dat  boekjaar  geen  werkzaamheden  heeft  verricht.  De  SOAB  heeft  de  jaarrekening  gecontroleerd.  Door  de  Rekenkamer  zijn  met  betrekking  tot  de  jaarrekening  2010  de  volgende werkzaamheden verricht:  - Nagaan of de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regelgeving;  - Uitvoeren van een  cijferbeoordeling;  - Uitvoeren  van  een  review  van  de  werkzaamheden  met  betrekking  tot  de  jaarrekeningcontrole door de SOAB;  - Voeren van gesprekken met stakeholders;  Algemene Rekenkamer   12
 12. 12. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten - Hoor en wederhoor.    In  het  kader  van  het  ambtelijk  hoor  en  wederhoor  heeft  de  Rekenkamer    de  secretaris­generaal  van  het  Ministerie  van  Financiën  de  Nota  van  Bevindingen  toegestuurd (AR040912/130  d.d.  4  september  jl.).  De  termijn  voor  het  geven  van  een  reactie  was  9 dagen.  Er  is  een  verzoek  van  de  secretaris­generaal  op  de  Nota  waarin  de  secretaris­generaal  om  uitstel  vraagt  tot  29  oktober  2012  ontvangen  op  3  oktober  2012.  De Rekenkamer heeft met dit verzoek niet ingestemd. Bij schrijven van 15 oktober jl. heeft de secretaris­generaal  alsnog  een  reactie  gegeven  op  de  nota.    De  Rekenkamer  heeft  kennis genomen hiervan en in een schrijven d.d. 19 oktober  hierop gereageerd. Er  is geen reden geweest om de nota te wijzigen. Algemene Rekenkamer   13
 13. 13. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 4 Financieel beheer 4.1 Definitie  Onder financieel beheer verstaat de Rekenkamer het volgende:  Het  geheel  van  beslissingen,  handelingen  en  regels  ter  sturing  en  verantwoording  van  de  financiële stromen.  Voorwaarden voor goed financieel beheer zijn “ordelijkheid”  en  “controleerbaarheid”.  Financieel beheer is ordelijk als het onder meer voldoet aan de volgende voorwaarden:  - de  bevoegdheden  tot  het  verrichten  van  financiële  handelingen  zijn  vastgelegd  in  duidelijke  regels  en  er  wordt  ook  volgens  deze  regels  gehandeld.  In  het  verlengde  hiervan  ligt  dat  de  verantwoordelijkheid  voor  de  bewaring  van  financiële  middelen  duidelijk vastgelegd dient te zijn;  - het financieel beheer dient te voldoen aan de regels die gesteld zijn in de regelgeving;  Er  is  sprake  van  controleerbaar  financieel  beheer  wanneer  de  beschikbare  financiële  informatie  externe  controleurs  in  staat  stelt  op  eenvoudige  wijze  de  besluitvorming  op  elk  gewenst moment te reconstrueren. 4.2 Het financieel beheer  In  de  jaarrekening  2010  is  geen  aandacht  geschonken  aan  het  financieel  beheer.  De  Rekenkamer  is  van  oordeel  dat  het  financieel  beheer  een  vast  onderdeel  van  de  jaarrekening hoort te zijn. Informatie zou gegeven moeten worden over de stand van zaken  met betrekking tot het financieel beheer, zoals de onderdelen die voor verbetering vatbaar  zijn, welke maatregelen ter verbetering genomen zijn, wat de voortgang hierbij is e.d.  In  het  rapport  van  bevindingen  van  de  SOAB  bij  de  jaarrekening  2010  heeft  de  SOAB  aangegeven  dat  zij  niet  die  aspecten  van  de  interne  beheersing  heeft  kunnen  controleren  welke relevant waren voor het vaststellen van de getrouwheid  en de rechtmatigheid van de  jaarrekening. Uit de onderbouwing van de afkeurende controleverklaring bij de jaarrekening  2010 is af te leiden dat het financieel beheer in 2010 niet op orde kan zijn geweest. Omdat  door SOAB geen onderzoek hiernaar is verricht, blijft er formeel onzekerheid bestaan over  de kwaliteit van het financieel beheer in 2010.   Uit  een  in  2011  gehouden  inventarisatie  van  het  College  Financieel  Toezicht  (hierna  CFT)  kan  de  voorlopige  conclusie  worden  getrokken  dat  het  financieel  beheer  bij  Sint  Maarten  nog niet op orde is.  Het is  volgens de Rekenkamer niet waarschijnlijk dat het financieel  in  2010 op orde is geweest.   De  Rekenkamer  betreurt  dat  door  de  jaren  heen  nog  onvoldoende  vorderingen  zijn  gemaakt,  die  ertoe  kunnen  leiden  dat  op  korte  termijn  een  goedkeurende  accountantsverklaring  kan  worden  afgegeven.  De  Rekenkamer  ziet  geen  redenen  die  dit  rechtvaardigen.  De  vorderingen  hadden  moeten  zijn  gemaakt  op  het  terrein  van  de  administratieve organisatie. Het belang van een goed werkende administratieve organisatie  heeft  de  Algemene  Rekenkamer  Nederlandse  Antillen  al  jaren  achtereen  bij  het  Algemene Rekenkamer   14
 14. 14. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  Bestuurscollege  onder  de  aandacht  gebracht.  Naast  het  ambtelijk  apparaat  heeft  het  bestuur (respectievelijk het bestuurscollege en de regering) de beschikking over de SOAB.  Een van de taken van de SOAB is het ondersteunen bij de inrichting en het toezicht op de  administratieve  organisatie.Indien  de  prioriteiten  niet  worden  bijgesteld,  vreest  de  Rekenkamer  dat  het  nog  jaren  zal  duren  voordat  sprake  zal  zijn  van  een  controleerbare  situatie.  De  SOAB  heeft  in  2010  geen  interim­controles  ten  behoeve  van  de  jaarrekeningcontrole  2010  bij  de  ministeries  uitgevoerd.  Het  niet  uitvoeren  van  (interim)  controle  betekent  dat  de  SOAB  tussentijds  geen  bevindingen  heeft  over  de  verschillende  processen  binnen  de  overheid.  Wanneer  deze  bevindingen  tijdig  bekend  worden  gemaakt  aan  Sint  Maarten  kunnen  mogelijk  nog  tijdens  het  dienstjaar  correcties  in  de  administratie  worden  aangebracht en maatregelen getroffen worden ter verbetering van de interne organisatie.  4.3 Het financieel beheer in de toekomst  In artikel 19 van de Rijkswet Financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten zijn de volgende  regels  met  betrekking  tot  het  verbeteren  van  het    financieel  beheer  en  de  verbetering  daarvan opgenomen:  1.   De  besturen  rapporteren  uiterlijk  zes  weken  na  afloop  van  ieder  kwartaal  aan  het  college  over  de  uitvoering  van  de  implementatieplannen  ter  verbetering  van  het  financieel  beheer.  Het  college  en  de  besturen  stellen  ten  behoeve  van  die  rapportage  gezamenlijk  een  model  vast,  dat  aangeeft  over  welke  onderwerpen  gerapporteerd  wordt.   2.   Het  college  kan  de  besturen  ter  zake  van  de  uitvoering  van  de  implementatieplannen  aanbevelingen geven.   3.   Het college kan aanbevelingen geven op het terrein van het financieel beheer, rekening  houdend  met  de  bevindingen  van  de  interne  accountant  en  van  de  Algemene  Rekenkamers van Curaçao en van Sint Maarten.   Voor  het  opheffen  of  inperken  van  het  financieel  toezicht  na  10  oktober  2015  is  het  van  belang dat niet alleen is voldaan aan de financiële normen voor de begroting, maar dat ook  het financieel beheer op orde is.   Door het CFT is een inventarisatie uitgevoerd naar het financieel beheer van Sint Maarten.  Dit  is  gebeurd  aan  de  hand  van  een  internationaal  erkend  normenkader  voor  financieel  beheer,  te  weten:  het  Performance  Measurement  Framework  van  de  werkgroep  Public  Expenditure  and  Financial  Accountability  (het  PEFA­framework,  respectievelijk  PEFA).  PEFA  is  een  samenwerkingsverband  dat  is  erkend  en  wordt  ondersteund  door  onder  andere  de  Wereldbank,  het  Internationaal  Monetair  Fonds  en  de  Europese  Commissie.  Het  PEFA­ framework  is  een  document  gedateerd  juni  2005  dat  een  zogenaamd  stelsel  van  28  high  level kritische succesfactoren ten aanzien van financieel beheer onderkent. Het is tot stand  gekomen  in  samenwerking  met  de  Organisatie  voor  Economische  Samenwerking  en  Ontwikkeling (OESO).   Algemene Rekenkamer   15
 15. 15. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten Op  11  oktober  2011  heeft  het  CFT  een  rapport  van  bevindingen  naar  aanleiding  van  de inventarisatie  uitgebracht.  Dit  rapport  is  tot  stand  gekomen  in  nauwe  samenwerking  met medewerkers van het ministerie van Financiën en andere overheidsonderdelen en instanties op Sint Maarten, zoals de Algemene Rekenkamer, de SOAB en de Belastingdienst.  Met  de  stakeholders  is  overleg  gepleegd  over  de  ambities.  Deze  moeten  ambitieus  en realistisch  zijn.  Door  Sint  Maarten  is  een  zogenaamd  groeiplan  opgesteld.  Dit  plan  wordt momenteel  door  het  CFT  beoordeeld.    Daarna  zal  het  plan  aan  de  Raad  van  Ministers  ter goedkeuring  worden  aangeboden.  Vervolgens  zal  het  plan  aan  de  Staten  worden aangeboden.  Het  ligt  in  de  bedoeling  dat  door  het  CFT  jaarlijks  een  voortgangsrapportage wordt opgesteld. Voor de jaren 2013 en 2015 zal de voortgang worden onderzocht door een extern bureau. Ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie is door het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie van Financiën met voortvarendheid een  plan  van  aanpak  opgesteld.  Dit  plan  van  aanpak  is  door  de  minister  van  Financiën goedgekeurd. De hoofddoelstelling van het plan van aanpak is het compleet versterken en vernieuwen  van  het  financieel  beheer  binnen  de  afdeling  Comptabiliteit.  Volgens  het  plan van aanpak zal per kwartaal gerapporteerd worden over de voortgang. De aandachtspunten van het plan van aanpak zijn: a. personeel b. opschoning grootboekrekeningen c. het oplossen en actualiseren van de ‘critical issues’ d. het ontwikkelen van een productencatalogus e. het ontwikkelen van bijgewerkte procesbeschrijvingen  Algemene Rekenkamer   16
 16. 16. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 5 Bevindingen jaarrekening 5.1 Inrichting en informatiewaarde van de jaarrekening  Artikel 22 lid 1 en 2 van PB 1993 No 95, LHAM van de 16e september 1993 tot wijziging van  het  Experimenteerbesluit  Comptabiliteitsvoorschriften  Eilandgebieden  bepaalt  dat  in  de  tot  de rekening behorende toelichting opgenomen moet worden:  - In hoeverre het bij de begroting vastgestelde te voeren beleid is gerealiseerd   - een  analyse  van  de  belangrijke  afwijkingen  tussen  de  oorspronkelijke  begroting  en  de  rekening  - de belangrijke afwijkingen tussen de uitkomst van de rekening over het vorige dienstjaar  en die van het dienstjaar  Aan deze  bepalingen is in de rekening 2010 niet voldaan.Ten aanzien van de realisatie van  het vastgestelde te voeren  beleid is het noodzakelijk om in de vorm van beleidsinformatie  aan te geven in hoeverre de beleidsdoelen zijn gerealiseerd, wat daarvoor is gedaan en wat  dat  heeft  gekost.  Deze  vragen  zijn  de  tegenhangers  van  de  vragen  die  in  de  begroting  worden gesteld:  - Wat willen we bereiken?  - Wat gaan we daarvoor doen?  - Wat mag dat kosten?  Bij een analyse van het resultaat is het waardevol om na te gaan wat de oorzaken zijn van  het  nadeliger  of  voordeliger  resultaat  ten  opzichte  van  de  begroting  of  rekening  van  het  vorige  dienstjaar.  Verder  ontbreekt  een  toelichting  in  hoeverre  het  bij  de  begroting  vastgestelde te voeren beleid is gerealiseerd. Ten behoeve van het geven van décharge is  kennis  hierover  onmisbaar,  ook  al  is  er  de  nodige  tijd  verstreken  na  einde  van  het  dienstjaar en het moment van het opstellen van de jaarrekening.  De  Rekenkamer  is  van  oordeel  dat  de  informatiewaarde  van  de  jaarrekeningvolstrekt  onvoldoende is om de gebruikers van de jaarrekening in staat te stellen zich een oordeel te  vormen over de uitvoering van het beleid en het gevoerde beheer.  In de jaarrekening 2010 ontbreekt:  - een  overzicht  van  de  prestaties  die  het  resultaat  zijn  van  de  activiteiten  waarop  de  uitgaven betrekking hebben (artikel 22, lid 3).  - een  overzicht  van  de  voor  het  dienstjaar  beschikbare  bedragen  ten  behoeve  van  investeringen (artikel 22, lid 4).   - Model A, kerngegevens.  - Model  B1,  een  kwantitatieve  opgave  van  het  personeel  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B.  1993, no. 95).  - Model B2, een staat met bezoldiging personeel (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993, no.  95).  - Model C, een staat met kapitaalsuitgaven (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993, no. 95).  Algemene Rekenkamer   17
 17. 17. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  - Model D, een staat van reserves en voorzieningen (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993,  no. 95).   - Model E, een staat met opgenomen langlopende leningen (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B.  1993, no. 95).   - Model  F1,  staat  van  gewaarborgde  geldlening  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B.  1993,  no.  95).   - Model  F2,  een  staat  van  andere  garantieverplichtingen  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B.  1993, no. 95).   - Model J, een staat voor de wijziging van de geraamde bedragen van de gewone dienst,  kapitaaldienst  en  verdeeldienst,  alsmede  de  investeringen  in  het  dienstjaar  (artikel  23,  Tabel 1.0 van P.B. 1993, no. 95).   - Model K, een staat van af­ en overschrijvingen die uitsluitend betrekking hebben op de  gewone dienst van de algemene dienst geraamde lasten (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B.  1993, no. 95).  5.2 Het exploitatiesaldo  De  Gewone  Dienst  sluit  met  een  voordelig  saldo  van  NAf  32.826.500;  begroot  was  een  voordelig  saldo  van  NAf  7.072.822.  Het  voordeliger  resultaat  2010  ten  opzichte  van  de  begroting voor heel 2010 bedraagt rond NAf 25,8 miljoen en wordt als volgt verklaard:  a. de uitvoering van de begroting heeft betrekking iets meer dan 9 maanden  en de begroting op 12 maanden (in totaal per saldo een voordeel rond NAf  7 miljoen).  b. een  ontvangst  van  de  niet  geraamde  bijdrage  schuldsanering  tot  een  bedrag van  NAf 65 miljoen.  c. een  totaal  aan  begrotingsoverschrijding  tot  een  bedrag  van  NAf  46,6  miljoen.  Algemene Rekenkamer   18
 18. 18. Aan de jaarrekening 2010 heeft de Kamer de volgende cijfers (in NAf) ontleend:      Uitgaven  Inkomsten  Saldo    Functie  werkelijk  begroot  verschil  werkelijk  begroot  verschil  werkelijk  begroot  verschil    HF0  41.141.178  55.206.979  14.065.801  4.677.020  4.514.525  162.495  36.464.158  50.692.454  14.228.296  V   HF1  5.310.789  8.116.362  2.805.573  34.200  36.000  ­1.800  5.276.589  8.080.362  2.803.773  V   HF2  7.262.827  9.090.624  1.827.797  843.699  393.000  450.699  6.419.128  8.697.624  2.278.496  V   HF3  13.476.427  22.702.540  9.226.113  12.361.265  21.452.457  ­9.091.192  1.115.162  1.250.083  134.921  V   HF4  66.963.860  84.912.059  17.948.199  54.565  100.000  ­45.435  66.909.295  84.812.059  17.902.764  V   HF5  5.663.611  9.899.499  4.235.888  0  0  0  5.663.611  9.899.499  4.235.888  V   HF6  12.822.169  17.508.044  4.685.875  6.823.305  8.415.100  ­1.591.795  5.998.864  9.092.944  3.094.080  V   HF7  36.155.372  46.570.342  10.414.970  560.711  980.000  ­419.289  35.594.661  45.590.342  9.995.681  V   HF8  2.241.187  5.475.763  3.234.576  1.402.562  3.780.000  ­2.377.438  838.625  1.695.763  857.138  V   HF9  41.041.143  16.296.048  ­24.745.095  238.147.736  243.180.000  ­5.032.264  ­197.106.593  ­226.883.952  ­29.777.359  N   Totaal  232.078.563  275.778.260  43.699.697  264.905.063  282.851.082  ­17.946.019  ­32.826.500  ­7.072.822  25.753.678  V    In de kolommen van de begroting is de begroting voor 12 maanden opgenomen, zoals die door de Eilandsraad is vastgesteld. 
 19. 19. 5.3 De begrotingsuitvoering  Artikel 15 van de Eilandsverordening AB 1981 No. 3 (Financieel Beheer) bepaalt dat:  1. Buiten de begroting geen uitgaaf kan geschieden  2. Wanneer  in  buitengewone  gevallen  van  dringende  spoed,  het  Bestuurscollege  kan   besluiten  tot  het  doen  van  een  uitgaaf  buiten  de  begroting  tot  een  bedrag  van  ten  hoogste NAf 30.000. Voorwaarde hierbij is dat het bestuurscollege onmiddellijk dan wel  uiterlijk  binnen  veertien  dagen,  de  eilandsraad  een  voorstel  doet  toekomen,strekkende  tot toevoeging aan de begroting van kredieten voor de gedane uitgaven.  Dit  artikel  wordt  verder  ondersteund  door  het  Landsbesluit  Versterking  Budgetdiscipline  Eilandgebieden.  Uitgangspunt  hiervan  is  dat  alle  voorstellen  en  beleidsvoornemens  die  tot  een eenmalige overschrijding dan wel tot structurele overschrijdingen kunnen leiden, zoveel  mogelijk  door  passende  en  tijdige  maatregelen  dienen  te  worden  ondervangen.  Zo  dient  voor  een  eenmalige  overschrijding  een  incidentele  compensatie  en  voor  een  structurele  overschrijding een structurele dekking te worden gezocht.  Artikel  5  lid  1  van  de  Landsverordening  PB  1953  No.  174  (Comptabiliteitsvoorschriften  eilandgebieden) bepaalt dat wijziging van de begroting geschiedt bij Eilandsverordening.  Voor zover de Rekenkamer heeft kunnen nagaan, heeft de Eilandsraad ten aanzien van de  begroting  2010  slechts  1  begrotingswijziging  behandeld.  Deze  Eilandsverordening  is  op  24  juni 2010 door de Gezaghebber afgekondigd (AB 2010, no. 13).  De  door  de  Eilandsraad  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  vastgestelde  en  gewijzigde  begroting  heeft  betrekking  op  12  maanden.  Deze  begroting  is  niet  aangepast  naar  aanleiding  van  de  gewijzigde  staatkundige  verhoudingen  binnen  het  Koninkrijk.  In  de  jaarrekening  is  naast  de  begroting  voor  heel  2010,  ook  een  naar  rato  gecorrigeerde  begroting tot 10 oktober 2010 opgenomen.  De  Rekenkamer  is  nagegaan  op  welke  functies  de  begroting  is  overschreden.  Dit  heeft  de  Rekenkamer gedaan ten opzichte van de begroting voor het hele jaar 2010 en ten opzichte  van  de  naar  rato  aangepaste  begroting.  In  beide  gevallen  bestaan  er  begrotingsoverschrijdingen. Omdat de Eilandsraad een budget voor het hele jaar 2010 heeft  vastgesteld,  beschouwt  Rekenkamer  de  overschrijdingen  ten  opzichte  van  deze  begroting  als onrechtmatige uitgaven.  De  Rekenkamer  constateerde  een  totaal  van  NAf46,6miljoen  wegens  begrotingsoverschrijdingen. Overschrijdingen groter dan NAF 250.000 hebben betrekking op  de volgende functies.           
 20. 20. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  Functie  Functieomschrijving    Bedrag  002.13  Onderhoud Software + SLAs    801.809  002.14  Werving en Selectie/Kosten uit en terug zending  258.289  002.21  Personeel van Derden    608.058  002.60  Onderhoud gebouwen/terreinen  3.667.764  002.60  Diverse Overige Goederen en Diensten  864.200  210.00  Onderhoud wegen  (verhard/onverhard)  1.921.238  210.00  Doorbelaste kosten par. 2 V.D., Beheer ROB  319.468  310.90  Doorbelaste kosten par. 2 V.D., Sector 6  351.400  480.50  Subsidies en bijdragen    1.516.185  480.50  Studiebeurzen / toelagen    560.048  610.50  Overige goederen en diensten:  1.870.897  710.20  Doorbelaste kosten par. 2 VD. Sector 4  299.387  710.90  Doorbelaste kosten par. 2 V.D.,Sector 4  309.713  721.10  Calamiteiten EOC    411.530  722.60  Onderhoud installaties    546.547  922.14  Gratificaties    230.808    Dotatie backservice/APNA    12.082.898    Premie medeverzekering gezinsleden  11.663.538    Afschrijvingen materiële vaste activa  5.390.066  922.90  Rente     1.236.484  In de jaarrekening zijn de overschrijdingen niet toegelicht.   5.4 Bevindingen accountantscontrole  De  Rekenkamer  kan  op  grond  van  artikel  24  lid  1  van  de  Landsverordening  Algemene  Rekenkamer PB 2002 no. 1, bij het uitoefenen van haar taak, gebruik maken van de door  de  aangewezen  accountant  en  door  anderen  verrichte  controles,  onverminderd  haar  bevoegdheid  tot  eigen  onderzoek.  De  jaarrekening  2010  isdoor  de  SOAB  gecontroleerd  en  voorzien  van  een  afkeurende  controleverklaring.  De  jaarrekeningen  van  2009  en  eerdere  jaren zijn niet door de SOAB gecontroleerd.  De  SOAB  heeft  met  betrekking  tot  de  jaarrekening  2010  de  volgende  rapportages  uitgebracht aan de Minister van Financiën:  - Balans per 31 december 2009 (29 juni 2011).  - Beginbalans 2010 (1 juli 2011).  - Independent auditor’s report (16 juli 2012).  - Bevindingen naar aanleiding van de controle van de startbalans 2010 en de jaarrekening  per 9 oktober 2010.  De  Rekenkamer  heeft  de  werkzaamheden  van  de  SOAB  inzake  de  controle  van  de  jaarrekening  2010  beoordeeld.  De  bevindingen  van  de  Rekenkamer  zijn  met  de  betrokken  accountants van de SOAB besproken.   Volgens  het  rapport  van  bevindingen  van  de  SOAB  is  de  controle  van  de  jaarrekening  14  maanden  na  balansdatum  opgestart.  Dit  vindt  de  Rekenkamer  te  laat.  De  Rekenkamer  beveelt  aan  dat  de  SOAB  in  het  vervolg  al  tijdens  het  boekjaar  start  met  de  controlewerkzaamheden  gericht  op  de  controle  van  de  jaarrekening.  Als  gevolg  hiervan  zullen  eerder  bevindingen  en  aanbevelingen  over  de  werking  van  de  interne  organisatie  Algemene Rekenkamer   21
 21. 21. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  inzake  financiële  processen  beschikbaar  komen.  Aan  de  hand  hiervan  kan  de  organisatie  maatregelen nemen die tot verbetering moeten leiden.  Ten aanzien van de controleverklaring merkt de Rekenkamer nog het volgende op:  - Het op pagina 4 onder punt 9 – Personnel Costs – vermelde bedrag van NAf 575.000.000  is onjuist. Het juiste bedrag is NAf 575.000.  - De  strekking  van  de  verklaring  inzake  de  rechtmatigheid  op  pagina  5  is  een  oordeel  onthouding (disclaimer). Bedoeld was afkeurend (adverse).  5.5 Waarderingsgrondslagen  In  de  toelichting  op  de  balans  per  31  december  2009  is  vermeld  dat  de  waardering  is  gedaan op grond van de comptabiliteitsvoorschriften, maar dat wanneer deze voorschriften  onvoldoende richtlijnen geven, dan is het Besluit Begroting en Verantwoording ten behoeve  van de Nederlandse gemeenten en provincies als uitgangspunt genomen. In de jaarrekening  2010  is  vermeld  dat  ten  aanzien  van  de  waardering  al  rekening  is  gehouden  met  toekomstige  regelgeving  (bijvoorbeeld  wat  betreft  de  verantwoording  van  de  belastingopbrengsten en de waardering van de deelnemingen).  De Rekenkamer is van oordeel dat alleen de comptabiliteitsvoorschriften zoals die golden tot  10 oktober 2010, als norm gehanteerd moeten worden. 5.6 Balansposten 5.6.1 Initiële beginbalans per 1 januari 2010  Normaliter dienen de cijfers van de beginbalans per 1 januari 2010 gelijk te zijn aan die van  de  eindbalans  per  31  december  2009.  In  de  beginbalans  per  1  januari  2010  zijn  correctiesaangebracht  voor  een  totaalbedrag  van  NAf  53.223.223.  Deze  correcties  hebben  betrekking op:  a. Materiële vaste activa      NAf  ­ 40.317.000  Erfpachtgronden; was gewaardeerd op   contante waarde van de toekomstige  opbrengsten    NAf  ­ 40.437.000  gebouwen van Marven NV ten onrechte   geactiveerd      ­ 5.180.000  gebouwen Hope Estate ten onrechte   verantwoord onder voorraden    + 5.300.000  b. Financiële vaste activa         + 137.040.000  Aandelen GEBE, niet eerder verantwoord    + 128.282.000  Resultaten deelnemingen 2009, nog niet  Eerder verantwoord      + 8.758.000  c. Voorraden, gebouwen Hope Estate        ­ 5.300.000  d. Kortlopende schulden          ­ 38.200.000  Backserviceverplichting    ­35.000.000  Opname vakantiegeld     ­3.200.000      Algemene Rekenkamer   22
 22. 22. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 5.6.2 Materiële vaste activa  De balanspost is als volgt te specificeren:  Gebouwen in aanbouw          NAf  39.875.082  Gebouwen in gebruik            75.249.698  Inventaris            19.206.703  Voertuigen            2.233.988  Totaal          NAf136.565.471    Volgens  de  toelichting  op  deze  post  zijn  de  gebouwen,  meubilair,  gereedschappen  en  inventarissen  gewaardeerd  tegen  de  herbouw­  en  vervangingswaarde  per  1  januari  2010.  Deze waardes zijn gebaseerd op een waarderingsrapport uit 2010. Bij de berekening van de  afschrijvingen  (vanaf  1  januari  2010)  van  de  gebouwen  wordt  uitgegaan  van  een  economische  levensduur  van  50  jaar.  Sint  Maarten  heeft  zo  de  aanschafwaarde  willen  benaderen. De comptabiliteitsvoorschriften schrijven voor dat Activa tegen aanschafwaarde  in de balans moeten worden opgenomen.  Volgens  het  rapport  van  bevindingen  bij  de  jaarrekening  2010  van  de  SOAB  zijn  er  bij  de  registratie  in  de  financiële  administratie  fouten  gemaakt.  Intern  zou  een  project  worden  opgestart om een en ander uit te zoeken om zodoende tot een betrouwbare waardering en  verantwoording van de materiële vaste activa te komen.   De  Rekenkamer  is  van  oordeel  dat  een  andere  waardering  dan  tegen  uitgaafprijs  niet  is  toegestaan.  Omdat  waardering  anders  dan  tegen  uitgaafprijs  niet  is  toegestaan,  is  de  balanspost materiële vaste activa NAf 37 miljoen te hoog gewaardeerd.    Wanneer  blijkt  dat  bezittingen  niet  eerder  op  de  balans  zijn  verantwoord  geweest  en  het  niet meer is te achterhalen wat de aanschafprijs is geweest, dan lijkt verantwoording tegen  een  waarde  van  nihil  het  meest  voor  de  hand  liggen.  Voordeel  hierbij  is  dat  op  de  toekomstige begrotingen geen afschrijvingslasten begroot hoeven te worden. 5.6.3 Deelnemingen  GEBE NV  Het  aandeel  van  Sint  Maarten  in  GEBE  N.V.  was  niet  eerder  in  de  balans  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  verantwoord.  In  2012  is  overeenstemming  bereikt  over  het  aandeel van Sint Maarten (92,4%). Volgens de toelichting op de balanspost Deelnemingen  kan,  gezien  de  economische  realiteit  dit  deel  van  de  aandelen  aan  Sint  Maarten  worden  toegekend  en  in  de  balans  per  1  januari  2010  worden  verantwoord.  De  deelneming  is  gewaardeerd op basis van de netto contante waarde.   Op grond van de geldende comptabiliteitsvoorschriften dienen de op de balans opgenomen  activa  te  worden  gewaardeerd  tegen  historische  aanschafprijs  of  nominale  waarde,  eventueel  verminderd  met  de  daarvoor  ontvangen  bijdragen  en  het  bedrag  van  de  gecumuleerde  afschrijvingen.  Op­  of  afwaardering  is  niet  toegestaan.  Overigens  merkt  de  Rekenkamer  op  dat  ook  volgens  de  Comptabiliteitslandsverordeningvan  het  Land  Sint  Algemene Rekenkamer   23
 23. 23. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  Maarten  de  deelnemingen  op  basis  van  historische  aanschafprijs  gewaardeerd  moeten  worden.  Ingeval sprake is van duurzame waardevermindering dan is de Rekenkamer voorstander om  de  betreffende  deelneming  af  tewaarderen  tot  de  lagere  marktwaarde,  echter  de  comptabiliteitsvoorschriften staan dit niet toe. Wanneer blijkt dat bezittingen niet eerder op  de balans zijn verantwoord geweest en het niet meer is te achterhalen wat de aanschafprijs  is  geweest,  dan  lijkt  verantwoording  tegen  een  waarde  van  nihil  het  meest  voor  de  hand  liggen.  Het Eilandgebied Sint Maarten heeft vanwege het publieke belang deelnemingen.  Er is dan  ook geen reden de aandelen te waarderen tegen bijvoorbeeld de intrinsieke waarde. Wel is  het mogelijk dat het Eilandgebied (nu land) van mening verandert ten aanzien van de wijze  waarop het publiek belang het beste gediend kan worden. Indien dit betekent dat aandelen  verkocht  gaan  worden  is  de  intrinsieke  waarde  of  marktwaarde  van  de  aandelen  wel  van  belang. Deze waarde wordt dan in de toelichting op de balans opgenomen. Deze zienswijze  is onder andere vastgelegd in ‘IPSAS 7 – Investments in Associates’.  De  motivering  om  van  de  voorschriften  af  te  wijken  overtuigen  de  Rekenkamer  niet.  Wanneer men van mening is dat het nodig is om een beeld van de in de NV’s opgebouwde  reserves te geven dan is de toelichting op de balans de plaats om de bedoelde informatie te  geven.  Overigens  merkt  de  Rekenkamer  op  dat,  zolang  de  aandelen  van  GEBE  NV  zijn  ondergebracht  bij  de  Stichting  Administratiekantoor  GEBE  NV.,  verantwoording  van  de  aandelen in de balans van het Eilandgebied Sint Maarten niet aan de orde is.     Overige Deelnemingen  Ook  ten  aanzien  van  de  waardering  van  de  overige  deelnemingen  is  afgeweken  van  de  comptabiliteitsvoorschriften. Als gevolg hiervan is de verantwoording in de jaarrekening van  de balanspost Deelnemingen tot een bedrag van NAf386 miljoen te hoog.  5.6.4 Debiteuren    Op de balans 9 oktober 2010 is de post Debiteuren opgenomen voor een bedragvanNAf26,1  miljoen. In dit bedrag is de Voorziening voor Dubieuze Debiteuren ad NAf53,9 miljoen reeds  verwerkt.  Zowel  volgens  de  toelichting  in  de  jaarrekening  als  in  het  rapport  van  bevindingen  bij  de  jaarrekening 2010 van de SOAB, maakt melding van het bestaan van oude vorderingen en  de  noodzaak  tot  het  nemen  van  acties  om  de  post  op  te  schonen.  Er  bestaat  derhalve  onzekerheid over het bestaan en de waardering van deze balanspost.  Algemene Rekenkamer   24
 24. 24. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 5.6.5 Eigen Vermogen ­ Algemene Reserve  Het Eigen Vermogen van het Eilandgebied blijkt uit de balans(Algemene Reserve) en betreft  het  saldo  van  de  bezittingen  en  de  schulden  van  het  Eilandgebied.  Het  eigen  vermogen  dient  als  buffer  voor  het  opvangen  van  tegenvallers  in  de  exploitatie  (de  jaarlijkse  uitvoering van de begroting).   Volgens  de  balans  per  9  oktober  2010  bedraagt  het  Eigen  Vermogen  NAf  304.387.530,  terwijl  het  saldo  aan  het  begin  van  2010  NAf  271.561.030  bedroeg.  Het  verschil  ad  NAf  32.826.500 betreft het voordelige rekeningresultaat over 2010.  In de toelichting van de jaarrekening onder punt 6.1 is vermeld dat begin 2009 de omvang  van het Eigen Vermogen NAf 42.963.503 negatief bedroeg, terwijl dit op de balans per 31  december 2009 NAf 271.561.030 bedroeg. Dit betekent dat in 2009 het Eigen Vermogen is  toegenomen met NAf 314.524.533. Volgens de toelichting is dit veroorzaakt door met name  de  herwaardering  in  2009  van  de  materiële  (NAf  36.848.339)  en  financiële  (NAf  386.033.511) vaste activa voor een totaalbedrag van NAf 422,881,850. Het verschil tussen  de  werkelijke  toename  van  NAf  314.524.533  en  het  bedrag  van  de  herwaardering  ad  NAf  422,881,850 bedraagt NAf 108.357.317 en heeft betrekking op:  - Het saldo inkomsten en uitgaven 2009    NAf    ­ 15.579  - De aanpassing wegens backserviceverplichting   pensioenen 2009            ­ 2.500.000  - De aanpassing van de backservice verplichting pensioenen 2006­2008                ­ 32.500.000  - Overige correcties balans 2009, zoals aanpassing van debiteuren  Crediteuren en tussenrekeningen        ­ 73.342.000    De  Rekenkamer  is  van  oordeel  dat  de  herwaardering  van  de  materiële  en  financiële  vaste  activa  in  strijd  is  met  de  comptabiliteitsvoorschriften,  maar  ook  een  verkeerd  beeld  geeft  van  het  werkelijke  Eigen  Vermogen.  Een  Eigen  Vermogen  dat  bestaat  uit  het  resultaat  wegens  herwaardering  kan  geen  tegenvallers  in  de  exploitatie  op  te  vangen,  vanwege  het  simpele feit dat er geen geldmiddelen tegenover staan.  5.6.6 Voorzieningen  Voorzieningen worden gevormd wegens:  - verplichtingen  en  verliezen  waarvan  de  omvang  op  de  balansdatum  onzeker  is,  doch  redelijkerwijs te schatten  - op  de  balansdatum  bestaande  risicos  ter  zake  van  bepaalde  te  verwachten  verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten  - kosten  die  in  een  volgend  begrotingsjaar  zullen  worden  gemaakt,  mits  het  maken  van  die  kosten  zijn  oorsprong  mede  vindt  in  het  begrotingsjaar  of  in  een  voorafgaand  begrotingsjaar  en  de  voorziening  strekt  tot  gelijkmatige  verdeling  van  lasten  over  een  aantal begrotingsjaren   Op de balans per 9 oktober 2010 is geen post wegens voorzieningen opgenomen.  Volgens  het  rapport  van  bevindingen  van  de  SOAB  naar  aanleiding  van  de  controle  van  de  Algemene Rekenkamer   25
 25. 25. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  jaarrekening  2010  ontbreekt  een  Voorziening  Duurtetoeslag.  Volgens  de  SOAB  zal  de  hoogte van deze voorziening naar verwachting materieel zijn. De Kamer beveelt aan om na  te gaan of het vormen van “nog andere voorzieningen” noodzakelijk is. Te denken is hierbij  aan een voorziening voor groot onderhoud van gebouwen en infrastructuur (eigendom van  Sint Maarten). 5.6.7 Backservice verplichting pensioenen  Volgens  het  rapport  van  bevindingen  van  de  SOAB  bij  de  jaarrekening  2010  heeft  zij  ten  aanzien  van  de  beoordeling  van  de  berekening  van  de  gevolgen  voor  de  balanspost  Backservice  Verplichting  Pensioenen  onvoldoende  onderbouwing  ontvangen.  Als  gevolg  hierbij bestaat onzekerheid over de volledigheid en de waardering van deze balanspost. 5.6.8 Vlottende passivaNAf186.143.829  De balanspost Vlottende Passiva is als volgt te specificeren:  Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten      NAf    7.470.243  Crediteuren            74.225.910  Bureau Ziektekostenverzekering AVBZ          30.611.171  Kortlopende deel van de langlopende schulden        5.845.194  Infrastructurele werken            4.431.767  Overige schulden            17.559.544  Back Service Pensioenpremies          46.000.000  Totaal        NAf           186.143.829    Volgens  het  rapport  van  bevindingen  van  de  SOAB  bij  de  jaarrekening  2010  bestaat  er  diverse  onzekerheden,  waardoor  er  onzekerheid  bestaat  ten  aanzien  van  de  volledigheid,  het  bestaan  en  de  waardering.  De  Rekenkamer  beveelt  aan  om  op  korte  termijn  deze  onzekerheden weg te nemen.  In  de  toelichting  ontbreekt  informatie  over  de  ouderdom  van  de  schulden,  de  feitelijke  afwikkeling in 2011 e.d.   5.6.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen  ‘Niet  uit  de  balans  blijkende  verplichtingen’  zijn  financiële  verplichtingen  waaraan  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  verbonden  is,  voor  zover  die  verplichtingen  financiële  consequenties  hebben  voor  toekomstige  jaren  en  deze  verplichtingen  niet  zijn  opgenomen  in een balanspost. Het zal veelal gaan om langlopende verplichtingen die samenhangen met  opdrachten  voor  leveringen  of  opdrachten  voor  dienstverlening.  De  kosten  van  dergelijke  opdrachtverleningen worden op basis van de jaarlijkse prestaties als (exploitatie)lasten aan  de  jaren  toegerekend.  Het  kan  ook  gaan  om  verplichtingen  die  samenhangen  met  opdrachten voor (investerings)werken die meerdere jaren beslaan, en nog niet uit de balans  blijken. Voorbeelden daarvan zijn langlopende huurcontracten en lease­contracten. Ook kan  het gaan om garantstellingen en andere toezeggingen.  In de jaarrekening 2010 zijn geen ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen.  Algemene Rekenkamer   26
 26. 26. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten Volgens het rapport van bevindingen van de SOAB bij de jaarrekening 2010 ontbreekt een adequate registratie van garantstellingen en andere toezeggingen. De SOAB adviseert voor een adequate registratie zorg te dragen. Algemene Rekenkamer   27
 27. 27. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 5.7 Gewone Dienst – Exploitatierekening 5.7.1 Hoofdfunctie 9 ­ inkomsten 5.7.1.1 Belastingopbrengsten algemeen  Begroting  Werkelijk  2010  Soortbelasting/vergoeding  2010  Verschil  tot 10­10­10  tot 10­10­10  Loon­en inkomstenbelasting  92.413.000  93.494.00  (1.081.000)  Omzetbelasting  22.732.000  20.530.00  2.202.000  Winstbelasting  29.225.000  29.439.00  (214.00)  Wegenbelasting  7.983.000  6.197.000  1,786.000  Logeergastenbelasting  3.256.000  2.789.000  467.000  Autoverhuurbelasting  886.000  775.000  11.000  Timeshare   3.563.000  3.486.000  77.000  Casino en Loterijvergoedingen  5.976.000  6.895.000  (919.000)  Casino controllers  1.951.000  1.607.000  344.000  Leges Business License   2.227.000  5.461.000  (3.234.00)  Legeswerkvergunningen  6.776.000  6.043.000  733.000  "Domeinbeheer"  1.949.000  1.641.000  308.000  LegesBouwvergunningen en inspectie  1.403.000  2.898.000  (1.495.000)  Overige  3.668.000  11.378.000  (7.710.000)  Totaal  184.008.000  192.633.000  (8.625.000)  Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de opbrengsten ten opzichte van de voor de periode tot  10 oktober 2010 aangepaste begroting per saldo rond NAf 8,6 miljoen lager uitvallen. In de  jaarrekening is hiervoor geen verklaring gegeven.    De  comptabiliteitsvoorschriften  bepalen  dat  belastingopbrengsten  moeten  worden  verantwoord op basis van het stelsel van baten en lasten.  De belastingopbrengsten zijn  in  strijd hiermee verantwoord op kasbasis (werkelijke ontvangsten).  5.7.1.2 Overige opbrengsten  Van Nederland is in 2010 in het kader van de sanering van de betalingsachterstanden een  bedrag van NAf 65 miljoen ontvangen. Deze ontvangstheeft betrekking op de schuld ultimo  2005  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten  aan  het  pensioenfonds.  De  ontvangst  is  als  een  opbrengst in de jaarrekening 2010 verantwoord (functie 922).     Algemene Rekenkamer   28
 28. 28. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 6 Bezwaren  met  betrekking  tot  het  gevoerde  financieel  beheer  en  de  jaarrekeningen  De Rekenkamer heeft de volgende bezwaren met betrekking tot het financieel beheer.  - Er bestaat onzekerheid over de toereikende AO/IC ten aanzien van de balansposten, de  betrouwbaarheid, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de kosten en opbrengsten.  De Rekenkamer heeft de volgende bezwaren met betrekking tot de jaarrekening:  - Kwantificeerbare rechtmatigheidsfouten tot een bedrag van NAf 47 miljoen  - Kwantificeerbare getrouwheidsfouten tot een bedrag van NAf 846 miljoen  - Niet  te  kwantificeren  onzekerheden  ten  aanzien  van  de  volledigheid,  bestaan  en  waardering  van  de  balansposten  Debiteuren,  Crediteuren,  Backservice  Pensioenen  en  Voorzieningen  - Ontbreken in de jaarrekening 2010 van:  - een toelichting die aangeeft in hoeverre het bij de begroting vastgestelde te voeren  beleid is gerealiseerd.  - een analyse van de belangrijke afwijkingen tussen de oorspronkelijke begroting en  de rekening.  - een toelichting tussen de uitkomst van de rekening over het dienstjaar en die van  het vorig dienstjaar.  - een overzicht van de prestaties die het resultaat zijn van de activiteiten waarop de  uitgaven betrekking hebben (artikel 22, lid 3).  - een  overzicht  van  de  voor  het  dienstjaar  beschikbare  bedragen  ten  behoeve  van  investeringen (artikel 22, lid 4).   - Model A, kerngegevens.  - Model  B1,  een  kwantitatieve  opgave  van  het  personeel  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B. 1993, no. 95).  - Model B2, een staat met bezoldiging personeel (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993,  no. 95).  - Model C, een staat met kapitaalsuitgaven (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993, no.  95).  - Model  D,  een  staat  van  reserves  en  voorzieningen  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B.  1993, no. 95).   - Model E, een staat met opgenomen langlopende leningen (artikel 23, Tabel 1.0 van  P.B. 1993, no. 95).   - Model F1, staat van gewaarborgde geldlening (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993,  no. 95).   - Model  F2,  een  staat  van  andere  garantieverplichtingen  (artikel  23,  Tabel  1.0  van  P.B. 1993, no. 95).   - Model  J,  een  staat  voor  de  wijziging  van  de  geraamde  bedragen  van  de  gewone  dienst, kapitaaldienst en verdeeldienst, alsmede de investeringen in het dienstjaar  (artikel 23, Tabel 1.0 van P.B. 1993, no. 95).   - Model K, een staat van af­ en overschrijvingen die uitsluitend betrekking hebben op  de  gewone  dienst  van  de  algemene  dienst  geraamde  lasten  (artikel  23,  Tabel  1.0  van P.B. 1993, no. 95).     Algemene Rekenkamer   29
 29. 29. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 7 Oordeel jaarrekening  Aangezien de Rekenkamer zich geen gefundeerd oordeel heeft kunnen vormen omtrent de  juistheid en de volledigheid van de in de rekening opgenomen gegevens, lijkt de benodigde  basis om over te gaan tot goedkeuring van de jaarrekening 2010 conform artikel 134 lid 1  van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen te ontbreken3.    3 Vanaf 10 oktober 2010 geldt de Landsverordening Algemene Rekenkamer Sint Maarten. Noch in  deze  landsverordening,  of  enig  andere  wetgeving,  zijn  overgangsregelingen  opgenomen  ten  aanzien  van  onderzoeken  door  de  Rekenkamer  die  betrekking  hebben  op  de  periode  vóór  10  oktober 2010. De Rekenkamer kan dus geen bindend oordeel geven op de jaarrekening.  Algemene Rekenkamer   30
 30. 30. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 8 Reactie  van  de  Minister  van  Financiën  op  de  bevindingen  van  de  Rekenkamer  De  Rekenkamer  heeft  het  concept  “Rapport  van  bedenkingen  en  opmerkingen  bij  de  jaarrekening  2010  van  de  Algemene  Dienst  van  het  Eilandgebied  Sint  Maarten”  op  1  november  jl.  (011112/170)  aan  de  Minister  van  Financiën  aangeboden.  De  minister  is  verzocht  om  uiterlijk  16  november  jl.  een  reactie  op  het  concept  aan  de  Rekenkamer  te  doen toekomen. De minister heeft om additionele tijd (tot 23 november jl.) gevraagd voor  het geven van een respons.   Een  reactie  (nr.  35/11,  42/12),  gedateerd  26  november  jl.,  is  op  28  november  jl.  ontvangen.  Het  schrijven  van  de  minister  is  als  bijlage  is  opgenomen  als  bijlage  3  van  dit  rapport. Hieronder volgt de reactie van de Rekenkamer op het schrijven van de minister.  Overgangsregelingen  De  minister  is  van  mening  dat  de  rechtsopvolging  in  wetgeving  is  geregeld.  Deze  stelling  heeft de Rekenkamer niet overtuigd. De minister heeft nagelaten in zijn reactie naar enige  regelgeving te verwijzen.  Waardering balansposten “Materiële Vaste Activa” en “Deelnemingen”  (paragraaf 5.6.2. en  5.6.3)  De  minister  stelt  dat  de  waardering  van  de  balansposten  “Materiële  Vaste  Activa”  en  “Deelnemingen”  een  positief  effect  zou  moeten  hebben.  De  Rekenkamer  meent  dat  het  voorzichtigheidsbeginsel in acht moet worden genomen. Het standpunt van de Rekenkamer  zoals in paragraaf 5.6.2 en 5.6.3 is verwoord blijft ongewijzigd.    Bijlage 2  De minister schrijft dat er sprake is van dubbeltelling in de tabel. De Rekenkamer stelt dat  in  bijlage  2  geen  dubbeltelling  is  opgenomen  die  zou  moeten  worden  gecorrigeerd.   De Rekenkamer ziet elke fout als een fout en telt alle fouten bij elkaar op. Zowel de beide  activaposten  “Materiële  Vaste  Activa”  en  “Deelnemingen”  als  de  passivapost  “Eigen  Vermogen” zijn fout.   Mededelingen  De  minister  noemt  een  aantal  projecten  die  in  voorbereiding  dan  wel  in  uitvoering  zijn  en  die  bedoeld  zijn  de  financiële  functie  bij  overheid  structureel  op  een  hoger  niveau  te  brengen.  De  Rekenkamer  meent  dat  dit  een  positieve  ontwikkeling  is  en  zal  de  ontwikkeling  en  voortgang van deze projecten monitoren.  Tenslotte is de Rekenkamer van mening dat gezien de zeer korte termijnen die gelden voor  het  uitbrengen  van  een  verslag  ten  aanzien  van  de  jaarrekeningen  (comptabiliteitslandsverordening art. 53) van het Land, zowel ambtelijk als bestuurlijk meer  aandacht moet worden gegeven aan het tijdig reageren op verzoeken van de Rekenkamer.  Algemene Rekenkamer   31
 31. 31. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 9 Bijlage 1 – Recapitulatie van debevindingen en conclusies 9.1 Bevindingen  4.2. Financieel beheer  De  jaarrekening  2010  geeft  geen  informatie  over  het  financieel  beheer  en  de  SOAB  heeft  niet alle relevante aspecten van de interne beheersing kunnen controleren. De SOAB heeft  geen interim­controles ten behoeve van de jaarrekening 2010 verricht.  4.3. Financieel beheer in de toekomst  Door het CFT is het financieel beheer geïnventariseerd.   5.1. Inrichting en informatiewaarde van de jaarrekening  De  jaarrekening  2010  is  niet  overeenkomstig  de  comptabiliteitsvoorschriften  ingericht.  Hierdoor ontbreekt belangrijke informatie over de uitvoering van de begroting.  5.4. Accountantscontrole  De SOAB is met de controle van de jaarrekening 14 maanden na balansdatum gestart.  5.5. waarderingsgrondslagen  De  balansposten  per  31  december  2009  zijn  niet  enkel  op  grond  van  de  comptabiliteitsvoorschriften gewaardeerd.  5.6.2. Materiële vaste activa  Waardering heeft plaats gevonden op basis van herbouw­ en vervangingswaarde.  5.6.3. Deelnemingen  De waardering van de deelnemingen is gebaseerd op de netto contante waarde.  5.6.4. Debiteuren  De  balanspost  debiteuren  is  vervuild  met  oude  waarschijnlijk  niet  meer  te  innen  vorderingen.  5.6.5. Eigen Vermogen  Aan  het  de  balanspost  Eigen  Vermogen  is  het  bedrag  van  de  herwaardering  van  de  materiële  en  de  financiële  vaste  activa  tot  een  bedrag  van  NAf  423  miljoen.  De  herwaardering was in strijd met de comptabiliteitsvoorschriften.  5.6.6. Voorzieningen  Op de balans zijn geen voorzieningen verantwoord.  5.6.7. Backservice verplichting pensioenen  De  berekening  van  de  gevolgen  voor  de  balanspost  Backservice  Verplichting  Pensioenen  ontbreekt. Als gevolg hierbij bestaat onzekerheid over de volledigheid en de waardering van  deze balanspost.   5.6.7. Vlottende passiva  De balanspost crediteuren is vervuild.  5.7.1.1. Belastingopbrengsten  De belastingopbrengsten zijn verantwoord op kasbasis (werkelijke ontvangsten).     Algemene Rekenkamer   32
 32. 32. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten 9.2 Conclusies  4.2. Financieel beheer  Er bestaat onzekerheid over de kwaliteit van het financieel beheer.  5.1. Inrichting en informatiewaarde van de jaarrekening  De informatiewaarde van de jaarrekening is volstrekt onvoldoende om de gebruikers van de  jaarrekening in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de uitvoering van het beleid  en het gevoerde beheer.  5.4. Accountantscontrole  De controle van de jaarrekening 2010 is te laat door de SOAB gestart.  5.5. waarderingsgrondslagen  De  balansposten  per  31  december  2009  zijn  ten  onrechte  niet  enkel  op  grond  van  de  comptabiliteitsvoorschriften gewaardeerd.  5.6.2. Materiële vaste activa  Omdat  waardering  anders  dan  tegen  uitgaafprijs  is  niet  toegestaan,  is  de  balanspost  materiele vaste activa NAf37 miljoen te hoog gewaardeerd.  5.6.3. Deelnemingen  De  waardering  van  de  balanspost  Deelnemingen  tegen  netto  contante  waarde  is  in  strijd  met de comptabiliteitsvoorschriften en daardoor NAf 386 miljoen te hoog.  5.6.4. Debiteuren  Er bestaat onzekerheid over de waardering van de balanspost debiteuren.  De omvang van  de onzekerheid is niet te bepalen.  5.6.5. Eigen vermogen  De balanspost Eigen vermogen is voor een bedrag van NAf 423 miljoen te hoog in de balans  opgenomen.  5.6.6. Voorzieningen  Er bestaat onzekerheid over het ontbreken van de balanspost Voorzieningen.  5.6.7. Backservice verplichting pensioenen  Omdat berekening van de gevolgen voor de balanspost Backservice verplichting pensioenen  ontbreekt,  bestaat  er  onzekerheid  over  de  volledigheid  en  de  waardering  van  deze  balanspost.   5.6.7. Vlottende passiva  Er  bestaat  onzekerheid  over  de  volledigheid,  het  bestaan  en  de  waardering  van  de  balanspost crediteuren.  5.7.1.1. Belastingopbrengsten  De  verantwoording  op  kasbasis  van  de  belastingopbrengsten  is  in  strijd  met  de  comptabiliteitsvoorschriften.    Algemene Rekenkamer   33
 33. 33. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten Bijlage 2 – Gekwantificeerde onrechtmatige uitgaven, getrouwheidsfouten, onzekerheden en ondoelmatige uitgaven (bedragen in miljoen Antilliaanse guldens)  Onrechtmatige uitgaven                    Omschrijving Onrechtmatige uitgaven     x NAF 1.000.000  Begrotingsoverschrijdingen     47      47                Getrouwheidsfouten x  Omschrijving getrouwheidsfouten     NAF 1.000.000    Fouten volgens de Kamer      Balanspost materiele vaste activa, te hoog gewaardeerd in          37  strijd met de comptabiliteitsvoorschriften  Balanspost deelnemingen, te hoog gewaardeerd in strijd    386  met de comptabiliteitsvoorschriften      Balanspost Eigen vermogen, te hoog wegens te hoge    423  waardering Deelnemingen            846                  Onzekerheden x NAF  Omschrijving onzekerheden     1.000.000  Debiteuren   Niet te kwantificeren  Voorzieningen    Niet te kwantificeren  Crediteuren    Niet te kwantificeren               De  Rekenkamer  merkt  hierbij  nog  op,  dat  de  werkzaamheden  van  de  Rekenkamer  er  niet  op  ingericht  waren  om  alle  onrechtmatige  uitgaven,  onzekerheden, getrouwheidsfouten en ondoelmatige uitgaven aan het licht te brengen. De kans bestaat dat de verantwoording nog meer afwijkingen bevat.   Algemene Rekenkamer 34
 34. 34. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten Bijlage 3 – Reactie van de Minister van Financiën        Algemene Rekenkamer 35
 35. 35. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten          Algemene Rekenkamer 36
 36. 36. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten        Algemene Rekenkamer 37
 37. 37. Jaarrekening 2010 Algemene Dienst Eilandgebied St. Maarten  Algemene Rekenkamer 38

×