Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ברושור חגדיד 2017

136 views

Published on

dead-sea.org.il

Published in: Design
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ברושור חגדיד 2017

  1. 1. 26-27.10 ‫אבנת‬ ‫הישוב‬ ‫מול‬ ‫האריזה‬ ‫בבית‬ ‫תשע"ח‬ ‫בחשוון‬ '‫–ז‬ '‫ו‬
  2. 2. ‫חמישי‬ ‫יום‬ 26.10 ‫תמרים‬ ‫מטע‬ - 16:00 ‫בשעה‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫רגלי‬ ‫סיור‬ << ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכוב‬ ‫סיור‬ << 22.10 ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫עד‬ ,‫מראש‬ ‫הרשמה‬ ‫מחייבים‬ ‫אך‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫הסיורים‬ ‫טיפקס‬ ‫להקת‬ 17:00 ‫מהשעה‬ ‫החל‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫פעילויות‬ ‫המרכזי‬ ‫במתחם‬ ‫בסנסנים‬ ‫וקליעה‬ ‫ה‬‫יציר‬ << "‫הארץ‬ ‫"מלח‬ ‫הבנות‬ ‫מכינת‬ ‫של‬ ‫מתחם‬ << ‫והלומד‬ ‫העובד‬ ‫הנוער‬ ‫של‬ ‫ותמרים‬ ‫יצירה‬ ‫פעילויות‬ ‫מתחם‬ << ‫קדמוניים‬ ‫כלים‬ ‫חרס‬ ‫כלי‬ ‫פעילות‬ << ‫קק"ל‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫תחנת‬ << ‫שרקי‬‫ודבורה‬‫מזרחי‬‫אילן‬"‫העולם‬‫של‬‫בקרקעיתו‬‫"החיים‬‫צילומים‬‫תערוכת‬ << ‫בתשלום‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ << ‫אומנותית‬ ‫מסכת‬ 18:30 ‫בשעה‬ ‫<<ברכות‬ ‫מגילות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫אומנותית‬ ‫מסכת‬ << “‫המלוח‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫”החיים‬ ‫תמונות‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכים‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ <<
  3. 3. ‫שישי‬ ‫יום‬ 27.10 :‫הבאים‬‫באתרים‬‫נבקר‬‫בסיור‬-‫המלח‬‫ים‬ ‫צפון‬‫מתיישבי‬‫ראשוני‬‫בעקבות‬ << ‫ההיסטורית‬‫הערבה‬‫בית‬,‫האשלג‬‫מפעל‬‫שרידי‬,‫העברית‬‫השכונה‬ ‫ומעלה‬ 12‫מגיל‬‫מוגבל‬-‫אלמוג‬‫חווארי‬‫בשביל‬‫אופניים‬‫טיול‬ << ‫הערבה‬‫בבית‬‫התמרים‬‫במטעי‬‫כץ‬‫חביב‬‫בהדרכת‬‫חקלאי‬‫סיור‬ << ‫גדי‬ ‫עין‬ ‫ביס"ש‬–‫לאבנת‬‫בצמוד‬‫מתחיל‬‫הסיור‬-‫מזין‬‫חירב'ת‬ - ‫לכת‬‫למיטיבי‬‫רגלי‬‫טיול‬ << – ‫לב‬ ‫שימו‬ 22.10.17‫ראשון‬‫יום‬‫עד‬,‫מראש‬‫הרשמה‬‫מחייבים‬‫אך‬‫עלות‬‫ללא‬‫הסיורים‬‫לכל‬‫ההרשמה‬ 8:00 ‫בשעה‬ ‫אלמוג‬ ‫קיבוץ‬ | ‫הסטודנטים‬ ‫-כפר‬ 12:00 ‫בשעה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ומיד‬ ‫אזניות‬ ‫מסיבת‬ ‫חופשית‬‫הכניסה‬ :‫שלנו‬ ‫באזור‬ ‫מיוחדים‬ ‫סיורים‬ - "‫"יוסוף‬ ‫להקת‬ ‫של‬ ‫מופע‬ ‫מעיף‬‫מוזיקלי‬‫הרכב‬ !!‫מדליקה‬ ‫צהריים‬ ‫במסיבת‬ ‫החגדיד‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
  4. 4. ‫ת‬‫נ‬‫ב‬‫א‬ 2 3 4 1 5 P P P ‫קהל‬ ‫שיבת‬‫י‬ ‫אזור‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ ‫שלום‬‫בת‬ ‫רוכת‬‫תע‬ ‫ונות‬‫תמ‬ ‫נאות‬‫סד‬ ‫כניסה‬ ‫במה‬ ‫רותים‬‫שי‬ ‫שירותים‬ ‫קהל‬ ‫ישיבת‬ ‫אזור‬ ‫סדנאות‬ ‫במה‬ P 2 3 ‫תמונות‬ ‫תערוכת‬ 4 5 :‫מקרא‬ ‫בתשלום‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ 1 ‫חנייה‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫י‬‫ס‬‫ל‬ ‫ה‬‫א‬‫י‬‫צ‬‫י‬ ‘‫ק‬‫נ‬ :‫התחרות‬ ‫תנאי‬ .‫ועוד‬ ‫התיישבות‬ ,‫תמרים‬ ,‫מיוחדים‬ ‫רגעים‬ ,‫נופים‬ ,‫פורטרטים‬ :‫באזור‬ ‫מהחיים‬ ‫תמונות‬ << ‫ימינו‬ ‫ועד‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מתחילת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫התמונה‬ << .‫החגדיד‬ ‫אירועי‬ ‫במסגרת‬ ‫בגלריה‬ ‫המועצה‬ ‫לאתר‬ ‫יעלו‬ ‫התמונות‬ | ‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫או‬ ‫צבע‬ ‫הגבלת‬ ‫ללא‬ << .‫חגדיד‬ – ‫מועצתי‬ ‫מתנדבים‬ ‫ומצוות‬ ‫מהתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫משופטים‬ ‫שיורכב‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יבחרו‬ ‫הזוכות‬ ‫התמונות‬ 14.10.2017 -‫ה‬ ‫שבת‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ orit@dead-sea.org.il :‫למייל‬ ‫לתמונה‬ ‫מגה‬ 2 ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫בגודל‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ "‫העולם‬ ‫של‬ ‫בקרקעיתו‬ ‫"החיים‬ ‫שרקי‬ ‫ודבורה‬ ‫מזרחי‬ ‫אילן‬ ‫של‬ ‫תערוכתם‬ ‫לצד‬ ‫החגדיד‬ ‫במסגרת‬ ‫יוצגו‬ ‫הנבחרות‬ ‫התמונות‬ ‫שלוש‬ www.dead-sea.org.il | 02-9945020 .‫מקומית‬ ‫צילום‬ ‫בתחרות‬ ‫להשתתף‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ - "‫המלוח‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫”החיים‬

×