Ba314 standart unimis

1,854 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ba314 standart unimis

  1. 1. ШУТИС, КтМС, Маркетинг, үйлдвэрлэлийн профессорын баг BA314 Хэрэглэгчийн зан төлөв Кредит, улирал: 3.0, хавар Өмнөх холбоо: ВА 202 MGL: Хэрэглэгчийн зан төлөв EN: Consumer behavior Хичээлийн зорилго: Mонгол English Оюутанд орчин үеийн маркетингийн To provide to students theoritical and шинжлэх methodical knowledge of consumer ухааны чухал асуудал болох хэрэглэгчийн behavior and develop their skills of зан actualize to practical activity. төлөвийн талаар онол арга зүйн тодорхой мэдлэг олгон, онолын мэдлэгээ амьдрал, практикийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чадвартай болгоход чиглэгдэнэ. Оюутанд олгох мэдлэг: Mонгол English Хэрэглэгчийн зан төлөв болон түүнд To provide to students theoritical and нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаар онол арга methodical knowledge of consumer зүйн behavior and influenced factors for them. тодорхой мэдлэг олгоно. Чадвар Mонгол English Хэрэглэгчийн зан төлөвийн талаар онол To develop the students skills of actualizing арга зүйн тодорхой мэдлэгийг эрдэм theoritical and methodical knowledge of шинжилгээ судалгааны ажил болон consumer behavior in research and their амьдрал, практикийн үйл ажиллагаанд practical activity. хэрэгжүүлэх чадвартай болгоно. Дадал Mонгол English Хэрэглэгчийн зан төлөв болон түүнд To acquire feat to students about studying нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг судлан consumer behavior and influenced factors илрүүлэх дадал эзэмшүүлнэ. for them. BA35 М. Саруул- 307 тоот 454768 saruul52@yahoo.com Эрдэнэ Үндсэн сурах бичиг: 1. Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney “Consumer Behavior Building Marketing Strategy“ 2001 2. Джеймс, Ф. Энджел Роджер “Поведение потребителей” 3. J. Paul, Jerry C. “Consumer Behavior“ Дүгнэх журам: Багш 4 үндсэн хэлбэрээр оюутны мэдлэгийг дүгнэж 70 оноо өгнө. Үүнд : Ирц – 10 оноо Семинар – 10 оноо Сорил 1,2 – 10 + 10 = 20 оноо Бие даалт – 30 оноо 1
  2. 2. Оюутны бие даах ажил 7 хоног Сэдэв-Монголоор Сэдэв-Англиар Оноо I-III Улс орнуудын соёлын судалгаа Research on nation’s culture 3 IV ХЗТ-т амьдралын мөчлөг нөлөөлөх Lyfe cycle influenced in consumer 3 нь behavior V-VI Монгол хэрэглэгчийн соёл Culture of mongolian consumer 3 VII-VIII ХЗТ-т нийгмийн бүлэглэлүүд Social group influenced in 3 нөлөөлөх нь consumer behavior IX-X Бүтээгдэхүүний зах зээлийн Product market research судалгаа 6 XI-XII Хичээлийн бүх сэдвүүдээр To examine theoritical knowledge 5 онолын мэдлэгээ шалгуулах by all topics XIII-XV Монгол хэрэглэгчийн зан төлөвийн Research on mongolian consumer 7 судалгаа behavior НИЙТ ОНОО 30 Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 7 Хичээлийн сэдэв-Монгол Хичээлийн сэдэв-Англи Тэмдэглэл хоног I Лекц 1. Хэрэглэгчийн зан Lecture1. Fundamental Ярилцлага/ Discussing төлөвийн тухай үндсэн understanding about ойлголт consumer behavior II Лекц 2. Хэрэглэгчийн зан Lecture 2. Culture change Ярилцлага/ Discussing төлөвт соёлын өөрчлөлт influenced in consumer нөлөөлөх нь behavior III Лекц 3. ХЗТ-т нөлөөлөх хүн Lecture 3. Factors of Ярилцлага/ Discussing ам зүйн болон нийгэм, demographics and эдийн засгийн хүчин society, economics зүйлс influenced in consumer behavior IV Лекц 4. ХЗТ-т бүлгийн Lecture 4. Group factors Ярилцлага/ Discussing хүчин зүйлс нөлөөлөх нь influenced in consumer behavior V Лекц 5. ХЗТ-т нөлөөлөх гэр Lecture 5. Family factors Ярилцлага/ Discussing бүлийн хүчин зүйлс influenced in consumer behavior VI Лекц 6. ХЗТ-т нөлөөлөх Lecture 6. Internal factors Ярилцлага/ Discussing дотоод хүчин зүйлс: Танин influenced in consumer 2
  3. 3. мэдэхүйн процесс behavior : Recognitional process VII Лекц 7. ХЗТ-т нөлөөлөх Lecture 7. Internal factors Ярилцлага/ Discussing дотоод хүчин зүйлс: influenced in consumer Хэрэглэгчийн суралцах behavior :Consumer үйл явц ба ой санамж learning, memory VIII Лекц 8. ХЗТ-т нөлөөлөх Lecture 8. Internal factors Ярилцлага/ Discussing дотоод хүчин зүйлс: influenced in consumer Хэрэглэгчийн мотиваци, behavior : Motivation, хувийн зан чанар, сэтгэл personality, emotion, trend хөдлөл, хандлага IX Лекц 9. ХЗТ-т нөлөөлөх Lecture 9. Internal factors Ярилцлага/ Discussing дотоод хүчин зүйлс: Хувь influenced in consumer хүний үзэл бодол, behavior :Self-concept, амьдралын хэв маяг; Lifestyle, situational ХЗТ-т нөлөөлөх нөхцөл influences байдлын хүчин зүйлс X, XI Лекц 10, 11. Хэрэглэгчийн Lecture 10. Consumer Ярилцлага/ Discussing шийдвэр гаргах процесс decision process XII Лекц 12. ХЗТ ба Lecture 12. Consumer Ярилцлага/ Discussing маркетингийн стратеги behavior and marketing strategy XIII Лекц 13. Байгууллага Lecture 13. Organizational Ярилцлага/ Discussing хэрэглэгчийн шийдвэр buyer decision process гаргах процесс XIV Лекц 14. ХЗТ-ийн Lecture14. Research Ярилцлага/ Discussing судалгааны аргууд methods of consumer behavior XV-XVI Лекц 15, 16. Online Lecture 15. Online Ярилцлага/ Discussing хэрэглэгчийн зан төлөв consumer behavior Семинарын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 7 Хичээлийн сэдэв-Монгол Хичээлийн сэдэв-Англи Тэмдэглэл хоног I Удиртгал- Хэрэглэгчийн Introduction – Consumer Асуулт, ярилцлага, зан төлөв ба behavior and marketing Оюутны анхны маркетингийн стратеги strategy мэдэгдэхүүн шалгах /Question, discussing and examine student’s elementary knowledge/ II Хэрэглэгчийн зан төлөвт Culture change influenced Тодорхой сэдвээр соёлын өөрчлөлт нөлөөлөх in consumer behavior илтгэл хэлэлцүүлэх, нь асуулт, хариулт, ярилцлага /Speech, Questions, answers, discussing/ III ХЗТ-т нөлөөлөх хүн ам зүйн Factors of demographics Асуулт, ярилцлага болон нийгэм, эдийн and society, economics Кейс ажиллах засгийн хүчин зүйлс influenced in consumer / Questions, discussing, behavior case study / 3
  4. 4. IV ХЗТ-т бүлгийн хүчин зүйлс Group factors influenced Тодорхой сэдвээр нөлөөлөх нь in consumer behavior илтгэл хэлэлцүүлэх, асуулт, хариулт, ярилцлага / Speech, Questions, answers, discussing / V ХЗТ-т нөлөөлөх гэр бүлийн Family factors influenced in Онолын мэдлэгийг хүчин зүйлс consumer behavior бататгах ярилцлага, асуулт, хариулт /Discussing for theoritical knowledge, questions, answers / VI ХЗТ-т нөлөөлөх дотоод Internal factors influenced Кейс ажиллах, асуулт, хүчин зүйлс: Танин in consumer behavior : ярилцлага / Case мэдэхүйн процесс Recognitional process study , questions, discussing / VII ХЗТ-т нөлөөлөх дотоод Internal factors influenced Кейс ажиллах, асуулт, хүчин зүйлс: Хэрэглэгчийн in consumer behavior ярилцлага / Case суралцах үйл явц ба ой :Consumer learning, study , questions, санамж memory discussing / VIII ХЗТ-т нөлөөлөх дотоод Internal factors influenced Кейс ажиллах, асуулт, хүчин зүйлс: Хэрэглэгчийн in consumer behavior : ярилцлага / Case мотиваци, хувийн зан Motivation, personality, study , questions, чанар, сэтгэл хөдлөл, emotion, trend discussing / хандлага IX ХЗТ-т нөлөөлөх дотоод Internal factors influenced Онолын мэдлэгийг хүчин зүйлс: Хувь хүний in consumer behavior :Self- бататгах ярилцлага, үзэл бодол, амьдралын concept, Lifestyle, асуулт, хариулт хэв маяг; situational influences /Discussing for theoritical ХЗТ-т нөлөөлөх нөхцөл knowledge, questions, байдлын хүчин зүйлс answers / X- XI Хэрэглэгчийн шийдвэр Consumer decision Кейс ажиллах, асуулт, гаргах процесс process ярилцлага / Case study , questions, discussing / XII ХЗТ ба маркетингийн Consumer behavior and Кейс ажиллах, асуулт, стратеги marketing strategy ярилцлага / Case study , questions, discussing / XIII Байгууллага хэрэглэгчийн Organizational buyer Кейс ажиллах, асуулт, шийдвэр гаргах процесс decision process ярилцлага / Case study , questions, discussing / XIV ХЗТ-ийн судалгааны Research methods of Онолын мэдлэгийг аргууд consumer behavior бататгах ярилцлага, асуулт, хариулт /Discussing for theoritical knowledge, questions, answers / XV-XVI Online хэрэглэгчийн зан Online consumer behavior Кейс ажиллах, асуулт, төлөв ярилцлага / Case study , questions, discussing / 4
  5. 5. Бусад өөрчлөлт Тайлбар 1: Оюутан мэдлэгээ үндсэн сурах Тайлбар 2: Бие даалтыг график бичгээс гадна ШУТИС, КтМС, бусад их төлөвлөгөөний дагуу товлогдсон хугацаанд дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний шалгуулах ба хугацаа хожимдох, дутуу байгууллага, нийтийн номын сан, хийсэн гүйцэтгэлийг тооцохгүй. интернэтийн мэдээлэл ашиглан гүнзгийрүүлнэ. Явцын сорилын хугацаа Сорил-1 Сорил-2 Topic:1-8 Topic: 9-14 VIII долоо хоног XV долоо хоног Боловсруулсан багш: Ì. Ñàðóóë-Ýðäýíý 5

×