Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ba313

3,229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ba313

  1. 1. ШУТИС, КтМС, Маркетинг, үйлдвэрлэлийн профессорын баг BA313 Маркетингийн судалгаа ба шинжилгээ Кредит, улирал: 3.0, хавар Өмнөх холбоо: BA202 Хичээл заах багш: Док., дэд проф. Б. Нарангэрэл Өрөө: 402 тоот, E-мail: narangerel_bagaa@yahoo.com Хичээлийн зорилго: Aims: Mонгол English Маркетингийн удирдлагын асуудлыг тодорхойлох This lesson is used marketing research that define тайлбарлахад шинжлэх ухааны судалгааны аргуудыг marketing strategist and marketing consideration, хэрэглэх.Уг хичээл нь маркетингийн стратеги болон especially collect and process to analyze primary and бодлогыг тодорхойлоход маркетингийн судалгааг second information to give about understanding ашиглах, ялангуяа, анхдагч болон хоёрдогч statistic methods uses. мэдээллийг цуглуулах боловсруулах, шинжлэхэд статистик аргуудын хэрэглээний талаарх ойлголт өгөх Оюутанд олгох мэдлэг: Knowledge: Mонгол English Уг хичээл нь маркетингийн судалгааг загварчлах, this lesson will be teached design marketing research, хэрэгжүүлэх, шинжлэх, тайлагнах мөн үр дүнг нь realized, analyse, render and result is used in the хэрэглээнд гаргах талаар илүү анхаарч орно. practical. Чадвар Skills: Mонгол English 1. Маркетингийн судалгааны төслийг загварчлах, Students can learn хэрэгжүүлэх  Design and realized to marketing research 2. Маркетингийн асуудлыг судалгааны бодит project асуулт болгон хөрвүүлэх 3. Судалгааны загваруудын давуу болон сул  To change marketing problem to research’s талуудыг ойлгож мэддэг болох 4. Маркетингийн олон янзын эх үүсвэрийг ялгаж real problem таньдаг байх  To know about marketing research’s 5. Статистик шинжилгээний аргуудын практик хэрэглээг ойлгох adventages and disadventages 6. Статистик шинжилгээний үр дүнг менежерийн  To distinguish many difference source of үүднээс тайлбарлах 7. Маркетингийн судалгааны үр дүн болон санал marketing зөвлөмжийг үр дүнтэй мэдээлэх (бичгэн болон аман хэлбэрээр)  to know practicaly uses of statistic research 8. Зорилгын бүлгийн идэвхтэй гишүүн байх  to explain result of statistic research as like as meneger  to inform marketing research result and advisement ( writing form and verbal )  to be active member of aim group Дадал Practical skills: Mонгол English Аж ахуйн нэгж байгууллагын түвшинд We give experience of marketing research project in маркетингийн судалгаа шинжилгээний ажлыг SPSS level of organizational unit functional chart done with программ дээр хийж гүйцэтгэж түүнчлэн SPSS program, furthermore give experience of хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах educating outline & work plan. дадал чадвар эзэмшүүлнэ.
  2. 2. Үндсэн сурах бичиг: 1. William R.Dillon, Thomas J.Madden, Neil H.Firtle, “Marketing research in a marketing environment”, 2nd edition, Richard D.Irwin, Inc., 1990 2. Е.П. Голубков, “Маркетинговые исследования” 2-е изд., М., Финпресс, 2000 3. Джоэл Джей Дэвис “Исследования в рекламной деятельности: теория и практика”, Пер. С англ., М., “Вильямс”, 2003 4. Philip Kotler, “Marketing Management”, Second Indian Reprint, 2003 5. SPSS v.14.0 программ хангамж 6. Naresh K.Malhotra, “Мarketing research” 5th edition, 2006 Дүгнэх журам: Багш 3 үндсэн хэлбэрээр оюутны мэдлэгийг дүгнэж 70 оноо өгнө. Үүнд : - Ирц идэвх 5 оноо - Сорил 1, 2 20 оноо - Семинар 16 оноо - Лаборатори 14 оноо - Бие даалт 15 оноо Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө BA313 7 хоног Монгол English Тэмдэглэл Маркетингийн судалгааны Marketing research basic [1]- сэдэв-1 [1]- сэдэв-2 I, II үндсэн ойлголт Маркетингийн concept Marketing research’s судалгааны үе шат, step, research’s tendency судалгааны хандлагууд Судалгааны загвар Research’s design [1]- сэдэв-2 III Хайгуулын судалгааны загвар: Survey research design: [1]- сэдэв-3 IY хоёрдогч мэдээлэл second information Хайгуулын судалгааны загвар: Survey research design: 1]- сэдэв- 4 Y синдикатив мэдээлэл sindicative information Хайгуулын судалгааны загвар: Survey research design: qual [1]- сэдэв-5 [1]- сэдэв-6 Чанарын судалгаа Тайлбарлах Explain of research design: YI, YII судалгааны загвар: хайгуулын survey research and судалгаа ба ажиглалтын observation research ity’s судалгаа research Нөхцөлт судалгааны загвар: Condition research design: [1]- сэдэв-7 [1]- YIII, IX туршилт Хэмжилт ба үнэлгээ experiment Dimension and сэдэв-10, 11 estimation Асуулгын анкет зохиох арга зүй To compose method of [1]- сэдэв-10, 11 X questionnaire Маркетингийн судалгааг To realize marketing research [1]- сэдэв-1 1]- сэдэв-8,9 хэрэгжүүлэх нь Түүвэр To make complete selected, XI, XII бүрдүүлэх, Түүврийн алдаа, account for error of selected түүнийг тооцох нь Судалгааны үр дүнг боловсруу To process research result To [1]- сэдэв-13,14 XIII , XIY Судалгааны үр дүнг шинжлэх analysis for research result [1]- сэдэв-15,16 нь лах нь Судалгааны тайлан To process research report [1]- сэдэв-23 XY боловсруулах нь (аман ба (writing form and verbal) бичгэн) Дүн 32 Семинарийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө BA313 7 Бие даах Хийж гүйцэтгэх ажил Цаг To have to do work Хэлбэр хоног ажлууд Оноо
  3. 3. I Кейс: 1- 4 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Оюутны анхны дүнг танилцуулна мэдэгдэхүүн шалгах, Кейс дээр ажиллах II Кейс: 5-9 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Кейс дээр дүнг танилцуулна ажиллах III Кейс: 10-13 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Кейс дээр дүнг танилцуулна ажиллах IY Кейс: 14-17 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Кейс дээр дүнг танилцуулна ажиллах Y Кейс: 18-22 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Кейс дээр дүнг танилцуулна ажиллах YI Кейс: 23-27 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 тус бүрийн авсан which do keis and explain the Ярилцлага, кейсийг ажиллаж үр each other Кейс дээр дүнг танилцуулна ажиллах YII Кейс: 28 Оюутнууд баг болон 2 Students will divide group Асуулт, 1 кейсийг ажиллаж үр which do keis and explain the Ярилцлага, дүнг танилцуулна each other Кейс дээр ажиллах YIII Судалгаан Оюутан бүр 2 Each student make report and Асуулт, 1 ы тайлан судалгааны тайланг prepare presentation Ярилцлага, тавих тавихь презентаци хийх Кейс дээр ажиллах ДҮН 16 8 Лабораторийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Хичээлийн сэдэв Topic Цаг Гүйцэтгэх даалгавар To have to do work Оноо 1. SPSS хэрэглээний 1. to meet SPSS 2 Оюутан бүр Each student 1 программтай танилцах usage program лабораторийн work keis удирдамжийн дагуу along 2. НELP системийг ашиглах 2. to use НELP кейс дээр ажиллах laboratory system lead 3. Data Editort өгөгдөл оруулах 2 Оюутан бүр Each student 1 лабораторийн work keis 3. input for Data удирдамжийн дагуу along Editort кейс дээр ажиллах laboratory lead 4. Output-тэй ажиллах 2 Оюутан бүр Each student 1 лабораторийн work keis 4.to work with удирдамжийн дагуу along Output кейс дээр ажиллах laboratory lead 5.Огтлолцсон хүснэгт үүсгэх 2 Оюутан бүр Each student 1 лабораторийн work keis 5. to make cross удирдамжийн дагуу along table кейс дээр ажиллах laboratory lead 6. График үүсгэх засварлах 6. to make and 2 Оюутан бүр Each student 1 repair chart лабораторийн work keis удирдамжийн дагуу along
  4. 4. кейс дээр ажиллах laboratory lead 7.Статистик шинжилгээ хий: 2 Оюутан бүр Each student 1 7. to do statistic хамаарлын шинжилгэ лабораторийн work keis research : удирдамжийн дагуу along Depend кейс дээр ажиллах laboratory research lead 8. Статистик шинжилгээ хийх: 2 Оюутан бүр Each student 1 хэтийн төлөв хандлага 8. to do statistic лабораторийн work keis тодорхойлох research : удирдамжийн дагуу along Define for trend кейс дээр ажиллах laboratory lead ДҮН 14 7
  5. 5. Оюутны бие даах ажил BA313 7 хоног Бие даах english Хийж гүйцэтгэх ажил english Зарцуулах цаг ажлууд To do work To do work Оюутан Багш Оноо I-II 1. Маркетингийн 1.Method of Сурах бичиг болон бусад Students read from text 10 4 4 судалгааны marketing research материалуудаас уншиж, book and other materials арга реферат болон илтгэл and prepare abstract and бэлдэнэ report III-IV 2. Маркетингийн 2.Suggest and Бие даалтын дагуу To process suggest along 10 4 4 судалгааны schedule of судалгааны санал work санал, marketing research боловсруулах төлөвлөгөө V-VI 3. Маркетингийн 3. Marketing second Оюутан бүр Each student do second 10 4 5 хоёрдогч information research боловсруулсан information and make мэдээллийн төлөвлөгөөний дагуу report along processed судалгаа хоёрдогч мэдээллийн schedule судалгааг хийж тайлан тавина VII-VIII 4.Маркетингийн 4. marketing primary Оюутан бүр Each student do 10 4 6 анхдагч information research боловсруулсан questionnaire , second мэдээллийн төлөвлөгөөний дагуу information and make судалгаа- судалгааны анкет report along processed боловсруулан анхдагч schedule мэдээллийн судалгааг хийж тайлан тавина IX-XI 5. Судалгааны 5. To process and SPSS программ To use SPSS program 10 6 4 үр дүнг merge research result хангамжийг ашиглан coded data from research боловсруулах, судалгаагаар авсан and merge them нэгтгэх өгөгдлүүдийг кодчилж, нэгтгэн оруулах XII-XIII 6. Судалгааны 6. To analysis for SPSS программ To use SPSS program 10 4 5 үр дүнд research result хангамжийг ашиглан analyze for processed шнижилгээ хийх боловсруулсан information мэдээлэлд шинжилгээ хийх XIV 7. Маркетингийн 7. Report of Судалгааны бичгэн To prepare writing research 10 4 5 судалгааны marketing research тайлан гаргах report тайлан-I XV 8. Маркетингийн 8. Report of Судалгааны аман тайлан To prepare verbal research 10 2 3 судалгааны marketing research I тавих report тайлан-II ДҮН 80 32 45
  6. 6. Хичээлийн агуулгын стандарт 7 Хичээлийн сэдэв Subjects Агуулга Contents хоног I Маркетингийн Major • Маркетингийн • History of судалгааны үндсэн perception for судалгааны түүх marketing ойлголт marketing research research • Маркетингийн судалганы • Marketing орчин research • Маркетингийн environment судалгааны ёс зүй • Marketing research ethnic II Маркетингийн Marketing • Маркетингийн • Marketing судалгааны үе шат, research layer судалгааны процесс research process судалгааны and research • Problem and хандлагууд, approach. • Асуудал болон chance modify боломжийг тоорхойлох • Operation • Удирдлагын асуудлыг problem reduce судалгааны асуулт into research болгон хувиргах question III Маркетингийн Choose • Судалгааны загварыг • Choose and судалгааны аргыг marketing сонгох, төлөвлөх planning research сонгох, судалгааны research model загвар manner and • Судалгааны загварыг • Processing боловсруулах processing боловсруулах research model research model. IY Хайгуулын Exploratory • Маркетингийн • Information судалгааны загвар: research model: мэдээллийн систем, system of хоёрдогч мэдээлэл secondary маркетингийн marketing, information мэдээллийн эх үүсвэр Marketing information • Анхдагч ба хоёрдогч source мэдээллийн ялгаа • Difference • Хоёрдогч мэдээллийг between primary үнэлэх data and secondary data • Secondary data value Y Хайгуулын Exploratory • Смндикатив мэдээллийн • Syndicated data’s судалгааны загвар: research model: тухай үндсэн ойлголт, main idea and синдикатив Syndicated data хэрэглээ utility мэдээлэл • Document • Баримт бичигт analyzing шинжилгээ хийх • Internal analyzing, • Дотоод шинжилгээ, external гадаад шинжилгээ, analyzing, contain агуулгын шннжилгээ analyzing YI Чанарын судалгаа- Quality analyses, • Анхаарлын бүлгийн арга • Attention group сурвалжлагын арга interview resource resource • Анхаарлын бүлгийн бүтэц • Attention group • Анхаарлын бүлгийг setup зохион байгуулах • Attention group • Сурвалжлагын бусад organizing аргууд • Other interview resource YII Тайлбарлах Descriptive • Ажиглалт, түүний • Observation and судалгааны загвар: research model: маркетингийн observation ажиглалт observation судалгаанд гүйцэтгэх function of үүрэг marketing research • Чанарын судалгааны • Other resource of бусад аргууд qualitative research
  7. 7. YIII Нөхцөлт Casual research • Туршилтын төрлүүд • Sorts of судалгааны загвар: model: experiment туршилт судалгаа experiment • Туршилтыг төлөвлө, • Planning and put research хэрэгжүүлэх into practice the experiment IX Хэмжилт ба Measure and • Маркетингийн • Marketing үнэлгээ appraisal судалгаан дахь хэмжил research зүй measurement • Manner • Хэмжилт хийх аргууд measurement • Маркетингийн • Marketing manner мэдээллийг хэмжих measuring data’s аргуудын баталгаатай security болон найдвартай байдал X Асуулгын анкет Survey inquiry • Асуулгын анкетын бүтэц • Questionnaire зохиох арга зүй method зохион байгуулалт design an organization • Суулгын анкетын төрөл, • Inquiry sort, shape хэлбэр, зориулалт and usage • Асуулгын анкет зохиох үе • Steps to make шат inquiry • Асуулгын анкетыг турших, • Experiment and судалгаанд оруулах research inquiry XI Түүвэр бүрдүүлэх, To collect • Түүвэр судалгааны • Main idea for Түүврийн алдаа, samples, үндсэн ойлолтууд sample research түүнийг тооцох нь Error samples, to • Steps for samples compute the • Түүврийн төлөвлөгөөний үе plan errors шат • To define sample • Түүврийн хэмжээг size тодоройлох нь • Define method of • Түүвийн алдааг sample errors тодорхойлох арга XII Маркетингийн Marketing • Мэдээлэл цуглуулах үйл • Organizing the судалгааг research ажиллагааг зохион collecting data хэрэгжүүлэх нь processing байгуулах, хэрэгжүүлэх process and to realizing • Мэдээлэл цуглуулахад • Errors of collecting гарах алдаа data • Цуглуулж буй • Control the мэдээллийн чанарт collecting data’s хяналт тавих value XIII Судалгааны үр дүнг Processing • Судалгааны өгөгдлийг • Coding the боловсруулах нь research result кодлох research data • Tabling the • Судалгааны өгөгдлийг research data хүснэгтлэх XIY Судалгааны үр дүнг Analyzing • Таамаглал шалгах • Examine the шинжлэх нь research result conjecture • Хамаарлын шинжилгээ: • Dependability корреляц ба регресс research: • Хэтийн төлөв хандлага correlation and тодорхойлох regression • To define origin trend XY Судалгааны тайлан Processing • Маркетингийн • Marketing боловсруулах нь research судалгааны тайлангийн research (аман ба бичгэн) account бүтэц accounting (speech and system writing ) • Судалгааны бичгэн • Method of тайлан бичих арга зүй research writing • Аман тайланг бэлтгэх account арга зүй • Method of research speech account
  8. 8. Áîëîâñðóóëñàí: Á. Íàðàíãýðýë

×