Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8

832 views

Published on

10 th model paper 8

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8

  1. 1. ಾದ ಪ ಾ ಪ ೆ 8 ಅ) ೊ ರು ವ ಾಲು ಉತರದ ಸೂಕ ಾದುದನು ಆ .10*1=10 1.1935 ರ ಾರತ ಸ ಾ ರದ ಾ ಒಂದು ಮುಖ ಾಖ ೆ ಾ ೆ ಏ ೆಂದ ೆ __________ ಎ)ಮ ೕಯ ◌ಾ ಾರದ ೕ ೆ ಪ ೆ ೕಕ ಚು ಾವ ಾ ೇತ ಆರಂಭ ) ಾರತ ೆ ಜ ಾ ಾ ಸ ಾ ರ ೕಡುವ ಾ ಭರವ ೆ ) ಾರ ೕಯ ಸಂಯುಕ ವ ವ ೆ ೆ ಅವ ಾಶ ಾ ೊ ತು ) ಸ ೕ ಛ ಾ ಾಲಯವನು ಕಲ ಾ ದ ಾ ದರು 2. ಾರತದ ಉ ನ ಮನುಷ ಎಂದು ಾ ತ ಾದವರು______ ಎ)ಜವಹರ ಾ ೆಹರು 2) ವಲಭ ಾ ಪ ೇ )ಸು ಾಶಂದ ೋ ) ೆ ೕಶ ರಯ 3.) ಾಜ ಪ ನ ಂಗಡ ಾ ಾನೂನು___ರ ಾ ೆ ಬಂತು. ಎ) 1947 ) 1950 ) 1953 ) 1956 4) ಾ ಾ ಕ ಸರ ಾ ಸವ ಈ ೆಳ ನ ಅಂಶಗ ೆ ಎ ೆ ಾ ೊಡುತ ೆ. ಎ)ಅಸ ಾನ ೆ ನ ೆ ) ಅ ಾನ ಮೂಢನಂ ೆ ) ಂಗ ಾರತಮ ಾ ೇ ಕ ೆ ) ೋಮು ಾದ ಬ ಾ ಾರ 5) ೊಂ ಬ ೆ 1) ಪಂಪ ಾಗರ 1)ನಮ ಾ 2) ೋ ಂದ ಾಗರ 2) ಕೃಷ ೕಲಂ ೆ 3) ಾ ಬಹದೂ ಾ ೕ 3) ತುಂಗಭ ಾ 4)ಸ ಾ ಸ ೋವರ 4) ಾ ಾನಂಗ ಉತರಗಳ : ಎ. 1-3, 2-1, 3-4, 4-2 . 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 . 1-3, 2-4, 3-2, 4-1 ) 1-3, 2-4, 3-1, 4-2
  2. 2. 6)ಸ ೕಯ ಉ ಾಂಶ ಮತು ಪ ಚಲನ ಪ ಾಹಗ ಂದ ಬರುವ ಮ ೆ ೇರಳದ ೕ ೆ ಕ ೆಯುವರು------- 1) ಾ ನ ೊಯು 2) ಾ ೕ ತುಂತುರು 3) ಾಲ ೈ ಾ 4) ಮ ೆ ಾಲ 7)ಈ ೆಳ ನವ ಗಳ ಪ ತ ೆ ೆ _______ 1) ರ ೆ ೆ 2)ವರ ಾನ ೆ ೆ 3) ೇ ಾ ೆ ೆ 4) ಅಬ ಾ ೆ ೆ 8) ಾ ಂ ನ ನ ೆ ಎಷು ಾ ಾದರೂ ೆ ೆಯಬಹು ಾದ ಾ ೆ ________ 1) ಉ ಾಯ ಾ ೆ 2) ಾ ಖ ೆ 3) ಆವತ ಾ ೆ 4) ತ ೇವ ಖ ೆ 9) ಅ ೋ ಆಸ ೆ ಯ ರೂ ಾ ______ 1)ನ ೇ ೋ 2) ಾ ಾಯಣ ಮೂ 3) ವ ೕ ಕು ಯ 4)ಪ ಾ ೆ 10) ಾರತ ಮತು ೕಲಂ ಾ ಸಂಬಂದಗಳ ಚ ೆ ಾಲ ಂದಲೂ ಇತು ಎನುವ ದ ೆ ಸಮಥ ಾದ ೇ ೆ ___________ 1) ಾರತ ಮತು ೕಲಂ ಾ ಾಜರ ಮ ೆ ಯುಧ ನ ೆ ತು 2) ೌಧ ಧಮ ಾರ ೕಯ ುಗ ಂದ ೕಲಂ ಾದ ಹರ ತು. 3) ಾರತ ೕಲಂ ಾ ಮ ೆ ಾ ಾರ ಸಂಪಕ ತು 4) ೕಲಂ ಾ ಾರತ ಂದ ಟ ಸ ಾಯ ಕ ಸ ಾ ತು ಆ) ಒಂದು ಾಕ ದ ಉತ . 14*1=14 11) ಜನ ಾ ಾನ ರ ಚ ೆ ೈ ಾಂ ಕ ನ ೆಯ ಅ ಾ ಸ ಾಡುವ ದು ಚ ೆ ಾರ ೆ ಸ ಾ ಾ ೆ. ೇ ೆ? 12)1929 ರ ಅ ೕ ಾದ ೈ ಾ ೆ ಮತು ಕೃ ೕ ಯ ಉ ಾದ ೆ ಕು ಯಲು ಾರಣ ೇನು? 13)ಕಳ ಾ ಾ ೆ ತ ೆಗಟಲು ಮ ಒಂದು ಸಲ ೆ ಬ ೆ 14)ಯು ೕ ೆ ಾನ ೕಯ ದೃ ೋನ ೊಂ ದ ಸಂ ೆ ಎಂಬುವ ದ ೆ ಒಂದು ಉ ಾಹರ ೆ ೊ . 15) ಾಲ ಾ ಕ ಸಮ ೆ ೆ ಾರಣ ಾಗಬಹು ಾದ ಒಂದು ಅಂಶ . 16) ಾ ೕಯ ಾಲ ಾ ಕ ೕಜ ೆಯನು ಸ ಾ ರ ಾ ೆ ತಂ ೆ.ಏ ೆ? 17) ಾ ೇ ಾಯ ಎಂದ ೇನು?
  3. 3. 18) ಾರತದ ಾ ೕಯ ೆ ೆಗಳ ಾವ ವ ? 19) ಾ ೆ ೖ ಅ ರು ಒಂದು ಅದು ತ ೋಹ ಸಮ . 20)ಗಂ ಾ ನ ಯ ಬಯಲು ಪ ೇಶದ ಸಕ ೆ ಾ ಾ ೆ ೆಚು ೇಂ ೕಕೃತ ಾ ೆ ಏ ೇ? 21) ೊರ ೆ ಆಯವ ಯದ ಅಥ . 22)ಉ ಾಯ ಾ ೆಯ ಒಂದು ಪ ೕಜನ . 23) ೕ ಸಂ ೆಯ ಅಧ ರು ಾರು? 24) ತ ಾ ಆ ಾಯವ ೈಜ ಅ ವೃ ಯ ಾಪಕ ಾಗುವ ಲ. ಏ ೆ? ಇ) ಮೂರು ಾಲು ಾಕ ದ ಉತ . 15*2=30 25) ಸಮುದ ಾನ ೆ ೈ ಾ ಕ ೆಳವ ೆ ಾರಣ ಸಮ . 26) ೈದ ಾ ಾ ಕ ಾ ಟಕದ ಪ ೇಶಗಳನು ಪ ಾ 27) ಾ ೕ ೇ ಾನಂದರು ಯುವ ಶ ಯ ೆ ೕರಕ. ೇ ೆ ? 28) ೕ ಾ ಾಂ ಯ ಪ ಾಮ ೇನು? ಅಥ ಾ ರ ಾ ದ ಾ ೈ ೊಂಡ ಸು ಾರ ಾ ಕ ಮಗ ಾವ ವ ? 29)ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ದ ಬಡತನ ಾರ ೆ ೆ ರೂ ರುವ ೕಜ ೆಗ ಾವ ವ ? 30)ಭ ೕ ಾದ ೆ ಗ ಹ ೆ ಾರತ ೈ ೊಂ ರುವ ಕ ಮಗ ಾವ ವ ? 31)ಜನಮಂ ೆ ಎಂದ ೇನು? ಉ ಾಹರ ೆ ೊ 32)ಪ ವ ಮತು ಪ ಮ ಕ ಾವ ಯ ಎರಡು ವ ಾ ಸ . 33)ಮ ನ ಸ ೆತ ೆ ಾರಣಗಳನು ೕ . 34) ಾರತದ ಎ ೆ ಉದುರುವ ಾನೂ ಸಸ ಗಳ ಲ ಣ . 35)ದೂರ ಸಂ ೇ ತಂತ ಾನ ಕು ತು ಬ ೆ . 36)ಚಂಡ ಾರುತ ಪ ಾಮ . 37) ಾ ೕಣ ಪ ೇಶ ಂದ ನಗರ ಪ ೇಶ ೆ ವಲ ೆ ಯಂ ಸಲು ಮ ಸಲ ೆ ಏನು? 38)ಪಂಚ ಾ ಕ ೕಜ ೆಯ ಉ ೇಶ ಬ ೆ .
  4. 4. 39) ಾಗ ೕಕರಣವ ಶ ದ ಆ ಕ ಚಲ ೆ ೆ ಸಹ ಾ ಾ ೆ. ೇ ೆ ? ಈ) ೆಳ ನ ಪ ೆಗ ೆ 6 ಾಕ ದ ಉತ . 6*3=18 40) 1857ರ ದಂ ೆಯು ಾರತದ ೕ ಆಡ ತ ವ ವ ೆಯ ೕ ೆ ೕ ದ ಪ ಾಮ ೇನು? ಅಥ ಾ ಪ ೆಗಳ ಾರ ೕಯರ ಾ ೕ ೆಯನು ೆ ೆಸಲು ಸಹ ಾ ಾ ತು. ೇ 41) ಾರತದ ೇ ಾಂಗ ಯ ಪ ಮುಖ ಉ ೇಶಗಳನು ಪ ಾ . ಅಥ ಾ ಾರತವ ರ ಾ ೊಂ ೆ ೌ ಾಧ ಯುತ ಸಂಬಂದ ೊಂ ೆ. ಸಮ . 42) ಅಸ ಶ ೆ ಾರ ೆ ೆ ಮ ಸಲ ೆ ಏನು? ಅಥ ಾ ರು ೊ ೕಗ ಸಮ ೆ ಯು ಸ ಾಜದ ೕ ೆ ೕರುವ ಪ ಾಮ . 43) ನಮ ಾಷ ದ ವೃ ಯ ರ ೆಗಳ ಪ ಮುಖ ಾತವ ಸುತ ೆ ೇ ೆ? ಅಥ ಾ ೈ ಾ ೆಗಳ ಾಪ ೆ ೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಾದ ಅಂಶಗಳನು ಪ ಾ . 44) ಾಮಗಳ ಅ ವೃ ಯು ೇಶದ ಅ ವೃ ಯ ಮಹತರ ಾತ ವ ಸುತ ೆ ವ . ಅತ ಾ ೈಯ ಕ ಹಣ ಾಸು ಾವ ಜ ಕ ಹಣ ಾ ನ ವ ಾ ಸ . 45) ಾ ಂ ಾ ೆ ೆ ೆಯಲು ಅನುಸ ಸ ೇ ಾದ ಕ ಮಗಳ ಾವ ವ ? ಅಥ ಾ ಾ ಸಂ ೆ ಂ ಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗ ೇನು? 46) ಎಂಟು ಾಕ ದ ಉತ . 4*1=4 ಾರತದ ಾ ತಂ ಾ ಚಳ ವ ೆ ಅಂ ೆಡ ೊಡು ೆ ಏನು? 47) ಾರತದ ನ ಾ ೆಬ ೆದು ಗುರು . 1+3=4 821/2* ಪ ವ ೇ ಾಂಶ
  5. 5. ಾ ೕದರ ನ ೕ ಕ ೆ ೕಜ ೆ ಾ ಾಪ ರ ರಚ ೆ ಾ ದವರು: 1.ಯು ಾ ೋ ಾ , ಪ ತೂರು. 2.ಪ ಷ ಲ ಾ ಎಂ ವ ಾಲು ಬಜತೂರು 3.ಪ ಾ ೊಕ ಡ ಪ ತೂರು 4.ಸುಮನ ಪ ೆ ಪ ತುರು 5.ವಸಂ ಕು ಾ ಎಂ ೊಂ ೆಟು ಪ ತೂರು 6.ಸ ೋಜಮ ಎ ೆಯೂ ರು ಪ ತೂರು

×