Lokalprogram kulturväven ver 1 med bilagor

1,816 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lokalprogram kulturväven ver 1 med bilagor

 1. 1. Lokalprogram för Kulturväv i Umeåver 1 - 110607
 2. 2. Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Generella riktliner sid 4 1 Det fortsatta projekteringsarbetet sid 4 2 Långsiktigt och hållbart 3 Tillgängligt 4 Generellt/flexibelt 5 Jämlikt och rättvist 6 Energieffektivt 7 Driftekonomiskt sid 5 8 Mångfald 9 Användarvänligt och funktionellt 10 Innovativt 11 Tryggt och säkert 12 Kommunikativt och interaktivt 13 Helhet 14 Den fortsatta processen sid 6 15 Bilagor och underlagsmaterial Lokalprogram sid 7-10 2
 3. 3. Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607Kulturväven lokalprogram - ver 1Bakgrund Ledord i arbetet har varit:Detta lokalprogram omfattar ca 15000 kvadratmeter av den nya byggnad, • Långsiktigt och hållbartkallad Kulturväven, som ska uppföras inom kvarteret Heimdal i Umeå • Tillgängligtkommun. Dessa 15 000 kvadratmeter ska enligt avtal hyras ut av byggherren, • Generellt/flexibelt (samnyttjande av lokaler, teknik och kompetens)bolaget Väven i Umeå AB, till Umeå kommun. Lokalprogrammet omfattarinte de övriga ytor som ska ingå i Kulturväven i sin helhet, som har andra • Jämställt/Jämlikthyresgäster än kommunen. • EnergieffektivtLokalprogrammet beskriver vilka typer av lokaler som ska byggas och anger • Driftekonomisktvilka krav som ställs på dessa, samt viktiga samband mellan lokalerna. Lokal-programmet bestämmer dock inte vilken verksamhetsutövare som ska bedriva • Mångfald verksamhet i lokalerna. Detta kommer att bestämmas successivt i den verk- • Användarvänligt och funktionellt samhetsutvecklingsprocess som pågår parallellt. • Kommunikativt och interaktivtLokalprogrammet har utformats utifrån målsättningen att byggnaden Kultur- • Innovativtväv ska vara hållbar ur såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspek-tiv. • Tryggt och säkertKulturväven ska erbjuda lokaler för verksamheter inom tre tematiska områden • Helhetuppleva, utforska, och skapa. Därutöver ska byggnaden innehålla ytor förmöten och service. Byggnadens funktion i sin helhet beskrivs i ett visionsdo- Lokalprogrammet består av två delar varav del 1 är Generella riktlinjer somkument (bilaga 1). ska gälla för alla lokaler i byggnaden och del 2 är Lokalprogram som pre-Lokalprogrammet baseras på lokalbehovsanalyser riktade till 15 stycken olika senteras i tabellform. I Lokalprogrammet ingår beskrivningar av rumstyper,verksamheter och visionen som i sin tur baseras på tidigare inriktningsbeslut med olika egenskaper, önskvärda samband, övergripande tekniska aspekter,och de övergripande målen för staden mellan broarna, samt kulturnämndens aktiviteter och idéer (eller önskemål) om samarbetspartners.tidigare utredningar rörande framtidens biblioteket och förutsättningar för ettkulturmötenas hus i området Staden mellan broarna. 3
 4. 4. Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607Del 1 Generella riktlinjer Umeå kommuns handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antagen i kommunfullmäktige 2000-12-181 Det fortsatta projekteringsarbetetGenerella riktlinjer, myndighetskrav och byggnormer ska följas. Riktlinjer för jämställdhetsintegrerat publikt arbete-plats på scen SOU Byggherren, bolaget Väven i Umeå AB ska löpande redovisa hur detta uppnås 2006:42till hyresgästen Umeå kommun, Fastighet. Handikappolitiskt program, antaget av Kommunstyrelsen 1998, baserat på Umeå kommun har åtagit sig att följa Ålborgdeklarationen och dessa riktlinjer FNs standardregler ska användas som vägledning i tillämpliga delar i det fortsatta arbetet. Utöverdetta ska följande områden ska särskilt beaktas i den fortsatta projekteringen: För att säkerställa en god tillgänglighet för alla ska även särskild expertkom- petens för tillgänglighetsfrågor anlitas i detaljprojekteringen.2 Långsiktigt och hållbartUmeå kommuns tekniska anvisningar (bilaga 2) punkt 9. Miljö och hållbarhet, 4 Generalitet/flexibilitetska tillämpas. I enlighet med dessa anvisningar ska byggherren redovisa hur Användningen av lokalerna ställer höga krav på flexibilitet. Olika verksam-följande områden har beaktats: heter kommer att samnyttja lokalerna. Lokalerna ska också så långt som möjligt medge förändring av användning över tid, eftersom• Byggnadsplacering (Anpassning till omgivning natur, topografi, trafik, be- verksamhetsutvecklingen förväntas fortsätta även när huset står färdigbyggt.fintliga byggnader mm) För att detta ska vara möjligt förutsätts att en stor del av lokalerna utformas• Energianvändning (Rimligt specifik energianvändning per kvm bruksarea) generella och tillåtande för en flexibel användning. Byggherren ska redovisa• Materialval (Miljömässiga/ekologiska aspekter hos byggnad) hur generalitet och flexibilitet tekniskt och funktionsmässigt kan uppnås.• Val av tekniska systemlösningar (Smarta tekniska lösningar, samordn-ingsmöjligheter mellan olika system) 5 Jämlikhet och social rättvisa• Utomhusmiljö (Tillgänglighet, framkomlighet för personer och fordon, ut- Det är av största vikt att lokalernas utformning inte är exkluderande och attformning av ytor för rekreation mm.) alla oberoende av kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell• Inomhusmiljö (Ljus, belysning, dagsljus, luftkvalitet mm.) läggning eller social bakgrund kan vistas där på lika villkor. Byggnaden ska• Säkerhet (Förebygga skador både för person och egendom) upplevas välkomnande på ett sådant sätt att alla kan känna tillhörighet. Särskild expertkompetens för jämställdhetsfrågor ska konsulteras för att3 Tillgängligt säkerställa detta i detaljprojekteringen.Kulturväven ska vara tillgänglig för alla, alltid. Kulturväven ska vara inklud-erande för alla oberoende av ålder, etnicitet, kön funktionsnedsättningar, Grunderna för dessa ställningstaganden finns i Aalborgsåtagandets niondeeller social status. Kulturväven ska erbjuda ytor för så många konstarter som område som beskriver bland annat att; säkra en rättvis tillgång till offentligmöjligt. Kulturväven ska vara den naturliga knutpunkten i Umeå, öppen och service, utbildning, vidareutbildning, arbetstillfällen, information och kulturelltillgänglig för alla. verksamhet, främja social sammanhållning och jämställdhet, förbättra tryg- ghet och säkerhet i lokalsamhället.Det fortsatta arbetet med tillgänglighet ska baseras på följande vägledande Som vägledande dokument kan verksamheternas lokalbehovsanalyser använ-dokument: 4
 5. 5. Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607das. Lokalerna måste också vara utformade och placerade på ett sätt som gör det6 Energieffektivt möjligt att många aktiviteter kan pågå i lokalerna samtidigt utan att störa var-Umeå kommuns tekniska anvisningar (bilaga 2) punkt 8 Energihushållning andra. Olika zoner, såväl tysta som mer livfulla, ska erbjudas.ska tillämpas. I enlighet med dessa anvisningar ska byggherren redovisa hurföljande områden har beaktats: Mångfald omfattar också att byggnaden ska kunna erbjuda en mångfald av miljöer där besökaren kan känna sej nyfiken, delaktig och engagerad, eller• Livscykelkostnad bara vilja vara.• Energianvändning (Sammhälsbyggnadskontoret fastighet har högre krav påbyggnadens maximalt tillåtna specifika användning än Boverkets byggregler.) 9 Användarvänligt och funktionellt• Krav på Uvärden för klimatskalet. (Samhälsbyggnadskontoret fastighet Lokaler ska utformas så att det är lätt att hitta och orientera sig. De ska varaställer minimumkrav på klimatskalets värmegenomgångskoefficient i intuitivt självinstruerande, samtidigt som de också ska inspirera till nya mötennybyggnation) och uppmuntra upptäckarglädje och nyfikenhet.• Lufttäthet (lufttäthet kontrolleras genom provtryckning) Ett viktigt krav för att uppnå en god arbetsmiljö är också att logistiken inom• Drifttider luftbehandlingsanläggningar (tiden för drift av luftbehandlingsan- byggnaden ska vara funktionell, rationell och effektiv.läggning ska begränsas så långt som möjligt.)• Dimensionerade temperaturer (Temperatur kopplas till lokalfunktion) 10 Innovativt Hela byggnaden och verksamheterna bör ha en hög sk. WOW-faktor, dvs7 Driftekonomiskt något extra att erbjuda och som besökaren inte kan uppleva någon annanstans.I strävan att uppnå målen för Kulturväv ska ekonomin tas i beaktning. Loka- Läget vid älven ger goda förutsättningar att uppfylla det kravet, men också in-lerna ska utformas så att driftkostnaderna kan hållas nere. En hög grad av novativa lösningar på design, interaktivitet, teknik m.m.självbetjäning, överskådlighet och samnyttjande av lokaler ska bidra till detta. 11 Tryggt och säkert8 Mångfald Kulturväven ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för alla, med högKulturväven erbjuder lokaler för en mångfald av aktiviteter inom de tematiska s.k. ”slinka-in”-faktor. En konsekvens av detta är att det kommer att ställasområdena skapa, uppleva och utforska, och erbjuder förutsättningar för kon- höga krav på att säkerställa trygghet och säkerhet för alla. I projekteringsarbe-starter som tillexempel: tet ska stor omsorg ägnas åt att skapa en trygg och säker miljö. • Dans • Musik 12 Kommunikativt och interaktivt • Litteratur Kulturväven i Staden mellan broarna ska vara både en fysisk och en virtuell • Konst mötesplats. Det fysiska och det virtuella ska stödja och komplettera varandra. • Teater Det ställer krav på planeringen för installationer, inredning och utrustning. • Film Några exempel på nya tekniska tillämpningar som nämnts i visioner om fram- tidens bibliotek är digitala tryck-känsliga skärmar, ”intelligenta”, ”talande”Innehållet ska vara föränderligt över tid och lokalerna i viss mån kunna förän- väggar och ”tänkande” golv med hjälp av ny projiceringsteknik. Ett gener-dras för att kunna svara på framtida behov och önskemål som idag är okända. ellt krav är att lokalerna ska ha hög inbyggd flexibilitet samt att beslut om 5
 6. 6. Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607tekniklösningar tas så sent som möjligt i byggprocessen. Utformning i samrådmed experter inom media, formgivning, interaktionsdesign etc. 13.2 Konstnärlig gestaltningDet ska vara möjligt att sända radio- och TV-sändningar från byggnaden.Företrädare för Sveriges Radio och SVT har sammanställt vad som krävs för Kulturväv kommer att bli en av stadens viktigaste offentliga byggnader ochdetta, se bilaga 3. kommunen har en hög ambitionsnivå på konstnärlig gestaltning i projektet. Konstnärlig gestaltning ska bedrivas i en särskild process som samordnas med13 Helhet kommunens konstexpert.Helheten är densamma som visionen; ”Kulturväven, med plats för att skapa 14 Den fortsatta processenutforska och uppleva, ett nytt koncept för Umeås fortsatta utveckling.” Vi-sionen ska drivas av nyfikenhet, delaktighet och engagemang” Den fortsatta processen med fördjupat programarbete där lokalprogrammetFör att kunna väva ihop en helhet som fungerar mot vår målbild ställs krav på appliceras i byggnaden samt detaljprojektering behöver bedrivas i dialogformett aktivt samordnat arbetssätt rörande följande punkter: mellan byggherren och kommunen för att ett gott resultat ska uppnås. Dialogen ska syfta till att åstadkomma bästa möjliga samband och flöden mel- lan lokaler och verksamheter i byggnaden.13.1 Flöden och samband i byggnaden och på områdetLokalerna ska medge att verksamheten upplevs ”sömlös” och ”sömnlös”. Det För att säkerställa bästa möjliga resultat bör verksamhetsföreträdare i mindreska finnas maximala möjligheter till samnyttjande av resurser mellan referensgrupper bistå programarbetet. Referensgruppernas uppgift blir i förstaverksamheterna. Stora delar av huset ska kunna vara öppet och tillgängligt hand att bidra med kompetens och erfarenhet inom respektive område.med liten bemanning. Exempelvis ska delar av huset kunna vara öppna ochtillgängliga utan att biblioteket är öppet. 15 Bilagor och underlagsmaterialEn stor mängd media transporteras dagligen till och från biblioteket. Lastin-tag, vaktmästeri, sorteringsanläggning för återlämnat material och depåbibli- Bilaga 1 Vision Kulturväv 2011-06-06otek ska placeras och utformas så att bästa möjliga logistik och därmed godtillgänglighet och arbetsmiljö uppnås. Bilaga 2 Umeå kommuns tekniska anvisningar finns på: http://www.umea.se/ umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop/upphandlingar/an-Flöden och samband i byggnaden ska utformas i samråd mellan verksamhets- visningarinomfastighetsomradet/tekniskaanvisningarfran20110301.4.58cfd09företrädare och arkitekter/projektörer. Exempel på områden som särskilt ska 212e54bc646280003938.htmlbeaktas i detta arbete är:• Samband och flöden mellan olika kulturverksamheter Bilaga 3 Sammanställning av önskemål för bygget av Kulturhuset vid älven• Samband och flöden mellan kulturverksamheter och kommersiella verksam- från SVT och Sveriges Radioheter• Samband och flöden till restauranger och caféer Bilaga 4 Lokalbehovsanalys för Stadsbiblioteket ver 2.0• Entréer och receptionsdiskar• Samband och flöden mellan ute och inne 6
 7. 7. Lokalprogram - mötas & utforska Lokalprogram Kulturväv - VERSION 6 2011-06-07 Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607 HUR stort behöver det vara? HUR många rum? HUR många vill vara med?VAD vill du göra? VAR vill du göra det? Antal Antal Antal Area m2 VAR ska rummet ligga? Nära annan verksamhet? Hur ska rummet utformas? Egenskaper? VAD behövs i rummet? VEM arrangerar/ Funktion, Utrymme, ämnesområde enh./pers kvm rum Dagslj. Mörkt Samband/Anmärkning är huvudman/förhyr MÖTASVÄNTA entreér 3 besöksräknare, larmbågar Kulturförvaltning/KOLLA infotavlor (taktila & digitala)KONTAKTA grupprum/konferens 4 pers 32 8 8 64 i samband med? eller utspridda? indirektdagsljus ok? Glasat? Mörkläggning? Ljudisolerat presentationsteknisk utrustning BibliotekUMGÅS grupprum/konferens 6 pers 12 10 2 20 " whiteboard Biljettcentrum?TRÄFFAS grupprum/konferens 8 pers 16 15 2 30 " el + data Informationscentrum?PRATA grupprum/konferens 12 pers 24 20 2 40 " inbyggt högtalarsystem KulturreceptionSAMMATRÄDA grupprum/konferens/"klassrum" 25 pers 50 50 2 100 I samband med Barn och Unga uppkopplad mot mediacentral Kulturcentrum?VARA kuddyta 10 10 samband med Barn Kulturverket?MYSA soffhörna 20 5 4 20 samband med barn 5-9, 8-12, 12-17, media barn Gymnasieförvaltning/STROSA tysta/stilla; pausa, chilla, titta 200 1 100 100 utspridda i hela huset, "ensamma" och "tillsammans", akustiskt åtgärdade Lärcentrum?CHILLA aktiva/högljudda; snacka, spela, umgås 200 1 100 100 utspridda i hela huset, "ensamma" och "tillsammans", akustiskt åtgärdade För- och grundskolanFÖRVARA tot yta MÖTAS 564 484 KommunstyrelsenÄTA MediacenterAMMA/MATA VIP/Very important parents samband med barn, samband med café, tidskrifter etc? StudieförbundSKÖTA/BYTA pentry 10 öppet samband till matplatser micro, H2O, skåpinredning? FöreningarPARKERA (barnvagn) wc + rwc/sköt 2 7 nära kpr och skåp Kulturförvaltning/ matplatser 50 öppet samband till lekyta etc (Hjörring) indirekt ljus ok? Ska kunna ha uppsikt över barn Bibliotek föräldralitteratur + tidskrifter 2 hyllsektioner För- och grundskolan barnvagnsparkering 15 15 1 15 nära sagorum Idéan kläder 10 nära wc skåp/inlåsning? 10 3 typ av skåp? Transparanta dörrar? Särskiljt från övriga skåp? 579 KV tot yta VIP 50 45 5 and UTFORSKA VUXNALÄRA tot facklitteratur 1285 650 1285 hyllmeter 4 hyllplan, närhet till sökdatorer se kommentar; sittpl+hyllsystem Kulturförvaltning/UPPTÄCKA facklitt. om konst ska finnas nära utställningsytor och nära konstsamling och konstpedagogisk verksamhet BibliotekINFORMERA rikstadstryck 24 9 24 hyllmeter 4 hyllplan, samband med rikstadshörna programverksamhetLÄSA Västerbottenslitteratur 20 7 20 hyllmeter 4 hyllplan Kulturcentrum?LYSSNA sökdatorer/surf? 1 1 15 15 höj- och sänkbara + sittplats, anslutning till släktforskning, skrivare, scanner KonstenhetenTITTA tot lokalsamling/släktforskning 45 22 45 hyllmeter 4 hyllplan, Umeås moderna historia datorer, läsapparater för mikrofilm Kulturverket?SÖKA språkkurser 36 14 36 hyllmeter 4 hyllplan, samband med utlänsk litteratur + språkvetenskap Gymnasieförvaltning/FRÅGA referens vuxen 136 50 136 hyllmeter 4 hyllplan Lärcentrum?PROVA mikrokort, mikrofilm 37 9 37 hyllmeter, 5 hyllplan, koppling till läsapparater För- och grundskolanSTUDERA sökdatorer/surf? 1 1 10 10 höj- och sänkbara + sittplats, anslutning till tidningar IdéanDOKUMENTERA Företagshylla 7 4 7 hyllmeter, 4 hyllplan; exponeringsytor företagsspecifika databaser MediacenterKOMMUNICERA dagstidningar 66 125 bör ligga i anslutning till huvudentre/tidskrifter StudieförbundSLÄKTFORSKA tidskrifter 248 170 bör ligga i anslutning till huvudentre/tidningar FöreningarTÄNKA sökdatorer/mina bibliotek 1 1 15 15 höj- och sänkbara + sittplats NäringslivsservicePEKA sökdatorer/surf? 1 1 30 30 höj- och sänkbara + sittplats skrivare, scanner HandelskammarenMINNAS studieplatser enskilda 50 100 1-2 kvm/pl? Rygg mot vägg tot yta UTFORSKA/vuxna 1230 PUBLIKT MAGASIN magasin vuxna facklitteratur 2087 175 2087 hyllmetrar Kompaktsystem Kulturförvaltning/ magasin vuxna skönlitteratur 1236 100 1236 hyllmetrar Bibliotek Periodika 3061 255 3061 hyllmetrar offentligt tryck 787 70 787 hyllmetrar magasin barn 252 20 252 hyllmetrar magasin/Sveriges depåbibliotek 7405 617 7405 hyllmetrar magasin bokbuss 420 35 420 hyllmetrar magasin skolbiblioteksservice 479 40 479 hyllmetrar, hyllor anpassade för boklådor tot yta UTFORSKA/magasin 1312 Kvinnohistoriskt museum 3257 KV tot yta 715 30 and UPPLEVALÄSA exponering stor/glasvägg 5 föränderlig , presentera bilder, dikter, fotocollage och filmer uppkopplad mot mediacentral Kulturförvaltning/LYSSNA exponering/utställningsytor 5 25 i samband med olika avdelninga bibliotek och aktivitetsutor uppkopplad mot mediacentral Bibliotek/TITTATALA Rikstadshörna sökdatorer/surf? 5 1 1 2 10 2 samband med rikstadstryck höj- och sänkbara + sittplats, samband med rikstadshörna dator, broshyrmtrl, sittplatser programverksamhet Kulturcentrum? 7LUKTA Barn 0-6, 5-9, 8-12 KonstenhetenKÄNNA Barn 0-6; bilderböcker 50 50 50 hyllmetrar 2 hyllplan i genomsnitt; se bilaga och kommentar se kommentar Kulturverket?INSPIRERA Barn 0-6; bilderböcker, närmagasin 17 7 17 hyllmetrar 2 hyllplan i genomsnitt; se bilaga och kommentar Gymnasieförvaltning/
 8. 8. Kvinnohistoriskt museum 3257 KVLokalprogram - uppleva tot yta 715 Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607 30 an UPPLEVALÄSA exponering stor/glasvägg 5 föränderlig , presentera bilder, dikter, fotocollage och filmer uppkopplad mot mediacentral Kulturförvaltning/LYSSNA exponering/utställningsytor 5 25 i samband med olika avdelninga bibliotek och aktivitetsutor uppkopplad mot mediacentral Bibliotek/TITTA Rikstadshörna 5 10 samband med rikstadstryck dator, broshyrmtrl, sittplatser programverksamhetTALA sökdatorer/surf? 1 1 2 2 höj- och sänkbara + sittplats, samband med rikstadshörna Kulturcentrum?LUKTA Barn 0-6, 5-9, 8-12 KonstenhetenKÄNNA Barn 0-6; bilderböcker 50 50 50 hyllmetrar 2 hyllplan i genomsnitt; se bilaga och kommentar se kommentar Kulturverket?INSPIRERA Barn 0-6; bilderböcker, närmagasin 17 7 17 hyllmetrar 2 hyllplan i genomsnitt; se bilaga och kommentar Gymnasieförvaltning/DISKKUTERA Barn 5-9; kapitelböcker + sagor 81 60 81 hyllmetrar 3 hyllplan i genomsnitt, närhet till sökdatorer, grupprum för klassbesök; se bilaga och kommentar se kommentar Lärcentrum?FANTISERA Barn 8-12 år; slukarböcker 137 70 137 hyllmetrar 4 hyllplan i genomsnitt, närhet till sökdatorer, sittpl. för enskild läsning; se bilaga och kommentar se kommentar För- och grundskolanKOMMUNISERA sökdatorer 25 1 25 25 höj- och sänkbara + sittplats, minst 1 i närhet till äppelhylla anpassad till funktionsnedsättningar IdéanKOMMUNISERA surfdatorer 5 1 5 5 höj- och sänkbara + sittplats, närhet till media utskriftsmöjlighet i färg, scanner IdéanASSOCIERA media barn 0-12 år MediacenterINTERAGERA faktaböcker 0-12 år 81 50 81 hyllmetrar 4 hyllplan, exponeringsyta för faktautst. jmfr Umevatoriet, Tom tits StudieförbundEXPONERA ljudböcker 5 5 5 hyllmeter, 3 hyllplan; hur exponera? Samband med soffhörna? FöreningarFÖRENA talböcker barn 48 25 48 hyllmeter, 4 hyllplan exponering av nedladdningVISA Äppelhylla + bok & Daisy barn 24 8 24 hyllmeter, 3 hyllplan; hur exponera? Närhet till servicepunkt barnLÄRA musikcd barn 14 7 14 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Närhet till servicepunkter avlyssningsmöjlighet film- och data-spel barn 8 2 8 hyllmeter utlänsk litteratur & minoritetsspråk 0-12 116 40 116 hyllmeter 4 hyllplan, samband med vuxenfilm, genre och åldersindelat referens barn 5 5 5 hyllmeter, 4 hyllplan, närhet till servicepunkt, speciellt utformat för personer med funktionsnedsättning media barn och unga 12-17 år exponering som inspirerar och stödjer läslust, broschyrer, informationsmaterial Barn och unga 12-17; skön 176 90 totalt 176 hyllmeter 4 hyllplan; Barn och unga 12-17; fakta 24 16 24 hyllmetrar 4 hyllplan, närhet till tidskrifter och datorer. Samband till media för vuxna t.ex. fantasy och film Tidskrifter 12-17 7 5 7 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Samband med soffhörna? Ljudböcker svenska och engelska 8 5 8 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Samband med soffhörna? utlänsk litteratur 43 20 43 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Samband med soffhörna? biografier 7 5 7 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Samband med soffhörna? rollspel unga 9 5 9 hyllmeter, 4 hyllplan; hur exponera? Nära tv-spel, attraktiv media för alla åldrar! Samisk litteratur barn och unga 5 3 5 hyllmeter, 4 hyllplan, hålls samman med samisk litteratur för vuxna? sökdatorer 5 2 4 8 höj- och sänkbara + sittplats för 2? surfdatorer? 5 2 4 8 höj- och sänkbara + sittplats för 2? Närhet till media utskriftsmöjlighet i färg, scanner laptopbar 10 1 10 10 kaffeautomat utskriftsmöjlighet i färg, scanner media vuxna tot skönlitteratur 783 340 783 hyllmeter 4 x 25%, samband till media för unga vissa genre, t.ex. fantasy och film tot biografier 129 100 129 hyllmeter 4 x 25% tot andra språk än svenska 350 200 350 hyllmeter 4 x 25% Minoritetsspråk inkl samiska för vuxna 76 35 76 hyllmeter 4 hyllplan, västerbottenslitteratur 18 8 18 hyllmeter, 4 hyllplan Ljudböcker vuxen 43 11 43 hyllmetrar 5 hyllplan tot äppelhylla och lättläst 17 7 17 hyllmeter 3 hyllplan, speciellt utformat för personer med funktionsnedsättning. Närhet till servicepunkt film vuxen 66 18 66 hyllmeter 5 hyllplan, möjlighet att titta på film enskilt Talböcker vuxen 81 20 81 hyllmeter, 5 hyllplan, genre och åldersindelat, samband med barnfilm datorer nedladdning musik-cd vuxen 45 15 45 hyllmetrar cd-fack "musikaffär", närhet till servicepunkt och övriga media avlyssningsmöjlighet tv-spel vuxen 16 5 16 hyllmeter, nära rollspel, exponeringsmöjlighet, koppling till notsamling möjlighet prova tv-spel BLACK BOXTITTA sal 400 pers 400 500 nära café, restaurang, foajé1,25 kvm/pl? Akustik för biografvisning, filmduk, videokonferensanläggn.LYSSNA foaje 400 250 kraftig nätuppkoppling +TALA projektionsrum 20 uppkoppling till mediacentral förråd 20 2K-projektor med 3D-utrustning sidoscen 70 Mediaspelare, ljudanläggning loger 4 40 2 st, á 20 kvm, indirektdagsljus ok? wc/dusch/omkl 2 10 2 st, á 50 kvm, indirektdagsljus ok? 2245 KV tot yta UPPLEVA 2090 155 21 an SKAPA plats för möten, väntan, förberedelse etc bör finnas i anslutning till SKAPASKRIVA skaparverkstad/75 ca 10-20 75 Skaparverkstäder för både mjuka & hårda material, analoga & digitala verktyg, torra & blöta verksamheter, Kulturförvaltning/RITA skaparverkstad/70 70 T.ex. bild, form & design, IT, digital bearbetning, filmproduktion, textil, trä, mat etc Bibliotek/MÅLA skaparverkstad/85 85 behov: H2O, arbetsbänkar, utsug, IT- och redigeringshjälpmedel, bearbetningsmaskiner, skåp och förvaring programverksamhetTECKAN skaparverkstad/50 ca 10-20 50 2 100 ytskikt som klara belastning (tyngd, slitage, vatten, el- och datakraft) KulturcentrumFOTA skaparverkstad/30 ca 10-15 30 2 60 KonstenhetenFILMA verksamhetsförråd 2 18 36 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter KulturverketSKULPTERA IT-lab 45 Gymnasieförvaltning/SJUNGA digital sal /interaktivt klassrum 30 60 1 60 möjlig biosittning? Scen? Skolbio, filmvisning, teater etc; uppkoppling mot mediacentral interaktionstavla, högtalare, LärcentrumDANSA projektionsrum 10 behövs detta eller är ytan ikluderad i salsyta? table top, interaktiv multi touch wall, För- och grundskolanSPELA förråd/teknik/rekvisita ? 20 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter videokonf. IdéanSNICKRA Konstpedagogiskt förråd 150 samband med konstlitteratur, utställningslokal TeaterföreningenSTICKA konstförråd/verkstad 150 internt? Balettakademin/TJATTA gästateljé 50 FolkuniversitetetDESIGNA digital sal / scen? 150 200 nära café; möjlig biosittning? filmvisning, teater? Spelplats för Norrlandsoperan? Animerade dataspel? Onlineappar? se black box+filmprojektor 35 mm SameföreningenSY projektionsrum 15 behövs detta eller är ytan ikluderad i salsyta? MusikskolanBAKA förråd ? 15 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter MusikföreningarLÅNA musikstudios/prova på 4 40 MediacenterLABORERA musikverkstad/ 80 StudieförbundFÖRESTÄLLALEKA musikverkstad/körsal förråd 150 10 Föreningar Film i Västerbotten 8PYSSLA dansstudio 90 90 2 180 "dansgolv" speglar, ljudanläggning etc Folkets BioKLÄTTRA dansstudio 130 130 "dansgolv" speglar, ljudanläggning etcKLIPPA omklädningsrum 75 1 herr, 2 dam/barn
 9. 9. loger 4 40 2 st, á 20 kvm, indirektdagsljus ok? wc/dusch/omkl 2 10 2 st, á 50 kvm, indirektdagsljus ok? 2245 KVLokalprogram - skapa tot yta UPPLEVA 2090 155 Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607 21 and SKAPA plats för möten, väntan, förberedelse etc bör finnas i anslutning till SKAPASKRIVA skaparverkstad/75 ca 10-20 75 Skaparverkstäder för både mjuka & hårda material, analoga & digitala verktyg, torra & blöta verksamheter, Kulturförvaltning/RITA skaparverkstad/70 70 T.ex. bild, form & design, IT, digital bearbetning, filmproduktion, textil, trä, mat etc Bibliotek/MÅLA skaparverkstad/85 85 behov: H2O, arbetsbänkar, utsug, IT- och redigeringshjälpmedel, bearbetningsmaskiner, skåp och förvaring programverksamhetTECKAN skaparverkstad/50 ca 10-20 50 2 100 ytskikt som klara belastning (tyngd, slitage, vatten, el- och datakraft) KulturcentrumFOTA skaparverkstad/30 ca 10-15 30 2 60 KonstenhetenFILMA verksamhetsförråd 2 18 36 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter KulturverketSKULPTERA IT-lab 45 Gymnasieförvaltning/SJUNGA digital sal /interaktivt klassrum 30 60 1 60 möjlig biosittning? Scen? Skolbio, filmvisning, teater etc; uppkoppling mot mediacentral interaktionstavla, högtalare, LärcentrumDANSA projektionsrum 10 behövs detta eller är ytan ikluderad i salsyta? table top, interaktiv multi touch wall, För- och grundskolanSPELA förråd/teknik/rekvisita ? 20 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter videokonf. IdéanSNICKRA Konstpedagogiskt förråd 150 samband med konstlitteratur, utställningslokal TeaterföreningenSTICKA konstförråd/verkstad 150 internt? Balettakademin/TJATTA gästateljé 50 FolkuniversitetetDESIGNA digital sal / scen? 150 200 nära café; möjlig biosittning? filmvisning, teater? Spelplats för Norrlandsoperan? Animerade dataspel? Onlineappar? se black box+filmprojektor 35 mm SameföreningenSY projektionsrum 15 behövs detta eller är ytan ikluderad i salsyta? MusikskolanBAKA förråd ? 15 det behövs många låsbara förråd + förvaring för möjlig samnyttjande av många verksamheter MusikföreningarLÅNA musikstudios/prova på 4 40 MediacenterLABORERA musikverkstad/ 80 StudieförbundFÖRESTÄLLA musikverkstad/körsal 150 FöreningarLEKA förråd 10 Film i VästerbottenPYSSLA dansstudio 90 90 2 180 "dansgolv" speglar, ljudanläggning etc Folkets BioKLÄTTRA dansstudio 130 130 "dansgolv" speglar, ljudanläggning etcKLIPPA omklädningsrum 75 1 herr, 2 dam/barnAGERA förråd 10KLIPPA programyta, "ljusgården"/utställning 150 programverksamhet, samband med ?REDIGERA omklädningsrum 10 samband med programytaBRODERA hyllor + bord 30 utställning/multifunktionell scen 150 förråd 20 samband med utställning, låsbart små bord+stolar/pyssel? 10 samband med programyta utklädning 5 samband med programyta förråd/rekvisita 10 samband med programyta sagorum/teater 60 sagostunder, samling, teater, filmvisning; anpassad sittning sitt-trappa? Ta med glasmosaikfönster lekyta 20 ? Nyttjas öppen förskola? Nära VIP? Nära barn? Inte bland hyllorna! barnskulptur/klätter? 5 ? Nyttjas öppen förskola? Nära VIP? Nära barn? Kan vara utomhus? 2286 KV tot yta SKAPA 1270 1016 21 and SERVICE PUBLIK högtalarsystemFRÅGA reception/kulturreception/turistbyrå/infocenter IT, pengar, bokningssystem Kulturförvaltning/BOKA reception 2 20 1 20 vid entré mot Storgatan, tydlighet i "var du frågar/servas om vad?" larmbågar, besöksräknare BibliotekLÅNA back office/reception 5 10 5 50 kunna sköta adm. arbete + ta emot besökare, ljudisolerat kontorsarb.pl. + 2 besöksplatser BiljettcentrumLÄMNA återlämningsautomat 100 utförs i minst 2 plan, ska finnas plats för bokvagnar intill. Belastning golv. Ljudisolering InformationscentrumBESTÄLLA servicepunkter max 2 16 2 32 vid de 2 "näst största" entreérna larmbågar, besöksräknare KulturreceptionLÅSA IN servicepunkter medium 2 12 2 24 barn, vuxna TuristinformationGÅ PÅ TOA servicepunkter mini 2 8 2 16 publikt magasin, tidskrifter MedborgarcenterBETALA publika toaletter 1-2 1,7-5 30 85 10 st rwc + 20 st wc FöreningsbyråINFORMERAS förvaringsboxar 50 ca 200 fack i olika storlek, transparanta KonsumentrådgivningKOPIERA städ 6 18 på varje våningsplan utslagsvask, plats för vagn EnergirådgivningSKRIVA UT tot yta 142 253 SERVICE INTERN ETC arbetsplats säkerhet 1 10 säkerhetsskåp 15 övervakningscentral 15 mediavård 150 god ventilation och ljudisolering. Klippmaskin 1000 kg, pressmaskin 500 kg, och cd/dvd-slip klippmaskin, press, dvd-slip vaktmästeri 50 samband med lastintag, återlämningsautomat verkstad 100 uppackningsrum 20 närförråd/vaktmästeri 20 bokbuss 15x4,5 m, porthöjd min 4 m. inbyggt lastbord. Ramp för bokvagnar. 3-fas, Förvaringsskåp? lastbrygga värmesluss, insprängt lyftbord. Vatten och el.samband med vaktmästeri, SBS och återlämningsautomat inlastning 150 inkl arbetsstation, uppställning lastpallar miljörum 50 källsortering i fraktioner. Hur många? Komprimator? kärl, komprimator Lokalvård arbetsstation 1 10 data, kontorsarbetsplats städcentral 30 tvättmaskin gemensam fastighet/service omkl wc, dusch etc 50 närhet till bokbuss och vaktmästeri tot yta 220 450 SERVICE / KNOWHOW totalt antal adm arbetsplatser ca 100 exkl backoffice huvudentre arbetsplats max 25 15 25 375 inkl ytor för bokvagn vid arbetsplats arbetsplats medium 50 10 50 500 arbetsplats mini 25 8 25 200 lab 1 20 serverrum lunchrum med pentry 1 1 100 10 9 vilrum med rwc 25 tysta rum/grupprum 6 10 6 60 konferensrum 50
 10. 10. lekyta 20 ? Nyttjas öppen förskola? Nära VIP? Nära barn? Inte bland hyllorna! barnskulptur/klätter? 5 ? Nyttjas öppen förskola? Nära VIP? Nära barn? Kan vara utomhus? 2286 KVLokalprogram - service tot yta SKAPA 1270 1016 Kulturväv Lokalprogram ver 1 - 20110607 21 and SERVICE PUBLIK högtalarsystemFRÅGA reception/kulturreception/turistbyrå/infocenter IT, pengar, bokningssystem Kulturförvaltning/BOKA reception 2 20 1 20 vid entré mot Storgatan, tydlighet i "var du frågar/servas om vad?" larmbågar, besöksräknare BibliotekLÅNA back office/reception 5 10 5 50 kunna sköta adm. arbete + ta emot besökare, ljudisolerat kontorsarb.pl. + 2 besöksplatser BiljettcentrumLÄMNA återlämningsautomat 100 utförs i minst 2 plan, ska finnas plats för bokvagnar intill. Belastning golv. Ljudisolering InformationscentrumBESTÄLLA servicepunkter max 2 16 2 32 vid de 2 "näst största" entreérna larmbågar, besöksräknare KulturreceptionLÅSA IN servicepunkter medium 2 12 2 24 barn, vuxna TuristinformationGÅ PÅ TOA servicepunkter mini 2 8 2 16 publikt magasin, tidskrifter MedborgarcenterBETALA publika toaletter 1-2 1,7-5 30 85 10 st rwc + 20 st wc FöreningsbyråINFORMERAS förvaringsboxar 50 ca 200 fack i olika storlek, transparanta KonsumentrådgivningKOPIERA städ 6 18 på varje våningsplan utslagsvask, plats för vagn EnergirådgivningSKRIVA UT tot yta 142 253 SERVICE INTERN ETC arbetsplats säkerhet 1 10 säkerhetsskåp 15 övervakningscentral 15 mediavård 150 god ventilation och ljudisolering. Klippmaskin 1000 kg, pressmaskin 500 kg, och cd/dvd-slip klippmaskin, press, dvd-slip vaktmästeri 50 samband med lastintag, återlämningsautomat verkstad 100 uppackningsrum 20 närförråd/vaktmästeri 20 bokbuss 15x4,5 m, porthöjd min 4 m. inbyggt lastbord. Ramp för bokvagnar. 3-fas, Förvaringsskåp? lastbrygga värmesluss, insprängt lyftbord. Vatten och el.samband med vaktmästeri, SBS och återlämningsautomat inlastning 150 inkl arbetsstation, uppställning lastpallar miljörum 50 källsortering i fraktioner. Hur många? Komprimator? kärl, komprimator Lokalvård arbetsstation 1 10 data, kontorsarbetsplats städcentral 30 tvättmaskin gemensam fastighet/service omkl wc, dusch etc 50 närhet till bokbuss och vaktmästeri tot yta 220 450 SERVICE / KNOWHOW totalt antal adm arbetsplatser ca 100 exkl backoffice huvudentre arbetsplats max 25 15 25 375 inkl ytor för bokvagn vid arbetsplats arbetsplats medium 50 10 50 500 arbetsplats mini 25 8 25 200 lab 1 20 serverrum 1 10 lunchrum med pentry 1 100 vilrum med rwc 25 tysta rum/grupprum 6 10 6 60 konferensrum 50 "andrum"/massage 1 20 närservice returpappersrum 2 20 kopiering/skrivare 3 18 förråd 3 18 postfack 100 20 100 postfack kapprum?låsbara skåp? 50 toaletter 7 21 dusch- och omkl med rwc 1 10 städutrymmen ingår i "husets" se SERVICE PUBLIK 2582 KV tot yta 1350 167 24 and TOTAL LOA YTA 7551 3398 10949 TOTAL LOA YTA TOT YTA inkl svällningstal 1,3 9816 4417 14234 TOT YTA * 1,3 TOT YTA inkl svällningstal 1,4 10571 4757 15329 TOT YTA * 1,4 Ovanstående beräkningar är teoretiska och anger behov av yta i kvadratmeter. För att beräkna bruttototalarean finns s.k. svällningstal. I detta svällningstal ingår av erfarenhet kommunika- MÖTAS 5 % tioner, trapphus, hissar, väggar, ventilationsschakt och övriga ej programskrivna ytor. Svälln- SERVICE 24 % ingstalet kan påverkas av t.ex. våningsantal, samnyttjande och tekniklösningar. En bedömning är att svällningsfaktorn kommer att ligga mellan 1,3-1,4, vilket innebär att den totala ytan hamnar mellan ca 14 200 - 15300 kvm. 10
 11. 11. Umeå 2011-06-06Vision Kulturväv1. Bakgrund2011 beslutade näringslivs- och planeringsutskottet att ta fram ett innehåll ochlokalprogram för ett framtida kulturhus i området Staden mellan broarna. Denna skriftska fungera som styrdokument för det fortsatta arbetet med utveckling av denverksamhet som ska bedrivas i huset. Den vision som beskrivs är baserad på tidigareinriktningsbeslut, de övergripande målen för staden mellan broarna och kulturhuvudstad2014, kulturnämndens beredning samt olika dialogmöten med verksamheter ochumebor.2. Vision“Kulturväv är en plattform för kulturmöten, med verktyg för att skapa, utforskaoch uppleva, ett nytt koncept för Umeås fortsatta utveckling.”Kulturväven är en mötesplats som stimulerar skapande, kunskap och kreativitet. Det ärden naturliga knutpunkten i Umeå, öppen och tillgänglig för alla. Det är en unik platsmed en verksamhet som är i ständig rörelse och förändring, byggd på medskapande,tillit och mångfald. Kulturväven är en symbol för gränsöverskridande kulturmöten somdriver Umeås utveckling, innovationer och tillväxt långt in i framtidenKulturväven erbjuder ytor för aktiviteter inom följande tematiska områden: ● Skapa ● Utforska ● UpplevaKulturväven ska drivas av: ● Nyfikenhet ● Engagemang ● Delaktighet
 12. 12. 3. MålMålet med Kulturväven är att gynna medborgare, kulturverksamheter i Umeå ochregionen, samt att öka attraktiviteten av Umeå som stad. Nedan beskriver vi på vilketsätt:För medborgare och brukare Nya upplevelser och inspirationMedborgarna i Umeå får möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter. Detta leder tillökad nyfikenhet, väckta passioner, nya insikter och kunskaper. Ökad tillgänglighet:Kulturella uttryck når nya målgrupper. Genom ökad tillgänglighet och bättrekommunikation når verksamheter ut till fler målgrupper som i sin tur berikar ochutvecklar kulturväven. Personlig utvecklingÖkade möjligheter till eget skapande och självförverkligande vilket leder till stärktsjälvförtroende och större framtidstro.För staden Utveckling av det offentliga rummet:Det offentliga rummet i Umeå förnyas genom ett stadsutvecklingsprojekt med enkonstnärlig själ. Staden vänds mot älven. Medborgarfokus:En ny attraktiv mötesplats som bidrar till nyfikenhet, kreativitet och fortsatt utvecklingav hela staden.För kulturens uttryck och verksamheter Möjlighet till verksamhetsutvecklingKulturväven skapar en lång rad innovativa arbetsformer, metoder och uttrycksformer.Kulturlivet i Umeå stimuleras både på djupet och bredden, såväl i korsvägarna mellankonstarterna som mellan konstarterna och andra samhällsområden. Ökad tillgänglighetÖkad tillgänglighet genom att erbjuda ett attraktivt centralt läge för alla. Kommunenerbjuder plattformar som alla kan använda. Samordning av personalresurser, lokalersamt kommunikativa mobila och webbaserade-tjänster möjliggör ökad tillgänglighetvilket leder till ökad kundnytta och fler och nöjdare brukare Ur ett ekonomist perspektivMöjligheten att ta del av kulturutbudet i Umeå ökar och förbättrar därmed deekonomiska förutsättningarna för stadens fortsatta utveckling och tillväxt. Möjlighet attsamordna lokaler, resurser och marknadsföring håller ner kostnader för verksamheter. Ur ett kommunikativt perspektiv:Kulturväven är en stark avsändare som i sig lockar besökare och aktiva.
 13. 13. Tillgång till modern genomtänkt teknik i lokaler ger ökade möjligheter till godkommunikation. Samordning av kommunikationsinsatser kan bidra till att på ett meraeffektivt sätt nå en bredare målgrupp.För norra regionenHela Sverige och Europa får möjlighet att interagera med Umeå och den nordligaregionen i nya former och får se och uppleva regionens styrkor i ett nytt sken. Enförändring sker i synen på Umeå och den nordliga regionen ur ett kultur ochstadsutvecklingsperspektiv.Staden väcker nyfikenhet och lockar turister samt stimulerar kulturutövare, studenteroch andra att flytta hit. Det skapar tillväxt i många avseenden och storutvecklingspotential.4. Strategi4.1 Strategi för fördelning av ytorLiksom idrottens infrastruktur som erbjuder öppna arenor som är flexibla ochtillgängliga för alla att bruka ska på samma sätt kulturverksamheter erbjudas arenorgenom kulturväven. Dessa ytor ska vara sömlösa och flexibla.Det nya Stadsbiblioteket, utgör med sin verksamhet den största delen av ytan iKulturväven. Ett kvinnohistoriskt museum på 1000 kvm ska även ingå. De ytor som blirkvar ska utgöra generella ytor. Med flexibla menas att dessa inte ska ha en fast hyresgästutan att ytorna ska disponeras efter behov.Generella ytor:Ytor som kan ställas om till annan verksamhet är exempelvis: • Utställningsytor • Black box • Övningslokaler (dans, musik, teater, med mera.)
 14. 14. Specifika ytor:Ytor som är anpassade för en viss verksamhet kan vara: • Museum, • IT labb • Verkstäder • Digitala salonger • Ateljéer4.2 Strategi för utveckling av verksamhet.För att kulturvävens vision ska kunna nås måste de verksamheter som ska ingå bidra tillmålbildens ledord: nyfikenhet, engagemang, och delaktighet.NYFIKENHETGenom nya, gränsöverskridande arbetssätt:Exempel på sådana arbetssätt kan vara att samordna personal och resurser, att delta igemensamma utvecklingsprojekt, verka nära och i dialog med brukarna samt delta ipublika evenemang, aktiveter etc.Genom ständig förnyelse.Verksamheter som ska vara en del av väven ska kunna påvisa ambition för kontinuerligförnyelse av sin verksamhet.Genom innovativa uttrycksformerVerksamheterna ska arbeta för att vara publika. De ska överraska och ha en högintressefaktor för besökaren.ENGAGEMANGGenom medskapandeVerksamheterna ska bygga på medskapande och interaktivitet.Genom att berättaVerksamheter i kulturväven ska berätta om sin verksamhet på ett innovativt, interaktivt,och kommunikativt sätt.Genom att lyssnaVerksamheterna ska vara öppna och arbeta aktivt med att bjuda in andra verksamhetertill dialog för att utvecklas.DELAKTIGHETFör allaKulturväven ska vara inkluderande för alla oberoende av ålder, etnicitet, könfunktionella hinder, eller social status.För att kvalitetssäkra innehållet ur ett jämställdhetsperspektiv ska samtligaverksamheter i Kulturväven tillämpa de riktlinjer för jämställdhetsintegreratpublikarbete som finns beskrivet i plats på scen SOU 2006:42 (se bilaga X)
 15. 15. För att kvalitetssäkra arbetet med funktionshindrade ska verksamhetsutvecklingenförhålla sig till det handikappilitiska program som antogs i Kommunstyrelsen 1998Se bilaga X)AlltidKulturväven ska vara ”sömnlös” och verksamheter i kulturväven ska sträva efter attvara tillgängligt alla dygnets timmar.4. 3 Plan för genomförandeVisionen kommer att implementeras på följande sätt;Fas 1. Förankringsarbete hos nämnder, utskott och andra beslutande organisationer(maj-juni Inför lokalprogram) Detta arbete innefattar att träffa verksamhetsansvariga isyfte att få inriktningsbeslut.Fas 2. Dialog (Juni-september fördjupat programarbete) 1. Information, till allmänhet, och kulturverksamheter 2. Arbetsmöten med verksamheter för utveckling av lokalprogram. Arbetsmötena sträcker sig framtill oktober då det detaljerade programskedet ska vara fastställt. Arbetsmötet innefattar uppskattningsvis med tre möten per verksamhet, fördelade på ett gemensamt uppstartsmöten och ytterligare två arbetsmöten med respektive verksamhet.DialogDialogarbetet omfattar såväl intern och extern dialog som kommer att behöva bedrivasgenom hela projektet. Med extern dialog menas den information som sprids motmedborgare och brukare av kulturväven. Med intern dialog avses dialog för utvecklingav lokaler och verksamheter mot målbild och vision, tillsammans med de verksamhetersom ska ingå.
 16. 16. Sammanställning av önskemål för bygget avKulturhuset vid älven från SVT och Sveriges RadioUppställningsplats för två (eller fler) tunga lastbilar/bussar intill husvägg.Platsen bör vara exklusiv och inte trafikeras/används allt för mycket avbil, cykel eller gångare. Fordonen ska kunna stå uppställda flera dagar påraken utan att det medför problem för andra.Arbetsytan runt ett fordon är 12 x 5 meter och höjden är 3,7 meter.En eller flera kattluckor för att kunna dra in kablar i huset bör finnas.I anslutning till kattluckorna bör det finnas tillgång till eluttag. För SRbehövs för varje inspelningsfordon 3 fas 16 A och vanliga 10 A eluttag.SVT behöver CEE, 16A+32A+63A och Shuko 10A.Alla kattluckor behöver inte vara placerade i gatuplan. En kattlucka påvåning 3 i anslutning till restaurangen eller biblioteket kan vara mycketanvändbar. Då man kan dra kablarna på utsidan fasaden.Någon form av dörr i närheten av inspelningsfordonen vore väldigt bra. Såatt man lätt och snabbt kan ta sig mellan huset och fordonen. In ochutlastning till/från lokalen genom anpassad port/hiss/transportväg.Från kattluckan skall man kunna ansluta sig till alla ställen där det kan bliaktuellt med uppträdande av något slag. Antingen med kabelkanaler ellerfasta förbindelser.För fast förbindelser ser vi gärna att det finns fiberförbindelser och/ellerannan ljud/ljus/bild/data-anslutningar. Men även koaxialkablar och vanligljudförbindelse över tråd. Cat 5/Cat 6 (Nätverksförbindelse) är också varaanvändbart.Strategiska anslutningspunkter med ström/fiber/data på olika platserutomhus i området mellan broarna för radio/tv sända evenemang ochljud/ljus -anläggningar.Vi är naturligtvis också gärna med som bollplank till projektet när detgäller detaljutförandet av detta ovan nämnda.Olle Rönnlund Olof JohanssonSVT Umeå SR Västerbotten070-310 50 77 070 – 180 00 03
 17. 17. Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturvävi området Staden mellan broarna Lokalbehovsanalys enligt checklista Version: 2.0 Version Datum Till vem 0.1 2010-12-08 Projektgruppen 0.2 2011-01-14 Personalmöte 0.3 2011-01-21 IES, IS, LM, ÅS, VN, CS 0.4 2011-01-25 Dialogmöten 0.5 2011-02-11 IES, IS, LM, ÅS, VN, CS 0.6 2011-02-14 Kulturnämnden (muntligt) 1.0 2011-02-16 Projektgruppen 1.1 2011-05-22 IES, IS, MW, ÅS, CS, AL, SJo 2.0 2011-05-25 Projektgruppen 1
 18. 18. Innehållsförteckning1 INLEDNING........................................................................................................... 3 1.1 Kort historik och nuläge .............................................................................................3 1.2 Verksamhet idag .......................................................................................................4 1.3 Politiska beslut, utredningar, dialogmöten med mera................................................6 1.4 Grundvolym idag och långsiktiga behov....................................................................62 OMVÄRLDSANALYS ........................................................................................... 7 2.1 Samverkan skapar kulturmöten.................................................................................8 2.2 Idéer om samverkan med andra kommunala verksamheter......................................8 2.3 Idéer om samverkan med andra verksamheter .......................................................103 VERKSAMHETSANALYS .................................................................................. 12 3.1 Mål, organisation, arbetssätt ...................................................................................12 3.2 Jämställdhetsperspektiv ..........................................................................................134 LOKALBEHOVSANALYS .................................................................................. 13 4.1 Funktioner och utrymmen........................................................................................15 4.2 Installationer, inredning, utrustning..........................................................................19 4.3 Samband .................................................................................................................21 4.4 Medarbetare och yrkeskategorier............................................................................22 4.5 Trafiklösningar och parkering ..................................................................................22 4.6 Tillgänglighet och säkerhet......................................................................................225 RISKANALYS ..................................................................................................... 23 5.1 Höga investerings- och driftskostnader ...................................................................23 5.2 Ont om tid................................................................................................................23 5.3 Få besökare ............................................................................................................24 5.4 Låg grad av självbetjäning.......................................................................................24 5.5 Lite magasin ............................................................................................................24 5.6 Bara en del av stadsbiblioteket flyttar......................................................................24 5.7 Arkitektur går före funktion ......................................................................................246 BARNKONSEKVENSANALYS.......................................................................... 257 BILAGOR ............................................................................................................ 27 7.1 Politiska beslut, utredningar och ställningstaganden...............................................27 7.2 Kulturnämndens beredning .....................................................................................29 7.3 Dialogmöten och workshops för medborgare ..........................................................31 7.4 Personalmöten och workshops för medarbetare .....................................................32 7.5 Studieresor ..............................................................................................................33 7.6 Hyllmeter media ......................................................................................................34 7.7 Sittplatser ................................................................................................................36 7.8 Publika datorer ........................................................................................................36 2

×