Alliansbudget 2013

425 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alliansbudget 2013

  1. 1. ”ett umeå dä r alla kan växa”Budget 2013
  2. 2. Layout: Terese Andersson. Foto: Terese Andersson,. Omslagsfoto: Terese Andersson. Gruppbild: Mikael Lundgren, Bild i Norr. Tryck: Larsson och CO.Anders Ågren (M) Veronica Kerr (KD) Britt-Marie Lövgren (FP) Mattias Larsson (C)För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås framtida utveckling.Alliansen Umeå vill se ett Umeå där alla kan växa. Med en aktiv politik kan Alliansen ge alla i kommunen en möjlig-het att utvecklas och nå sin fulla potential. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts avnyfikenhet och entusiasm. Vår gemensamma utgångspunkt är tilltron på människan och människans egen förmågaatt fatta beslut. I budgetförslaget för 2013 och åren framåt prioriterar Alliansen satsningar på skola, vård och om-sorg samt att skapa förutsättningar för fler människor i arbete.Alliansens förslag för ett bättre Umeå• Mindre resurser till administration – mer resurser till förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg.• Krafttag för att förbättra företagsklimatet• Fokusera på kunskap och bildning• Minska utanförskapet. Arbetslinjen gäller även lokalt.• Prioritera trygghet, tillgänglighet och valfrihet i äldre- och handikappomsorgen• Ge kvinnor och män samma möjligheter• Bättre kollektivtrafik• Kultur och idrott är en viktig del i tillväxtstaden Umeå
  3. 3. Entreprenörskap i Umeå Mindre barngrupper och klasstorlekarDet finns mycket att göra för att förbättra företagskli- Alliansen Umeå vill att Umeå ska ha Sveriges bästa sko-matet i kommunen. Det ska vara enkelt, utvecklande la. Det gäller såväl barngruppernas storlek i förskolanoch lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Alli- som arbetsmiljön i grundskolan. Därför föreslår vi extraansen vill skapa bättre förutsättningar för handelseta- medel från sociala investeringar för att nå målsättning-bleringar i kommunen, satsa mer på företagsinkuba- en med 15 barn per grupp i förskolan. Alliansen föreslårtorer och införa s.k. utmaningsrätt. Tillväxt och god även mindre klasstorlekar på högstadiet eftersom färreföretagsamhet ger ekonomiska förutsättningar för en elever per klass har många fördelar. Mindre klasser ihög kvalité i den gemensamt finansierade välfärden. skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultatEn attraktiv och jämställd arbetsgivare än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar. Vårt mål på sikt är 20Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och elever per klass i årskurs 7-9.krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön ochminska sjukfrånvaron. Bildandet av intraprenader för Det duger inte att nästan var fjärde elev (23,5%) i Umeåatt öka frihetsgraden för de anställda är något som inte klarar gymnasiet på tre år.. För dessa ungdomar ärskall uppmuntras. arbetsmarknaden både osäker och begränsad eftersom trösklarna till arbetsmarknaden ofta blir allt för höga.Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla Elever (såväl hög- som lågpresterande) måste få ut-ska ha samma möjligheter till fria livsval. Ingen män- vecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar.niska ska behandlas annorlunda än någon annan på Lärlingsutbildningar ska bejakas fullt ut. Det är ocksågrund av sitt kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, eller viktigt erbjuda komvuxutbildning av hög kvalitet.handikapp. Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Trygghet och omsorgFler ska kunna cykla, promenera eller tabussen Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikapp- omsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, val-Det är viktigt kollektivtrafiken är mer tillgänglig och frihet och självbestämmande. Vi har som ambition attprisvärd för att minska biltrafiken i Umeå och därför stärka den enskildes inflytande över den omsorg ochvill Alliansen fortsätta satsningen på kollektivtrafik vård som varje person är berättigad till.samt starta en så kallad ”mjuk linje”. Med vårt budgetförslag får socialnämnden 50 miljonerEn gång- och cykelbro från Lundåkern över Böles- kr mer för nästa år, om vi räknar in de TILDA-medelholmarna till Teg innebär att ett sammanhängande som numera ska ingå i ramen. Det innebär att denhuvudnät för gång- och cykeltrafik mellan de västra största satsningen från Alliansen sker på äldreomsor-stadsdelarna på Teg och Väst på stan/Grisbacka ska- gen och handikappomsorgen. Alliansen vill införa enpas, därför vill Alliansen tidigarelägga bygget till 2013. lokal värdighetsgaranti i Umeå. En lokal värdighetsga- ranti innehåller ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med nationella krav somSkatten måste stegvis sänkas till exempelvis utevistelse, och möjlighet till matlagning ijämförbara kommuner hemmet.Umeå har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Alliansen ser gärna att fler Trygghetsboenden byggs iMänniskor med små inkomster är idag de som beskat- kommunen som ett komplement till den äldreomsorgtas allra hårdast. Skattesänkningar ökar människors som finns idag.frihet, trygghet och självständighet. Alliansen föreslåren stegvis skattesänkning med 1 krona under en fy-raårsperiod. En krona betyder drygt 6 500 kronor perår för en familj med normal inkomst där båda arbe-tar. Om Umeå skulle ha samma kommunalskatt somgenomsnittskommunen skulle det för en vanlig familjmotsvara nästan 13 000 kr mer på ett år.
  4. 4. Kulturen– Kulturhuvudstad 2014 NYA MÅL - Övergripande mål och riktlinjer för Umeå kommunUmeå och Riga blir Europeiska kulturhuvudstäder 2014. Al-liansen Umeå tycker det är viktigt att arbetet inför kultur- - Antalet personer som står utanför arbetsmarknaden skall-huvudstadsåret genomsyras av ”Open Source”. Alla umebor minska.skall känna sig inbjudna att vara medskapande i arbetet in- - Umeå kommun ska innan utgången av år 2015 vara blandföre, under och efter kulturhuvudstadsåret där kulturväven de 10 bästa kommunerna Svenskt Näringslivs ranking avhar en väldigt betydande roll. kommunernas företagsklimat.I arbetet med att erbjuda umeåborna en mångfald av kul-turaktiviteter så har studieförbunden och föreningslivet en Övergripande mål för utveckling avnyckelroll. Umeå kommun måste bli bättre på att stötta och arbetsorganisation och medarbetareuppmuntra de ideella krafterna och befintliga föreningsli- (inre kvalitet):vet. Det är dessutom viktigt att stötta ny verksamhet somska bedrivas i föreningsform. - Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämför- bara kommuner för motsvarande personalkategorier samtFritid och idrott viktigt för ett växande minska i relation till föregående år.Umeå Övergripande mål för ekonomiFysiska aktiviteter, idrott och stimulans för folkhälsan utgör - Kommunens överskott ska i första hand användas till avbe-viktiga inslag i en modern och växande kommun. Umeå talning av pensionsskulden.har en ung befolkning och det är därför särskilt angelägetatt fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande För- och grundskolenämnden, kommundels-idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Det nya badhuset ärett strålande exempel på en satsning som gynnar fritid och nämnderna, gymnasie- och vuxenutbild-idrott för Umeås medborgare. ningsnämndenAlliansen vill bl.a. tidigarelägga byggandet av Fotbollshallen - Minska klasstorlekarna i högstadiet till ett riktvärde påpå Nolia och ett nytt gymnastikens hus. Alliansen vill utöver max 20 elever per klass.det satsa på ett ökat föreningsstöd. ByggnadsnämndenTryggare stad för alla - Handläggningstiden för bygglov ska minska. 70 % av allaMänniskor har rätt att känna trygghet i vardagen. Alla ska ärenden på delegation ska vara beslutade inom 30 dagar ochkunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de 50 % av alla nämndsärenden ska vara beslutade inom 60 da-går på dåligt upplysta vägar. Umeå ska vara framkomlig för gar.dem som har svårt att gå eller är funktionshindrade. Allian- - Byggnadsnämndens kvalitetsdeklarationer ska innehållasen tror att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. vilken typ av kompensation som erhålls om inte deklaratio-En ordentlig insats behövs för renhållning och klottersane- nens löften uppfylls.ring. Socialnämnden - Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja omsorgsgivare i särskilt boende. - Upphandling ska ske av all nytillkommande verksamhet om inte annat beslutas. NYTT KAPITEL EFTER 2.2 Ständiga förbättringar - Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. Den kom- munala verksamheten är öppen för olika driftsformer ge- nom entreprenadupphandlingar och socialt företagande. - Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt sti- mulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala områden. 4.
  5. 5. Intraprenad ska liksom övrig kommunal verksamhet följa Alliansen Umeås förslag för en bättre skolaövergripande mål och riktlinjer. och förskolaNYA UPPDRAG 12. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. Bevara bysko- lorna och de små stadsdelsskolorna i kommunen. StörreBättre arbetsmarknad med mer företagande självbestämmanderätt för skolorna och större möjligheteroch bättre företagsklimat och fokus på kärn- att kunna profilera sig.verksamhet 13. Ett ansvarskontrakt upprättas mellan skola, eleven och föräldrarna.1. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilketinnebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal 14. Inför så kallade checksystem för musikskolan i Umeå.verksamhet för upphandling. 15. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasieskolan2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för och universitetet angående bl.a. lokaler och ”prova på” stu-att skapa bättre planberedskap för handels- och företagseta- dier i större utsträckning.bleringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellanflera olika markområden planlagda för handel när de vill eta- 16. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala nä-blera sig i Umeå. ringslivet i Umeå.3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera inspira- 17. Inför ett aktivt val av skola.tionsträffar och genomförande av att starta eget utbildningför anställda inom kommunen för de som så önskar. Utbild- 18. SFI-utbildningen upphandlas.ningarna ska exempelvis beröra hur man medverkar till hurde går tillväga för att delta i offentliga upphandlingar. 19. Underlätta ombildningen av kommunala skolor till intra- prenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för ekonomiskt självständig och egen profil.en coach för anställda inom Umeå kommun som vill startaeget. 20. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kom- munfullmäktige.5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lista/funk-tion där företag får möjlighet att rapportera in kommunal 21. Beställaransvaret för skolmåltiderna läggs på skolorna.verksamhet, som upplevs som osund konkurens. Snabb re-spons skall ske på hur kommunen behandlar synpunkterna. 22. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar.6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktade nä- 23. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskole-ringslivssatsningar för att öka antalet kvinnliga företagare verksamheten.samt företagare bland personer med utomnordisk bakgrund. 24. En tidsrelaterad taxa med fler nivåer införs inom skol-7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för i barnomsorg, förskola och familjedaghem.de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servi-cenivåer som utlovats skall kompensation ges till kommun- 25. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola upp till ett årmedborgarna eller aktuellt företag. innan den ska tas i anspråk.8. Inrätta ett näringslivskommunalråd med ansvarsområde 26. En platsgaranti införs som garanterar alla barn en platsnäringsliv, företagande och tillväxt inom tre månader.9. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kom- 27. Familjedaghemmen ska omfattas och vara utförare avmun reduceras genom successiv försäljning från dagens ca den allmänna förskolan.45 % till ca 30 %. 28. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så10. Uppdra till UKF att försälja delar av AB Bostadens dot- önskar.terbolag AB Lokalen i Umeå. 29. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgs-11. Tillsätt en utredning med uppgift att ta fram förslag på pengen.hur delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadenshyresrätter kan ombildas till bostadsrätter om de boende så 30. Kommunen ska genomföra en kommunövergripande sats-vill. ning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i komunen.
  6. 6. 31. Utreda förutsättningarna för att utöka möjligheterna till 44. Umeå kommun ska införa socialrådgivning på internetbarnomsorg på obekväm arbetstid. enligt förlagan ”soctanter på nätet” som finns i Malmö.Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå 45. Uppdra till AB Bostaden att tillsammans med Tekniska nämnden säkerställa att Socialnämndens och kommundel-32. Utred möjligheten att återinföra den ”mjuka linjen” inom nämndernas behov av övergångslägenheter tillgodoses.kollektivtrafiken 46. Uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten33. Skapa fler matalternativ inom hemtjänsten – inte bara att tidigarelägga av kommunen prioriterade GC stråk sommatlådor. Vilket kan innebära utökade möjligheter för lagad skall finansieras via länstransportplanen ex, Stöcksjö-Röbäckmat i hemmet eller mat från restaurang. och Tavelsjö-36334. Ytterligare 20% av handikapp och äldreomsorgen ska 47. Uppdra till Hörnefors Kommundelsnämnd att utredaupphandlas. förutsättningarna att utveckla Hörneforsgården som ett ak- tivitetscentrum/Föreningarnas Hus.35. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när detgäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar. 48. Att uppdra åt Socialnämnden att undersöka efterfrågan på Trygghetsboenden hos Umeås invånare över 65 år36. Uppmärksamma kvinnornas situation. Uppdra till soci-alnämnden att särskilt uppmärksamma problemet med att Kultur och fritidkvinnor och flickor med funktionsnedsättning i högre gradutsätts för misshandel, övergrepp och sexuellt våld. 49. Stötta föreningar som önska driva egna anläggningar, detta kan ske genom att värdesäkra investeringsbidraget.37. Kartlägg och analysera kommunens arbete med gruppenyngre dementa. 50. Undersök förutsättningarna för att skapa ett utvecklingscentrum för skidor i Umeå.38. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid lika el-ler lägre kostnad som inom kommunen (t.ex. Mallorca). Effektivitet39. Inrätta en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen senast 51. Uppdrag till kommunfullmäktige att: inför nästa budget-utgången 2013. process ska alla verksamhetsområden peka ut 10 % av verk- samheten som är minst prioriterad40. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet medkommunen. Årliga dialogträffar skall införas.41. Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva väljaomsorgsgivare i särskilt boende.42. Umeå kommun ska deltaga i omvårdnadslyftet för äldre-omsorgens personal.43. Upphandla all färdtjänst, exkl.resor med specialfordon iUmeå kommun enligt lagen om valfrihet (LOV).Förändringar i investeringsplanen för 2013-2015(belopp anges i kkr) Tekniska nämnden 2013 2014 2015 GC-bro, Lundåker-Bölesholmarna 17 700 17 700 Ny fotbollshall - 32 500 Gymnastikens hus - 16 300 Tegstunet - 5 000 5 000 6.
  7. 7. Resurstillskott 2013-2015 och plan 2013-2015(belopp anges i kkr)Kommunstyrelsen 2013 2014 2015Minskad administration. Effektivisering av förvaltningsorganisationen - 35 000 - 46 000 - 56 000Minskning av utvecklingsanslag - 5 000 - 8 000 - 9 000Minskning av datautvecklingsanslag - 1 500 - 1 500 - 2 500Oförutsedda behov övrigt - 2 000 - 2 000 - 2 000Umeå Folkets Hus - 2 000 - 3 000 - 3 000Kvinnohistoriskt museeum 2 500 5 000Kollektivtrafiken 2 500Kulturväven 20 000 45 000Utökad satsning på inkubatorer 2 000 3 000 3 000Badhus 10 000Tillväxtsatsning 7 000 7 100 7 200Summa nettoförändringar, jmf med plan - 36 500 - 24 900 700Socialnämnden 2013 2014 2015Ramökning 13 000 13 200 13 400Handikappomsorg 6 000 6 000 6 000Äldreomsorg 20 000 20 300 20 600Tildaprojektet omvandlas till ordinarie verksamhet (11,1) (11,3) (11,5)Summa nettoförändringar, jmf med plan 39 000 39 500 40 000För- och grundskolenämnden 2013 2014 2015Volymökningar 20 000 20 300 20 600Minskade klasstorlekar 6 000 12 000 18 000Summa nettoförändringar, jmf med plan 26 000 32 300 38 600Gymnasienämnden 2013 2014 2015Volym-minskning - 3 000 - 3 000 - 3 100Summa nettoförändringar, jmf med plan - 3 000 - 3 000 - 3 100Tekniska nämnden 2013 2014 2015Tillväxtsatsning och volymökning 2 000 2 000 2 000Färdtjänst 2 000 2 000 2 000Driftskostnader, gång- och cykelbro Bölesholmarna/Lundåkern. 750 1 400Summa nettoförändringar, jmf med plan 4 000 4 750 5 400Fritidsnämnden 2013 2014 2015Ramökning 1 000 1 000 1 000Aktivitetsstöd 1 000 1 000 1 000
  8. 8. Ny fotbollshall (driftskostnader) 3 000 3 000 Tegstunet (driftkostnader) 7 00 Gymnastikens hus (driftkostnader) 1 200 1 200 Summa nettoförändringar, jmf med plan 2 000 7 200 6 900 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 2014 2015 Tillväxtsatsning och volymökning 500 510 520 Byggnadsnämnden Tillväxtsatsning och volymökning 4 000 4 100 4 100 Kulturnämnden 2013 2014 2015 Ramökning 1 000 1 000 1 000 Sävar kommundelsnämnd 2013 2014 2015 Volymökning 4 000 4 100 4100 Holmsund/Obbola kommundelsnämnd 2013 2014 2015 Volymökning 6 000 6 100 6 200 Hörnefors kommundelsnämnd 2013 2014 2015 Volymökning 1 000 1 000 1 000 Skattesänkning 2013 2014 2015 Sänkning av kommunal utdebitering, 1 kr 20 000 60 000 140 000 2013: 10 öre, 2014 ytterl. 20 öre, 2015: ytterl. 40 öre, 2016: ytterligare 30 öre Summa nettoförändringar, jmf med plan 20 000 60 000 140 000 Förändring av eget kapital 2013 2014 2015 Resultat före fördelning till styrelser och nämnder 68 100 207 300 400 800 Enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 0 110 500 255 000 budget Enligt Alliansen Umeå 100 74 640 159 380Yrkandeatt fastställa skattesatsen år 2013 till 22,50 att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år fåratt fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd avnämnder samordningsvinsteratt fastställa kommunstyrelsens förslag till att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska för-nettokostnadsramar 2013-2015 och investeringsplan för ändringar av budgetramar under förutsättning att nämn-åren 2012-2016 för respektive styrelse eller nämnd derna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigtatt bemyndiga styrelser och nämnder att fastställa upp- neutrala i kommunens budgetdragsplaner för åren 2013-2015 inom fastställda ramar och att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktivmål. för drift- och investeringsbudget samt uppdragsplan 2013-att styrelsers och nämnders uppdragsplaner ska anmälas till 2015kommunfullmäktige i oktober 2012.

×