Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lord baden powell

840 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lord baden powell

  1. 1. LORD BADEN POWELLPERGERAKAN Pengakap telah diasaskan oleh seorang bangsa lnggeris bernama Robert Stephenson Smyth Baden-Powell yang terkenal dengan nama Lord Baden-Powell atau BP. Baden Powell dilahirkan di bandar London, England pada 22 Februari 1857, dan meninggal dunia pada 8 Januari, 1941. Bapa Baden-Powell bernama Reverend H.G. Baden-Powell adalah seorang mahaguru di Universiti Oxford, London, England. Ibunya ialah anak kepada Laksamana British bernama W.T. Smyth. . Beliau pernah memberi hadiah kepada askar-askar yang menunjukkan kebolehan yang baik dengan satu lencana bergelar SCOUTS (Peninjau).BP telah menghasilkan beberapa buku yang berkaitan dengan kepengakapan seperti Aids to Scouting ( Bimbingan Pengakap ) pada tahun 1907 dan Scouting for Boys ( Pengakap untuk Kanak-Kanak) pada tahun 1908. BP menganjurkan perkhemahan pertama di Pulau Brownsea, England pada tahun 1907. Sebagai mengenang jasanya dalam bidang kepengakapan, BP telah dianugerahi gelaran Pengakap Agung Sedunia dan kemudiannya gelaran Lord oleh Ratu England. BP juga telah dianugerahi gelaran Lord Baden Powell of Gillwell. <br /><ul><li>AKTA PERSEKUTUAN PENGAKAP-PENGAKAPMALAYSIA 1974MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidangdalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:Akta ini bolehlah dinamakan Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974.Persekutuan Budak-Budak Pengakap Malaysia yang diperbadankan di bawah subseksyen 3(1) Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia (Perbadanan) 1968 [Akta 409] (kemudian daripada ini disebut “Persekutuan itu”) hendaklah selepas permulaan kuat kuasa Akta ini dikenali sebagai Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia dan semua sebutan dalam Akta itu dan dalam mana-mana undang-undang bertulis lain mengenai Persekutuan itu hendaklah ditafsirkan sewajarnya.FALSAFAH  PENGAKAPPergerakan Pengakap mempunyai tujuan untuk memberi latihan kepengakapan yang berasaskan prinsip dan Undang-Undang Pengakap ke arah mencapai nilai-nilai murni dan mengeratkan persaudaraan pengakap antara bangsa tanpa mengira warna kulit, agama dan kebudayaan serta bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.TUJUAN“ untuk melatih dan menggalakkan perkembangan Rohani, Jasmani, Akal dan Pergaulan di kalangan generasi muda supaya berpeluang mengambil bahagian dalam Pembangunan Masyarakat untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab.”</li></ul>PERSETIAN PENGAKAPPENGAKAP Bahawa dengan sesunguhnya,Saya berjanji dan bersetia, yang sayaDengan seberapa daya upaya saya akan:TAAT KEPADA TUHAN,RAJA DAN NEGARAMENOLONG ORNG PADA SETIAP MASAMENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP<br />Undang-Undang Pengakap1.    Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai, bermaruah dan    mempunyai kehormatan diri.2.    Pengakap adalah seorang yang taat kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong serta raja-raja dan pemimpin-pemimpin pengakapnya, ibu bapanya, majikannya dan orang-orang di bawahnya.3.     Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.4.    Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan saudara kepada pengakap lain walau apa negeri, pangkat dan agamanya sekalipun.5.     Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi.6.     Pengakap adalah baik dan kasih kepada segala binatang.7.    Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapanya, ketua patrol atau pemimpin-pemimpin pengakap tanpa apa-apa soalan.8.    Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis air mukanya walau dalam masa kesusahan.9.     Pengakap adalah seorang yang berjimat dan bercermat.10.Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.<br />-283845882650 <br />

×