Kt051

347 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt051

 1. 1. PhÇn IKh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH th- ¬ng m¹i ®iÖn tö hoµng s¬n1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n cã tªn giao dÞch lµHoang Son Electron Trading Company Limited, ®Þa chØ sè 696 Tr¬ng§Þnh - Gi¸p B¸t - Hoµng Mai - Hµ Néi, ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1994 theoLuËt doanh nghiÖp ViÖt Nam. C«ng ty ra ®êi lµ thµnh qu¶ v« cïng to líncña c¸c thµnh viªn. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n lµ lo¹ic«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn, do n¨m thµnh viªn gãp vèn, h¹ch to¸n kinhtÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n ®éclËp vµ cã con dÊu riªng. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: bu«n b¸n m¸y tÝnh,®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®å gia dông: dÞch vô b¶o tr×, b¶o dìng, söa ch÷a l¾p®Æt hµng ®iÖn tö, m¸y tÝnh, ®iÖn l¹nh, ®å gia dông… Ngay tõ khi míi thµnh lËp, c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn tö HoµngS¬n ®· tõng bíc kh¾c phóc nh÷ng khã kh¨n thiÕu thèn ban ®Çu ®a viÖckinh doanh vµ æn ®Þnh, ®ång thêi kh«ng ngõng v¬n lªn vµ tù hoµn thiÖnvÒ mäi mÆt, s¶n phÈm do c«ng ty kinh doanh lu«n ®¸p øng ®îc nhu cÇucña kh¸ch hµng vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ thêi gian víi gi¸ c¶ hîp lý. Khi míi thµnh lËp c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cô thÓ lµ: Sè c«ngnh©n viªn cã 100 ngêi, c«ng nh©n n÷ chiÕm 50% víi mÆt b»ng réng1000m2 trong ®ã 800m2 lµ phßng trng bµy hµng, kho tµng vµ 200m 2 lµ nhµlµm viÖc cña khu vùc gi¸n tiÕp vµ phôc vô viÖc kinh doanh.
 2. 2. Tæng vèn kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty ®îc c¸c thµnh viªn gãpvèn lµ 1.600 triÖu ®ång. Cô thÓ: Vèn cè ®Þnh 130 triÖu ®ång Vèn lu ®éng 1.470 triÖu ®ång Bªn c¹nh ®ã, nh©n sù cña c«ng ty cha ®îc hoµn chØnh, tr×nh ®é amhiÓu kinh doanh cßn Ýt nªn cßn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c chiÕnlîc kinh doanh vµ thÞ trêng c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt, ®ã còng lµ khãkh¨n chung cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n trong níc, nhng víi sù nç lùc v¬nlªn cña m×nh, c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n ban ®Çu. C«ng tyvõa thùc hiÖn c«ng t¸c huÊn luyÖn kiÕn thøc Maketing, t×m kiÕm viÖclµm, võa ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 2.1. Tæ chøc nh©n sù vµ bé m¸y qu¶n lý VÒ ®Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn töHoµng S¬n cã quy m« qu¶n lý gän nhÑ, bé m¸y gi¸n tiÕp ®îc s¾p xÕpphï hîp víi kh¶ n¨ng vµ cã thÓ kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc. C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý theo chÕ ®é 1 thñ trëng + §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ngêi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh; gióp viÖc cho gi¸m®èc trong viÖc qu¶n lý cã 1 phÝ gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinhdoanh) + Ban qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty bao gåm 4 phßng chÝnh víichøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
 3. 3. - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n tæng hîp - Phßng b¶o vÖ + C¸c bé phËn kinh doanh ®îc chia thµnh hai bé phËn: - Bé phËn b¸n bu«n - Bé phËn b¸n lÎ 2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n cã thÓ minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å sè 1: C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn töHoµng S¬n nh sau: Gi¸m ®èc Phßng gi¸m ®èc kinh doanh Phßng Phßng Phßng Phßng tæ chøc kÕ b¶o kinh hµnh to¸n vÖ chÝnh doanh tæng hîp + Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, chÞutr¸ch nhiÖm tríc mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty. Gi¸m ®èc ngoµi
 4. 4. uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ huy bé m¸y cña c«ng tyth«ng qua c¸c trëng phßng ban. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸chphßng kinh doanh vµ cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý nguån hµngvµo vµ ra cña c«ng ty. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒt×nh h×nh tiÒn l¬ng, s¾p xÕp c«ng viÖc, chÕ ®é khen thëng… Tæ chøc®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp lÝ. §¶m b¶ocho mäi ngêi trong c«ng ty chÊp hµnh nghiªm chØnhq uy chÕ vµ hîp ®ånglao ®éng. + Phßng b¶o vÖ: ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty, thùchiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n cã qui m« nhá, ®Þabµn ho¹t ®éng tæ chøc kinh tÕ tËp trung t¹i mét ®Þa ®iÓm. C«ng ty thùchiÖn tæ chøc kÕ to¸n tËp trung vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký to¸nhµng tån kho cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tr-íc, ë c¸c gian hµng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝnh©n viªn lµm nhiÖm vô híng dÉn kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu,thu nhËn kiÓm tra chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch, h¹ch to¸n nghiÖp vô,chuyÓn chøng tõ b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tæng hîp ®Ó xö lý vµ tiÕnhµnh c«ng t¸c kÕ to¸n. T¹i c¸c kho hµng tu©n thñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, c¨n cø vµophiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng b¸o c¸o lªn phßngkÕ to¸n.
 5. 5. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng t¸c h¹chto¸n kÕ to¸n nh ghi chÐp, lu vµ tra c¸c sè liÖu b»ng m¸y tÝnh. + T¹i phßng kÕ to¸n cã 6 nh©n viªn víi 6 chøc n¨ng vµ nhiÖm vô côthÓ: + KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸ckÕ to¸n, giao dÞch híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c nh©nviªn trong phßng, lµ kÕ to¸n tæng hîp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, c¬quan thuÕ vÒ nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp. + KÕ to¸n b¸n hµng: Cã 2 nh©n viªn kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt xuÊtnhËp vµ tån kho hµng ho¸, cuèi th¸ng cÇn cã chøng tõ gèc ®Ó lËp b¸o c¸otæng hîp nhËp xuÊt, tån kho hµng ho¸. + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Theo dâi vèn b»ng tiÒn nh tiÒn mÆt, tiÒngöi ng©n hµng, tiÒn vay, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ trÝchkhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Thñ quÜ: Theo dâi t×nh h×nh thu chi vµ qu¶n lý tiÒn mÆt c¨n cøvµo c¸c chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó tiÕn hµnh xuÊt, nhËp quü vµ ghichÐp sæ quü. Thñ quü hµng ngµy cßn ph¶i lËp b¸o c¸o thu chi tån qòi. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty kh¸ chÆt chÏ, mçi nh©n viªn cãchøc n¨ng nhiÖm vô riªng vµ cã quan hÖ chÆt chÏ ®Ó hoµn thµnh c«ngviÖc chung cña phßng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã thÓ ®îc biÓu hiÖn b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n b¸n KT vèn hµng b»ng tiÒn
 6. 6. 4. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ngty trong thêi gian qua Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi uy tÝn vµ chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng tyTNHH Th¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n ®· t¹o lËp vµ duy tr× ®îc mèi quanhÖ tèt ®èi víi c¸c h·ng cã tªn tuæi trong vµ ngoµi níc, ®iÒu ®ã kh¼ng®Þnh sù n¨ng ®éng cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t gi÷ac¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh hiÖn nay. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ më réng thÞ trêng, c«ng ty®· kh«ng ngõng nhËp nhiÒu mÉu m·, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm,®Çu t vµo khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m t¨ng chÊt lîng dÞch vôkh¸ch hµng. Thùc hiÖn chñ tr¬ngd dã, c«ng ty ®· ®Çu t, mua s¾m míi c¸cm¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn m«i trêng kinh doanh kh¾c nghiÖt nh hiÖn nay,®Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh, lµm ¨n cã l·i mét ®iÒu mong muèn cñatÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n lµmét doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶, ®iÒu nµy ®· ®îc thÓ hiÖn qua kÕtqu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ nh÷ng chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®Ó®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, chóngta sÏ thÊy ®îc c«ng t¸c tæ chøc vµ sö dông vèn cña c«ng ty TNHH Th¬ngm¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n nh hiÖn nay.• C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty S¬ ®å 3 : Trëng Phßng KÕ to¸n
 7. 7. KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü thanh vËt liÖu tæng hîp tiÒn l- to¸n ¬ng Nh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m• KÕ to¸n trëng : lµ ngêi quan träng nhÊt trong phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ qu¶n lý ph©n c«ng nhiÖm vô trong phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi nªn cÊp trªn, híng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho ngêi qu¶n lý.• KÕ to¸n thanh to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, thanh to¸n c«ng nî, theo dâi t×nh h×nh thu, chi tiÒn mÆt göi ng©n hµng.• KÕ to¸n tæng hîp : chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp.• KÕ to¸n tiÒn l¬ng: tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cô thÓ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n BHXH, BHYT, vµ KPC§, ph¶i tÝnh vµo chi phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.• Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quü, thu chi tiÒn mÆt.♦ Nh©n viªn h¹ch to¸n: TËp hîp ho¸ ®¬n chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c trung t©m ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. 4.1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty TNHH Th ¬ng m¹i ®iÖn töHoµng S¬n * C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tæ chøc KÕ to¸n theo h×nh thøc tËptrung, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù
 8. 8. kiÓm so¸t tËp trung, thèng nhÊt cña KÕ to¸n trëng còng nh sù chØ ®¹ocña l·nh ®¹o C«ng ty. * H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông : HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøcnhËt ký chøng tõ. 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña®¬n vÞVÒ thùc tÕ ®©y lµ mét C«ng ty TNHH cã ®Õn 90% vèn níc ngoµi, viÖch¹ch to¸n theo kÕ to¸n ViÖt Nam lµ ®iÒu hÕt søc míi mÎ vµ hÖ thèng kiÓmso¸t néi bé cña C«ng ty cã vai trß quan träng trong qu¶n lý tµi chÝnh.Ngay tõ ngµy ®Çu s¬ khai héi ®ång qu¶n trÞ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ qu¶nlý tµi chÝnh hÕt søc chÆt chÏ nªn ®· ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh vµqua hÖ thèng th«ng tin ®iÖn tö. ViÖc h¹ch to¸n ®ång thêi trªn m¸y vµ trongsæ s¸ch ®· gãp phÇn t¹o nªn mét m¹ng líi kÕ to¸n hoµn chØnh vµ chÆt chÏcho c«ng ty. MÆc dï ph¶i khai b¸o b¸o c¸o tµi chÝnh cho héi ®ång qu¶ntrÞ, c¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹i hai n¬i kh¸c nhau vµ cã quan niÖm vÒ tiÒntÖ kh¸c nhau nhng viÖc ®a ®Õn mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt lµ métvÊn ®Ò rÊt tèt cho C«ng ty. ViÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, tr×nh tù ghichÐp ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ vµ ph¸p lý, gióp C«ng tygi¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh vµ cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕtcho c¸c bé phËn cã liªn quan . T¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn töHoµng S¬n mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸cchøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt ®Òu ®îc lËp chøng tõ ®Çy®ñ. §©y lµ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n nhËp,xuÊt kho hµng ho¸. ë c¸c bé phËn ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng cã bé phËn kÕto¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban®Çu, thu thËp, kiÓm tra chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n song ®éi ngò kÕto¸n cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n ®· vµ ®ang kh«ngngõng nç lùc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh t¹o ®IÒu kiÖn hç trî ®¾c
 9. 9. lùc cho ban gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng KINHDOANHII - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµngt¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng lµ bé phËn kÕ to¸n quan träng trong hÖthèng kÕ to¸n cña C«ng ty. Nã lµ yÕu tè then chèt vµ lµm c¨n cø ®Ó c¸cho¹t ®éng ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh thùc tÕ vµ thÊy ®îc kh¶ n¨ng kinhdoanh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng c¹nh tranh m¸y tÝnh gay go ¸cliÖt. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng lµ theo dâi doanh thu b¸n hµng cñaC«ng ty, theo dâi doanh thu cña tõng trung t©m, tõng bé phËn b¸n hµng,tõng nh©n viªn b¸n hµng, vµ tõng nhãm kh¸ch hµng, tõng nhãm mÆthµng. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng cung cÊp ®îc th«ng tin mét c¸ch chÝnhx¸c cho c¸c bé phËn ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý vµ thay ®æi chiÕn lîc kinhdoanh, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n kh¸c ®Ó x¸c®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh chi tiÕt mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt. Do ®ã môc ®Ých cña doanh nghiÖp trong viÖc ph©n tÝch tµi chÝnhnãi chung hay kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng th«ng qua kÕtqu¶ cña c«ngt¸ckÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ v« cïng quan träng.MÆt kh¸c môc ®Ých sö dông th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c béphËn nµy lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng theo tõng th¸ng ®Ó ®a raquyÕt ®Þnh cho ho¹t ®éng b¸n hµng cña th¸ng sau do ®ã ®Ó ®¸pøngnhu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ , th«ng tin chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ b¸n hµngph¶i ®îc kÕ to¸n cung cÊp hµng th¸ng hay nãi c¸ch kh¸c c«ng t¸c ph©ntÝch ph¶i ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng Thùc tÕ hµng th¸ng C«ng ty cã cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ s¶nphÈm m¸y vi tÝnh, m¸y v¨n phßng ®ang b¸n trªn thÞ trêng so víi l¬ng hµngm¸y tÝnh b¸n ra cña c«ng ty. Nh vËy kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tincho c¸c bé phËn kh¸c biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®iÓm m¹nh cñaC«ng ty ®Ó cãph¬ng híng ph¸t triÓn hîp lý. Bªn c¹nh ®ã viÖc x¸c ®ÞnhchÝnh x¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong th¸ng lµ yÕu tè rÊt quan träng,
 10. 10. nã cung cÊp cho phßng kinh doanh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong viÖcqu¶n lý hµng ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau . a- Chøng tõ sö dông : .T¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n mäi nghiÖp vôkinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t®éng nhËp , xuÊt ®Òu ®îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ . §©y lµ kh©u h¹ch to¸nban ®Çu , lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt kho hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh kÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ : phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT v× ®©y lµ c«ng ty th¬ng m¹i cho nªn ho¹t ®éng chñ yÕu lµ mua hµng, b¸n hµng vµ ®Æc biÖt mçi lo¹i chøng tõ ®Òu ph¶i cã 3 liªn trong ®ã 1 liªn lµ do kÕ to¸n gi÷, 1 liªn ®îc lu gi÷ t¹i quyÓn gèc, cßn l¹i 1 liªn do thñ kho gi÷ (®èi víi phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ) hoÆc do kh¸ch hµng gi÷ ( ®èi víi phiÕu thu phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT) b- HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông :HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕto¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141TC -Q§/C§KT ngµy1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh Khi qu¸ tr×nh b¸n hµng diÔn ra ,®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ph¸t sinhc¸c nghiÖp vô cÇn ph¶i ®îc ph¶n ¸nh nh : Doanh thu b¸n hµng thanh to¸ntiÒn hµng ,hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay gi¶m gi¸ hµng b¸n ...Th«ng qua c¸c tµikho¶n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô ®ã ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n tænghîp liªn quan .• Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng.• TµI kho¶n 531 :Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i• TµI kho¶n 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n• Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
 11. 11. Tµi kho¶n 131 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nhthanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu vÒ tiÒn b¸n hµng• Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n.• Tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong mét kú kÕ to¸n.: Tµi kho¶n 911 cuèi kú kh«ng cã sè d. Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, kÕ to¸n b¸n hµng cßn sö dông mét sè tµi kho¶ncã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng : TK 111, TK 112, TK 138, TK 156,TK 333, TK 641, TK 642 ...c- Sæ s¸ch ¸p dông HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt kýchøng tõ. ChÝnh v× vËy khi h¹ch to¸n mua b¸n hµng ho¸ cty sö dông c¸clo¹i sæ kÕ to¸n sau:- Sæ kÕ to¸n tæng hîp: c¸c b¶ng kª , nhËt ký chøng tõ , sæ c¸i tµi kho¶n.- C¸c sæ KÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt b¸n hµng ho¸ ,b¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô , hµng ho¸ b¸n ra., mua vµo. d- Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n HiÖn nay C«ng Sæ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ Ho¸ ®¬n , ty chi tiÕt c¸c to¸n víi h×nh thøc phiÕu nhËp , nhËt ký - chøngkho¶n 156, 632, tµi tõ. xuÊt kho 641,... S¬ ®å h¹ch to¸n : B¶ng kª sè1,2,8,11 NhËt ký chøng tõ sè 8 sè 10 Sæ c¸i c¸c B¸o c¸o kÕ tµi kho¶n to¸n
 12. 12. 156,157,511,512,... Ghi hµng ngµy KiÓm tra , ®èi chiÕu Ghi cuèi k×
 13. 13. PhÇn II néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng T¹I c«ng ty tnhh th¬ng m¹i ®iÖn tö hoµng s¬nI : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng * Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. ThÞ trêng lµ n¬i thÓ hiÖn tËp trung nhÊt c¸c mÆt ®èi lËp cña s¶nxuÊt hµng ho¸, lµ môc tiªu khëi ®iÓm cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ còng lµn¬i kÕt thóc cña qu¸ tr×nh kinh doanh. §ång thêi th«ng qua thÞ trêng,doanh nghiÖp nhËn biÕt ®îc nhu cÇu x· héi, tù ®¸nh gi¸ ®îc ho¹t ®éng s¶nxuÊt kinh doanh cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Mµ ®iÒu ®Æc biÖt lµ trongnÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng gi÷ vai trß trung t©m, do ®ã muèn s¶nxuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn th× hµng ho¸ s¶n xuÊt ph¶i ®îc ngêi tiªu dïngchÊp nhËn. VËy ph¶i cã biÖn ph¸p, h×nh thøc lu chuyÓn hµng ho¸ nh thÕnµo ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt? Ph¶i ch¨ng doanh nghiÖpth¬ng m¹i ra ®êi ®· ®¸p øng ®îc ®ßi hái ®ã cña thÞ trêng víi chøc n¨ng c¬b¶n lµ tæ chøc lu chuyÓn hµng ho¸, lµ cÇu nèi gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêitiªu dïng. Ho¹t ®éng chÝnh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ mua vµo vµ b¸nra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra tõ kh©u s¶n xuÊt, sau ®ã quahÖ thèng b¸n hµng cña m×nh ®Ó ®em hµng ho¸ tíi ngêi tiªu dïng nh»mtho¶ m·n nhu cÇu cña hä vÒ mét gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i gåm 3 kh©u: muavµo - dù tr÷ vµ b¸n ra. Ta cã thÓ thÊy b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸, lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong chu kú tuÇn hoµnvèn cña doanh nghiÖp. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi gi÷a ngêi b¸n vµngêi mua thùc hiÖn gi¸ trÞ cña “hµng” tøc lµ ®Ó chuyÓn ho¸ vèn cñadoanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (H-T) vµ h×nhthµnh nªn kÕt qu¶ b¸n hµng lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh
 14. 14. doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng, nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng ®îc tho¶ m·n vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn. Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, qu¸ tr×nh b¸n hµng ®îc b¾t ®Çu tõkhi doanh nghiÖp chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô chokh¸ch hµng, ®ång thêi kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp mét kho¶ntiÒn t¬ng øng nh gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®ã mµhai bªn tho¶ thuËn. VËy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®îc coi lµ chÊm døt khiqu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n diÔn ra vµ quyÒn së h÷uvÒ hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. Qu¸ tr×nh nµy lµkh©u cuèi cïng, lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n l·i lç hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó x¸c®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng - môc tiªu mµ doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu.§Æc biÖt ®èi víi nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp nã gióp cho hä biÕt ®îc t×nhh×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh thÕ nµo ®Ó tõ ®ã ®a ra quyÕt®Þnh tiÕp tôc hay chuyÓn híng kinh doanh. Nhng ®Ó biÕt ®îc mét c¸chchÝnh x¸c kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh th× kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖnviÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, cô thÓ lµ kÕt qu¶ b¸n hµng th«ngqua chØ tiªu nµykÕ to¸n tiÕn hµnh xem xÐt ®¸nh ®Ó cung cÊp cho nhµqu¶n trÞ nh÷ng th«ng tin tõ ®ã ®a ra ®îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt.II . Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö HoµngS¬n 1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®îc ¸p dông ë C«ng ty. Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa ë C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. Nã tuú thuéc vµo h×nh th¸i thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng hãa còng nh ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña hang ho¸. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng tõng lo¹i kh¸ch hµng víi nh÷ng h×nh thøc mua kh¸c nhau, doanh nghiÖp ¸p dông 2 h×nh thøc b¸n hµng chÝnh lµ : b¸n bu«n vµ b¸n lÓ.- B¸n bu«n : Víi h×nh thøc b¸n nµy viÖc b¸n hµng th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt gi÷a c¸c tæ chøc b¸n bu«n víi doanh ngiÖp chÝnh v× vËy ®èi tîng cña b¸n bu«n rÊt ®a d¹ng : cã thÓ lµ doanh nghiÖp s¶n
 15. 15. xuÊt, doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong níc, ngo¹i th¬ng, c¸c c«ng ty th¬ng m¹i…Ph¬ng thøc b¸n hµng nµy chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Khibªn mua nhËn ®îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn ngay th×hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô.§èi víi h×nh thøc b¸n bu«n ë c«ng ty chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n bu«n quakho.- B¸n lÎ : Theo h×nh thøc nµy khk¸ch hµng ®Õn mua hµng t¹i cöa hµng víi gi¸ c¶ do kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nh©n viªn b¸n hµng. Víi h×nh thøc nµy nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn vµ giao hµng cho kh¸ch hµng vµ thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ tiªu thô lµ thêi ®iÓm nhËn ®îc b¸o c¸o b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng. 2 . H×nh thøc thanh to¸n : C«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n h¹ch to¸n kinh doanhtrong nÒn kinh tÕ thÞ trêng do ®ã ®Ó phï hîp víi nh÷ng ph¬ng thøc b¸nhµng ®ang ¸p dông c«ng ty còng ghi nhËn nh÷ng h×nh thøc thanh to¸nkh¸c nhau. Dùa vµo thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ngêi ta chia ra lµm haih×nh thøc thanh to¸n :- H×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp :Theo h×nh thøc nµy nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸,dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®îc thùc hiÖn ®ång thêi nªn cßngäi lÇythnh to¸n trùc tiÕp tøc lµ doanh thu ®ùoc ghi nhËn ngay khi chuyÓngiao quyÒn së h÷u s¶n phÈm , dÞch vô cho kh¸ch hµng.- H×nh thøc nî l¹i : Theo h×nh thøc nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµngho¸, dÞch vô ®· ®îc thùc hiÖn, nhng kh¸ch hµng míi chØ chÊp nhËnthanhto¸n, cha tr¶ ngay tiÒn hµng. Tuy vËy ®¬n vÞ b¸n vÉn ghi nhËn doanh thu,nãi c¸ch kh¸c doanh thu ®îc ghi nhËn tríc kú thu tiÒn. 3. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hµng . Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ë C«ng tyTNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n lµ doanh thu b¸n hµng chØ ®îc ghi
 16. 16. nhËn t¹i thêi ®iÓm hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô. Hµng ho¸ cña doanhnghiÖp ®îc coi lµ tiªu thô khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Doanh nghiÖp mÊt quyÒn tù chñ vÒ hµng ho¸, ®ång thêi nhËn ®îcquyÒn së h÷u vÒ tiÒn tÖ hoÆc quyÒn ®ßi tiÒn mµ bªn Mua chÊp nhËn.Hay ta cã thÓ nãi mét c¸ch n«m na r»ng chØ khi nµo hµng ho¸ ®îc chuyÓnquyÒn së h÷u tõ ®¬n vÞ b¸n sang ®¬n vÞ mua khi ®ã hµng ho¸ míi ®îccoi lµ tiªu thô. ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô cã ýnghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, cã x¸c ®Þnh ®óng ®îc thêi®iÓm míi x¸c ®Þnh ®îc ®iÓm kÕt thóc viÖc qu¶n lý hµng ho¸, vµ ph¶n ¸nhchÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng, trªn c¬ së dã tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶b¸n hµng trong kú cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè trêng hîp cô thÓ hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô vµdoanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn töHoµng S¬n :- Hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng thu tiÒn ngay, ®¬n vÞ b¸n ®· nhËn ®îc tiÒn hµng do bªn Mua tr¶.- Hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc nî l¹i , ®¬n vÞ b¸n cha nhËn ®îc tiÒn nh- ng nhËn ®îc th«ng b¸o cña bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n.- Hµng ho¸ theo ph¬ng thøc giao hµng t¹i kho hoÆc giao hµng tay ba, ®¬n vÞ mua ®· thanh to¸n tiÒn ngay hoÆc cha thanh to¸n tiÒn ngay vÉn ®îc tÝnh lµ hµng b¸n v× hµng ho¸ ®ã ®· ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u. 4. Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Qu¸ tr×nh b¸n hµng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu h-íng tíi môc ®Ých cuèi cïng lµ thu ®îc tiÒn b¸n hµng t¬ng øng víi gi¸ trÞhµng ho¸ b¸n ra.- hay cßn gäi lµ doanh thu b¸n hµng. “ Hµng ho¸” ë ®©y ta ®Ò cËp ®Õn kh«ng chØ bã hÑp lµ hµng ho¸mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i mua vÒ víi môc ®Ých kinh doanh mµ cßn cãthÓ lµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. 4.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ :
 17. 17. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ ë c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö HoµngS¬n sö dông tµI kho¶n 5111- doanh thu b¸n hµng ho¸.• Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cñadoanh nghiÖp, thuÕ doanh nghiÖp, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ x¸c®Þnh doanh thu thuÇn thùc hiÖn ®îc trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh. Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô mµ doanhnghiÖp ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng theo gi¸ c¶ ®· tho¶ thuËn. Gi¸ c¶nµy ®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hay c¸c chøng tõ cã liªn quan. Doanh thu b¸n hµng thuÇn lµ doanh thu b¸n hµng mµ doanhnghiÖp ®· thùc hiÖn trong mét k× h¹ch to¸n trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõdoanh thu nh chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ trõ ®i c¸c kho¶nthuÕ( nÕu cã)... - Tµi kho¶n 511 cuèi k× kh«ng cã sè d.C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. C«ng ty chØ södông mét lo¹i ho¸ ®¬n duy nhÊt lµ ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) theomÉu sè 01 – BTC. Ho¸ ®¬n GTGT do phßng kinh doanh thµnh lËp thµnh 3liªn : Liªn 1 : Lu. Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3 : Dïng cho kÕ to¸n thanh to¸nTrªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ m· sè thuÕ, tªn kkh¸ch hµng, ®Þa chØ kh¸chhµng, thanh to¸n ngay hay c«ng nî, h×nh thøc thanh to¸n vµ ®Çy ®ñ ch÷ký. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc lËp nh mÉu sau :
 18. 18. MÉu sè 01 : Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngLiªn 3 : Dïng ®Ó thanh to¸n MÉu sè 01GTKT – 3LLAY/00-BNgµy 6 th¸ng 12 n¨m 2001No :51955§¬n vÞ b¸n : C«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n§Þa chØ : 696 Tr¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ Néi Sè tµikho¶n MS : 010010101900–1Hä vµ tªn ngêi mua : ChÞ Hµ§¬n vÞ : C«ng Ty Hoµng TuÊn§Þa chØ : 36 §iÖn Biªn Phñ Sè tµi kho¶nH×nh thøc thanh to¸n :SÐc MS: 0100319384 - 1STT Tªn hµng §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn01 M¸y in HP 1100 C¸i 02 5.342.00010.684.000 Céng tiÒn hµng : 10.684.000 ThuÕ suÊt GTGT ( 10% ) TiÒn thuÕ GTGT :1.068.400 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 11.752.400 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷ : Mêi mét triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬I hai ngµn bèn tr¨m ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
 19. 19. Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæchi tiÕt b¸n hµngvµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan . Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËpcho tõng lo¹i hµng ho¸ trªn ®ã ph¶n ¸nh: + Ngµy th¸ng ghi sæ + Sè hiÖu chøng tõ , +H×nh thøc thanh to¸n + Doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ.Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng trªn kÕ to¸n sÏ vµo sæ chi tiÕt b¸n hµngcho mÆt hµng m¸y in .Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËp theo mÉu sau : Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng ®îc lËp cô thÓ nh trªnnh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m sÏ tæng hîp vµo b¶ng kª tæng hîp ho¸ ®¬nhµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra. §©y sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËtký chøng tõ sè 8 vµ ®èi chiÕu khíp sè liÖu víi b¶ng kª 1, 2, 11 ®ång thêicòng lµ c¨n cø ®Ó c«ng ty h¹ch to¸n thuÕ ph¶I nép. B¶ng kª ho¸ ®¬ndÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra tæng hîp tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸b¸n ra theo chñng lo¹i , sè lîng , doanh thu vµ thuÕ GTGT ®Çu ra bao gåm:- Cét 1 : sè thø tù- Cét 2 : tªn hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra- Cét 3 : sè lîng- Cét 4 : doanh thu cha cã thuÕ GTGT- Cét 5: thuÕ GTGTC«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n§Þa chØ : 696 Tr¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ Néi B¶ng kª hµng ho¸ - dÞch vô b¸n r ( Dïng cho c¬ së kª khai khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng )M· sè : 0100101900 – 1 Th¸ng 5n¨m 2003STT Tªn hµng ho¸ - Sè lîng Doanh thu (cha ThuÕ GTGT DÞch vô b¸n ra thuÕ ) I Hµng ho¸ 945.386.738 78.914.472 1 M¸y tÝnh Cereon 7 32.405.500 3.240.550 2 M¸y tÝnh intel 15 121.500.000 12.150.000 Pentium III
 20. 20. 3 M¸y tÝnh intel 25 252.800.000 25.280.000 Pentium IV4 M¸y in 21 114.497.200 11.449.7205 Loa 29 21.750.000 1.087.5186 Chuét 20 6.935.000 346.7607 Mµn ch¾n 100 4.685.000 234.2508 Bµn phÝm 50 11.755.000 587.7509 Mµn h×nh 25 41.750.000 4.175.00010 Ram 40 93.405.000 4.670.250.11 æ cøng 30 69.950.000 6.995.00012 §Üa mÒm 400 3.208.000. 160.40013 CPU 25 53.800.700 2.690.03514 C¹c mµn h×nh 40 16.109.100 805.45515 M¸y quÐt 15 30.090.200 1.504.51016 Fax Modem 20 19.000.100 950.00517 Mainboard 10 23.500.500 1.175.02518 Case 10 17.080.000 854.00019 Handy drive Handy 5 6.300.000 315.000 drive20 Catridge 5.044.880 252.244II DÞch vô 81.571.242 5.078.9671 DÞch vô söa ch÷a 31.787.500 1.589.3752 DÞch vô cµI ®Æt 20.008.113 2.000.811 phÇn mÒm3 B¶o dìng m¸y 5.940.500 297.0254 §µo t¹o tin häc 23.835.129 1.191.756 Céng 1.026.957.980 83.993.439
 21. 21.  §èi víi nh÷ng hµng ho¸ c«ng ty trùc tiÕp b¸n , thu tiÒn ngay vµ xuÊt ho¸ ®¬n GTGT nh©n viªn h¹ch to¸n ë c«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 1111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒnmÆt Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåmthuÕ GTGT Cã TK 33311 ThuÕ GTGT ®Çu raBn¶g kª sè 1 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn mÆt bao gåm c¸ckho¶n : doanh thu b¸n hµng ho¸ dÞch vô , thuÕ………..  §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 1121 : Tæng doanh thu b»ngTGNH Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåmthuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu raB¶ng kª sè 2 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng baogåm : doanh thu b¸n hµng , doanh thu cung cÊp dÞch vô , thuÕ ….Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng cho c«ng ty Hoµng TuÊn ë trªn thanh to¸nb»ng tiÒn göi ng©n hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 ngµy 6 th¸ng 5 .-- §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra cha thu ®îc tiÒn ngay th× khi nµo nhËn ®îc giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña kh¸ch hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11 (TK131 – ph¶I thu cña kh¸ch hµng ) theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåmthuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®ÇuraB¶ng kª sè 11 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n ph¶I thu cña kh¸ch hµngvµ nh÷ngkho¶n ph¶I thu kh¸c ®· ®îc thanh to¸n.Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª sè 1 , 2 , 11 ë cét tµI kho¶n 5111 sÏ lµ c¨n cø®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n :
 22. 22. Nî TK 5111 :… Doanh thu kh«ng bao gåmthuÕ GTGT Cã TK 911Sè liÖu tæng hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸I tµIkho¶n 5111. 3.2 Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu cung cÊp dÞch vô : Doanh thu dÞch vô cña c«ng ty lµ toµn bé doanh thu cña viÖc b¸nphÇn mÒm, söa ch÷a m¸y tÝnh, dÞch vô b¶o tr× vµ gi¶ng d¹y. VÒ viÖc ph¶n ¸nh doanh thu dÞch vô lµ khi b¸n hay thùc hiÖn c¸cdÞch vu sau khi cã biªn b¶n bµn giao vµ lµm trän vÑn dÞch vô míi viÕtho¸ ®¬n GTGT theo mÉu sè 01 – GTGT nh ®· tr×nh bÇy ë trªn .C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng dÞch vô ( ho¸ ®¬n b¸n gi¸ trÞ gia t¨ng 3 LL),nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng vµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan.- §èi víi nh÷ng ho¸ ®¬n b¸n hµng C«ng ty trùc tiÕp thu tiÒn, nh©n viªn h¹ch to¸n ë C«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh kho¶n nh sau : Nî TK 1111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒn mÆt Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra§èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô ®îc thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n nh sau :Nî TK 1121 : Tæng doanh thu b»ng TGNH Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra- §èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô cha ®îc thanh to¸n th× khi nhËn ®îc giÊy chÊp nhËn nthanh to¸n kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu raSè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª 1 ,2, 11 ë cét tµI kho¶n 5113 sÏ lµ c¨n cø ®Óph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT
 23. 23. Cã TK 911 : NhËt ký chøng tõ sè 8 ®îc lËp vµo cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖutæng hîp trªn b¶ng tæng hîp ho¸ ®¬n hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra ë trªn vµc¸c b¶ng kª 1, 2, 8 ,11.Sè liÖu tæng hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸I tµIkho¶n 5113.
 24. 24. Sæ c¸I TµI kho¶n 5111Sè d ®Çu n¨mNî Cã 0Ghi cã c¸ctµi kho¶n Th¸ng …………. Th¸ng 5 …………. Th¸ng®èi øng nî 1 12 Céngvíi tµI kho¶nnµyNKCT sè 8– TK 911 945.386.7 38Céng Nî 945.386.7ph¸t 38 CãsinhSè d Nî 945.386.7cuèi 38 Cãth¸ng Ngµy 31th¸ng 5 n¨ 2003KÕ to¸n ghi sæ KÕto¸n trëng 3.3Tr×nh tù kÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ KÕ to¸n c¸c kho¶nn gi¶m trõ ë c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng S¬n södông c¸c tµi kho¶n :• Tµi kho¶n 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn theo gi¸ b¸n hµng ho¸s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do kh«ng ®óng qui
 25. 25. c¸ch phÈm chÊt hoÆc do vi ph¹m nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt trong hîp®ång. Tµi kho¶n 531 kh«ng cã sè d cuèi k×.• Tµi kho¶n 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Tµi kho¶n 532 dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håikhÊu cho kh¸ch hµng trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn.NghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i C«ng ty TNHH M¸y tÝnh Hoµng S¬n chØ ®-îc h¹ch to¸n khi ngµy tr¶ l¹i hµng kh«ng trïng víi ngµy thuéc quý b¸n hµng.Khi ph¸t sinh nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp bé hå s¬hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i gåm cã : Ho¸ ®¬n b¸n hµng, biªn b¶n tr¶ l¹i hµng cã x¸cnhËn cña hai bªn, phiÕu xuÊt cña bªn mua, phiÕu nhËp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹ikÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. KÕ to¸n ph¶n anh doanhthu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 531 . 532 ………………………….. Nî TK 33311 ………………………. Cã TK 131,111………………§ång thêi lËp phhiÕu nhËp vÒ chñng lo¹i sè lîng, gi¸ nhËp l¹i theo ®Þnhkho¶n : Nî TK 156 ……………… Cã TK 632…………..Gi¸ vèn ë ®©y ®îc c¨n cø theo gi¸ nhËp vµo do c¸c trung t©m lËp hµngth¸ng. ë c«ng ty TNHH Th¬ng M¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n rÊt hiÕm khi cã trênghîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nªn nghiÖp vô nµy rÊt Ýt x¶y ra, trong th¸ng 5 n¨m2003 c«ng ty kh«ng x¶y ra mét trêng hîp nµo nªn t«i kh«ng thÓ lÊy dÉnchøng minh ho¹ cô thÓ.3.4 KÕ to¸n x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn :Tõ sè liÖu tæng hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îcdoanh thu thuÇn. Doanh Thu ThuÇn DT ThuÇn = DT b¸n hµng - C¸c kho¶n gi¶m trõ DTBH
 26. 26. - C¸c kho¶n gi¶m trõ DTBH. + TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· tiªu thô nhng bÞkh¸ch hµng tr¶ l¹i cã thÓ do nguyªn nh©n: VÞ ph¹m cam kÕt,vi ph¹mH§KT, hµng bÞ mÊt, kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch.Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i mét phÇn th× trÞ gi¸ cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i®óng b»ng sè lîng hµng bÞ tr¶ l¹i nh©n (x) ®¬n gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n. + Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn métc¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn v× lý do hµng kÐm phÈm chÊt,kh«ng ®óng theo quy ®Þnh H§KT hoÆc lµ mét h×nh thøc khuyÕn khÝchmua hµng trong chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo sè liÖu trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 th¸ng 5 n¨m 2003 cña c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng S¬n doanh thu thuÇn ®îc x¸c ®Þnh : Doanh thu b¸n hµng ho¸ = 945.386.738 Doanh thu cung cÊp dÞch vô = 81.571.242 Doanh thu thuÇn = 1.026.957.980. 4. Tr×nh tù kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n.KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n ë c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬nsö dông tµi kho¶n theo quy ®Þnh chung cña Bé t¹i chÝnh : Tµi kho¶n 632“ Gi¸ vèn hµng b¸n”.• Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Tµi kho¶n 632 ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, thµnhphÈm, dÞch vô ®· tiªu thôTµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú.-TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i thùc chÊt lµ trÞ gi¸mua thùc tÕ mµ c«ng ty ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vÒ sè hµng ®ã ,bao gåm c¶thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã)
 27. 27. Chi phÝ mua hµng bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì... ph¸t sinhtrong qu¸ tr×nh mua hµng th× kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn mµ theo dâiriªng ®Ó cuèi kú kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ vèn cho hµng b¸n ra trong kúHiÖn nay kÓ tõ khi nhµ níc ¸p dông thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thutríc ®©y th× trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n cßn bao gåm c¶ phÇn thuÕGTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ (nÕu cã). Trêng hîp sè thuÕ GTGT®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ qu¸ lín th× chØ tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn trong kút¬ng øng víi phÇn doanh thu, phÇn cßn l¹i ®îc tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn cña kúsau.Nh vËy gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n lµ trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n ravµ kho¶n thuÕ ph¶i tr¶ cho sè hµng ®ã (nÕu cã).- TrÞ gi¸ vèn cña dÞch vô b¸n ra lµ toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó lµm mét phÇn mÒm, chi phÝ ph¶i tr¶ cho céng t¸c viªn, nh©n viªn s÷a ch÷a vµ cµi ®Æt. * T¹i trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ b¸n ra ®îc x c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n ¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc.Hµng ho¸ cña c«ng ty ®îc nhËp tõ hai nguån kh¸ch nhau ®ã lµ nguånhµng nhËp khÈu vµ hµng mua trong níc. Hµng nhËp khÈu cña C«ng tycòng chØ ®îc nhËp tõ c¸c níc trong khu vùc nh : Th¸i Lan, Singapore,HongKong… Tuy nhiªn hiÖn nay c«ng ty ®ang ngõng khai th¸c nguån hµng nhËpkhÈu bëi v× mét phÇn do nguån hµng trong níc ®· ®ñ ®Ó ®¸p øng nhucÇu nhËp hµng cña c«ng ty, nhng ®iÒu quan träng lµ do viÖc nhËp khÈuc¶ l« hµng dù tr÷ trong kho råi b¸n dÇn sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ caocho C«ng ty, thËm chÝ C«ng ty cã thÓ bÞ lç trong trêng hîp hµng tiªu thôqu¸ chËm mµ sù gi¶m gi¸ cña m¸y tÝnh l¹i x¶y ra qu¸ nhanh. Nh hiÖn naynguån hµng chÝnh cña C«ng ty lµ nguån hµng trong níc th«ng qua viÖcmua l¹i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cïng kinh doanh trong lÜnh vùc nµy. ViÖc tÝnh to¸n trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n cã ý nghÜa v« cïng quan trängbëi cã tÝnh to¸n ®óng trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n míi x¸c ®Þnh chÝnh x¸ckÕt qu¶ b¸n hµng. H¬n n÷a trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n thêng chiÕm tû
 28. 28. träng chñ yÕu trong kú kinh doanh. Do ®ã nÕu kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸trÞ vèn sÏ dÉn tíi kÕt qu¶ b¸n hµng bÞ sai lÖch ®i.• Tr×nh tù h¹ch to¸n gi¸ vèn :Khi nhËp , xuÊt kho hµng ho¸ thñ kho viÕt phiÕu nhËp kho , xuÊt kho vµgöi lªn phßng kÕ to¸n .
 29. 29. §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n MÉusè : 01-VT§Þa chØ: 54c- 696 Tr¬ng §Þnh - Gi¸p B¸t - HM-HN Ban hµnhtheo Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT PHiÕu nhËp kho Ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2003 Nî TK 156:414.100.000 Cã TK 331:414.100.000 Hä tªn ngêi giao hµng: Hoµng Thanh Lam Theo… sè.. ngµy… th¸ng … n¨m … NhËp t¹i kho: C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n §¬n vÞ nhËp : Trung t©m c¸c hÖ thèng th«ng tin Tªn, nh·n Sè lîng S hiÖu ,quy M· §¬n Theo Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTT c¸ch , phÈm sè vÞ chøn nhËp chÊt(s¶nphÈ tÝnh g tõ m, hµng ho¸)A B C D 1 2 3 401 M¸y in HP- C¸I 50 50 5.250.00 262.500.0002 Ram 1100 C¸I 100 100 0 003 Loa Ram §«i 30 30 1.405.00 140.500.00 200 0 0 Anco 370.000 11.100.000 3
 30. 30. Céng 414.100.00 0 NhËp, ngµy 2 th¸ng 5n¨m 2003. Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµngThñ kho ( ký, hä tªn) (ký, häc tªn)(ký, hä tªn) Khi xuÊt kho b¸n hµng ho¸ thñ kho viÕt phiÕu xuÊt kho vµ göi lªnphßng kÕ to¸n.§¬n vÞ : C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n§Þa chØ: 696 Tr¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ Néi MÉusè 02 - VT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2003Hä tªn ngêi nhËn hµng : NguyÔn Mai Linh §Þa chØ (béphËn) : TT kü thuËt tin häcLý do xuÊt kho : xuÊt kho b¸n lÎ XuÊt t¹i kho : C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n Tªn nh·n Sè lîng
 31. 31. STT hiÖu ,qui M· sè §¬n c¸ch ,phÈm vÞ Yªu Thùc §¬n gi¸ Thµnh chÊt (s¶n tÝnh cÇu xuÊt tiÒn phÈm ,hµng ho¸) A B C D 1 2 3 4 01 M¸y in Hp110 C¸i 7 7 5.342.00 37.394.00 0 0 0 Céng 37.394.00 0 XuÊt ngµy 6 th¸ng 5n¨m 2003Phô tr¸ch bé phËn b¸n hµng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËnThñ kho (ký ,hä tªn ) (ký ,hä tªn ) (ký ,hätªn ) (ký ,hä tªn )Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n nhËp , xuÊt kho hµng ho¸ vµ b¸o c¸ot×nh h×nh nhËp –xuÊt – tån kho do thñ kho göi lªn kÕ to¸n tiÕn hµnh®Þnh kho¶n vµo b¶ng kª 8 – ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån khotrong th¸ng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 156 :……………. Cã TK 111 ,1121 ,331……………………… Nî TK632 GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 156 ,155 Sau khi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô xuÊt hµng vµob¶n kª sè 8. B¶ng kª sè 8 ®îc më cho tõng trung t©m b¸n hµng vµ theo dâicho c¶ th¸ng. C¸c nghiÖp vô xuÊt hµng trong th¸ng ®îc tæng hîp l¹i vµ ghivµo mét dßng trªn b¶ng kª. C¸c b¶ng kª s« 8 ®îc sö dông ®Ó theo dâi
 32. 32. t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸ cña tõng trung t©m b¸n hµng vµcña c«ng ty vÒ mÆt gi¸ trÞSè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª sè 8 phÇn ghi nî TK 632, ghi cã TK156 sÏlµ c¨n cø ®Ó ghi vµo NKCT sè 8, theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 911 :…………………. Cã TK 632 :……………….Sè liÖu trªn NKCT sè 8 lµ c¨n cø ghi vµo sæ c¸i TK 632TK 632 kh«ng cã sè d cuèi kú.Theo sè liÖu tõ b¶ng kª sè 8 cña c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng S¬n Tæng trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong th¸ng 5 n¨m 2003 lµ :865.682.431 5. KÕ to¸n thuÕ ph¶i nép hµng tiªu thô (ThuÕ GTGT ph¶i nép):C«ng ty nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT = - GTGT ph¶i ®Çu ra ®Çu vµo ®­îc khÊu nép trõ-ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc theo dâi trªn b¶ng ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸dÞch vô b¸n ra. Cuèi th¸ng céng dån lÊy sè tæng céng ë chØ tiªu thuÕGTGT. Theo b¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra trong th¸ng 5 n¨m2003 : Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶I nép lµ : 83.993.439- ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc theo dâi trªn b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. Cuèi th¸ng céng dån lÊy sè tæng céng ë chØ tiªu thuÕ GTGT ®Çu vµo.
 33. 33. ViÖc nép thuÕ GTGT cña C«ng ty ®îc theo ®Þnh kú hµng th¸ng. C«ng tytiÕn hµnh kª khai vµo tê khai thuÕ GTGT vµ nép tê khai thuÕ kÌm theob¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra , b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµngho¸ dÞch vô mua vµo.Trong tê khai thuÕ GTGT ghi râ :- ChØ tiªu kª khai : hµng ho¸ , dÞch vô , phÇn tr¨m thuÕ GTGT- Doanh sè hµng ho¸ dÞch vô mua vµo , b¸n ra ph©n theo phÇn tr¨m chÞu thuÕ- ThuÕ GTGT tÝnh theo phÇn tr¨m hµng ho¸ , dÞch vô.MÉu sè : 01/GTGT Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – tù do – h¹nh phóc Tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Th¸ng 5 n¨m 2003Tªn c¬ së kinh doanh : C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng S¬nM· sè : 0100101900-1§Þa chØ : 696 Tr¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ NéiSTT ChØ tiªu kª khai Doanh sè(cha cã thuÕ ThuÕ GTGT GTGT) 1 2 3 4 1 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra 1.026.957.980 2 Hµng ho¸ dÞch vô chÞu 1.026.957.980 83.993.439 thuÕ gtgt A Hµng ho¸ dÞch vô chÞu 0 thuÕ suÊt 0% B Hµng ho¸ dÞch vô chÞu 374.047.167 18.702.358
 34. 34. thuÕ suÊt 5% C Hµng ho¸ dÞch vô chÞu 652.910.813 65.291.081 thuÕ suÊt10% D Hµng ho¸ dÞch vô chÞu 0 thuÕ suÊt20% 3 Hµng ho¸ dÞch vô mua 816.740.143 vµo 4 ThuÕ GTGT cña hµng 76.320.540 ho¸ dÞch vô mua vµo 5 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 76.320.540 6 ThuÕ GTGT ph¶I nép (+) 7.672.899 hoÆc ®îc tho¸I (-) 7 ThuÕ GTGT kú tríc 191.749.479 chuyÓn qua A Nép thiÕu 0 B Nép thõa hoÆc cha ®îc 0 khÊu trõ 8 ThuÕ GTGT ®· nép trong 0 th¸ng 9 ThuÕ GTGT ®· hoµn tr¶ 0 trong th¸ng 10 ThuÕ GTGT ph¶I nép 199.422.378 trong th¸ng nµy 6. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: 6.1.. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan®Õn viÖc b¸n hµng nh : l¬ng nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ b¶o hµnh, triÓnkhai l¾p ®Æt, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ tiÒn ®iÖn, nhµ ... vµ c¸c chiphÝ kh¸c phôc vô cho b¸n hµng.
 35. 35. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 6411: Chi phÝ l¬ng nh©n viªn b¸n TK6415 : Chi phÝ b¶o hµnh hµng TK6416: Chi phÝ qu¶ng c¸o TK 6412: Chi phÝ vËt liÖu phôc vô b¸n hµng TK6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6413: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK6418: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. TK6414: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tr×nh tù kÕ to¸n nh sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu chi , giÊ b¸o nî ng©n hµng chøng tõph¶i tr¶ vµ c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Þnh kho¶n :Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng”-Chi tiÕt cho tõng kho¶n môc chi phÝ Cã TK 111,112,331,338………………………………..• Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hµng ho¸ kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn TK 641 ë c¸c tµi kho¶n chi tiÕt sang TK 9111” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng “ theo ®Þnh kho¶n :Nî TK 9111” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Cã TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng”Sau khi ®inh kho¶n kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8.Sè liÖutrªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸I tµI kho¶n 641.
 36. 36. Sæ c¸I TµI kho¶n 641Sè d ®Çu n¨mNî Cã Ghi cã c¸c tµI Th¸ng Th¸ngkho¶n ®èi øng nî ……….. Th¸ng5 ………. Céng 1 12víi tµI kho¶n nµyTK 331 16.357.05 3TK334 40.719.24 8TK3384 859.788TK3383 5.149.080TK1121 4.547.522Céng ph¸t Nî 67632691sinh Cã 67632691Sè d cuèi Nîth¸ng Cã Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng (Ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn ) 6.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong C«ng ty lµ toµn bé chi phÝ ph¸tsinh trongviÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nh: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý, chiphÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ l·i tiÒn vay, thuÕ, phÝ lÖ phÝ, chiphÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c.
 37. 37. Chi phÝ qu¶n lý chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ cña C«ng tydo ®ã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ qu¶n lý lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cñadoanh nghiÖp.NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lýph¸t sinh trong kú vµ ph©n bæ mét c¸ch chÝnh x¸c toµn bé chi phÝ ph¸tsinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. TK 6421 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK6422 : CHi ph Ý vËt liÖu qu¶n lý TK 6423 : Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK6424 : Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK6425 : Chi phÝ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ TK6426 : Chi phÝ dù phßng TK 6427 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6428 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù cËp nhËt sè liÖu t¬ng tù nh chi phÝ b¸n hµng. C¨n cø vµophiÕu chi, giÊy b¸o Cã, chøng tõ ph¶i tr¶ vµ chøng tõ h¹ch to¸n kÕ to¸n®Þnh kho¶n:Nî TK 642 ( Chi tiÕt theo tõng lo¹i chi phÝ) Cã TK 1111,112,331,338,141... Cuèi th¸ng kÕ to¸n xem chi tiÕt trªn tÊt c¶ c¸c kho¶n chi, xem xÐt vµkiÓm tra chi tiÕt vµ cã nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng nhng phôc vôcho nhiÒu kú kinh doanh kÕ to¸n thùc hiÖn kÕt chuyÓn sang TK 1422”chi phÝ chê kÕt chuyÓn” ®Ó thùc hiªn bót to¸n ph©n bæ theo ®Þnhkho¶n: Nî TK 1422 “ chi phÝ chê kÕt chuyÓn” Cã TK 642 ( TK chi tiÕt) Sau khi ph©n bæ kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang tµI kho¶n 911®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 9111 ……………… Cã TK1422………………..
 38. 38. Sau khi ®inh kho¶n kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8.SèliÖu trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i tµi kho¶n 642. 7. KÕ to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng: Môc ®Ých cña bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng®Òu híng tíi môc ®Ých ®ã lµ thu ®îc lîi nhuËn cao do ®ã qu¸ tr×nh b¸nhµng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ viÖc so s¸nh gi÷a doanh thu b¸n hµngvíi c¸c chi phÝ bá ra phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng. Trong ®ã DTBHthuÇn lµ phÇn doanh thu cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanhthu (gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ xuÊt khÈu (nÕu cã)), chiphÝ bá ra ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng & chi phÝ b¸n hµng, chi phÝqu¶nlý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng b¸n ra.• NhiÖm vô cña kÕ to¸n lµ cung cÊp vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ kÕt qña kinh doanh tr¸nh viÖc ph©n bæ vµ x¸c ®Þnh doanh thu vµ chi phÝ bÊt hîp lý dÉn ®Õn l·i gi¶ lç thËt hoÆc ngîc l¹i lµ c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c. T¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng S¬n kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n : TK911” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”• Tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong mét kú kÕ to¸n.:Tµi kho¶n 911 cuèi kú kh«ng cã sè d. * Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ hµng b¸n: KÕt DT b¸n C¸c ThuÕ TrÞ gi¸ CPBH,CPQ qu¶ hµng kho¶n xuÊt nhËp vèn LDN ph©n = (theo - gi¶m trõ khÈu ph¶i - - hµng - b¸n bæ cho hµng ho¸ DT nép (NÕu xuÊt hµng b¸n ra ®¬n) cã) b¸n = DT ThuÇn - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n ra Mäi ®Þnh kho¶n liªn quan ®Õn tµi kho¶n 9111 t«i ®· tr×nh bµy ëphÇn trªn.
 39. 39. - NÕu l·i kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn theo ®Þnh kho¶n :Nî TK 9111 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng”Cã TK 42121 “ L·i cha ph©n phèi n¨m nay”- NÕu lç kÕ to¸n ghi:Nî TK 42121 “ L·i cha ph©n phèi n¨m nay”Cã TK 9111 “ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” * NhËt ký chøng tõ sè 8 ®îc lËp vµo cuèi th¸ng lµ tæng hîp sè liÖu tõ c¸cb¶ng kª 1 ,2 ,8 , 11 vµ b¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra . phÇn III :kÕt luËnI.-Mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖnc«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1.VÒ viÖc sö dông hÖ thèng tµi kho¶n vµ hÖ thèng chøng tõ : MÆc dï ph¶i khai b¸o b¸o c¸o tµi chÝnh cho héi ®ång qu¶n trÞ, c¸cc¬ quan chøc n¨ng t¹i hai n¬i kh¸c nhau vµ cã quan niÖm vÒ tiÒn tÖ kh¸cnhau nhng viÖc ®a ®Õn mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt lµ mét vÊn ®ÒrÊt tèt cho C«ng ty nhng ®Ó nÕu ®· chi tiÕt th× ph¶i chi tiÕt c¶ gi¸ vèn, c¶chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng bé phËn. ViÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, tr×nh tù ghi chÐp ®¶m b¶o chøngtõ lËp ra cã c¬ së thùc tÒ vµ ph¸p lý, gióp C«ng ty gi¸m s¸t t×nh h×nh kinhdoanh vµ cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn cã liªnquan. ViÖc tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc – xuÊt tr-íc lµ hîp lý nhng viÖc x¸c ®Þnh chªnh lÖch trÞ gi¸ hµng tån kho cha ¸pdông ®èi víi C«ng ty.ViÖc tÝnh gi¸ b¸n s¸t víi gi¸ thÞ trêng vµ bªn c¹nh ®ã dÞch vô tèt víi ph¬ngtr©m kinh doanh lµ “ V¬n tíi sù hoµn thiÖn cña chÊt lîng dÞch vô” lµ métvÊn ®Ò gióp cho kÕ to¸n còng ®i theo s¸t ®îc thÞ trêng ®Ó cung cÊp sè
 40. 40. liÖu cho c¸c phßng ban nhng do tÝnh gi¸ trung b×nh nhng gi¸ trªn thÞ trêngvÒ m¸y tÝnh thêng xuyªn biÕn ®éng nªn viÖc gi¸ b¸n t¹i mét thêi ®iÓm cãthÓ bÞ lç do ¶nh hëng gi¸ tån th¸ng tríc do ®ã viÖc dù phßng gi¶m gi¸hµng tån kho C«ng ty vÉn cha ¸p dông còng lµm cho kÕt qña kinh doanhcha chÝnh x¸c. KÕ to¸n doanh thu ®· x¸c ®Þnh ®îc doanh thu cña tõng mÆt hµng,tõng nhãm mÆt hµng, tõng bé phËn nhng viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinhdoanh l¹i cha ®Õn tõng mÆt hµng, tõng nhãm mÆt hµng, tõng bé phËnkÕ to¸n l¹i cha ph¶n ¸nh ®îc tøc lµ chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng ph©nbæ cho hµng ho¸ tiªu thô trong kú còng cha cã do ®ã viÖc x¸c ®Þnh kÕtqu¶ kinh doanhkh«ng ®îc chÝnh x¸c cho tõng nhãm mÆt hµng hay chotõng bé phËn ®Ó ra ®îc quyÕt ®Þnh qu¶n lý cho phï hîp. ViÖc x¸c ®ÞnhkÕt qu¶ kinh doanh theo nhãm mÆt hµng vµ theo bé phËn b¸n hµng lµcÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý hiÖn nay. VÒ doanh thu hµng ký göi tÝnhcho tõng nh©n viªn b¸n hµng hay bé phËn b¸n hµng lµ kh«ng chÝnh x¸c v×gi¸ vèn cña doanh thu hµng ký göi kh«ng cã, nÕu nh©n viªn nµo hoÆc béphËn b¸n hµng nµo b¸n ®îc nhiÒu th× l·i gép cña bé phËn ®ã rÊt cao vµngêc l¹i MÆt kh¸c vÒ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú nh tiÒn ®iÖn tho¹i, khÊuhao, chi phÝ tiÕp kh¸ch kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 6427 lµ cha chÝnh x¸c mµph¶i ph©n bæ mét phÇn cho phÝ phÝ b¸n hµng 6417.- VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n: VÊn ®Ò mµ C«ng ty dù ®Þnh ®Õn hÕt quÝ II n¨m 2003 ch¾c ch¾n sÏchuyÓn sang h×nh thøc NhËt ký Chung lµ hîp lý, cung cÊp sè liÖu choban gi¸m ®èc mét c¸ch chi tiÕt vµ cung cÊp sè liÖu kÞp thêi vµ phï hîp víikÕ to¸n trªn m¸y cho ban gi¸m ®èc.- VÒ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n: Do lµm trªn m¸y tÝnh nªn C«ng ty ®· tèi u ho¸ ®îc nh©n sù trongphßng, nhng do tr×nh ®é qu¶n lý cßn kÐm nªn viÖc ph©n c«ng c«ng viÖcgi÷a c¸c bé phËn cßn chång chÐo vµ cha cã sù phèi hîp hµi hoµ dÉn ®Õnkhèi lîng c«ng viÖc rÊt nhiÒu vµ kÕt qu¶ cña viÖc kÕ to¸n qu¶n trÞ chacao cha ®¸p øng ®îc nh cÇu qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ
 41. 41. II. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Trong thêi gian thùc tËp ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé nh©nviªn phßng kÕ to¸n cïng víi sù híng dÉn cña thµy gi¸o em xin m¹nh d¹n ®ÒxuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn ¸p dông m¸y vitÝnh. C¸c ý kiÕn riªng biÖt sÏ thèng nhÊt ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých chung ®ãlµ: - Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n doanhthu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng nãi riªng. - Theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt t vÒ sè lîng còng nhgi¸ trÞ, theo dâi doanh thu cña tõng bé phËn vµ tõng lo¹i h×nh kinh doanhmét c¸ch chÆt chÏ nh doanh thu b¸n hµng ho¸, doanh thu cung cÊp dÞchvô vµ doanh thu hµng ký göi.- TÝnh to¸n ®îc chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ lç l·i cho tõng lo¹i vËt t , cho tõng bé phËn kinh doanh ®Ó cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý vµ kinh doanh.- *ý kiÕn 1: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng nhãm hµng ho¸: HiÖn nay kÕ to¸n c«ng ty chØ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chungcho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸, cho tÊt c¶ c¸c bé phËn mµ cha x¸c ®Þnh ®îc kÕtqu¶ kinh doanh cña tõng nhãm hµng, tõng lo¹i hµng : hµng ho¸ th«ng th-êng vµ hµng ký göi, tõng bé phËn nh b¸n lÎ, b¸n bu«n vµ dÞch vô.- KÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng nhãm hµng ho¸ sÏ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Doanh thu Gi¸ vèn CPBH CPBH Sè thuÇn - (CPQLDN) (CPQLDN) hµng b¸n - - tiÒn l·i = ph©n bæ ph©n bæ tõng nhãm tõng nhãm (Lç) cho tõng cho tõng hµng ho¸ hµng ho¸ nhãm hµng nhãm hµng ho¸ ho¸ * X¸c ®Þnh doanh thu thuÇn :Doanh thu thuÇn = Doanh thu b¸n hµng - Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i(Do ë C«ng ty chØ cã mét kho¶n gi¶m trõ duy nhÊt lµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i).
 42. 42. - C¨n cø vµo sè lîng xuÊt b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ trªn ho¸ ®¬n vµ gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó tÝnh ra doanh thu b¸n hµng cña tõng mÆt hµng vµ tõ ®ã tÝnh ra doanh thu cña tõng nhãm hµng ho¸- * ý kiÕn 2 Qua doanh thu th¸ng 5 n¨m 2003 ta thÊy doanh thu dÞch vô l¾p ®Æt,phÇn mÒm, söa ch÷a lµ 81.571.242 ®ång nhng gi¸ vèn cña lo¹i h×nhdÞch vô nµy th× kÕ to¸n cha ph¶n ¸nh cô thÓ mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸vènchung .. Theo t«i ph¶i më thªm tµi kho¶n 6322 “ Gi¸ vèn dÞch vô “ ®Ó ph©n biÖt®îc thùc chÊt lµ l·i gép cña dÞch vô. Gi¸ vèn cña dÞch vô lµ l¬ng tr¶ chonh©n viªn viÕt phÇn mÒm, nh©n viªn söa ch÷a hay thuª ngoµi.... Do ®ãcuèi th¸ng míi x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c l·i gép vµ cã thÓ so s¸nh , ph©ntÝch víi lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c.Khi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho nh©n viªn bé phËn phÇn mÒm, dÞch vôsöa ch÷a....kÕ to¸n ghi:Nî TK 6322 “ Doanh thu cung cÊp dÞch vô” Cã TK liªn quan. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 6322 vµ sæ chi tiÕt tµikho¶n 5113 ®Ó x¸c ®Þnh l·i gép bé phËn nµy tr¸nh trêng hîp cho sang tµikho¶n 641 vµ TK642 kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña nghiÖp vô. * ý kiÕn 3: Ph©n tÝch t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng Theo t«i t¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng S¬n míi chØ ph©n tÝcht×nh h×nh kinh doanh phôc vô cho héi ®ång qu¶n trÞ chø cha cã th«ng tinphôc vô cho kinh doanh ph¸t triÓn nh : VÒ tû lÖ l·i cña doanh thu cungcÊp dÞch vô : phÇn mÒm, söa ch÷a, b¶o tr× so víi b¸n hµng ho¸ th«ng th-êng. Do ®ã cung cÊp th«ng tin cho viÖc kinh doanh cung cÊp cho kh¸chhµng toµn bé nh÷ng dÞch vô cña m×nh, n©ng cao doanh thu vµ lîi nhuËncho C«ng ty . MÆt kh¸c, ph¶i cã sù so s¸nh vÒ tû lÖ doanh thu vÒ c¬ cÊus¶n phÈm víi thÞ trêng tin häc trong níc xem mÆt hµng g× cã biÕn ®éngtèt vµ ngîc l¹i. VÝ dô nh tèc ®é t¨ng trëng cña m¸y tÝnh intel Pentium IV sos¸nh tõng th¸ng. VÒ mÆt b¸o c¸o kÕ to¸n cÇn lªn chi tiÕt h¬n c¸c kho¶n
 43. 43. môc cÇn quan t©m vµ theo dâi nh : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nãichung lµ biÕn ®éng Ýt, doanh thu th¸ng nµy thÊp lµ do thÞ trêng hay donguyªn nh©n chñ quan cña doanh nghiÖp. Vµ vÒ dù phßng vÒ t×nh h×nh kinh doanh còng ph¶i ®a vµo kÕtqu¶ cuèi kú kÕ to¸n nh dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, ph¶i thu khã ®ßi,dù phßng vÒ rñi ro tµi chÝnh §Ó thÊy ®îc râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét kú kÕ to¸n ph¶i lªn b¸oc¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh sau. Hµng th¸ngkÕ to¸n `ph¶i lªn b¸o c¸o chi tiÕt vÒ doanh thu vµ chi phÝ cña tõng béphËn, lªn c«ng nî cña tõng bé phËn vÒ bøc tranh tµi chÝnh hiÖn t¹i cñadoanh nghiÖp MÆt kh¸c, ph¶i thÊy ®îc chu kú cña hµng ho¸, tiÕp cËn thÞtrêng ®Ó cã biÖn ph¸p dù tr÷ hµng hay ph¶i b¸n lç ®Ó tr¸nh hµng ø ®äng.Do ®ã viÖc tÝnh chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ lµ mét yÕu tè v« cïng quanträng do ®ã ph¶i ph©n tÝch ®îc chi phÝ dù phßng, c¸c chi phÝ trÝch trícnh chi phÝ b¶o hµnh, chi phÝ l·i vay ng©n hµng ... C«ng ty ®· cã b¸o c¸onh÷ng chi phÝ cè ®Þnh nh : l¬ng, khÊu hao, chi phÝ tiÒn nhµ,.... Nh vËyph¶i thÊy ®îc lµ chi phÝ nµy phôc vô cho bé phËn nµo vµ lµm c¸i g× nhngviÖc biÕn c¸c dù kiÕn ®ã thµnh hiÖn thùc th× chi phÝ thêng biÕn ®éngqu¸ xa. Do cha x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng bé phËn do ®ãviÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®Ó cung cÊp th«ng tin cho héi ®ång qu¶n trÞvµ c¸c bé phËn qu¶n lý bªn trong doanh nghiÖp cha s¸t víi thùc tÕ do ®ãviÖc xac ®Þnh kÕt qu¶ cña tõng nhãm hµng vµ tõng bé phËn lµ mét ®iÒucµn ph¶i lµm ngay ®èi víi c«ng ty. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn t«I rót ra ®îc sau thêi gian thùc tËp ëc«ng ty cã thÓ lµ ch ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh xong rÊt mong ®îc quÝ c«ngty xem xÐt .
 44. 44. Môc lôcPhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH th¬ngm¹i ®iÖn tö hoµng s¬n...................................................................................11. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .............................1 2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty............................2 2.1. Tæ chøc nh©n sù vµ bé m¸y qu¶n lý ....................................2 2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n cã thÓ minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau:..................3 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty......................4 4. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ngty trong thêi gian qua............................................................................5II - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµngt¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn töHoµngS¬n……………………………………………………………………………7PhÇn II : néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng T¹I c«ng ty tnhh th¬ng m¹i ®iÖntö hoµng s¬n................................................................................................11I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng...................................................................11II . Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö HoµngS¬n..........................................................................................................................12 1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®îc ¸p dông ë C«ng ty........................12 2 . H×nh thøc thanh to¸n :..............................................................13 3. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ................................13 4. Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng.........................................14 5. Tr×nh tù kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n..............................................22 6. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp:. . .26
 45. 45. 7. KÕ to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng:....................................................31phÇn III :kÕt luËn....................................................................... 33I.-Mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖnc«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng............................33II. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸nhµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh..............................................34
 46. 46. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×