CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU

190 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CAS KITE_ PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU

  1. 1. KAS KITE: PROPI APRENENTAGE ASSIGANTURA NTICEDU _ANA FERNÁNDEZ ÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONS CONTEXT GENERAL Experiència com a estudiant • Diplomada en Magisteri d’educació Infantil • Estudiant de Psicopedagogia UOC 5 anys Tercer semestre UOC Experiència/Nivell d'expertesa en l'ús de les TIC • Diplomatura de Magisteri Infantil: Competència digital, nivell en l’ús de TIC mig. • UOC: Assignatura de Noves Tecnologies d’informació i comunicació en educació. Centre Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ensenyament a distància Localització del centre • Seus: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Sevilla, València i Mèxic • Virtual:http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html Connexió Internet wifi Localització dels recursos tecnològics Domicili Situació socio- econòmica de l'alumne Mitjana CONTEXT DEL CAS Nivell de l'alumne Estudiant de 2n Cicle de Psicopedagogia Nivell mig en l’aplicació de les noves TIC Àrea /unitat Assignatura: Noves tecnologies d’informació i comunicació en educació FITES EN LA HISTÒRIA Activitats planificades a la sessió o unitat • Avaluació Inicial. • Creació bloc personal. • Utilització del campus virtual de la UOC. • Participació debat CTS (Ciència, Tecnologia i Societat). • Elaboració i compartició de mapes conceptuals. • Elaboració i compartició d’informes.  Elaboració projecte final (disseny, mapa conceptual, mostra documental, conclusions, avaluació, autoavaluació). • Autoavaluacions i avaluació d’una companya. • Utilització CAS KITE en l’elaboració del cas del projecte i cas personal. • Publicacions de l’aprenentatge significatiu al Bloc durant tot el semestre.. Nivell d'aprenentatge esperat • Coneixement dels fonaments teòrics sobre la Tecnologia Educativa i la relació CTS. • Valoració de la importància dels factors socioculturals i comunicatius en les situacions mediades d’aprenentatge. • Utilització del model d’argumentació Toulmin en les produccions realitzades. • Utilització de recursos tecnològics com ara el CmapTools o el bloc per representar idees o experiències. • Exploració i instal·lació de nous programaris com ara CmapTools. • Planificació i disseny de situacions d’aprenentatge .
  2. 2. mediades per eines tecnològiques. • Conscienciació de la funcionalitat de les TIC en el procés d’aprenentatge significatiu i del canvi conceptual. • Desenvolupament una actitud positiva davant de l’aplicació de les TIC a les situacions d’ensenyament- aprenentatge. • Analitzar i valorar el propi aprenentatge significatiu i canvi conceptual. Tipus d'activitat • Avaluació inicial amb la realització d’un qüestionari i un mapa conceptual previ per valorar els coneixements inicials. • Creació d’un bloc personal de l’assignatura que serveix de portafolio d’autoavaluació continuada de competències, projecte d’E-A mediat per TIC, d’autoavaluació continuada, per publicar la nostra experiència en el procés d’aprenentatge i les tasques desenvolupades al llarg del semestre. • Utilització del campus virtual de la UOC, per intervenir al fòrum. • Participació a debats CTS a través del campus posicionant-nos a partir de perspectiva determinada, sociodeterminista o tecnodeterminista, utilitzant el model d’argumentació de Toulmin. • Elaboració d’informes argumentant l’aprenentatge assolit i les dificultats/obstacles que han anat sorgint. • Construcció i compartició d’un mapa conceptual mitjançant CmapTools,considerant els coneixement adquirits fins el moment i les noves relacions CTSE. • Disseny, desenvolupament i implementació d’un projecte final educatiu on les TIC siguin mediadores en l’assoliment d’aprenentatge significatiu (Fitxa de disseny, mapa conceptual, mostra documental, memòria del procés i avaluació) • Disseny del cas del projecte i cas del propi aprenentatge mitjançant el model Kite. • Autoavaluacions segons rúbriques establertes des de l’assignatura. • Avaluació d’un company/a. • Publicació dels diferents continguts i tasques al bloc. ACTIVITATS DEL CAS Tecnologies utilitzades • Aula virtual: accés i participació al fòrum, el debat i consulta dels materials web, seguiment de l’assignatura... • CmapTools: per a la confecció de mapes conceptuals representatius dels continguts. • Webnode: per a la creació del bloc. • Youtube: per a consultar diferents tutorials. • Base de dades KITE. • Programari Word, PowerPoint i Adobe: per a presentar la mostra documental i en el projecte amb l’aprenent. • Word: com a processador de text en l’elaboració de les diferents activitats. • Excel: en les autoavaluacions. CaC (Company a Company de Peer 2 Peer) per avaluar el company/a. • Cercador Google: recerca d’informacions, bibliografia, imatges. • Slideshare: per publicar documents. www.uoc.edu httpcmap.ihmc.us/w ww.webnode.com www.youtube.com http://kite.missouri. edu/ El meu bloc: http://myblogntinfce du.blogspot.com.es http://es.slideshare. net/
  3. 3. Raó per la qual la fa servir • Propiciar el descobriment i la interacció entre les eines tecnològiques i la seva implicació en l’aprenentatge significatiu dins l’educació formal o no formal. • Per desenvolupar activitats d’ensenyament- aprenentatge des de una interpretació constructivista. • Requeriment imprescindible de l’assignatura. Naturalesa de les activitats (tasques cognitives a realitzar) • Processament, anàlisi, comparació i selecció de la informació. • Síntesi argumentativa en la justificació de conceptes i continguts (model Toulmin). • Representació dels conceptes a través de l’eina Cmap Tools. • Comprensió del propi aprenentatge significatiu i canvi conceptual a través d’activitats de reflexió com informes, autoavaluacions... • Interacció comunicativa amb els companys. • Aplicació dels nous coneixements apresos. Dificultats trobades • Dificultats en l’organització i en la gestió del temps en l’acompliment de dates. • Dificultats puntuals en la utilització d’algun dels recursos. Ajuda/col·laboració emprada • Fòrum de l’assignatura: Ajuda col·laborativa entre alumnes i el consultor de l’aula. Orienta, aporta i aclareix idees, qüestions i dubtes que ajuden a afrontar les activitats plantejades. • Ús de tutorials com a suport. Rol del professor • Acompanyament del consultor al llarg de l’assignatura. Enfocament constructiu a través d’ una metodologia interactiva i col·laborativa que possibiliten l’aprenentatge significatiu. • Intervenció activa en la direcció i orientació de l’assignatura. • Dinamitzador, guia i facilitador del procés d’E-A a través del fòrum i del tauler o de forma individual. • Atenció als alumnes en el plantejament i resolució de dubtes i continguts sorgits. Rol de l’estudiant • Adquirir un paper actiu i obert en la realització de les activitats proposades i en la construcció del propi canvi del model conceptual. • Investigar, analitzar, reflexionar sobre els nous coneixements apresos i experimentats. • Descobrir, explorar i utilitzar nous recursos, argumentació mapes conceptual si noves eines tecnològiques referides a les competències digitals... • Interactuar col·laborar i participar amb els companys en la construcció de coneixement compartit i significatiu. • Reflexionar sobre el propi l’aprenentatge significatiu assolit mitjançant l’autoavaluació.
  4. 4. HISTÒRIA COMPLETA ENTREVISTADOR: Gràcies per tenir amb mi aquesta entrevista i li desitjo preguntar per la teva experiència i percepció sobre l’assignatura de NTICEDU que has cursat aquestúltim semestre a la UOC. ANA: Bon dia, NTICEDU ha estat una assignatura que m’ha requerit un treball constant, en que ha calgut dedicar-hi temps, esforços i constància durant tot el semestre, però alhora ha estat una l’experiència gratificant, de la que he tret molt de profit. ENTREVISTADOR: M’agradaria saber quins eren els objectius d’aprenentatge establerts des de l’assignatura? ANA: Considero que els objectius establerts, han estat proporcionar les bases teòriques per conceptualitzar la Tecnologia Educativa, diferenciant límits i marcs d’actuació, per valorar la importància dels factors socioculturals i comunicatius en les situacions educatives, per dissenyar situacions d’aprenentatge mediades per les TIC considerant-les com a potenciadores de l’aprenentatge significatiu i del canvi conceptual, i desenvolupar una actitud positiva davant l’aplicació de les TIC en el context escolar. El mètode de treball s’ha recolzat sobre les bases del Constructivisme. En el que implica que l’alumne és constructor del propi coneixement a partir dels seus coneixements RESULTATS Observacions  Es gaudeix d’aprenentatge constant.  Es comparteixen contínuament les tasques.  Es reflexiona sobre els propi aprenentatge significatiu i canvi conceptual Avaluació de l'aprenentatge  Avaluació continuada (PACs).  Autoavaluacions reflexives.  Coavaluacions analítiques. Lliçó apresa pel professor  La constància en el treball, la reflexió argumentativa i crítica, la compartició amb els companys.. possibiliten l’ampliació de coneixements obrint-ne noves portes per assumir canvis en els esquemes mentals.  Els continguts d’aprenentatge han de seguir una coherència i una estructuració que parteixi dels coneixements previs i dels interessos motivacionals dels alumnes per tal que hi hagi aprenentatge.  L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació faciliten tota pràctica educativa proporcionant aprenentatge significatiu.  L’assignatura ens ha enriquit com a persones i com professionals de l’educació.
  5. 5. previs, tenint en compte què és capaç de fer sol, i què pot aprendre amb l’ajuda dels d’ altres , ja sigui observant-les, imitant-les, col•laborant, seguint consignes... d’aquesta mnera possibilitant la integració dels coneixements previs amb els nous. ENTREVISTADOR: Quines activitats heu realitzat durant l’assignatura per assolir aquests objectius? ANA: Les activitats realitzades han estat diverses i variades. Primerament se’ns ha proposat encarar l’assignatura, amb una avaluació inicial referida als coneixements previs que tenien sobre la relació entre la Ciència, la Tecnologia, la Societat i l’Educació. Paral·lelament, hem hagut de crear un bloc de l’assignatura que ens ha servit com a portafolio per anar actualitzant, publicant el propi aprenentatge i alhora compartir amb els altres les activitats realitzades. Per una banda, hem elaborat i compartit informes i mapes conceptuals que han reflectit els aprenentatges significatius assolits i el canvi conceptual pertinent. També ens hem autoavaluar i coavaluat entre companys i companyes, mitjançant la reflexió i el feeback en el procés del propi aprenentatge viscut. Finalment hem elaborat un projecte final d’aprenentatge significatiu mediat per les TIC, que hem hagut de implementar contextualment, l’hem exposat a través d’un disseny estructurat, l’hem transformat estructuralment, seguint les pautes de la base KITE i l’hem avaluat. Cal dir que en tot el procés, hem après a utilitzar noves eines tecnològiques que permeten la constant formació i innovació de la nostra tasca. ENTREVISTADOR: I què és el que pretén? ANA: Es pretén que com a futurs psicopedagogs, comprenguem la complexa relació entre ciència, tecnologia, societat i educació, i agafem un posicionament crític enfront això, sempre orientant-ho des de l’aprenentatge significatiu tant en la teoria com en la pràctica. ENTREVISTADOR: Sobre aquestes relacions entre tecnologia, societat i ciència, què en penses d’aquesta relació? ANA: A l’avaluació inicial, sense documentar-nos, ni consultar la bibliografia de l’assignatura, havien de respondre a una sèrie de qüestions que determinaven les idees prèvies en referència a les relacions CTS. Considerava que hi existia relació entre aquestes, però no podia determinar la naturalesa d’aquestes relacions i la gran importància que s’hi estableixen entre elles. A posteriori, la conclusió és que tecnologia, societat i ciència estan íntimament vinculades i són interdependents entre elles. A partir de les lectures dels materials proporcionats, dels debats CTS, de la construcció de mapes conceptuals, he reflexionat sobre la importància de les noves tecnologies, els paràmetres en què es desenvolupen i graviten, les característiques, la trajectòria i la magnitud de les repercussions, la significació d’aquestes en la configuració social.
  6. 6. Hem pogut analitzar el paper que hi juguen les Tecnologies en la Societat de la Informació i del Coneixement i m’ha fet reflexionar sobre el creixement vertiginós de l’avenç científic, sobre la magnitud de l’ús de TIC, que comporta canvis que arriben tots els àmbits de l’activitat humana, manifestats de manera especial en el món laboral i educatiu. Canvis que comporten noves relacions en la institució escolar, en l’estructura organitzativa dels centres, en la seva cultura, en el canvi de rols entre d’altres aspectes. Amb tot això evidentment, vaig adquirir una nova perspectiva molt més amplia sobre les relacions existents entre CTS i la implicació de les Tecnologies, colossal, en aquestes. ENTREVISTADOR: Així, doncs consideres que les noves tecnologies són imprescindibles en l’educació? ANA: Considero que les noves tecnologies són imprescindibles en l‘educació, ja que aquestes estàn presents en la nostra societat i per tant, per donar resposta a aquesta societat, cal potenciar des del context educatiu. Però, cal plantejar-se reflexivament, quina és la millor manera d’integrar-les, per fer-ne un bon ús i enforteixin el procés d’E-A i poder treure’n el màxim profit. ENTREVISTADOR: Per tant, la Tecnologia Educativa és fonamental en el món de l’ensenyament? ANA: Considero que la Tecnologia Educativa és fonamental en el món de l’ensenyament. La TE rep aportacions de diverses ciències i disciplines i la seva fonamentació és millorar els processos i resultats educatius. La incorporació de les TIC a la societat ha significat un canvi revolucionari i ha contribuït a una nova visió en Educació. En la societat actual es requereix versatilitat, flexibilitat, innovació i creativitat i les NTIC permeten un ensenyament i aprenentatge molt més diversificat, individualitzat i compatibles amb el treball en equip, en xarxa i en línia. Ofereixen noves possibilitats en el tractament de la informació permetent un accés ràpid i fàcil proporcionant noves eines de comunicació i entorns més flexibles. Per tant, representen un recurs molt útil i motivador en l’àmbit educatiu ja que potencien la construcció del coneixement. ANA: Destacaria la metodologia i les estratègies emprades en la realització de les activitats. El fet de que les activitats han partit d’una base teòrica per desprès realitzar activitats basades en l’aplicació. Per a la seva consecució ha sigut necessari identificar la situació, realitzar l’anàlisi de situacions, conceptualitzar-les mitjançant argumentacions i esquemes mentals, alhora necessari, realitzar tasques comunicatives i interactives amb els companys i companyes. Les diferents activitats han estat especialment enriquidores. ENTREVISTADOR: Totes les activitats en aquesta assignatura han estat especialment enriquidores?
  7. 7. ANA: En general totes les activitats, han estat enriquidores, però destaco especialment el projecte final, ja que ha estat una pràctica significativa entre d’altres aspectes, pel plantejament, la total implicació, l’acceptació de l’aprenent i l’èxit aconseguit. La pràctica s’ha basat en la contribució que fa Jonassen sobre l’aprenentatge significatiu, el qual facilita el canvi de model mental. Jonassen, defineix l’aprenentatge significatiu com a actiu perquè els/les alumnes han de ser protagonistes, constructiu perquè els/les alumnes han de construir el propi aprenentatge, col·laboratiu perquè es comparteix, intencional perquè es vol solucionar problemes concrets, conversacional perquè implica l’intercanvi comunicatiu i participatiu del/les alumnes, contextualitzat perquè les activitats estan situades en el context real a través d’un entorn d’aprenentatge basat en algun cas o problema vivenciat, i reflexiu des del moment des del moment en què expresso el que he après i reflexiono sobre els processos i decisions implicats, essent essencial per a prendre consciència del meu aprenentatge. Cal destacar, també, que ha estat interessant conèixer la base de dades KITE que ofereix casos d’experiències educatives que ens permet descobrir nous aprenentatge a través de les experiències dels altres. Segons Jonassen, els coneixements s’emmagatzemen en la memòria en forma d’històries quan comprenen i analitzen històries d’experiències d’altres persones, històries sobre experiències descriptives sobre pràctiques innovadores, etc., aquestes experiències ens ajuden a construir més eficaçment, nous models que serveixen per impulsar un canvi conceptual en les nostres pròpies estructures cognitives. Les diferents posicions deterministes entorn a la relació CTS, el fet de que es produeixi un canvi conceptual, l’argumentació per a recolzar la resolució de problemes i la importància de partir de problemes significatius perquè hi hagi un aprenentatge, a través de les TIC. ENTREVISTADOR: Com has portat l’organització de l’assignatura? ANA: al principi em va costar una mica adaptar-me a la dinàmica que es portava a terme, però mica en mica m’he anat adaptant al ritme requerit. M’ha suposat organitzar-me si o si i, trobar la manera d’optimitzar el temps al màxim, ja que aquest semestre he anat força atabalada amb tres assignatures més. Però ha en general puc dir que ha estat una experiència molt enriquidora,que tot i la dedicació i la constància requerida en la feina, ha valgut la pena ja que he aprés molt al llarg del semestre. Tan a nivell teòric com a nivell de pràctica. ENTREVISTADOR: Creus que el rol dels teus companys ha estat important al llarg de l’assignatura? I el rol del consultor? ANA: El rol dels companys i companyes ha estat important al llarg de l’assignatura. He après dels companys, a vegades perquè en les converses del fòrum s’aclarien dubtes sobre conceptes, d’altres per què es compatien
  8. 8. inquietuds i vivències... Als debats, exposant argumentacions sobre postures diversos, en la compartició dels treballs als blocs. El fòrum ha estat un lloc de trobada, de col·laboració, d’ajuda... El consultor ha facilitat l’organització de les tasques, dinamitzant, mediant i guiant els aprenentatges i al metodologia a portar a terme, pautes i línies d’actuació, ha estat proper, implicat i entusiasta. ENTREVISTADOR: Per anar finalitzant, quina és la valoració que hi fas, en general? ANA: Ha estat un plaer cursar l’assignatura de NTICEDU, la valoro molt positivament. No m’imaginava que l’assignatura em fes gaudir del procés d’aprenentatge adquirits. No pensava que gaudiria tant dels nous aprenentatges adquirits. L’assignatura ha superat les meves expectatives, m’ha ofert l’oportunitat de créixer i l’objectiu de canviar estructures cognitives queda assolit proporcionant noves competències per aplicar en les tasques educatives. ENTREVISTADOR: Moltes gràcies per haver compartit amb mi la teva experiència de l’assignatura NTICEDU. ANA: Ha estat un plaer! Moltes gràcies!!!

×