Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Life in Jesus Christ

Bagong Buhay Kay Hesus
New Life in Jesus Christ
Notes from Enabler: Elijah House and To Love the Lord and Reach the World

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New Life in Jesus Christ

 1. 1. Orphan Spirit “Hindi ako kasali dito, kaya kailangan ko magpanggap para tanggapin ako.”
 2. 2. Orphan Spirit “Kailangan kong magtagumpay, magperform para mapatunayan ko ang sarili ko.”
 3. 3. Orphan Spirit “Hindi ko kilala ang tatay ko.”
 4. 4. Orphan Spirit “Hindi ko alam kung saan ba ako talaga.”
 5. 5. Sonship Spirit “Ako ay kasama at pwede ako maging ako.”
 6. 6. Sonship Spirit “Hindi ko kailangan magperform para mahalin ako.”
 7. 7. Sonship Spirit “Ako ay anak.”
 8. 8. Sonship Spirit “Ako ay may bahay.”
 9. 9. Orphan Spirit “Walang nakakaalam ng pinagdadaanan ko o ang sakit na nararamdaman ko at walang pakialam ang Diyos.”
 10. 10. Orphan Spirit “Dahil wala akong pamana, kailangan kong saklamin at kuhain ang lahat ng aking makukuha. Walang sinuman kundi ako lang ang makakatagpo ng aking pangangailangan.”
 11. 11. Orphan Spirit “Kukunin ko ang nararapat na dapat para sa mga anak dahil wala naman silang ginawa para matanggap nila ang natanggap nila. Icocontrol ko at aking imamanipula para makuha ko ang gusto ko.”
 12. 12. Orphan Spirit “Mas mahalaga sa akin ang katotohanan at kaalaman kaysa pag-ibig at buhay. Ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay pipiliin ko kaysa sa puno ng buhay.”
 13. 13. Orphan Spirit “Sabihin ko ang katotohanan at hindi ako tatanggap ng responsibilidad kahit na sabihin ko o hindi. Aking ipagtatanggol ang aking paghusga sa iba.”
 14. 14. Orphan Spirit “Magtitiwala ako sa aking galing at talento.”
 15. 15. Sonship Spirit “Ang Ama sa langit ay mas kilala ako kaysa sa kilala ko ang sarili ko at mahal Nya ako.”
 16. 16. Sonship Spirit “Dahil ako ay anak mayroon akong mana muna sa aking Ama sa langit.”
 17. 17. Sonship Spirit “Dahil sa ako ay mana ako ay makakarelax / mapapayapa.”
 18. 18. Sonship Spirit “Aking pinapahalagahan ang pag-ibig, buhay at relasyon kaysa sa karunungan at katotohanan.”
 19. 19. Sonship Spirit “Sasabihin ko lamang ang katotohanan kung ito ay nararapat lamang na sabihin.”
 20. 20. Sonship Spirit “Ako ay umaasa sa aking Ama sa langit, at aking sasabihin at gagawin lamang ang sinabi ng Ama sa langit ang Kanyang pinasasabi at pinagagawa.”
 21. 21. The 12 Step Progression into Orphan Thinking
 22. 22. 1. Nagfofocus tayo sa mga mali na ating nakikita sa mga kinauukulan. 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 1 of 12
 23. 23. 2. Pagkadiscouraged / discouragement o rejection of self (paghusga sa sarili) 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 2 of 12
 24. 24. 3. Hindi na tayo nagtitiwala sa mga Authority Figures. 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 3 of 12
 25. 25. 4. Nagsisimula tayong magdevelop ng takot sa pagtanggap ng kaginhawahan, pag-ibig o affirmation. 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 4 of 12
 26. 26. 5. Ang ating spirito ay nagsasara. (ang ating emotional realm ay naglalagay ng harang o pader.) Nararamdaman lamang natin ang sakit ng iba sa pamamagitan ng sarili nating sakit (filters) – Tend to feel others pain only though their own pain (filters) 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 5 of 12
 27. 27. 6. Tayo ay may pag-uugaling nagsasarili, at kaya natin sa ating sarili. We take on an independent, self-reliant attitude 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 6 of 12
 28. 28. 7. Tayo ay nagsisimulang magkontrol ng relasyon (upang bantayan ang anumang sakit – kung sakali) 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 7 of 12
 29. 29. 8. Nagsesettle sa mga superficial na mga relasyon. (Balita, Sports at Weather) 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 8 of 12
 30. 30. 9. Tayo ay naghuhubog ng isang matibay na pag-iisip “Ako ay mag-isa” 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 9 of 12
 31. 31. 10. Namumuhay ng isang buhay tulad ng spiritual orphan – nagsisimulang humiwalay. 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 10 of 12
 32. 32. 11. Tayo ay nagsisimulang habulin ang mga counterfeit affections.  Passions of the flesh / Gusto ng laman  Possessions / Ari-arian  Position / Posisyon  Power / Kapangyarihan 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 11 of 12
 33. 33. 12. Pumapasok sa buhay ng oppression (victim mentality) 12 Step Progression into Orphan Thinking Step 12 of 12
 34. 34. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 1. Poor Self-Image  Nakatanim ito sa kanila  Paano sila natrato noong bata sila  Sa eskwelahan, binubully  Ng teacher, minaliit  Naging parte ng kanilang buhay
 35. 35. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 2. Pagkatalong Pag-uugali - Laging talo - “Hindi ko kaya yan”
 36. 36. “Whether you think you can, or you think you can't - you're right.” - Henry Ford
 37. 37. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 3. Pakiramdam ng Nireject
 38. 38. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 4. Perfectionism / Laging Perfect - Distracted by more, more money
 39. 39. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 5. Kawalan ng Concentration - Palipat-lipat - Walang focus
 40. 40. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 6. Negatibong Ugali - Nakakabagsak ng enerhiya
 41. 41. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 7. Mapagsuspetsyang Pag-uugali - Ano ang gusto nyang kapalit nito?
 42. 42. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 8. Hindi makapagdesisyon
 43. 43. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 9. Bitter – Angry
 44. 44. LIFE OF OPPRESSION (VICTIM MENTALITY) 10. Slander Paninirang puri
 45. 45. Isaiah 59:2 “Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos.”
 46. 46. Romans 3:23 “Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”
 47. 47. Romans 6:23 “Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”
 48. 48. Galatians 3:13 “Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat binibitay sa punongkahoy.”
 49. 49. Hebrews 9:11 “Ngunit dumating na si Cristo, ang Pinakapunong Pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya’y naglilingkod doon sa sambahang higit sa dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito.”
 50. 50. Hebrews 9:12 “Minsan lamang pumasok si Cristo sa Dakong Kabanal-banalan, at iyo’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan.”
 51. 51. Hebrews 9:13 “Kung ang dugo ng kambing at toro, at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila’y luminis ayon sa Kautusan.”
 52. 52. Hebrews 9:14 “Higit ang nagagawa ng dugo ni Cristo! Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo’y makapaglingkod sa Diyos na buhay.”
 53. 53. 1 John 5:13 “Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.”
 54. 54. John 14:1 “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumasampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin.”
 55. 55. Hebrews 4:16 “Kaya’t huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan.”
 56. 56. Galatian 4:6 “At dahil kayo kayo’y mga anak ng Diyos, isinugo niya nag Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng “Ama, Ama ko!”
 57. 57. Galatian 4:7 “Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo’y mga tagapagmana niya.”
 58. 58. Romans 8:14 “Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.”
 59. 59. Romans 8:15 “Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo’y tumatawag sa kanya ng “Ama, ama ko!”
 60. 60. Ephesians 2:8 “Sapagkat dahil sa kagandahang- loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.”
 61. 61. Ephesians 2:9 “Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya’t walang maipagmamalaki ang sinuman.”
 62. 62. Ephesians 2:10 “Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin.”
 63. 63. because Jesus was strong for me, I was free to be weak.
 64. 64. because Jesus won for me, I was free to lose;
 65. 65. because Jesus was someone, I was free to be no one;
 66. 66. because Jesus was extraordinary, I was free to ordinary;
 67. 67. because Jesus succeeded for me, I was free to fail. - Jesus + Nothing = Everything Tullian Tchividjian
 68. 68. 2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Bagong Buhay Kay Hesus New Life in Jesus Christ Notes from Enabler: Elijah House and To Love the Lord and Reach the World

Views

Total views

351

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×