Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redovisning av den teoretiska bakgrunden till en metod för behandling av cannabismissbruk

9,231 views

Published on

Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi, Universitetssjukhuset, Lund

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Redovisning av den teoretiska bakgrunden till en metod för behandling av cannabismissbruk

 1. 1. Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP)– en metod för behandling av cannabismissbruk. Thomas Lundqvist och Dan Ericsson 1984-2012 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska institutionen, Lunds Universitet
 2. 2. THC Behandling av cannabismissbruk 100 % • Original modellen > 24 år • Manualbaserad modell, 17-24 år, > sex månader regelbundet missbruk Introduktion • Kort version < 17 år eller < 6 mån • Haschsamtal Fas 1 Introduction 1 + 2 • Guiden Medicinskt fokus Motivational sessions x times Phase 1 Phase 2 Alla fem varianterna bygger på de treSessions for Phase 3 Additional sessions faserna family members 50 % Sessions 1-6 Sessions 7-10 Sessions 11-18 Motivations- Fas 3 Fas 2 samtal Socialt fokus PsykologisktÅngest fokus Förlängningkä nslor Teman och frågor Teman och frågor Teman och frågor Veckor 2
 3. 3. Sören KierkegaardSamlade verk, Band 18, Synpunkter på min författar verksamhetandra avsnittet, kapitel 1 A. §2. Gylendal 1964. Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
 4. 4. Den som inte kan det lurar sigsjälv när hon tror att hon kanhjälpa andra,för att hjälpa någon måste jagvisserligen förstå mer än vad hongör, men först och främst förstådet hon förstår.
 5. 5. Om jag inte kan det så hjälper detinte att jag kan och vet mera.Vill jag ändå visa hur mycket jagkan så beror det på att jag ärfåfäng och högmodig och egentligenvill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.
 6. 6. All äkta hjälpsamhet börjar medödmjukhet inför den jag vill hjälpaoch därmed måste jag förstå attdetta med att hjälpa inte är en viljaatt härska, utan att vilja tjäna.Kan jag inte detta så kan jag inteheller hjälpa någon.
 7. 7. Målet med behandlingCannabis förändrar din förmåga till självkännedom,men med behandling kan en ny sammanhangsbaseradsjälvkännedom etableras. 7
 8. 8. Lundqvist & Ericssons modell för behandling av cannabisberoende är ett Partitursom per definition är en grundstruktur avsedd atttolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen.Det förutsätter bokstavligen medskapande. 8
 9. 9. ISBN 91-44-27141-7 ISBN 87-570-1563-5 Studentlitteratur Det Schönbergske Forlag Lund, Sverige 1988 Köpenhamn, Danmark 1999Kan laddas ned via www.droginfo.com Haschprogrammet 9
 10. 10. Kan laddas ned via droginfo.com 10
 11. 11. En Guideför Dig som vill sluta medHasch och MarijuanaRådgivningsbyråninarkotikafrågorLund 11
 12. 12. Haschguide på olika språk· En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana   (pdf)· En Guide for dig som vil ud af hashmisbrug   (html)· En guide for DEG som vil slutte med hasj   (pdf)· OPAS Sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön   (pdf)· A guide to quitting Marijuana and Hashish   (pdf)· Ein Guide für die, die nach einem Ausweg aus dem Haschischmißbrauch suchen   (pdf)· Un guide pour arrêter la consommation de Marijuana et de Hachisch   (pdf)· EEN GIDS voor Wie wil stoppen met Hasj en Marihuana   (pdf)· FUNA GUÍA PARA SALIR DE LA MARIHUANA Y EL HACH   (html)                                                                                                                                                                                                                             12
 13. 13. Behandlingsprogrammet bygger på antagandet att kroniska cannabismissbrukare i mer eller mindre utsträckning:• uppvisar en språklig försämring, i huvudsak att hitta ord som stämmer med det som man vill beskriva.• tänker konkret, dvs. har svårt att förstå abstrakta resonemang.• har svårigheter att dra korrekta slutsatser (exekutiv funktion) om sitt eget beteende i förhållande till förväntningar.• har svårt att ha adekvat fokus i uppmärksamheten.• har försämrad temporal integration, dvs. försämrad arbetsminnesfunktion.• utvecklar ett drogrelaterat episodiskt minne (minne för självkännedom) eftersom cannabis förstärker känsloupplevelser av ett objekt eller skeenden (subjektiv perception)• utvecklar en avskärmning i förhållande till sin känsla av att leva i ett sammanhang och därmed en strävan mot hälsa och adekvat orientering till livet. 13
 14. 14. • har en försämrad förmåga att strukturera sin inre och yttre värld.• tenderar till att hålla kvar vid en strategi och har svårighet att ändra strategin när situationen förändras.• uppvisar en försämrad exekutiv funktion, dvs. sekvensering, strukturering, uppmärksamhet, impulskontroll, mental flexibilitet, övervakning/korrektion.Förutom ovanstående punkter tar metoden hänsyn till• cannabinoidernas påverkan och elimination• samt fasindelningen under abstinensperioden.Cannabinoiderna (psykoaktiva substanserna) kan påverka både• vid den kognitiva inputprocessen,• vid den kognitiva outputprocessen
 15. 15. Behandlings-tekniken involverar en kognitiv edukativ tekniksom kompenserar för klientens kvalitativa försämring av dekognitiva funktionerna. Den hjälper individen med att lägga märke till förändringar,fundera på de olika fasernas skiftningar och att underlätta igenkänning.Krav på behandlaren• Behandlaren måste ha god kunskap om cannabis och dess verkningar,• formulera sig konkret och enkelt • omvandla abstrakta formuleringar till bilder eller bildliknelser • ta på sig rollen som ledande auktoritet
 16. 16. Behandlarens arbetsredskapSpråket: Abstrakta formuleringar omvandlas till bilder och bildliknelser Att förutsäga vad som kommer Prognostisering att hända under avtändningenRepetition: Att vid varje session upprepa de specifika ämnena för steget 16
 17. 17. Abstinensperioden Fas 1 innebärDag 1-12Identifiering och bearbetning av ångest- och flyktreaktionersom cannabismissbruket har förorsakat. Att träna upp den bristande tankeförmågan så att den kompenserar den dåligt utvecklade inlärningsförmågan. Att för klienten avslöja dennes cannabismönster 17
 18. 18. Fas 2 innebärDag 12-21Att klienten måste kunna se skillnaden mellan vad han är nu ochvad han skulle kunna vara,för att hitta en motivation till att fortsätta det mödosammaarbetet med att hitta sig själv.Att klienten måste bli negativ till det han är nu,dvs han måste förstå att det sätt han nu fungerar på är otillfreds-ställande,och att det är haschet som förorsakar det. Att klienten måste få positiva föreställningar om framtiden. 18
 19. 19. Fas 3 innebärDag 21Att hjälpa klienten med att förstå beståndsdelarna i enutvecklingsprocess. Att utreda varför klienten missbrukar. Att belysa hur det är att byta identitet, från missbrukare till "medelsvensson". 19
 20. 20. Teman under Fas 1 (Sessioner 1-5)Hur påverkar haschet klienten jämfört med andra haschrökaresom han känner ?Hur använder klienten haschet (missbruksmönster) ?Hur upplever klienten begreppet tid ? Teman under Fas 2 (Sessioner 6-10)Hur upplever klienten hemsituationen ?Kan klienten se någon förändring i sitt sätt att fungera ?Kan klienten beskriva hur "dimman lättar" ? Teman under Fas 3 (Sessioner 11-18)Tycker klienten att han hör hemma i detta samhälle (rotlöshet)?Hur handskas klienten med den ökande känsligheten?Kan han läsa en bok med behållning?Hur ser klienten nu på hur han har levt sitt liv? 20
 21. 21. Den sociala fasen i eliminationsprocessen hos unga:När verkligheten kommer tillbaka ska de unga fungera i en miljö de flytt ifrån. Aspekter som behöver beaktas blir då:• Hur ser nuet ut. Hur planerar den unge sin dag• Cannabis/Spice effekten då och funktion nu.• Medvetandegöra förbättring av verbal förmåga, logiskanalytisk förmåga och minnesfunktionen.• Familjesituationen• Tillgång till vuxen förälder• Att kunna backa i sin frihetssträvan
 22. 22. • Ta emot pedagogiskt stöd (ingen förberedelser för skolan)• Ta emot socialt stöd (tex mot mobbning)• Mognadsdiskussioner• Ta emot psykologisk stöd (möts av likgiltighet, ej älskad)• Utvärdering av positivt och negativa effekter på hur han/hon fungerar• Upplevelsen av verklig inre kontroll• Vem är ens familj och vem kan man umgås med
 23. 23. Varje diskussion bör innehållaatt klienten ska• lägga märke till det som sker• jämföra med tidigare erfarenheter• tänka efter och fundera på det som diskuteras 23
 24. 24. Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga) Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Korttids/arbetsminne Långtidsminne- semantiskt, episodiskt Analytisk-syntesisk förmåga (att sätta samman delar till en A B C D E helhet) A B C D E Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Gestaltminne (helhetsminne) KvalitativVälfungerande försämring 24
 25. 25. Adolescensen innebär en viktig period i hjärnans utveckling(betydelsefulla förändringar av de synaptiska receptorernas densitet)Mognadsutveckling sker i• prefrontala kortex (en myelinisering av för utveckling av bl a impulskontroll, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga samt utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende.• limbiska systemet som inkluderar hippocampus, amygdala, nucleus accumbens,• orbitala frontala kortex, fri och obunden kontakt mellan den inre och yttre världen• hypothalamus (Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn).Crews et al., 2006 25
 26. 26. Exekutiva funktioner = Intern kontrollSortering, strukturering, impulskontroll, mental flexibilitet viljestyrdoch övervakning.Emotioner skapade av inre och yttre stressSocial omgivning, regler och principer, anhöriga eller = Extern kontrollgoda vänner 26
 27. 27. Eftereffekten är långvarigEfter 7 dagars kontrollerad abstinens har den högra delen av frontalloben,vänster och höger temporallob och cerebellum (lillhjärnan)en avvikande funktionsnivåEfter 28 dagars kontrollerad abstinens har enbart temporala regioneroch cerebellum en avvikande funktionsnivå.(Schneider et al, 2008) 27
 28. 28. Det finns tre typer: Cannabis - indica - ruderalis - sativa De tre beredningarna är: Marijuana - Skunk Hasch Hascholja Och numera SpiceKryddat med olika syntetiska cannabinoider/forsknings substanser
 29. 29. Vad händer när du använder cannabis?• Cannabinoiderna modifierar GABA systemets hindrande funktion.• Belöningssystemet har inga CB1 receptorer så dopamin får där en ökad frisättning.• En minskad frisättning i frontalloben och de exekutiva funktionerna.• Informationsprocessen försämras oavsett hindrande eller förstärkande påverkan, så din personliga prägel tonas ner.• Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras.
 30. 30. Kronisk påverkan är ett tillstånd som växer fram efter ett antal årsregelbundet användande av cannabis.Cannabis är fettlösligt, vilket innebär att det har en lång elimineringstid(halveringstid ca 5 dagar), vilket kan innebära en förlängd påverkanseffekt.Som karakteriseras av:• att den passiva perioden tenderar att bli längre och längre,• att när detta passiva och "sega" tillstånd blir för utmärkande så ger det akuta ruset cannabisrökaren en känsla av att bli "normal". När detta stadium har uppnåtts kan man säga att cannabisrökaren har blivit en kronisk cannabismissbrukare. I detta tillstånd försämras individenförmåga att på ett naturligt sätt utnyttja sina tankeprocesser. 30
 31. 31. SpiceKryddat med olika syntetiska cannabinoider/forsknings substanser Spice innehåller inga kompensatoriska substanser www.droginfo.com
 32. 32. John William Huffman“Individer som använder dessa är idioter”.”Du vet inte vad substansen kommer att göra med dig”.”Det är som att spela rysk roulett eftersom vi inte har några data på giftighetvi vet inte vilka metaboliterna är och hur de fungerar och vi kännerinte till farmakokinetiken (hur drogen uppför sig i kroppen).””De kan med stor sannolikhet förhöja risken för framtid cancer.”
 33. 33. Syntetiske cannabinoider Kommer ikke fra cannabisplanten Er ikke THC, men virker som det. Mest kjent er JWH-018 Er fremstilt i laboratoriet (J.W. Huffman 2008)Binder seg til både CB1-receptorene i hjernen ogCB2- receptorene i lymfevev bl.a.Inneholder ikke CBD – som fungerer som en”motvekt” til THC i naturlig cannabis www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no 33
 34. 34. Hva er spesielt for JWH-018?• Virker på samme måte som THC• Binder seg 24 ganger sterkere til reseptoren.• Virkningen blir derfor 24 ganger sterkere og mer intens og varer lenger – opptil 24 timer• Blir raskere avhengig• Kan røykes og spises 34 www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no
 35. 35. Hva er spesielt for JWH-018?• Angst, panikkanfall• Uro, rastløshet• Psykotiske opplevelser og tilbakefall hos tidligere velregulerte brukere• I sjeldne tilfelle (helst hos ikke regulære brukere) – Kramper og epileptiske anfall• Har blitt beskrevet av erfarne røykere som skremmende, pga styrken 35 www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no
 36. 36. Patientrapporter•”lett”, ”høy”, ”mer våken”• Høy, svimmel, svevende, kroppen kjennes lett, følelser forsterkesog/eller forvrenges. Ubehagelig da det raskt ga ubehag, paranoidetendenser, noe hallusinogen effekt, kvalme.• JWH018. Rask virkning, etter 2-3 trekk, og innen et par minutter.Rusopplevelsen beskrives som 3 x den beste marihuanaen han haddevært borti, og den varte i over en timeBeskriver følgende fysiske reaksjoner på røykingen; veldig tørr imunn, mageproblemer / sterk diare, hodepine etter bruk. Avpsykiske bivirkninger nevner brukeren angst / paranoia, men ikkei sterk grad, mer som et moment i rusen og i etterkant.• Potent, og med ”nedtur / noia / mistroiskhet ovenforomgivelsene” både under og etter bruk. 36 www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no
 37. 37. EffekterNegativa effekter som uppstår omedelbart:UttorkningRöda ögonEn rätt udda pulserande känsla mellan ögonen, någon som har en teoriangående denna?Negativa effekter som ofta uppstår dagen efter konsumtion av spice:Allmän bakfullhet liknande den vid bakfylla på grund av alkohol, fast utan illamående.Mentalt långsamförvirradTankspriddJag pratade med gröna fyrkanter
 38. 38. Medications Containing Synthetic Cannabinoids:Dronabinol (Marinol)Nabilone (Cesamet)SativexRimonabant (SR141716/Acomplia)
 39. 39. Syntetiska cannabinoider kan mätas i urin (enbart ett fåtal)och i blod (upp till två dagar efter intag)
 40. 40. Du som röker Spice• Tänk på att det är lösningsmedel du röker.• Tänk på att den tillförda JWH O18 (THC liknande) ökar risken att du får cancer.
 41. 41. Cannabiskunskap Familjearbete med Orginalmetoden cannabisproblematik Vägen ut ur haschmissbruket.Cannabisbehandling och FFT Ett partitur med Struktur och regler HAP-manual 18 sessioner Lundqvist & Ericsson 1988 Cannabisbehandling och Förståndshandikap osv… Kortprogram 6-8 sessionerInternetbaserad behandling Guide på olika språk Cannabissamtal 3 sessioner Internetbaserad självhjälpstest Gatuguiden Cannabiskurs i häktet
 42. 42. FRAMTIDEN?Tack för uppmärksamheten

×