Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reorientering faximil

205 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reorientering faximil

  1. 1. NORDLYS FREDAG 12.AUGUST 2011 3 NORDLYS arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presse-skikk. Pressens Faglige «Der tiltrængtes et blad som vil være Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen ipresseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46, en ærlig talsmann for smaafolks sak»sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 41 19 80. Alfred Eriksen grunnlegger av Nordlys i 1902 VITENSKAPSFILOSOFI: Dersom fremtiden skal være åpen, må rommet være åpent og adaptibelt. Reorientering■ Karlsøyfestivalen fortsetterog pågår ut denne uka.■ Kalottspel i Målselv fortsetteri dag og pågår ut denne uka.■ Øya-festivalen i Oslo pågårfrem til og med lørdag.■ Utenriksminister Jonas GahrStøre (Ap) skal møte USAsutenriksminister Hillary Clintoni Washington fredag 12. au-gust. Hovedsaker på møtet vil Gisle Løkkenvære situasjonen i Libya og i Sy- Arkitekt,ria, konflikten mellom Israel og 70°N arkitekturpalestinerne, terrorisme, om-veltningene i Nord-Afrika ogden arabiske verden■ Kronprinsen er til stede vedåpningen av den 18. World Hu-manist Congress i Oslo. Virkelighetsforståelse og histo- risk konstruksjon er politikk, og vil alltid fremstå tendensiøst og NETTOPP NÅ spekulativt når det hele lukkes inne i et avgrenset univers av his- Hvor opptatt toriske fragmenter og kulturelle begrensninger. er du av Ideen om territorial hegemoni begrunnet i uforanderlighet, været? homogenitet og historisk kontinu- itet, er grunnleggende problema- tisk, og må motargumenteres. Den Svært opptatt ideologiske kampen dreier seg Middels opptatt derfor i bunnen om radikalt ulik forståelse av premissene for vår Lite opptatt eksistens og våre samfunn – eller 50% 75% 100% 0% 25% lys.no konstruksjon av identitet bygget Nytt spørsmål på www.nord på ulike ideer om subjektets posi- sjon i tid og rom. +2 7754 nye siste døgn Nordlys-lesere er nå registrert som Ufravikelig knyttet Henri Lefebvre (fransk filosof og sosiolog) deler forsåelsen av rom- - brukere via nordlyspuls.no met historisk i: ‘ideal’ space (rom SPACE: Reorientering av rommet der ideene skapes. Illustrasjonen er laget av 70°N arkitektur. for å delta i debatten på nettet. av ideer) som har å gjøre med mentale (logiske - matematiske) Politikere bør kategorier, fra ‘real’ space (virke- alt fra antropologi og sosiologi til Massey har skrevet mye om for- ikke er lineær, heller ikke enkelt- lig rom), som er rommet for sosial litteratur og arkitektur. holdet mellom tid, sted, og iden- stående eller forhåndsdefinert; høre på fagek- praksis (The production of Space, titet, og ikke minst om rommet der men integrert i det romlige. Det er spertise innenfor 1974). Disse kategoriene er ufra- Abstrakt og uhåndgripelig alt foregår og alt møtes i relasjon en politikk som viser oppmerk- vikelig knyttet til hverandre, og Tid, foranderlighet og rommet for til alt annet. Hun argumenterer i somhet til det faktum at enheter hvert av områdene har vært omtalt og utviklet i mate- forandring kan fremstå som for sin bok: for space (2005), grundig og identiteter (være seg steder, el- matikken og filosofien siden an- abstrakt og uhåndgripelig til å for at det ikke lenger går an å sette ler politiske valgkretser, eller de skal behandle. tikken. Mens skillet mellom tid og inngå i en allmennforståelse av et skille mellom rom og tid, som fjell) er kollektivt fremstilt Simen O. på rom var flytende i antikken og i det som danner vår kulturelle motsatser av stillstand og dyna- gjennom praksiser som former re- nordlys.no mange ‘ikke vestlige’ kulturer, identitet. mikk. lasjoner; og det er de praksisene ble det i opplysningstidens rasjo- Det er tilsynelatende lettere å Massey vil bryte ned motset- og relasjonene som politikk må nalitet gjort et klarere skille fatte det konkrete og jordbund- ningene mellom sted og rom, og fokuseres på. mellom tid som noe dynamisk og ne, og historien knyttet til ste- rom og tid, og oppheve moder- rom som noe avgrenset, absolutt det. Stedet defineres da gjerne nismens lineære tidoppfattning Advarer mot forenklinger Fremskrittspartiet i Troms og statisk – det være seg fysisk av- gjennom ulike faktorer av både og forståelse av rommet som et Vilkåret for et rettferdig politisk fortsetter sin utrettelige kamp grensede rom slik som byrom, historie og samtidige hendelser, produkt av tiden. engasjement kan ikke skilles fra mot byråkratene. De vil gi rom i en bygning og i naturen, el- men også av bygninger og spesi- Massey tar oss gjennom et re- rommet, men formes i, og med, både de fylkes- og kommu- ler matematiske rom etter Euklids elt naturelemener. sonement der vi med bakgrunn i rommet – med et åpent potensiale neansatte i Troms får sparken rom-modeller (beskrevet av x,y,z- Sted, brukes også ofte syno- historien må tenke helt nytt om som stedet ikke har. Massey ad- dersom partiet får makt. – koordinater). nymt med lokalt – da gjerne som kultur og identitet. I hennes defi- varer mot banale forenklinger, en- Det sløses vanvittig med Med Einsteins relativitetsteo- en representasjon av det trygge og nisjon er tid og rom: en sfære for foldighet og begrensninger, ikke penger innen fylkes- og kom- ri utfordres Descartes og New- gode, i motsetning til det mer ab- relasjoner, samtidig mangfoldig- minst i en tid der dominerende po- muneadministrasjon, mener tons ideer om rommet som ab- strakte: globale – som kan virke het, og alltid under konstruksjon. litiske og økonomiske systemer Frp-toppene. Lørdag åpnet solutt og sluttet, og samtidig åp- uoversiktelig og utrygt. Stedet og Hennes poeng er grunnleggende; fremstår som naturlover verden Troms Fremskrittsparti høs- nes det for en koblingen mellom det lokale fremstilles gjerne som at rommet ikke defineres av en- skapes utifra, snarere enn som re- tens valgkamp på Finnsnes tid og rom som er ikkelineær, autentisk (før mennesket) og ekte kelte parallelle hendelser (trajec- sultater av hvordan verden faktisk med dette som kampsak. åpen og foranderlig, og med di- (lange historiske referanse), og tories eller baner), men at det er ser ut. mensjoner utenfor vår umiddel- brukes derfor oportunt av politis- møte, samvirkning og interaksjon Dersom fremtiden skal være bare forståelse. ke fraksjoner som absolutter i de- som danner rommet der livet ut- åpen, må rommet være åpent og I sosialvitenskapene får også finisjonen av identitet, og i utø- foldes. adaptibelt, og vår identitet og rom og tid ny betydning som sam- velse av makt begrunnet i identitet Hun beskriver kompleksiteten kultur defineres av de momen- Mot kommunistenes tre tidige og komplekse møter av – som noe predefinert i motset- som Rhizomatisk (i utgangspunk- ter, handlinger og ideer som til stemmer vedtok Tromsø by- handlinger, ideer, tanker og fore- ning til noe som kan formes. tet en romlig, organisk vev) der alt en hver tid virker – både men- styre torsdag å tegne aksjer i stillinger (kognisjoner), og har i henger sammen og møtes i en til- neskelige, kulturelle og geogra- AS Tromsø Trålfisk for kroner dag en fremtredende posisjon i Kan ikke skille rom og tid feldig, romlig struktur. Dette er en fiske. 150.000. Ordfører Robertsen forståelsen av samfunnet innenfor Den britiske geografen Doreen temporalitet (tidsdimensjon) som At politiske ideologier tolker og opplyste at alt er i orden, og selekterer hvilke baner av hen- en er nå kommet så langt at Massey vil bryte ned motsetningene mellom sted og rom, og rom delser som skal dominere, må der- det er klart til å undertegne for nødvendigvis være et argu- byggekontrakt. Det har tatt og tid, og oppheve modernismens lineære tidoppfattning og for- ment for en kontinuerlig kamp om en del tid å få ordnet de nød- ståelse av rommet som et produkt av tiden. sannhet og definisjonsmakt i rom- vendige lån, og det er årsa- met der ideene skapes. ken til at en ikke har kommet lengre.

×