Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Centrum Świebodzkie              nowe centrum WrocławiaCentrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzys...
Spis treści:1. Zakres, cel i autorzy opracowania      2  Zakres Opracowania:                   ...
Zarys historyczny:Obszar Centrum Świebodzkiego został historycznie ukształtowany przez     Tereny położone na wschód ...
Opis obecnej sytuacji:Obszar zaplecza Dworca Świebodzkiego to dziś największa niezago-spodarowana „dziura” w mieście, wyma...
Możliwe połączenia Szybkiej Kolejki Miejskiej SKM z Dworca Świe-bodzkiego:Przy założeniu wykorzystania Dworca Świebodzkieg...
Komunikacja samochodowa w rejonie Centrum Świebodzkiego:        – Trasa Strzegomska od placu Orląt Lwowskich do po...
Dzięki budowie Trasy Strzegomskiej – ulica Legnicka traci charakter     że niezmienionej formie. W jej centralnej czę...
Proponowane warianty zagospodarowania Centrum Świebodzkiego:      Zalety:                      ...
Zalety:                                   – uzyskanie dużej powierzchni do zagospodarow...
Wady:                                     – koszty budowy tunelu           ...
tereny, które można efektywniej zagospodarować.              5. Wersja z nowym Dworcem Centralnym zamiast Dw...
Już w 1919 roku Max Berg i Richard Konwiarz w swoich projektach                              ...
Tymczasem dzięki budowie Dworca Centralnego można stworzyć      Wnioskijedno kolejowe centrum przesiadkowe. Wrocław C...
jednego z wariantów natomiast tereny zlokalizowane w rejonie ŚTPi na zachód od niej po uregulowaniu spraw własnościowych z...
Aneks – Dworzec Mikołajów zamiast Dworca Świebodzkiego:         Głównymi argumentami reanimacji dworca jest możliw...
Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi od strony W–w Zachodni, W–wMuchobór i w przyszłości W–w Lotnisko będą mogły pojechać na...
Dworzec Mikołajów z racji swojego położenia, przelotowego układu         Siatka ulic miejskich, kwartały zabudowy,...
Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici        18Towarzystwo Upiększania Mia...
Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici        19Towarzystwo Upiększania Mia...
Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici        20Towarzystwo Upiększania Mia...
Aneks – Komunikacja tramwajowa:Zaplanowano bardzo dobre skomunikowanie wewnętrzne dzielnicyoraz powiązanie jej z resztą mi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Centrum świebodzkie 2011

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Centrum świebodzkie 2011

 1. 1. Centrum Świebodzkie nowe centrum WrocławiaCentrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 1Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 2. 2. Spis treści:1. Zakres, cel i autorzy opracowania 2 Zakres Opracowania: Ogólna koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie2. Zarys historyczny 5 zaplecza Dworca Świebodzkiego3. Opis obecnej sytuacji 6 Cel Opracowania: Wstępna koncepcja dla PKP S.A. i UM Wrocławia do sporządzenia4. Możliwe połączenia Kolejki Miejskiej 8 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Rejonu Dworca Świebodzkiego oraz wniosków do zmiany Studium uwarunko-5. Komunikacja samochodowa 9 wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław.6. Propozycje zagospodarowania obszaru 10 Autorzy Opracowania: Tomasz Korolkiewicz – autor koncepcji7. Wnioski 18 Igor Gisterek – konsultacja ds. kolejowych Przemysław Filar – opracowanie graficzne8. Wizualizacje 19 Bartłomiej Knapik – opracowanie tekstowe Autorzy opracowania ogólnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie zaplecza Dworca Świebodzkiego są związani ze Stowarzyszeniem Wratislaviae Amici oraz Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia. Niniejsze opracowanie jest pracą społeczną, jednak autorskie prawa osobiste pozostają przy zespole. Autorzy traktują je jako propozycję alternatywną do rozważanych dotychczas, pojawiających się w mediach – tym samym deklarują chęć dalszej współpracy przy opracowaniu szczegółowej koncepcji.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 2Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 3. 3. Zarys historyczny:Obszar Centrum Świebodzkiego został historycznie ukształtowany przez Tereny położone na wschód od obu dworców zagospodarowane zo-budowę dwóch linii kolejowych i dworców: w 1844 roku dworca Mar- stały jako zespoły ekspedycji towarowej, taboru i zaplecza techniczne-chijskiego (jedyny ślad po nim to wieżyczka przy pętli autobusowej) i linii go dworców (dziś organizowane jest tam targowisko). ZlokalizowaneKolei Dolnośląsko – Marchijskiej (Niederschlesich – Markische Eisenbahn), zostały tam liczne bocznice i tory postojowe, a przy nich długie par-łączącej Wrocław z Berlinem, w 1843 roku dworca Świebodzkiego i linii terowe magazyny kryte dwuspadowymi dachami, rampy dla rozła-Świdnicko – Świebodzkiej (Breslau – Schweidnitz – Freiburger dunku i załadunku towarów, a także hale postojowe dla wagonów,Eisenbahn), łączącej Wrocław z Świdnicą, Wałbrzychem, Świebodzicami lokomotywownie, zakłady konserwacji taboru oraz zabudowaniai Jelenią Górą. Od zachodu rejon ten ograniczony został wybudowaną mieszkalne dla pracowników kolei.w 1856 roku linią kolei Górnośląskiej do Poznania. W latach 1872 – 1884funkcjonował w tym rejonie także dworzec Miejski Kolei Prawego Brzegu Z racji dobrego skomunikowania z terenami kolejowymi i łatwościąOdry, przy obecnej ul. Braniborskiej – dziś już nie istniejący. budowy bocznic w tym rejonie lokowały się liczne zakłady przemysło- we, fabryki, składy materiałów i hale hurtu towarowego. W latach 1879-1884 koleje na terenie Niemiec zostały upaństwowione. Po otwarciu w 1857 roku Dworca Głównego – dworzec Marchijski stra- cił uprzywilejowaną pozycję stacji łączącej Wrocław z Berlinem i w 1908 obsługiwał jedynie ruch podmiejski do Leśnicy. Wtedy to przekształcono go na Dworzec Towarowy Zachodni. Ostatecznie, po II WŚ został zlikwidowany. Ten sam los spotkał na początku lat dzie- więćdziesiątych Dworzec Świebodzki. Na terenach kolejowych pozostałych po obu dworcach funkcjonują obecnie składy węgla, punkty skupu, w licznych magazynach różnego rodzaju hurtownie, składy materiałów, a w niedziele targowisko. Więk- szość torów została już dawno rozebrana, dla ruchu towarowego wy- korzystywanych jest zaledwie klika bocznic.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 3Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 4. 4. Opis obecnej sytuacji:Obszar zaplecza Dworca Świebodzkiego to dziś największa niezago-spodarowana „dziura” w mieście, wymagająca rewitalizacji i zmianydotychczasowej funkcji. Centralne położenie na mapie miasta, ła-twość skomunikowania go z obecnymi lub przyszłymi strategiczny-mi rejonami sprawia, że teren ten ma olbrzymi potencjał.Dzięki właściwej polityce przestrzennej ma szansę stać się nowądzielnicą o wielkomiejskim charakterze i przejąć funkcję nowocze-snego centrum Wrocławia. Teren można i jak się wydaję należy mak-symalnie wykorzystać dzieląc go na jak najwięcej średniej wielkościdziałek budowlanych, które będzie można sprzedać inwestorom.Realizacja Projektu Centrum Świebodzkiego wymaga ścisłego poro-zumienia między Gminą Wrocław i PKP, strategicznymi właściciela-mi większości terenów. Projekt Centrum Świebodzkiego nie będzie Kwestia ta wymaga szczegółowego opracowania i rozstrzygnięciamożna w pełni zrealizować bez wsparcia Władz Miasta, w których w szerszej skali: obsługi euroregionu, obszaru kraju, województwa,kompetencjach leży występowanie do właściwego Ministra o pozy- satelitarnych miast aglomeracji wrocławskiej i poszczególnych dziel-skanie pozostałych terenów należących do Skarbu Państwa, będą- nic samego miasta. Nie podejmując się rozstrzygnąć jednoznaczniecych w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów. tej kwestii autorzy niniejszego opracowania rozważyli kilka warian- tów tak z wykorzystaniem Dworca Świebodzkiego w jego funkcjiNajważniejszą kwestią mającą znaczący wpływ na kształt przyszłego kolejowej, jak i rezygnując z tej funkcji (tak czasowo jak i na stałe).zagospodarowania tego obszaru jest funkcja jaką pełnić ma w przy-szłości Dworzec Świebodzki. Czy ma ponownie zostać czołowymdworcem kolejowym, czy zostać wykorzystany jako stacja SzybkiejKolejki Miejskiej, czy też zostać ostatecznie przekształcony dla peł-nienia nowej funkcji.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 4Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 5. 5. Możliwe połączenia Szybkiej Kolejki Miejskiej SKM z Dworca Świe-bodzkiego:Przy założeniu wykorzystania Dworca Świebodzkiego na potrzebySzybkiej Kolejki Miejskiej należy rozważyć możliwe do skomunikowa-nia obszary miasta.Kierunki, które mógłby w przyszłości obsługiwać Dworzec Świebodzkijako stacja Wrocławskiej SKM to zdaniem autorów opracowania:– W-w Port Lotniczy / W-w Leśnica przez stacje W-w Muchobór, W-w Nowy Dwór i W-w Żerniki (linia 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny),– W-w Psie Pole przez przebudowaną obecną stację W-w Mikołajów (linia 271 Wrocław Główny – Poznań Główny) i budując łącznik z Dworca Świebodzkiego (rys. poniżej), projektowaną stację przy ul. Długiej, stację W-w Nadodrze, projektowaną stację przy byłym Bro- warze Piastowskim,– w przypadku budowy tunelu pod Centrum, zamknąć linię na Psie Pole przez: projektowane podziemne stacje Świdnicka/Podwale, Galeria Dominikańska, Plac Grunwaldzki, Hala Stulecia/ZOO, Biskupin – następnie w poziomie „0” przekroczyć kanały Odry i poprzez linię 292 Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i stację W-w Swojczyce połączyć się z linią Psie Pole – Nadodrze.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 5Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 6. 6. Komunikacja samochodowa w rejonie Centrum Świebodzkiego: – Trasa Strzegomska od placu Orląt Lwowskich do poszerzonej w rejonie stacji W-w Gądów ul. Strzegomskiej, łącząca centrum z osiedlami NowyAutorzy opracowania wzięli pod uwagę nie tylko wszystkie trasy ist- Dwór i Muchobór Wielki oraz z lotniskiem,niejące w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – Śródmiejska Trasa Południowa łącząca pl. Strzegomski z poszerzonąprzestrzennego Wrocławia, ale także trasy, które można i jak się wy- ul. Szpitalną / Zdrową, komunikująca centrum z dzielnicami wschodni-daje należałoby zaprojektować. Konieczność wytyczenia nowych tras mi, zachodnimi i południowymi miasta,komunikujących obszar Centrum Świebodzkiego wynika z chęci mak- – Trasa Świebodzka (do tej pory nie pojawiła się w Studium Uwarunko-symalnego wykorzystania okazji, jaką jest projektowanie od nowa tak wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) od pl.dużego terenu leżącego w bezpośredniej bliskości Starego Miasta. Orląt Lwowskich biegnąca równolegle do linii kolejowej do skrzyżowa-Wytyczenie nowych tras wydaje się także sensowne, biorąc pod uwa- nia z ul. Klecińską i dalej łącząca się z Trasą Czeską – jako alternatywagę konieczność dodatkowego skomunikowania obszarów uwalnianych dla przeciążonej ul. Grabiszyńskiej. Doskonale komunikuje Centrumdla tkanki miejskiej poprzez przekształcenie ich z terenów kolejowych miasta z obszarem Węzła Bielańskiego, a także z terenami obecnychw Centrum Świebodzkie. Jeśli teren ten w przyszłości ma być atrakcyj- ogródków działkowych położonych po obu stronach ul. Klecińskiej,ny dla potencjalnych inwestorów trzeba już na etapie koncepcji zagę- które ostatecznie ustąpią miejsca zabudowie miejskiej, natomiast dziękiścić siatkę ulic. przedłużeniu Trasy Muchoborskiej od ul. Klecińskiej do Trasy Świebodz- kiej komunikująca Centrum również z lotniskiem, – Trasa Nabycińska – (również nie pojawiła się jeszcze w Studium Uwa- runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) będąca przedłużeniem Trasy Świebodzkiej w kierunku północnym – od ul. Nabycińskiej przecinająca pl. Solidarności, ul. Długą i komunikując Kępę Mieszczańska, mostem przez Odrę do pl. Strzeleckiego, jako alter- natywa dla zatłoczonej ul. Podwale, komunikując tym samym Centrum z dzielnicami północnymi miasta. Sieć ulic lokalnych na terenie Centrum Świebodzkiego, poza wyżej opi- sanymi, projektuje się tak, by maksymalnie nawiązać do siatki ulic z poza obszaru, dzieląc go na kwartały o zbliżonych powierzchniach, wyzna- czając place i skwery na ich skrzyżowaniach. Część ulic lokalnych można urządzić jako ciągi piesze.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 6Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 7. 7. Dzięki budowie Trasy Strzegomskiej – ulica Legnicka traci charakter że niezmienionej formie. W jej centralnej części zbiegają się projektowanemiejskiej autostrady (trasa kategorii G) i staje się wielkomiejską aleją ulice lokalne będące przedłużeniem ulic: Od północy ul. Inowrocławskiej,(droga lokalna L ). Przecznice zostają odtworzone lub zaprojektowane. od południa ul. Kolejowej oraz ulice nowoprojektowane. Takie ukształto-Przekrój zmniejszony do 2×2 + wydzielone torowisko tramwajowe wanie przestrzenne scala rozdzielone dotychczas przedmieście Świdnic-w pasie rozdziału (jak al. Hallera, czy Powstańców Śląskich). kie od południa i Mikołajskie od północy, harmonijnie wkomponowując nową dzielnicę w istniejącą tkankę miejską.Wydaje się, że dla efektywnego skomunikowania terenu CentrumŚwiebodzkiego, tak z pozostałymi rejonami Wrocławia, jak i wewnętrz- Podstawowym założeniem przyjętym przy proponowanych warian-nie, należy zrezygnować z koncepcji budowy jednej dominującej trasy tach zagospodarowania obszaru Centrum Świebodzkiego jest niedo-(która łatwo by się korkowała) ale postawić na wiele równorzędnych puszczenie za wszelką cenę na umieszczenie łącznika ulic Szpitalnejtras/ulic o przekroju nie większym niż istniejące arterie na południu i Robotniczej w ciągu Śródmiejskiej Trasy Południowej na wiadukciemiasta (jak al. Hallera, czy Powstańców Śląskich). wyniesionym na 6 lub 7 metrów ponad poziom otaczającego terenu.Propozycje zagospodarowania obszaru Centrum Świebodzkiego: Takie rozwiązanie to same minusy. W bezpośrednim sąsiedztwie nie da się nic zbudować. Wywyższenie jezdni ponad poziom ziemi znacz-Jako Centrum Świebodzkie przyjęto obszar ograniczony od północy nie zwiększa uciążliwość hałasu generowanego przez ruch uliczny.Trasą Strzegomską, od wschodu placem Orląt Lwowskich, od południa Porównując z przykładem Gądowianki można założyć, że obszar ne-nieczynną linią do Dworca Świebodzkiego (trasą Świebodzką), a od gatywnego wpływu estakady (przekroczenie hałasu ponad wszelkiezachodu linią kolejową W-w Główny – W-w Mikołajów i ul. Góralską. normy), na którym lokowanie funkcji mieszkalnych jest niemożliwe, sięga 200 metrów od wiaduktu. A ograniczenie potencjalnych funkcjiObszar Centrum Świebodzkiego został zaprojektowany jako dzielnica o wpłynie bezpośrednio na cenę sprzedawanych w pobliżu gruntów.wielkomiejskim charakterze, z szerokimi alejami obsadzonymi szpaleramidrzew (Trasa Strzegomska, Trasa Świebodzka i Śródmiejska Trasa Połu- Co gorsze estakada uniemożliwia skomunikowanie terenów Centrumdniowa) oraz siatką ulic lokalnych dzielących obszar na kwartały. Przebieg Świebodzkiego ze ŚTP ze względu na różnicę poziomów co dodatko-głównych tras komunikacyjnych, kształt obszaru objętego opracowaniem wo obniży ich wartość. Zastosowanie kilku równoległych ulic na po-jak również urbanistyczne uwarunkowania przyległych terenów determi- ziomie terenu pozwoli natomiast doskonale skomunikować ten terennują podział terenu na kwartały i przebieg ulic lokalnych, będących prze- z pozostałą częścią miasta. Nie należy także zapominać, że rezygnacjadłużeniem istniejących ulic spoza obszaru lub dawnych ich przebiegów, ze zdaniem autorów zupełnie niepotrzebnego wiaduktu, znaczniektóre postuluje się przywrócić. Ulica Robotnicza jako jedyna istniejąca na ułatwi przyszłe połączenie tramwajowe wzdłuż Śródmiejskiej Trasytym obszarze ulica pozostaje w swoim historycznym przebiegu w niemal- Południowej, co jest przecież planowane.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 7Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 8. 8. Proponowane warianty zagospodarowania Centrum Świebodzkiego: Zalety: – uzyskanie największej możliwej powierzchni do zagospodarowania1. Wersja bez Dworca dla miasta, – najniższa (zerowa) uciążliwość ruchu kolejowego,Pierwszy z możliwych wariantów zakłada całkowitą rezygnację z funk- – maksymalizacja zysków ze sprzedaży działek,cji kolejowych Dworca Świebodzkiego. Wady: – utrata możliwości skomunikowania kolejowego tego terenu, – wysokie koszty ewentualnej budowy podziemnej linii SKM w przy- szłości, 2. Wersja z odkrytym tunelem do Dworca Świebodzkiego Istotną przeszkodą w bezkolizyjnym scaleniu obszaru Centrum Świe- bodzkiego z terenami przyległymi od południa mogą stać się w przy- padku reaktywacji Dworca Świebodzkiego prowadzące do niego tory kolejowe – jeśli zostaną one poprowadzone, jak to ma miejsce obec- nie, na poziomie „0”. Bezpośrednia bliskość uniemożliwi harmonijne połączenie tkanki miejskiej wymuszając przekraczanie torowiska przy pomocy kładek lub tuneli. Jednocześnie normy Prawa Budowlanego uniemożliwiają lokalizowa-Wydaje się, że usytuowanie Dworca Świebodzkiego nie wymusza na- nie bezpośrednio przy torach kolejowych niektórych funkcji budyn-tychmiastowego powrotu do wykorzystywania go w swojej dawnej ków. Szczególnie trzeba tu zwrócić uwagę na nowe, znacznie bardziejfunkcji. Dzisiejsza rezygnacja z utrzymywania rezerwy kolejowej po- rygorystyczne normy dotyczące hałasu, które praktycznie uniemożli-zwoliłaby na maksymalizację zysków ze sprzedaży terenów usytuowa- wią przeznaczenie budynków w części zbliżonej do torowiska np. nanych w jego pobliżu. cele mieszkalne.Zakładając, że sam budynek pozostanie, można sobie wyobrazić, iż w Ograniczenie możliwych funkcji budowli na części działek znacznieprzyszłości uda się go wykorzystać jako stację kolei podziemnej. Ten wpłynie na ich cenę.wariant może być punktem bazowym dla wariantów 3 i 5.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 8Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 9. 9. Zalety: – uzyskanie dużej powierzchni do zagospodarowania (choć z ograni- czeniami), – niewielka uciążliwość ruchu kolejowego, – znacznie wyższe zyski ze sprzedaży działek niż w przypadku lanso- wanego obecnie rozwiązania z przejściem Śródmiejskiej Trasy Połu- dniowej wiaduktem nad torowiskiem, Wady: – koszty budowy „płytkiego tunelu”, – konieczność zorganizowania peronów na Dworcu Świebodzkim w poziomie minus 1, – mniejsze ograniczenie negatywnego wpływu hałasu (niż np. w wa- riancie 3) na możliwe zyski ze sprzedaży działekZ tego względu w wariancie 2 i 3 projektuje się torowisko w płytkim 3. Wersja z zabudowanym tunelem do Dworca Świebodzkiego z trasątunelu, zaś perony w zagłębieniu pomiędzy istniejącymi skrzydłami nad tunelembudynku dworca, przekryte przeszkloną halą. Ta wersja jest rozwinięciem pomysłu z wersji 2. Zakłada ona zadasze- nie płytkiego tunelu. Dach ten mógłby się stać podbudową pod miej- ską aleję. Dzięki temu osiągane są dwa podstawowe zyski. Po pierwsze ograniczamy hałas, zwiększając wartość najbliższych działek. Po dru- gie budując ulicę poprawiamy skomunikowanie terenów, co dodat- kowo pozwala na zwiększenie zysku za sprzedaż działek – poprzez uatrakcyjnienie oferowanych terenów potencjalnym nabywcom.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 9Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 10. 10. Wady: – koszty budowy tunelu – konieczność zorganizowania peronów na Dworcu Świebodzkim w poziomie minus 1, 4. Wersja bez Dworca Świebodzkiego z tunelem w ciągu ŚTP i z rezerwą pod tory SKMDodatkowym zyskiem dla miasta byłoby w tym przypadku możliwośćzbudowania nie jednej dużej, ale kilku ulic, które znacznie poprawiły-by przepustowość w tym terenie.Zagłębienie torowiska w płytkim tunelu (wersja 2) byłoby tańsze niżomawiany obecnie wariant z trasą nad tunelem. Ale potencjalne zyskize sprzedaży działek powinny w znacznym stopniu zrekompensowaćte wydatki.Zalety: W tym wariancie Dworzec Świebodzki pozostaje nieczynny, od połu-– uzyskanie największej możliwej powierzchni do zagospodarowania dniowej strony pozostawiono rezerwę terenu pod ewentualne tory bez utraty funkcji kolejowej tego terenu, dla SKM.– minimalna uciążliwość ruchu kolejowego, Ze względu na ewentualną kolizję przyszłych torów ze Śródmiejską– znacznie wyższe zyski ze sprzedaży działek niż w przypadku lanso- Trasą Południową, na której zakłada się duże potoki ruchu, trasą tą za- wanego obecnie rozwiązania z przejściem Śródmiejskiej Trasy Połu- głębia się w płytkim tunelu pod rezerwą terenową i Trasą Świebodzką. dniowej wiaduktem nad torowiskiem oraz wariantu nr 2 z „płytkim Takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż budowa estakady w ciągu tunelem”, ŚTP ze względu na mniejsze – negatywne oddziaływanie na przyległeCentrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 10Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 11. 11. tereny, które można efektywniej zagospodarować. 5. Wersja z nowym Dworcem Centralnym zamiast Dworca ŚwiebodzkiegoJednym z minusów jest brak skomunikowania Trasy Świebodzkiejz ŚTP i w przyszłości w przypadku budowy torów w poziomie „0” rezy-gnacja z połączeń drogowych od południa.Wariant ten jest zbliżony do wariantu nr 1 w zakresie rezygnacji z funk-cji kolejowych Dworca Świebodzkiego. Pozostawienie rezerwy terenupozwoli na tańszy powrót do tej funkcji w przyszłości. Wpłynie jednaknegatywnie na dzisiejsze korzyści ze sprzedaży wszystkich gruntów naobszarze Centrum Świebodzkiego, ze względu na „zamrożoną” rezer-wę.Ten wariant jest optymalny dla wprowadzenia w przyszłości dla po-trzeb SKM tzw. lekkich pociągów typu tramwajowego (jak WLB wWiedniu)Zalety:– uzyskanie sporej powierzchni do zagospodarowania, Ostatni z proponowanych wariantów zakłada likwidację Dworca Świe-– znikoma uciążliwość ruchu kolejowego, bodzkiego w jego funkcji kolejowej i budowę nowego Dworca Cen-– możliwość taniego wprowadzenia w przyszłości dla potrzeb SKM tralnego. tzw. lekkich pociągów typu tramwajowego,Wady:– niższe korzyści materialne ze sprzedaży terenów niż w innych wa- riantach,– koszty powrotu do funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego,Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 11Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 12. 12. Już w 1919 roku Max Berg i Richard Konwiarz w swoich projektach przebudowy centrum Wrocławia proponowali budowę nowego Dworca Centralnego dla Wrocławia w rejonie dzisiejszych ulic Kole- jowej, Tęczowej i Braniborskiej. Tory kolejowe z Dworca Głównego planowano poprowadzić ul. Kolejową aż do przecięcia z linią do Świe- bodzic i dalej po trasie kolei Marchijskiej i łącznika do stacji W-w Mi- kołajów. W ich koncepcji Dworzec Świebodzki miał zostać całkowicie zlikwidowany i rozebrany. Piąty wariant wzorowany jest na tej samej myśli, lecz bez rozbiórki Dworca. Zmiany w tkance miejskiej, które zaszły w ciągu 90 lat, unie- możliwiają lokowanie Wrocławskiego Dworca Centralnego dokładnie w tym samym miejscu, w którym planowali to zrobić architekci na początku XX wieku, głównie ze względu na koszty konieczynych wy-M. Berg, L. Moshammer, R. Konwiarz – projekt przebudowy centrum Wrocławia, 1919 burzeń i wykupu terenów. Ale nie przekreślają pomysłu. Dziś można go ulokować na rozwidleniu magistrali W-w Główny – W-w Mikołajów (linia 271 Wrocław Główny – Poznań Główny) oraz W-w Główny – W-w Muchobór (linia 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny), jako stację górną oraz linii W-w Świebodzki – W-w Zachodni (linia 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec) jako stację dolną czołową. Taka lokalizacja zapewnia znacznie lepsze połączenie nowego dworca we wszystkich kierunkach, niż w przypadku reaktywacji Dworca Świe- bodzkiego. Nowy dworzec byłby także doskonałym dworcem prze- siadkowym przy uwzględnieniu połączenia kolejowego z lotniskiem. Rozwiąże to problem dokąd kursować ma pociąg z lotniska. Przykła- dowo gdyby chcieć żeby zatrzymywał się na Dworcu Świebodzkim pasażer chcący dostać się z lotniska do Oleśnicy czy Oławy musiałby pokonać drogę Świebodzki – Główny tramwajem by tam się przesiąść w kolejny pociąg.M. Berg – projekt zabudowy przy Dworcu Świebodzkim, 1919-1920Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 12Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 13. 13. Tymczasem dzięki budowie Dworca Centralnego można stworzyć Wnioskijedno kolejowe centrum przesiadkowe. Wrocław Centralny mógłbysię więc stać wrocławskim odpowiednikiem warszawskiego Dworca Obszar nazwany tutaj Centrum Świebodzkim, poprzez przekształcenieCentralnego – idealnego punktu przesiadkowego dla podróżujących i sprzedaż tych terenów, może się stać nowoczesnym centrum Wrocła-w każdym kierunku – bez infrastruktury postojowej. Byłby to więc w wia. Wielkomiejską dzielnicą biurowo–handlową z wyraźnymi funkcja-istocie dworzec przelotowy. Wrocław Główny pozostałby główną sta- mi mieszkaniowymi dzięki najlepszej komunikacji konkurencyjną dlacją węzłową (na wzór Warszawy Wschodniej). terenów pełniących dziś funkcje centralne, czyli Starego Miasta. Wydaje się, że żeby to osiągnąć, najkorzystniej zdecydować się na wer-Nowy Dworzec Centralny zostałby zlokalizowany w sąsiedztwie przy- sję 3, z zabudowanym tunelem do Dworca Świebodzkiego i z trasąszłego Centrum Wrocławia. Byłby to najlepiej skomunikowany dwo- nad tunelem. Pozwala on na maksymalizację zysków, tak dla sprze-rzec w mieście. dającego, jak i dla miasta – jednocześnie nie przekreślając planów wykorzystania dworca dla celów komunikacji szynowej z Lotniskiem.Zalety: Dodatkowo wariant ten daje w przyszłości możliwość na rozważenie– uzyskanie największej możliwej powierzchni do zagospodarowania pociągnięcia w kierunku Wielkiej Wyspy linii podziemnej i dalej w kie- terenów Centrum Świebodzkiego, runku Psiego Pola.– znikoma uciążliwość ruchu kolejowego na terenach Centrum Świe- bodzkiego, Interesujący wydaje się także wariant 5, czyli budowa Wrocławskiego– uzyskanie idealnego dworca przesiadkowego dla wszystkich kie- Dworca Centralnego – głównej stacji przesiadkowej dla miasta i regio- runków kolejowych w mieście, nu. Oczywiście budowa nie będzie tania, ale pozwoli na wprowadze-– maksymalizacja zysków ze sprzedaży działek uzyskana także po- nie od razu w życie wariantu 1 – czyli całkowitą rezygnację z funkcji przez uatrakcyjnienie ich bliskością przyszłego kolejowego węzła transportowych Dworca Świebodzkiego wraz z prowadzącymi do nie- przesiadkowego, go torami co pozwoli na sprzedaż wszystkich omawianych gruntów po najkorzystniejszych cenach.Wady:– koszty budowy nowego Dworca, Każdy z omówionych wariantów można podzielić na etapy realizacji.– konieczność dostawania do niego wrocławskiego węzła kolejowego. Obszar należący do Gminy Wrocław położony jest na północ od ul. Robotniczej i ten teren bez względu na przyjęty wariant dla dworca można zacząć zagospodarowywać od razu wg przedstawionej kon- cepcji. Tereny należące do PKP S.A. można zagospodarowywać po przyjęciuCentrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 13Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 14. 14. jednego z wariantów natomiast tereny zlokalizowane w rejonie ŚTPi na zachód od niej po uregulowaniu spraw własnościowych z obecny-mi użytkownikami.Dla właściwego, optymalnego zagospodarowania ww. terenów nie-zbędne są regulacje prawnei geodezyjne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby scalenie poszczegól-nych działek, zarówno tych miejskich, kolejowych oraz Skarbu Pań-stwa i ponowna ich parcelacja, dostosowana do nowego kształtu za-gospodarowania terenu i wytyczonych korytarzy komunikacyjnych.Pozwoli to na uzyskanie optymalnych kształtów dla nowych działek,przez co zwiększy się ich atrakcyjność dla przyszłych inwestorów. Po-zwoli to także na stworzenie spójnej i zwartej zabudowy.Rozbicie dużych działek na mniejsze pozwoli na łatwiejszą ich sprze-daż (oraz zwiększenie zysków z tej sprzedaży) i etapowanie zagospo-darowywania całego terenu oraz będzie bezpieczniejsze zarówno dlasprzedającego jak i przyszłych inwestorów. Dzięki takiemu zabiegowinie popełni się ponownie błędu jakim była sprzedaż dużego terenuCentrum Południowego (pomiędzy hotelem „Wrocław” a byłym Polte-gorem) jednemu inwestorowi, który obecnie ma problemy z realizacjąinwestycji i zobowiązań w stosunku do sprzedającego (UM Wrocławia).Mniejsze działki wpłyną korzystnie na jakość zabudowy i urozmaicąkrajobraz miasta.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 14Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 15. 15. Aneks – Dworzec Mikołajów zamiast Dworca Świebodzkiego: Głównymi argumentami reanimacji dworca jest możliwość stworzenia z niego stacji obsługującej ruch pociągów lokalnych z lotniska, przeję-Mając na uwadze odzyskanie jak największej przestrzeni zaplecza cia części ruchu kolejowego z Dworca Głównego, budowa stacji SKMdworca dla stworzenia tam pełnowartościowej tkanki miejskiej, myśląc - a także w dalszej przyszłości kontynuacji tunelu od podziemnegoo tym obszarze jako wielkomiejskiej dzielnicy, mogącej dworca jako zaczątku wrocławskiego metra.w przyszłości stać się właściwym Centrum miasta (wrocławskim City)z góry odrzucamy możliwość połączenia dworca torami zbudowanymi Mimo tych argumentów i niewątpliwie dobrej lokalizacji dworzec tenna powierzchni ziemi. Takie rozwiązanie kolidowałoby z potencjalnymi ma jednak same minusy:ulicami, które obszar ten mogą skomunikować i urbanistycznie scalić z – nie jest w stanie obsłużyć wszystkich kierunków,dzielnicami położonymi w sąsiedztwie. Rozwiązanie takie zdeterminuje – nie ma praktycznie możliwości połączenia go z Dworcem Głównym,również konieczność budowy tunelu, lub co gorsza estakady w ciągu – nie ma odpowiedniego zaplecza,Śródmiejskiej Trasy Południowej. Budowa torów w poziomie „0” i bu- – ma ograniczoną pojemność,dowa estakady w ciągu ŚTP wymusi zachowanie wymaganych przez – jest dworcem czołowym.przepisy odległości, co negatywnie wpłynie na intensywność zabu-dowy, stopień wykorzystania terenu i potencjalne zyski ze sprzedaży Skomunikowanie go z lotniskiem również wydaje się mało korzystne,gruntów. gdyż byłoby to jedno z niewielu połączeń, które mógłby obsługiwać, zatem oprócz stacji docelowej nie byłby dworcem przesiadkowym.Śródmiejska Trasa Południowa i Trasa Świebodzka powinny zostać Najrozsądniejszym zatem rozwiązaniem jest rozbudowa Dworcazaprojektowane jako wielkomiejskie aleje, ze szpalerami drzew, zabu- Głównego o dodatkowy peron dla kolejki SKM, obsługującej ruch mindowane pierzejami budynków o zróżnicowanych funkcjach. Budowa na lotnisko oraz w razie konieczności dobudowy 1–2 torów do istnie-torów i estakady przekreśla taką wizję. jącej estakady. Pociągi z lotniska jeździłyby na Dworzec Główny, ale dzięki stosunkowo niewielkim nakładom w porównaniu do budowyDlatego zasadniczą kwestią jest przyszłość Dworca Świebodzkiego. tunelu – również na Dworzec Mikołajów i Dworzec Nadodrze. Przed-Wcześniej zaprezentowaliśmy kilka wariantów zagospodarowania stawiamy rozwinięcie wersji, która zakłada rezygnację z funkcji kolejo-Centrum Świebodzkiego, w których uniknięto budowy wyżej wymie- wej Dworca Świebodzkiego.nionej estakady. Warianty te, poza jednym, zakładały przywrócenie wprzyszłości funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego. Jedynym rozsąd- W zamian odbudowy torów do Dworca Świebodzkiego, które zde-nym rozwiązaniem było wybudowanie tunelu, przekształcenie Świe- gradują potencjał jego otoczenia albo budowy kosztownego tunelubodzkiego na dworzec z peronami podziemnymi. Byłoby to jednak - korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się budową łącznika od liniirozwiązanie drogie i pracochłonne. 274 (W-w Świebodzki – Zgorzelec) do linii 271 (W-w Główny – Poznań Główny).Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 15Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 16. 16. Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi od strony W–w Zachodni, W–wMuchobór i w przyszłości W–w Lotnisko będą mogły pojechać na Dwo- Budowa łącznika kolejowego wymusza konieczność innego przepro-rzec Główny (jak obecnie), ale również skręcić na Dworzec Mikołajów i wadzenia Trasy Świebodzkiej. Jej przebieg w związku z kolizją z plano-Dworzec Nadodrze. Oprócz korzyści płynących z optymalnego rozpro- wanym łącznikiem kolejowym przeprojektowujemy. Dotychczas prze-wadzenia po mieście pociągów z lotniska, plusem takiego rozwiązania prowadzona równolegle do linii 274 (W–w Świebodzki – Zgorzelec)jest odciążenie Dworca Głównego. Pociągi jadące liniami 274 od strony – teraz skręcona, przechodząc przez teren byłej fabryki Pafawag i dalejW–w Zachodni czy 273 od strony W–w Muchobór, będą mogły skręcić do Trasy Czeskiej.w kierunku Dworca Mikołajów i kontynuować bieg w kierunku Pozna-nia przez W–w Popowice, czy w kierunku Oleśnicy przez Dworzec Nad- Cały przebieg Trasy Świebodzkiej na rysunku poniżej:odrze, bez konieczności jazdy przez Dworzec Główny.Rozwiązanie takie wymusza poza budową ww. łącznika – koniecznośćdobudowy na stacji W–w Mikołajów pary torów i rozbudowę go z rolistacji do funkcji dworca przelotowego, z całą niezbędną infrastrukturą(jak np. Berlin Spandau):Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 16Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 17. 17. Dworzec Mikołajów z racji swojego położenia, przelotowego układu Siatka ulic miejskich, kwartały zabudowy, nowa linia tramwajowa wtorów i po budowie łącznika możliwości obsługi WSZYSTKICH kierun- osi alei łączącej obecną ul. Legnicką z planowaną Trasą Strzegomską.ków góruje nad możliwościami reanimowanego Dworca Świebodzkie- (Legnicka i Trasa Strzegomska docelowo oczywiście jako miejskie alejego. z drzewami i licznymi przecznicami). Na zachód od dworca – zabudowa śródmiejska (hotele, hostele, biuraGłównymi zaletami rozbudowy Mikołajowa do roli Dworca są zatem: oraz handel i mieszkania jako funkcja uzupełniająca).– centralne położenie geograficzne na mapie miasta,– bliskość dużych dzielnic mieszkaniowych, Stacja Mikołajów i estakada kolejowa w jej obrębie rozbudowana o 2– bliskość rozbudowujących się w jego rejonie funkcji usługowych tory od strony zachodniej – dla pociągów towarowych zjeżdżających (centra handlowe, biura) z obwodnicy towarowej. Dzięki takiemu układowi pociągi towarowe– lokalizacja przy jednej z głównych arterii miejskich – ul. Legnickiej i pla- przejadą przez stację „tranzytem” z ominięciem torów osobowych i nowanej Trasie Strzegomskiej, peronów. Za wiaduktem nad ul. Legnicką pociągi towarowe zjadą na– przelotowy układ torów, tory ogólne w kierunku W–w Popowice lub Dworca Nadodrze. Istnie-– możliwość obsługi wszystkich kierunków, jące obecnie 4 tory po modernizacji i przystosowaniu układu torowe-– doskonałe połączenie z pozostałymi dworcami: Głównym i Nad- go – zostaną przeznaczone jedynie dla obsługi pociągów osobowych odrze, z Dworca Głównego, Dworca Mikołajów, stacji W–w Zachodni i stacji– możliwość rozbudowy układu torowego (MPZP zakłada rezerwę) W–w Popowice.– sąsiedztwo niezabudowanego terenu po byłym wzgórzu Mikołaj- skim, dającego możliwość wykreowania wielkomiejskiego sąsiedz- Przyszłość Dworca Świebodzkiego – to Dworzec Mikołajów. twa z funkcjami obsługi podróżnych (hotele, przystanki KZ, usługi) i innymi funkcjami (biura, mieszkania,handel) Obszar Centrum Świebodzkiego w 100% przeznaczony dla potrzeb przyszłej wielkomiejskiej dzielnicy (pod zabudowę, aleje, ulice, place, skwery i zieleń), funkcja kolejowa przeniesiona na Dworzec Główny i Dworzec Mikołajów. Rezygnacja z funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego w tej koncepcji nie przekreśla jednak całkowicie możliwości budowy w dalszej przy- szłości linii podziemnej do Dworca Świebodzkiego – jako początku trasy metra. Korytarz komunikacyjny pod Trasą Świebodzką i rezerwa terenu na rozwidleniu łączników do dworca Głównego i Dworca Miko- łajów stwarza możliwość budowy takiego tunelu.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 17Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 18. 18. Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 18Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 19. 19. Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 19Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 20. 20. Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 20Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 21. 21. Aneks – Komunikacja tramwajowa:Zaplanowano bardzo dobre skomunikowanie wewnętrzne dzielnicyoraz powiązanie jej z resztą miasta za pomocą transportu szynowe-go. Odpowiednio gęste rozmieszczenie przystanków na projektowa-nych alejach stanowi kompromis pomiędzy wysokim tempem prze-mieszczania się właściwym dla wydzielonego torowiska oraz dobrądostępnością tramwaju. Planowane ciągi, przecinające sięw układzie wielkiego trójkąta, tworzą dwie nowe trasy tramwajoweo charakterze promienistym (aleje Strzegomska i Świebodzka) orazjedną o charakterze obwodowym (Śródmiejska Trasa Południowa).Wytworzony w ten sposób zasadniczy ruszt komunikacyjny łączy sięw logiczny sposób z przyległymi dzielnicami i projektowanymi cią-gami transportowymi, np. linia tramwajowa w Obwodnicy Śródmiej-skiej stanowi logiczną kontynuację planowanego torowiska w ulicyZaporoskiej, łącząc w ten sposób Krzyki i Oporów z dzielnicami pół-nocnymi z pominięciem Starego Miasta. Układ ten przewiduje po-wstanie co najmniej czterech atrakcyjnych węzłów przesiadkowychw obrębie dzielnicy.Wysoce pożądane jest wprowadzenie wysokiego standardu podróżykomunikacją zbiorową przez zastosowanie nowego taboru ze znacz-nym udziałem niskiej podłogi, ściśle dopasowanego do krawędziprzystankowych (zerowa wysokość wejścia), odpowiednio wysokąliczbą miejsc siedzących w pojeździe, w atrakcyjnym takcie i wszyst-kimi innymi udogodnieniami charakterystycznymi dla nowocze-snych systemów transportowych w krajach rozwiniętych.Centrum Świebodzk ie • nowe centrum WrocławiaStowarzyszenie Wratislaviae Amici 21Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
 • burak57

  Mar. 17, 2015

Views

Total views

3,881

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

70

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×