Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0 1 ferens

868 views

Published on

5 Forum Metropolitalne

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0 1 ferens

 1. 1. Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony . Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wy świetlany , k onieczne może by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go. „Czym jest i czym może być multi-level governance?” Dr Andrzej Ferens Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski
 2. 2. Od rzeczywistości społecznej – poprzez teoretyczną refleksję – do praktyki społecznopolitycznej
 3. 3. Rzeczywistość społeczna „internacjonalizacja (globalizacja europeizacja)”, „społeczeństwo ryzyka”, „społeczeństwo sieci”, „demokracji deliberatywna”, „multikulturalizm”, „płynnej (po)nowoczesność”, „społeczeństwo informacyjne” „wielowymiarowość” itp. rozpoznane i nie – procesy i zjawiska
 4. 4. Skomplikowane warunki zapewniania dóbr i usług publicznych
 5. 5. Tradycyjny sposób uprawiania polityki i administrowania sferą publiczą
 6. 6. Tendencje przemian władzy i polityki publicznej we współczesnym świecie Decentralizacja , dewolucja Profesjonalizacja Deficyt demokracji – kryzys demokracji przedstawicielskiej Internacjonalizacja /europeizacja/ Prywatyzacja Wprowadzenie mechanizmów rynkowych Wzrost jakości usług Deficyt finansów publicznych.
 7. 7. Negatywne efekty przemian sfery publicznej Deficyt demokracji – kryzys demokracji przedstawicielskiej, niedostatki demokracji partycypacyjnej i społeczeństwa obywatelskiego Elitaryzacja i upartyjnienie polityki publicznej, Patologie życia publicznego – nepotyzm, korupcja, klientelizm, partyjny „system łupów”, „Nadmierna” rywalizacja / konkurencja między podmiotami publicznymi, Pogłębianie różnic społeczno – gospodarczych, Nadmierna biurokratyzacja instytucji i procedur w politykach publicznych, Odradzanie się tendencji sektorowych w polityce publicznej.
 8. 8. Negatywne efekty przemian sfery publicznej Brak strategicznej perspektywy reform państwa, administracji publicznej i samorządu – dryf decyzyjny i operacyjne rządzenie nieufność i konflikty na linii władza centralna, regionalna i lokalna,
 9. 9. Teoretyczna refleksja – do praktyki społecznopolitycznej
 10. 10. Wybrane nowoczesne teorie zarządzania sektorem publicznym: Nowe Zarządzanie Publiczne /np. J.E. Lane i inni/ Nowy Interwencjonizm Publiczny /np. B. Jessop i inni/ różnorodne postacie nowoczesnego administrowania /B. G. Peters/
 11. 11. Public governance: Administracja publiczna postrzegana w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego. Nie sprowadza administracji do jej struktur administracyjnych (government), ale rozumie ją jako proces zarządzania złożonym społeczeństwem z zapewnionym udziałem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, tworzących sieć, w której administracja publiczna nie musi zajmować centralnego miejsca.
 12. 12. Modele zarządzania w polityce publicznej Tradycyjny (government) liczba instytucji niewielka struktura biurokratyczna zarządzanie (rządzenie) publiczne (governance) duża hierarchiczna, skonsolidowana zdecentralizowana, sfragmentaryzowana zamknięte liczne i otwarte mała liczba i rzadkie kontakty wielka liczba i intensywne kontakty reprezentatywny reprezentatywny + nowe eksperymenty rutynowe innowacyjne, uczące się rząd centralny bezpośrednia kontrola zdecentralizowana + mikrointerwencja przywództwo kolegialne / klientelistyczne charyzmatyczne haryzmatyczne sieci poziome układy międzynarodowe kłady charakter demokracji podejmowane (policies) polityki
 13. 13. Model biurokratyczny – Model zarządzania publicznego Cechy Model biurokratyczny Model zarządzania publicznego Styl kierowania Biurokratyczny Administrowanie Menedżerski - zarządzanie Struktury organizacyjne Hierarchiczne, sztywne Zdywersyfikowane, elastyczne Ukierunkowanie działań Do wewnątrz i na procedury Na zewnątrz i na potrzeby Kontrola Wewnętrzna Zewnętrzna Horyzont podejmowanych działań Krótkookresowy Długookresowy Cel podejmowanych działań Utrwalanie porządku Wywoływanie zmian Zasada rządzenia Imperatywna Interaktywna Współdziałanie z organizacjami innych sektorów Separacja Partnerstwo Organizacja państwa Dominacja układów monocentrycznych Dominacja układów samorządowych i autonomicznych
 14. 14. Model biurokratyczny – Model zarządzania publicznego Cechy Model biurokratyczny Model zarządzania publicznego Interakcje partnerów Regulowane przepisem Oparte na zaufaniu Poziom niezależności od państwa Niski Umiarkowany Relacje między poziomami administracji Oparte na umacnianiu niezależności Oparte na wspólnocie interesów i zadań Stosunek administracji do obywateli Brak zaufania Oparty na zaufaniu Paradygmat rozwoju Tradycyjny Nowoczesny Długookresowy Kozak 2009, s. 91
 15. 15. „MLG” - Komitet Regionów (2009) • skoordynowane działanie podejmowane przez Unię Europejską, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne, oparte na partnerstwie i skierowane na kreślenie i wdrażanie polityk europejskich, • dynamiczny proces o wymiarze horyzontalnym i wertykalnym, który nie osłabia odpowiedzialności politycznej, • proces podporządkowany pięciu zasadom u podstaw dobrego zarządzania: otwartość, partycypacja, odpowiedzialność, skuteczność i spójność. MLG zapewnia wdrożenie, utrzymanie i wzmocnienie tych zasad,
 16. 16. „MLG” - Komitet Regionów (2009) • zjawisko zależne od poszanowania zasady subsydiarności, • kluczowe zasady inspirujące i kierujące działania wspólnotowe to subsydiarność, proporcjonalność, bliskość, partnerstwo, partycypacja, solidarność i wzajemna lojalność, • musi być rozumiane nie tylko jako kwestia przełożenia europejskich lub narodowych celów na działania regionalne i lokalne, ale też musi być rozumiane jako proces integracji celów władz lokalnych i regionalnych ze strategiami UE,
 17. 17. Model „Dobrego rządzenia” SPRAWNE I PARTNERSKIE SPRAWOWANIE WŁADZY OPARTE O ZASADY OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I SPÓJNOŚCI STANDARD DOBREGO RZĄDZENIA
 18. 18. Model „Dobrego rządzenia” PARTNERSTWO OTWARTOŚĆ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOBRE RZĄDZENIE ROZLICZALNOŚĆ
 19. 19. Wielowymiarowość Wielopoziomowość Wielosektorowość
 20. 20. Praktyki społecznopolityczne
 21. 21. Realizacja MLG zależy od państw członkowskich UE
 22. 22. Jak jest
 23. 23. Jak może być
 24. 24. Alegoria Dreeamlinera Czy jeszcze prototyp czy dojrzały produkt? Czy może tylko iluzja?
 25. 25. Multi - level governance po polsku (europejsku)?
 26. 26. Dziękuję za uwagę

×