Supervisor to World TeamPart IIBy Jirawat Wongviwatchai
2
หน ้าที่ Sup To Worlda       ้  ต ้องใชผลิตภัณฑ์และเป็ นแบบอย่างทีด ี จ ้างใครมาทาแทนไม่ได ้           ...
้ต ้องใชผลิตภัณฑ์และเป็ นแบบอย่างทีด ี                 ่     จ ้างใครมาทาแทนไม่ได ้         ...
สร ้างตัวเองให ้เป็ นProfessionalในการดูแล       ลูกค ้า/ทีมงานa  เรียนรู ้และสามารถนาเสนอทังผลิตภัณฑ์และธุรกิจ  ...
เรียนรู ้ ผ่าน Online & HBN&60MMThailand               6
่อ่าน&สงข ้อมูลสุขภาพเว็บ นิตยสาร   ืหนังสอ Facebook                7
่        ัสงจดหมายข่าวประชาสมพันธ์              8
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
DMO           ื่       การสร ้างรายชอจาก internet และเพิม ่Internet  ่        ื่      ชอง...
Premium     ยกระดับ Brand Herbalife และเหมาะสาหรับ HOM   ลูกค ้าหรือทีมงานทีเป็ นนักธุรกิจ            ...
 มี 2 ระดับ (Tooling Up Script)ลงทุนทา   Volume B – 500 – 1,000 VP ธุรกิจ      Volume A – 2,500 – 4,000 VP    ...
ิ     โครงการฝึ กงานต ้องมีประสทธิภาพมากDupli  พอทีจะทาให ้เป็ น WT ภายใน 2 เดือนและเป็ น        ่cation  G...
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
DMO ของ 60MMThailand              60MM            Business Pack         สร ้างทีมงานและอง...
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
Premium HOM     17
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
ความสาคัญของงาน STS          • เป็ นงานทีพัฒนามุมมองของคนใหม่                ่          ...
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
การลงทุนทาธุรกิจ          21
DMO        Internet         COI Duplication             ลูกค้า/              Dist...
Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับทีมงานของเรา1. การรับสมัครทีมงานใหม่2.         ่ ุ  การเริมต ้นสูธรกิจ 1 (En...
Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับทีมงานของเรา - พัฒนาพืนฐาน              ้               ...
Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับตัวเราเอง - งานอบรมเพือพัฒนาความเป็ นผู ้นา              ่       ...
แล ้วถ ้าวงล ้อความสาเร็จยังหมุนต่อไป           DMO           Internet            COI   ...
– Focus HBL House          27
ทานเอง     28
ลูกค ้าใหม่       29
ลูกค ้าสงซ้า    ั่        30
สมัครทีมงาน       31
ทีมงานเปิ ดร ้าน          32
ทีมงานเลือนตาแหน่ง     ่           33
การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 1 (30ว ันแรก) เพาะปลูก ิ่ ่สงทียากทีสดคือ การเริมต้นในว ันแรก      ่ ุ    ่  ิ่ ่สงที...
การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 2 (30ว ันทีสอง) เติบโต         ่ ็  ่เปนชวงทีเราจะเจออุปสรรคทางจิตใจ       ่ค...
การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 3 (30ว ันสุดท้าย) เก็บเกียว                ่   ่เปนชวงทีลาทีสด ท้อทีสด เหนือย ...
่  ิ ุ ั    สงสถิตทกสปดาห์เพือวิเคราะห์            ่ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได ้ที่ เว็บ 60MMThailand เมนู แบบฟอ...
รักษาฐานลูกค ้า ที่ 30 คน ทุกเดือน                 กลายเปน dist 4 คน                   ...
ขยายฐานทีมงาน ทุกเดือน    ขนตอน : รับสมัครทีมงานและสร ้างทีม    ั้                        ผ...
ัสมภาษณ์ และขอแสดงความยินดีก ับ New World Team               40
ผู ้นาทางานกันเป็ น  TeamWork เราไปด ้วยกัน         ทาไมต้อง Active World Team?        Active World Team ...
่3 สวนสาค ัญของธุรกิจ Herbalife    สร้างฐานลูกค้า    สม ัครทีมงานใหม่    พ ัฒนาองค์กร             ...
ทาไมต้องทาคุณสมบ ัติ 3 อย่างเพือเปน WT                    ่ ็• ทาคะแนน 2,500 คะแนน 4 เดือนติดต่อก ัน - ...
การวางแผนเพือทาคุณสมบ ัติ Active World Team      ่                       44
รางว ัลของ Active World Team• เข็ม Active World Team และโล่ห ์ พิเศษ• เงิน Bonus 500$ (ประมาณ 15,000 บาท) และการยกย่องบนเว...
่ชวย Supervisor ของคุณให้เปน Active World Team              ็     เพือทาคุณสมบ ัติ GET TEAM       ...
สร้างกลุมผูนา เพือทา     ่ ้   ่ คุณสมบ ัติ GET TEAM                ทาคุณสมบ ัติ         ...
2011 Asia Pacific Extravaganza      Bangkok                 48
คุณไม่สามารถเปลียนทิศทางของลมได ้          ่  ุ       ่    ืแต่คณสามารถเปลียนหางเสอเรือของคุณ  ให ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sup2 wt#part2

606 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sup2 wt#part2

 1. 1. Supervisor to World TeamPart IIBy Jirawat Wongviwatchai
 2. 2. 2
 3. 3. หน ้าที่ Sup To Worlda ้ ต ้องใชผลิตภัณฑ์และเป็ นแบบอย่างทีด ี จ ้างใครมาทาแทนไม่ได ้ ่a สร ้างตัวเองให ้เป็ นProfessionalในการดูแลลูกค ้า/ทีมงานa ิ มี Stock สนค ้าอย่างตา 1,000VP ่a เรียนรู ้ระบบ&เข ้างานอบรม STS เป็ นประจาa ้ ่ ลงมือใชHerbalifeHouse แผนงาน90วันและสงสถิตกบทีปรึกษา ิ ั ่a รักษาฐานลูกค ้า ที่ 30 คน และขยายฐานทีมงาน ทุกเดือนa ั ี ิ่ ี ื่ มีทศนคติดเลิศ ทุกสงไม่มปัญหา เชอว่าเราประสบความสาเร็จได ้a ผู ้นาทางานกันเป็ น TeamWork เราไปด ้วยกันa ื่ ี รักษากฏจรรยาบรรรและปกป้ องชอเสยงของบริษัท 3
 4. 4. ้ต ้องใชผลิตภัณฑ์และเป็ นแบบอย่างทีด ี ่ จ ้างใครมาทาแทนไม่ได ้ 4
 5. 5. สร ้างตัวเองให ้เป็ นProfessionalในการดูแล ลูกค ้า/ทีมงานa เรียนรู ้และสามารถนาเสนอทังผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ้a ้ ใชอุปกรณ์ เครืองมือ เอกสาร ในการบันทึกข ้อมูล ่a ้ ้ ใชขันตอนและวงจรการทางาน ทีละขันอย่างเชยวชาญ ้ ี่a ื่ ั สอสาร และ ประชาสมพันธ์ ข ้อมูลใหม่ (จม.ข่าว,sms,Facebook,Email) แจ ้งสมาเสมอ ่ ตลอดเวลา a รับผิดชอบต่อเป้ าหมาย ของลูกค ้าหรือทีมงาน 5
 6. 6. เรียนรู ้ ผ่าน Online & HBN&60MMThailand 6
 7. 7. ่อ่าน&สงข ้อมูลสุขภาพเว็บ นิตยสาร ืหนังสอ Facebook 7
 8. 8. ่ ัสงจดหมายข่าวประชาสมพันธ์ 8
 9. 9. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 9
 10. 10. DMO ื่  การสร ้างรายชอจาก internet และเพิม ่Internet ่ ื่ ชองทางจาก รายชอแนะนาต่อ ให ้มากขึน ?? ้ COI  ทดลองเปิ ดคลับ เรียนรู ้การทา Active Contact เพือสอนงานในอนาคต ่ Dist  ใช ้ CD และ HOM แต่ต ้องใช ้ Script Sign Up ในการสมัครทาธุรกิจ ลูกค้า  มองหาลูกค ้าทีเหมาะจะทาธุรกิจ ทา RT ่ เพือ RC ่ ่ ่ ิ  สร ้างระบบทีจะให ้ข ้อมูลเพือ upgrade สนค ้า ื้ ่ ให ้ลูกค ้า มากกว่าการซอค ้าสง 10
 11. 11. Premium ยกระดับ Brand Herbalife และเหมาะสาหรับ HOM ลูกค ้าหรือทีมงานทีเป็ นนักธุรกิจ ่  เป้ าหมายคือ เข ้า STS ,ลูกค ้าPackage VIP  กรุงเทพ ใช ้ Corporate STS ให ้เป็ น STS ี  ต่างจังหวัด เชยงใหม่ โคราช หาดใหญ่  เป้ าหมาย คือ ทาธุรกิจลงทุนในระดับต่างๆ 11
 12. 12.  มี 2 ระดับ (Tooling Up Script)ลงทุนทา  Volume B – 500 – 1,000 VP ธุรกิจ  Volume A – 2,500 – 4,000 VP  มี 3 แบบ (Action Plan Script)Dupli ้  ยังไม่ลงทุน – เน ้นให ้ใชผลิตภัณฑ์ หาcation ื่ รายชอแนะนาต่อ  Volume B – COI แผนงาน Shake Party แจก Sampling ทาแบบสอบถามคนรู ้จัก  Volume A – COI ก่อนและถึงสอนให ้ลง โฆษณา เข ้าโครงการฝึ กงาน 12
 13. 13. ิ โครงการฝึ กงานต ้องมีประสทธิภาพมากDupli พอทีจะทาให ้เป็ น WT ภายใน 2 เดือนและเป็ น ่cation GET TEAM ภายใน 7 เดือน วงล ้อถึงจะ สมบูรณ์  ต ้องสอนงานให ้อยูในวงล ้อความสาเร็จ ไม่ ่ ทานอกเหนือจากนี้ ไม่เชนนันจะทาซ้าไม่ได ้ ่ ้ 13
 14. 14. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 14
 15. 15. DMO ของ 60MMThailand 60MM Business Pack สร ้างทีมงานและองค์กร 60MM Sample Pack สร ้างลูกค ้า 15
 16. 16. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 16
 17. 17. Premium HOM 17
 18. 18. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 18
 19. 19. ความสาคัญของงาน STS • เป็ นงานทีพัฒนามุมมองของคนใหม่ ่ • เป็ นงานทีพัฒนาทักษะของคนเก่า ่ • เป็ นทีแบ่งปั นเรืองราวความสาเร็จ ่ ่ ี ่ ื ่ • เมือเราคิดว่าเป็ นอาชพ นีคอสวนหนึงทีเรา ่ ่ ่ ต ้องเข ้า“เมือเราท ้อถอย เหน็ ดเหนือย เราต ้องการงานอบรม ่ ่แต่เมือเราประสบความสาเร็จแล ้ว งานอบรมต ้องการเรา ” ่ เบญจมาศ ศรีตมแก ้ว ู 19
 20. 20. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 20
 21. 21. การลงทุนทาธุรกิจ 21
 22. 22. DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Distลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 22
 23. 23. Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับทีมงานของเรา1. การรับสมัครทีมงานใหม่2. ่ ุ การเริมต ้นสูธรกิจ 1 (Enrollment Call I) ่3. ่ ุ การเริมต ้นสูธรกิจ 2 (Enrollment Call II) ่4. จุดเริมต ้นและอุปกรณ์ 1 (Tooling Up I) ่5. จุดเริมต ้นและอุปกรณ์ 2 (Tooling Up II) ่6. การออกแบบและวางแผนโฆษณาแบบไม่ม ี ค่าใชจ่าย ้7. การรับคาปรึกษาโฆษณาแบบไม่มคาใชจ่าย ี ่ ้8. การออกแบบและวางแผนโฆษณาทั่วไป9. การรับคาปรึกษาโฆษณาทั่วไป10. การทาสามสาย 23
 24. 24. Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับทีมงานของเรา - พัฒนาพืนฐาน ้ 24
 25. 25. Duplication – การทาซ้า (สอนงาน)สาหรับตัวเราเอง - งานอบรมเพือพัฒนาความเป็ นผู ้นา ่ 25
 26. 26. แล ้วถ ้าวงล ้อความสาเร็จยังหมุนต่อไป DMO Internet COI Duplication ลูกค้า/ Dist ลงทุนทา Premium ธุรกิจ HOM STS 26
 27. 27. – Focus HBL House 27
 28. 28. ทานเอง 28
 29. 29. ลูกค ้าใหม่ 29
 30. 30. ลูกค ้าสงซ้า ั่ 30
 31. 31. สมัครทีมงาน 31
 32. 32. ทีมงานเปิ ดร ้าน 32
 33. 33. ทีมงานเลือนตาแหน่ง ่ 33
 34. 34. การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 1 (30ว ันแรก) เพาะปลูก ิ่ ่สงทียากทีสดคือ การเริมต้นในว ันแรก ่ ุ ่ ิ่ ่สงทียากกว่า คือการทาให้ได้ทกๆว ัน ุ ่ชวงเวลาแห่งการเรียนรูและแก้ปญหาต่างๆ ้ ัสงทีเราจะได้จากฤดูเพาะปลูกนี้ คือ “ท ักษะ” ไม่ใช่ ิ่ ่เงินคาแนะนา - อย่าหยุด !!! แม้จะย ังไม่ได้เงิน 34
 35. 35. การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 2 (30ว ันทีสอง) เติบโต ่ ็ ่เปนชวงทีเราจะเจออุปสรรคทางจิตใจ ่ความล ังเล ความกล ัว ความก ังวล จะเกิดขึน ้จาไว้วา เมือเราพยายามจะไปข้างหน้ามากขึนเท่าไหร่ ่ ่ ้ ีเราก็ ยงเจอแรงเสยดทานมากขึนเท่านน ิ่ ้ ั้ปลาทุกต ัวจะว่ายทวนนา ้มีแต่ปลาทีตายเท่านนทีจะไหลตามนา ่ ั้ ่ ้คาแนะนา - คุยก ับทีปรึกษา ่ ิ่ ่ เพราะสงทีเราต้องการคือกาล ังใจ 35
 36. 36. การวางแผน 90 ว ัน ่ชวงที่ 3 (30ว ันสุดท้าย) เก็บเกียว ่ ่เปนชวงทีลาทีสด ท้อทีสด เหนือย (ใจ) ทีสด ็ ่ ้ ่ ุ ่ ุ ่ ่ ุ ่เพราะเราทางานมาหน ักในชวงเพาะปลูก และ เติบโตอีกครงนะคร ับ อย่าหยุด !!! ั้เหมือนกระโดดนาลงไปในแม่นาตอนคืนเดือนมืด ้ ้ คาแนะนา - เข้าทุกงานอบรมทีม ี ห้ามขาด ห้ามมีขออ้าง ่ ้ ่ ื่ เพราะเปนชวงทีเราต้องการความเชออย่างมาก ็ ่ 36
 37. 37. ่ ิ ุ ั สงสถิตทกสปดาห์เพือวิเคราะห์ ่ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได ้ที่ เว็บ 60MMThailand เมนู แบบฟอร์มต่างๆ 37
 38. 38. รักษาฐานลูกค ้า ที่ 30 คน ทุกเดือน กลายเปน dist 4 คน ็มีลกค้าใหม่ ู10 คนเพือ่ เลิกทาน 3 คนทดแทนลูกค้าเก่าทีหายไป ่ ่ สม ัครเพือร ับสวนลด 3 คน ่ 38
 39. 39. ขยายฐานทีมงาน ทุกเดือน ขนตอน : รับสมัครทีมงานและสร ้างทีม ั้ ผูใช ้ ้ ค้าขายเล็กน้อย ขายเก่งมากSupervisor ของเราเปนแบบไหน? ็ สร้างทีม 39
 40. 40. ัสมภาษณ์ และขอแสดงความยินดีก ับ New World Team 40
 41. 41. ผู ้นาทางานกันเป็ น TeamWork เราไปด ้วยกัน ทาไมต้อง Active World Team? Active World Team ตาแหน่งผู ้นาระดับสูงเบืองต ้น ้ 41
 42. 42. ่3 สวนสาค ัญของธุรกิจ Herbalife สร้างฐานลูกค้า สม ัครทีมงานใหม่ พ ัฒนาองค์กร 42
 43. 43. ทาไมต้องทาคุณสมบ ัติ 3 อย่างเพือเปน WT ่ ็• ทาคะแนน 2,500 คะแนน 4 เดือนติดต่อก ัน - เพือสร้างฐานลูกค้า ่• ทา 10,000 คะแนนใน 1 เดือน – เพือขยายสาขา ร ับสม ัครทีมงานใหม่ ่ ้• สร้าง 500 RO – เพือการทาซา พ ัฒนาองค์กร Supervisor ่ 43
 44. 44. การวางแผนเพือทาคุณสมบ ัติ Active World Team ่ 44
 45. 45. รางว ัลของ Active World Team• เข็ม Active World Team และโล่ห ์ พิเศษ• เงิน Bonus 500$ (ประมาณ 15,000 บาท) และการยกย่องบนเวที• การอบรมพิเศษสาหร ับระด ับ Active World Team 45
 46. 46. ่ชวย Supervisor ของคุณให้เปน Active World Team ็ เพือทาคุณสมบ ัติ GET TEAM ่ 46
 47. 47. สร้างกลุมผูนา เพือทา ่ ้ ่ คุณสมบ ัติ GET TEAM ทาคุณสมบ ัติ ครงที่ 2 ั้ วางแผนและ ้ ทาซาก ับ ดาเนินการ ทาคุณสมบ ัติ ด้วยต ัวเอง องค์กร เพือ ่ ครงที่ 1 ั้ ทาคุณสมบ ัติสร้างคะแนน วางแผนและ GET TEAM ่ สวนต ัว ดาเนินการก ับอย่างถูกต้อง ทีปรึกษา ่ 47
 48. 48. 2011 Asia Pacific Extravaganza Bangkok 48
 49. 49. คุณไม่สามารถเปลียนทิศทางของลมได ้ ่ ุ ่ ืแต่คณสามารถเปลียนหางเสอเรือของคุณ ให ้ไปยังทิศทางทีคณต ้องการได ้ ่ ุ จิม รอห์น 49

×