Hu2010 macao

422 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hu2010 macao

 1. 1. 2010 Herbalife University Macao Venetien 9-11 September 2010
 2. 2. ชื่อ ประวีรรัชย ศรีตรัย ชื่อเลน อุย คะ ทําธุรกิจ herbalife มา 4 ปกวาๆ แลวคะ การเดินทางไปอบรมที่ประเทศมาเกาในครั้งนี้บอกไดเลยวาสนุกสนานมากๆ คะ ได พักโรงแรมซึ่งหรูมากๆ เลยคะและยังไดทองเที่ยวผจญภัยตื่นเตนมากๆ สําหรับงาน อบรมก็สุดยอดคะ speaker แตละทานแบงปนประสบการณทํางานไดอยางยอด เยี่ยนเลยคะ และไดพบเจอเพื่อนรวมธุรกิจ เชนคนที่ ตาบอด อยูในตําแหนง Get Team ทําใหเกิดแรงบัลดาลใจอยางแรงเลยคะ ที่กลับมาตั้งใจจะเปลียนตําแหนง ่ เปน Get Team ปนี้ใหไดคะ
 3. 3. ความประทับใจ Herbalife University Macau 2010 ladda anuchan กอนอื่นตองขอขอบคุณผูนําทุกทานพีออย+พี่จิ+พี่สม ่ “ยังมีที่นั่งวางสําหรับพวกเรา” ที่ทําใหเราไดเดินทางกันสะดวกสบาย ทุกๆครั้งที่ไปงานอบรมตื่นเตนทุกครั้งเพราะเชือวาในงานอบรมจะมีขอมูลดีๆใหกับพวกเราแนนอน ่ พอเขาไปชวงเวิลทีมอบรมระดับผูนํารูสึกดีมทีมงานเขาไปฟงดวย วันแรกไดรับพลังลนเหลือกับ Dr.เอตัวอารโด แชรแมนคลับ ไดใหแนวทาง  ี การเปนผูนําเนนในเรืองของพื้นฐานธุรกิจ”ใชผลิตภัณธ เขางานอบรม อยาตัดสินใจใครลวงหนา ถาเกิดความทาทายขึนใหกลับไปสูพื้นฐานของ ่ ้ ธุรกิจสวนแชรแมนคนใหมคุณซิมซุงซุก บอกไววา “เมื่อมีใตฝุนขอใหคณหยั่งรากไวอยาลมเลิกธุรกิจ ,ทําตามคนทีสําเร็จ,การประเมินตัวเองเปน ุ ่ เรื่องสําคัญและคุณฮวนมิเกล ตอนแรกคิดวาเขาก็แคผูชายธรรมดาคนนึงแตสัมผัสไดถงพลังอันมหาศาล ไมวาคุณตองการอะไรคุณสามารถมีไดใน ึ เฮฮบาไลฟ,อะไรก็ตามที่เปนสิ่งสําคัญตองใชเวลา และแชรแมนจากไตหวัน คุณเจมเชน สอนเรื่องการทํางานวางแผน 90 วัน เราตองสราง แรงผลักดันขึ้นมาเอง และอีกหลากหลายเรื่องราวคงเลาไมหมดอยากใหทกคนเขาไปสัมผัสดวยตัวเอง แลวเจอกันในตําแหนง GET Team ุ จรา
 4. 4. Herbalife University Macau Appreciation ประทําใจมาก มาก คือ - ทีมงาน 60MM ทุกๆคนเราใหใจซึ่งกันและกัน -Get Team ทุกๆทานที่เหนื่อยในการจัดการ NEW Founders Circle - ผูนําที่มาจากทุกมุมโลกเพื่อมาแบงปนและสราง แรงบันดาลใจเรา รูวาจะสําเร็จในธุรกิจได  แนนอน Jd6h’ -ไดถายรูปกับ Get Team ที่ตาบอดแตใจ มองเห็นความสําเร็จและความสุขในชีวิตกับ HBL - เพื่อนใน HBL ตางประเทศดวยความดีใจทุก คน ฮวน มิเกล สุดยอดๆๆๆ Get Team Blind Korean ‘Friend Malay’s Friend
 5. 5. สวัสดีคะทุกคน ออบเองคะ มาทีมาเกาเปนครั้งที่ 3 เปนการเดินทางไป ่ อบรมตางประเทศเปนครั้งที่ 13 สนุกสนานมากคะ มีทีมงานมาดวยกัน 5 ID ครั้งนี้เรา พักกันในเวเนเซียนเลย สวยงามมากมาย ครอบครัว60MMอบอุนเหมือนเคย ดีใจและมี ความสุขทุกครั้งทีไดรวมเดินทางกับเพื่อนๆ ่ งานอบรม Herbalife University Macao 2010 ครั้งนี้เปนงานอบรม ระดับ WT มีคนเขารวมประมาณ 8,500 คน ตื่นเตนสุดๆเพราะเอเชียของเรามี แชร แมนคลับคนใหมจากเกาหลี อีก2 คน และยังมี Founder คนที่ 5 ของโลกดวยคือ คุณเจมส เชง จากไตหวัน ทําใหเรารูวาเอเชียของเรากําลังเติบโตมากๆเลย ครั้งนี้ ไดเรียนรูกับเหลาผูนํา ที่มาบอกถึงวิธคิด วิธทางานจากประสบการณที่ทาใหพวกเคา ี ี ํ ํ ประสบความสําเร็จ ** ดร.เอดัวอารโด แชรแมนคลับ ** “ทุกสิงทุกอยางเริ่มตนดวยผลลัพธของผลิตภัณฑ” ่ “ความเชื่อมั่นและความศรัทธาคือพื้นฐานของผลลัพธของผลิตภัณฑ ” “ใหเริ่มที่จะสรางอนาคต ในเรื่องราวของคุณ และเรื่องราวนี้จะเปน .......................................................... แรงบันดาลใจในอนาคตใหกับคนอื่นได” “เปนคนที่ดีกวาเพื่อดึงดูดผูคนเขามา” ** คุณ ฮวน มิเกล เมนโดซา เพรสซิเดนท ทีม 40K ** เปนคนทีมีพลังและความราเริงมากๆๆ ประโยคทีประทับใจ ่ ่ “ ทุกสิ่งทุกอยางคุณสามารถเรียนรูได ” “ การตัดสินใจคือสิงที่สาคัญ ” ่ ํ ** คุณ ราวี เพรสซิเดนททมจากประเทศอินเดีย ** ี “ใหทํารายไดเพิ่มขึ้นเปน2เทาทุกๆเดือน” “ใหใชเวลาทํางาน 95% สวนอีก 5%เอาไวคดก็พอ”ิ ขอบคุณงานอบรมครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณที่ปรึกษาทุกลําดับ ชั้น ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนใน 60MM ครั้งนี้ตัวออบเองตัดสินใจแลววา ตองเปลี่ยน ตําแหนง เปน GET Team ในเดือนมกราคมป 2011 ออบเชื่อมั่นวาพวกเราจะ เติบโตไปดวยกันทัง 60MM Thailand เพื่อคนที่เรารักและคนที่รักเรา พวกเรามารวม ้ กัน จัดหนัก ทังเรื่องของการใชผลิตภัณฑและการทํางาน สูสู เราจะไปดวยกัน ^_^ ้
 6. 6. ชื่ อ จิรปรียา ปูคะอยู อ .หาดใหญ จ สงขลา ความประทั บงานHerbalife University 2010 การเดินทาง 4 วัน ไ มไ ดเ ข าห อ งอบรมแตก็รูสึกถึง พลั ง อั นยิ่ง ใหญ ทุ กๆคําพู ดทุ กเรื่อ งราว ที่ แ ชรแ มนคลั บไ ดส อน กับคําพู ดที่ วา "อย า ให อะไรมาเปนข อแก ตั วของคุ ณ เพื่ อไมทํ า งาน ต องมีระเบีย บวินัย ในการทํ า งาน มี เปาหมาย ต องมีค วามเชื่ อและพยายามทํ า " ดีใ จมากถาไ มไ ดมางานนี้คงรูสึ กเสียใจเหมือ นพลาดโ อกาสดีๆกับคําพู ดที่ วา "อย า ขาดการฝ ก อบรม ปญ หาเปนเรื่องปกติ ถ า คุ ณ ทํ า อย า งไมปกติ คุ ณ ก็ จะมีรายได ไ มปกติ " ประทั บใจกับที มงาน60MMทุ กคน รูสึกไ ดกับมิตรภาพที่ ดีอ บอุนเหมือ นพี่ นอ งตัวเอง ขอบคุณที่ มอบแตสิ่ง ที่ ดี ขอบคุณที่ ปรึกษา ขอบคุณที มงาน60MM รักทุ กคนคะ งานอบรมครั้ง ต อไปก็ จะไปอย างแนนอน ถึ ง แมค นที่ บานจะหาม  สนุกมากๆเกือ บเสี ยรอยหกสิบเหรียญแนะ...
 7. 7. ไดแงคิดตาง ๆ มากมาย และเหมือนเปนแรงพลังที่จะทําใหเรามุงมั่นที่จะทําธุรกิจนี้ตอไป และจะตองดีมากขึ้น ถาเรากําจัดสิ่งตาง ๆ ออกไปจากความคิดของเรา และประทับใจใน องคกรของเราที่เปนเหมือนครอบครัวเดียวกัน อบอุน คุยกันไดทุกคน รวมทั้งองคกรของ เราหลาย ๆ ทานที่ออกไปแสดงความกลาหาญ ความสามัคคี ออกไปเตนที่ Venetian มีคนตางชาติมาดูมากมาย รวมทั้งนักรองก็พยายามที่จะเตนตามพวกเราไปดวย นีแหละ ่ ประเทศไทย และที่นนอาหารจานใหญมาก ๆ คะและก็เปนรานอาหารที่มีชื่อเสียงมาก ั้ คนรอเยอะเลย และอีกอยางคือไดใชสถิตติตัวเลขในการคํานวณเยอะมากเพลินไปนิดนึง คํานวณไปถึงตี 4 เลยคะ (สูง –ต่ํา) เกือบเสีย 100 เหรียญเหมือนกันอิอิอิ ..........
 8. 8. ความประทับHerbalife University มาเกา2010 วันแรก* ตื่นเตนที่ไดเห็นทีมงานของเรา &60MMทุกคนที่ฝาฟนจนมาถึงวันเดินทางได รอบ TAB Team เปนขอมูลเทพมากๆ /ไดพักที่รร.เวเนเชียน ขอบคุณประวัติศาสตรชีวิต ่ วันสอง* อึ้ง / Chairman ขึ้นเปลี่ยนตําแหนงมากมาย ไดแรงบันดาลใจที่ผมบรรยายไมไดจิงๆ วันสาม* ทึ่ง / คนสอนแตละคนรายได ลานบาทขึ้นทุกคน คุณมิเกล & ดร.เอลกาโด แสดงใหเราเห็นวา เขาปรับตัวเพื่อรับการปลี่ยนแปลงในชีวิตไดอยางไร จนมีวันนี้ได ? ถามีคนเคยทําได เราก็ทําได / ขอบคุณ เจม เชง Founder circle ใหม คุณทําให เรารูวา HBL คือโอกาสที่ไมธรรมดาของคนธรรมดา วันสี่ * เที่ยว / ทํางานหนัก เราก็เที่ยวหนัก มันสมาก ทัวรมาเกากับทีมงาน สนุกดี ขอบคุณประสบการณชีวิต ขอบคุณ 60MM ถาไมมีทุกคนคงไมสนุกแบบนี้ ขอบคุณ Herbalife *** Think Big * Be pround * Make it happen * You’re the Best *** ทุกอยางเริ่มตน การสรางโมเมนตัม คุณตองมีเปาหมาย !! จากตัวคุณ ถาหาเปาหมายไมเจอ คุณตอง Use * ระวี ‘ คุณไมมีทางรูวาใครในงาน “ถาคุณคิดวาคุณรูทุก ผลิตภัณฑ *ระวี “แมฤดูหนาวของคุณจะหนาวเหน็บอบรมจะเปลี่ยนชีวตคุณไป ิ อยางแลว คุณจะ แคไหน ขอใหคุณ ฝน ตอไป '‘ ตลอดกาล* จงรักษา เดือดรอน ‘ มิเกล GET “President คือ Dr.เอลกาโด 1 Jan ’54 งานอบรม ’ Dr.เอลกาโด “คุณคือ อนาคต WT ที่อดทน GO !!! “ผมตองการพิทักษค.ฝน ของครอบครัวคุณ ไมยอมแพ'‘ “บางคนเจ็บปวยทางทัศนคติ มิเกล ทําใหออกจากธุรกิจไป ของผมไว & พิทักษค.ฝน เพราะเขาไมรูจัก มองภาพรรวม ” ของทีมงานผมเชนกัน'‘ “ชีวิตนั้น “ทุกอยางใน HBL Dr.เอลกาโด ดอง เปลียน ได !!! '' ่ เริ่มตนจาก USE การอบรม คือทางที่ดี ผลิตภัณฑ '' “Retail กับ Recruit ที่สุดสําหรับการทําซ้า ํ คือสิ่งเดียวกัน '
 9. 9. Herbalife University 2010 in Macau on sep 10-13 ขอขอบคุณพระเจาที่ทําใหมีวันดีๆแบบนี้ ขอบคุณแมที่เขาใจใหเนาดไปพบประสบการณดีๆ ที่สําคัญที่ปรึกษาพี่ออยพี่จิ และเพื่อนๆ ทุกคน การเดินทางครั้งนี้เตื่นเตนกวาครั้งแรกมากมายเลย เพราะตองเดินทางตามเพื่อนไปตอนเย็นคนเดียวเนื่องจากติดภาระกิจทางศาสนา ที่พักหรูหราไฮโซ อยากพาครอบครัวไดสัมผัสแบบนี้สักครั้ง ไดพบกับผูนําตางประเทศตัวเปนๆ ครังนี้ไดนั่งฟงขางนอก แตครั้งหนา ้ ตองไดเขาไปฟงในหองแนนอน มีประโยคหนึ่งที่บอกวาคนเราใชเวลาในการคิดมากกวาการทํา ใชเวลาคิด 95% และลงมือทําแค 5% แตถาเรากลับกันคือใหลงมือทํา 95% และใชเวลาคิดเพียงแค 5% ทําใหเราทบทวนตัวเองไดเลยวาที่วันๆเราวาเราทําอะไร มากมายนั้นจริงแลวเราคิดหรือลงมือทํามากกวากัน
 10. 10. ครังนีเยือน Macau เปนครังที่ 2 แลว ้ ้ ้ ครังนี้ประทับใจหลายอยาง ไดพบกับ President, Chairman, Founder Circle อยางใกลชิด ท ้ ําให ภาพความฝนยิงชัดเจนขึ้น ส บเรืองวิธการ Speaker ทุกคน สอนเราใหท ่ ําหรั ่ ี ําแบบพืนฐาน Use Wear ้ Talk “แตสงที่ท เขาเติบโตไดเร็ว คือความแตกตางทางดานความคิดและการลงมือท ิ่ ําให ํา” ความประทับใจ+ความรูสกลวนๆ  ึ 1. มีความเชื่อมั่นในบริษัท วิธการที ํางาน ผลิตภัณฑมากขึน ้ 2. ซึมซับ ความชื่นชมยินดีกบคนทีเลือนตาแหนง ั ่ ่ ํ 3. ชอบความสนุกและตื่นเตน ทีคณฮวน มิเกล เมนโดซา เขาสือออกมา ุ่ ่ 4. ไดรบแรงบันดาลใจจาก ดร.เอดัวอารโด ซูเอลา ที่เขาลงจุด ต่ ด ั ําสุ ถึงขนาดตองขายบาน แตปจจุบนเขามีบานใหมทสวยงามอยูกับลูกๆ ั  ี่ 
 11. 11. ความประทับใจงาน Herbalife University 2010 เปนครั้งที่ 3 ของเราที่ไดเดินทางไปประเทศที่สวยงาม ที่ชื่อ วามาเกา งานอบรมระดับ WT ขึ้นไป ครั้งนี้เปนประวัติศาสตร ของเฮอรบาไลฟเอเชีย เพราะมีคนรวมงานมากถึง 8,500 คน แทบลนหองประชุมที่เวเนเชียน เราไดแรงบันดาลใจเปนอยาง ่ มาก จากการเติบโตของเกาหลี ไตหวัน และอินเดีย เห็นถึง อนาคตของประเทศไทยวากําลังจะถึงเวลาที่จะเติบโตแบบ หยุดไมอยู ขอบคุณ ดร.เอดัวอารโด ซูเอลา และ คุณฮวน มิเกล เมนโดซา และ speaker ทุกทาน รวมถึง ทีมงาน 60MM ทุกคน ที่มีทัศนคติที่ดี มีความสามัคคี ชวยเหลือกันและกันตลอดการเดินทาง เราทุกคนจะไปถึง President ดวยกัน!! THINK BIG BE PROUD
 12. 12. เปนงานอบรมที่ยอดเยี่ยมมากคะ ทีม ที่ชอบที่สุดคือ Dr.Eduardo มีเพลง งาน ได ประจําตัวที่ชอบมากคือ September ซะดวย แถม Party เรื่องราวก็นาประทับใจมาก เขาพบฤดูกาลที่ยากลําบากในธุรกิจ VIP เหมือนที่จิม รอหนบอกไว และผานไป 13 ป ปจจุบันเปนดวย แชรแมนที่มเี พชรใตลาง 13 เม็ดแลว (First l. 6 เม็ด) และมีแชรแมนใหมจากเกาหลีถึง 2 ID. มี Founder Circle มี จากไตหวันอีก 1 ID.ตื่นเตนในความเติบโตไมหยุดยั้งของHBL ลูก คา ประเทศไทยยังแคเริ่มตนเทานั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุดของผู ไป ที่ประสบความสําเร็จคือ การใชผลิตภัณฑใหเกิดผลลัพธ ดวย คําที่โดนใจคือ “Think Big Be Prond” ที่พักสวย เพื่อน ๆนารักอบอุย เที่ยวสนุก ขอบคุณที่ปรึกษาพี่ออยพี่จิที่มอบโอกาสดีๆให ขอบคุณคุณพอแม+ลูก+สามี ที่เปนทุกสิ่งทุกอยาง รักเพื่อนในHBLทุกคนคะ
 13. 13. ความประทับใจงาน 2010 HerbalifeUniversity Macao จิรวัฒน ปุณณดา วงศวิวัฒนไชย ขอบคุณกับทุกๆอยางที่เกิดขึ้น ไดเห็นการเติบโตที่รวดเร็วมากๆ ตื่นเตนมากFounderคนใหมเจมสเชน Chairmanใหมจากเกาหลีคนที4&5 ่ ไดรบคําแนะนําจาก ั คุณกวนมิเกลเมนโดซา “เวลามางานฝกอบรม คุณตองตัดสินใจทุกครั้ง วาคุณตองการเปลียนแปลงอะไร” ่ คนพบการสรางความเชือ ่ เพื่อกระตุนการทํางาน กุญแจความสําเร็จจากเรืองราวของPresident Teamหลายๆทาน ่ มีครอบครัว60MMThailand41คน เดินทางอยางขําขําสนุกสนานมากกับแอรเอเซีย พวกเราชวยแบงกันทํางานและดูแลกันเยียมเลย ชอบที่พักสุดหรูที่เวเนเชียน นอนสบาย ถายรูปสวย ่ ่ อาหารเชาทีสุดเลิศ ที่Fogo Samba ผลิตภัณฑเจงๆมาฝากลูกคา เดินเทียวที่เซนาโด บะหมี่รานดัง ่ ่ ไอติมชอคโกแลตใสพริกอยากไปอีกประทับใจจริงๆ เจอกันที่ตําแหนงตอไปในงานครั้งหนาแนนอน

×