Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Supervisor TrainingMillionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Millionaire Training
Supervisor Training
Supervisor Training
Supervisor Training
ดอกบัวขยายเป็น 2 เท่าทุกวัน 30 วัน
ขยายเต็มครึ่งสระ
วันที่ 31 ขยายเป็น 1 สระ
วันที่ 32 ขยายเป็น 2 สระ
...
Supervisor Training
• คุณไม่จาเป็นต ้อง Unique ใน Herbalife ถ ้าคุณ Unique คุณจะโดด
เดี่ยว
• ต ้องเป็นคนธรรมดาถึงจะ Duplic...
Supervisor Training
• การเป็นที่ปรึกษาที่ดีคือคนที่เป็นตัวอย่างที่ดี
1. ใช ้ผลิตภัณฑ์ต่อหน้าทีมงาน
2. เป็นตัวอย่างที่ดีเรื...
Supervisor Training
• อย่าเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นง่อย
• อย่าห่าทีมงานโดยการประคับประคองมากเกินไป
• การแก ้แค ้นที่หอมหวนที่สุด...
Supervisor Training
• ถ ้าคิดจะประสบความสาเร็จโดยไม่ต ้องจ่ายอะไรเลยนั่นคือ
ความคิดที่ผิด
• คนที่จัดลาดับความสาคัญได ้ดีคื...
Supervisor Training
• 50% ของความสาเร็จใน Herbalife คือ Attitude และอีก 50% ก็
คือ Attitude อีก
• Attitude คือ การตอบสนองต...
Supervisor Training
• ไม่มีอะไรแพง คาว่าแพงถูกคิดโดยคนจน
• Everything cost what’s worth.
• หมวกกันน็อคราคา 500 บาทแล ้วราค...
Supervisor Training
1. Farmer Attitude
• ใช ้เวลานานแค่ไหน ที่มะม่วงจะออกผล 5 ปี ผลรอบแรกยังกิน
ไม่ได ้ต ้องปล่อยให ้มันร่...
Supervisor Training
1. Farmer Attitude (ต่อ)
• เราแตกต่างจากสัตว์เพราะเรามีจินตนาการ
• เราต ้องคิดแบบเกษตรกร -> longterm b...
Supervisor Training
2. Soldier Attitude
• เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให ้ทหารบุกทางขวา แต่พลทหารบุกไป
ทางซ ้าย พลทหารคนนั้นจะถ...
Supervisor Training
3. Athletic Attitude
• นักกีฬาทุกคนรู้ดีว่าต ้องฝึกอย่างหนักถึงจะได ้ไปโอลิมปิก บางคน
ฝึกมา 15 ปีแต่ก็...
Supervisor Training
3. Athletic Attitude (ต่อ)
• ชีวิตก็เหมือนกัน อย่ามองแต่ทางที่มันง่าย เพราะมันจะไม่เติบโต
• แรงเสียดทา...
Supervisor Training
Never Complain อย่าบ่น
• การบ่นจะไม่ดึงดูดสิ่งที่ถูกต ้องเข ้ามา
• ไม่มีใครชอบคนบ่น
• พัฒนาตนเองให ้ดึ...
Supervisor Training
Never Complain อย่าบ่น (ต่อ)
• เสียงที่ไม่สร ้างสรรค์
• คนชอบนินทาเพราะมีคนฟัง
• คนนินทา แพร่ลามเหมือน...
Supervisor Training
Be Teachable, Be Opened Book
• เปิดใจเรียนรู้ได ้ทุกอย่างจะเกิดได ้เร็วขึ้น
• อ่านหนังสือเสมอ
• ปรับปร...
Supervisor Training
Be Teachable, Be Opened Book
• คนสาเร็จใน Herbalife มักจะไม่ได ้ถูก recruit เอง Mavi Prest
ของเขาถูกสม...
Supervisor Training
Be Smart not Right
• จงฉลาด ไม่จาเป็นต ้องถูก มีคนขับรถปาดหน้าคุณ คุณถูก เขาผิด
คุณเลยไปปาดหน้าคืน ไม่...
Supervisor Training
Momentum
• Group Momentum ไม่เกี่ยวกับเรื่องของขนาด แค่มี 4-5 คน ใน
กลุ่มที่สร ้าง Momentum ก็ใช ้ได ้...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• จินตนาการถึง Run Way เครื่องบิน ความพยายามสูงสุดเกิดขึ้น
ตอนอยู่บนพื้นดินที่กาลังทะยา...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• เมื่อครบ 90 วันแล ้วถึงจะเกิดผลลัพธ์
• ข ้อผิดพลาดของผู้จาหน่ายคือ หยุดทางานเมื่อผ่าน...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• เข ้าใจจังหวะเวลาของธุรกิจนี้ มันดีมากๆถ ้าคุณรู้จักเป็นนายของ
ตัวเอง แต่มันจะแย่มากๆ...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• ถ ้าผู้จาหน่ายทางานหนักใน 9 เดือนแต่ 3 เดือนสุดท ้ายไม่ทาอะไร
เลย ปีหน้าเขาต ้องเริ่ม...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• กล ้ามเนื้อต ้องแข็งแรงพอที่จะหุ้มกระดูกของคุณ
• ถ ้าเราเริ่มต ้นแต่ละวันด ้วยแป้งหรื...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• ความแตกต่างของคนรวยและคนจนคือ rich people save money
and spend left, poor people spen...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• ความไม่อดทนจะมีตลอดเพราะมีสิ่งยั่วยวนเสมอ วินัยจึงต ้องเข ้ามา
• ทุกอย่างในชิวิตมี 2 ...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• พยายาม share momentum จาก nutrition club เหมือนทั่วโลก
club ไม่ได ้เป็น dmo เดียวที่ป...
Supervisor Training
Momentum (ต่อ)
• อะไรก็ตามที่มีผลต่อรายได ้ของคุณหรือผมถึงจะมาคุยกันถ ้าไม่ใช่
ไม่ต ้องคุย
• ถ ้า Lead...
Supervisor Training
Group Momentum
• เมื่อมี group momentum ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น การเลื่อนตาแหน่ง
bonus ต่างๆ ทุกคนต ้องการ s...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
1. เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
• ถ ้าทาแบบง่ายๆ ก็ได ้จะได ้แบบน้อยๆ ต ้องมี ...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• ทักษะที่หายไป สามารถชดเชยได ้ด ้วยจานวน ทักษะเกิดจาก
การฝึกฝน ช่วงไตร...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะแบ่งคนเป็น 4 กลุ่ม ยิ่งถ ้าเรา
รับสมัครคนมากเ...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• 20% ของเวลา สร ้างฐานลูกค ้า 80% สร ้างฐานธุรกิจ
• 90 วันนับจากนี้ เพ...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
2. Focus จานวนคนใน STS
• ทางานจาก STS ชน STS จบแล ้ว Post ต่อ แล ้ว pro...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• First line Sup จะสร ้าง RO ให ้คุณในอนาคต คุณไม่
สามารถ control ชั้น ...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• John Tartol สอนว่าให ้ดูแลลงไป 6 ชั้นลึก เพราะไม่ใช่ทุก
คนจะอยู่ จุดป...
Supervisor Training
วิธีการสร้าง Personal Momentum
• มีพันธะสัญญาต่อตัวเลขของคุณ
• Success Killer คือ การผัดวันประกันพรุ่ง...
Supervisor Training
Guiding Imagination
• ฝึกฝนให ้มีเป้าหมาย จินตนาการแบบชี้นา
• คิดถึงสิ่งที่อยากจะมีและอยากจะเป็นเจ ้าข...
Supervisor Training
Money Management
• Be smart of money management
• คุณสามารถล ้มละลายได ้ใน herbalife 3 ปีแรกใน hbl เขา...
Supervisor Training
1. Product is Super Star
• Product คือศูนย์กลางของธุรกิจนี้ ปราศจาก Product บริษัทจะไม่
เป็นแบบนี้ หน้...
Supervisor Training
2. Herbalife คือธุรกิจของการ Replacement, Retention และ
Duplication
• Retention อาจช่วยได ้มากถ ้าเพิ่...
Supervisor Training
5. เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเห็นที่แย่ อย่าถือเป็ นเรื่องส่วนตัว
• มีคนว่า product แต่ product ไม่เห็...
Supervisor Training
6. Urgent Sense, Sense of Emergency
• เริ่มทางานทันทีโทรหาทีมงาน เริ่ม personal momentum ไม่ใช่
เดือนห...
Supervisor Training
8. เวลา confuse กับธุรกิจให้กลับไปที่พื้นฐาน
• Coach NBA มักจะบอกให ้ผู้เล่น เล่นพื้นฐานเสมอ
9. Taking...
Supervisor Training
10. จงเป็ นคนที่แก้ปัญหา อย่าเป็ นส่วนหนึ่งของปัญหา
• เวลามีทีมงานที่ไม่มา แปลว่าเขาอยู่ในช่วงตกต่า เร...
Supervisor Training
13. ต้องมีเป้ าหมายชัดเจน ใช้ pay plan ของ herbalife เป็ น
เป้ าหมายของคุณ
• 10,000 คะแนนส่วนตัวได ้หล...
Supervisor Training
14. อย่าไขว้เขว อย่าให้อะไรมารบกวน
• Tunnel Attitude
• Do or die attitude
• ไม่มีใครเข ้ายิมแป๊ บเดียว...
Supervisor Training
16. Never ever give up!
• วันนี้คุณอาจจะกระเสือกกระสนกับอะไรซักอย่าง แต่เชื่อเถอะ เวลา
คุณได ้รับเข็ม ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

David solomon lecture

459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

David solomon lecture

 1. 1. Millionaire Training
 2. 2. Millionaire Training
 3. 3. Millionaire Training
 4. 4. Millionaire Training
 5. 5. Millionaire Training
 6. 6. Millionaire Training
 7. 7. Millionaire Training
 8. 8. Millionaire Training
 9. 9. Millionaire Training
 10. 10. Millionaire Training
 11. 11. Millionaire Training
 12. 12. Millionaire Training
 13. 13. Millionaire Training
 14. 14. Millionaire Training
 15. 15. Millionaire Training
 16. 16. Millionaire Training
 17. 17. Supervisor TrainingMillionaire Training
 18. 18. Millionaire Training
 19. 19. Millionaire Training
 20. 20. Millionaire Training
 21. 21. Millionaire Training
 22. 22. Supervisor Training
 23. 23. Supervisor Training
 24. 24. Supervisor Training ดอกบัวขยายเป็น 2 เท่าทุกวัน 30 วัน ขยายเต็มครึ่งสระ วันที่ 31 ขยายเป็น 1 สระ วันที่ 32 ขยายเป็น 2 สระ วันที่ 32 ขยายเป็น 4 สระ ช่วงแรกมันจะดูช ้ามาก แต่ช่วงหลังมัน จะเร็ว 30 วัน วันที่ 31
 25. 25. Supervisor Training • คุณไม่จาเป็นต ้อง Unique ใน Herbalife ถ ้าคุณ Unique คุณจะโดด เดี่ยว • ต ้องเป็นคนธรรมดาถึงจะ Duplicate ได ้ • แชร์เรื่องราวให ้ธรรมดามากๆ อย่าให ้โดดเด่นมาก คนจะคิดว่าทา ไม่ได ้ • อย่า join herbalife เพื่อเป็น Star แต่จง join herbalife เพื่อหา Star
 26. 26. Supervisor Training • การเป็นที่ปรึกษาที่ดีคือคนที่เป็นตัวอย่างที่ดี 1. ใช ้ผลิตภัณฑ์ต่อหน้าทีมงาน 2. เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องพฤติกรรม Success attract success, Fake it don’t line. แต่งตัวเหมือนคนสาเร็จ 3. เป็นคน Active กระตือรือร ้น ตื่นเต ้นตลอดเวลา • ทุกๆนาทีคุณสอนอะไรเขาบางอย่าง • Serious Dist เรียนรู้ง่ายมาก • Show ทีมงานว่าการทางานที่ถูกต ้องทาอย่างไร • Sponsoring ที่ดีไม่ใช่การสอนงาน • “ทีมงานของคุณต ้องการเพียงข ้อมูลและแรงบันดาลใจที่เหลือ ก็แล ้วแต่พวกเขา” เปรโดร คาร์โดโซ
 27. 27. Supervisor Training • อย่าเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นง่อย • อย่าห่าทีมงานโดยการประคับประคองมากเกินไป • การแก ้แค ้นที่หอมหวนที่สุดคือการประสบความสาเร็จ • งานของเราคือ พาเข ้าอบรม ให ้แรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ ดี • เขารับสมัครเดือนละ 4-7 คนง่ายมากที่จะทาตาม • ทาในสิ่งที่ต ้องทา แล ้ว Serious Dist จะมองเห็นและทาตามเอง 4. การจัดลาดับความสาคัญ Priority • The good is the enemy of the great, the great is the enemy of the best. • บางสิ่งที่เราคิดว่าดี อาจจะขัดขวางไม่ให ้คุณทาสิ่งที่ยอดเยี่ยม ได ้.. อมาร์ธัต โคห์น
 28. 28. Supervisor Training • ถ ้าคิดจะประสบความสาเร็จโดยไม่ต ้องจ่ายอะไรเลยนั่นคือ ความคิดที่ผิด • คนที่จัดลาดับความสาคัญได ้ดีคือคนที่มีเป้าหมายชัดเจน • จงพยายาม copy คนที่สาเร็จใน herbalife • ประเภทคนที่สาเร็จใน Herbalife 1. Smart People ฉลาด เข ้าใจ แยกแยะ และสู้เพื่อมัน 2. ไม่ฉลาดเลย แต่ทาตามคนสาเร็จ monkey see monkey do ระวังอย่าเลียนแบบลิงผิดตัว!! • คนที่ไม่สาเร็จใน Herbalife คือคนที่มักจะเป็นโรค IKE (I Know Everything) น้าเต็มแก ้ว เวลาเป็นโรคนี้มักจะอยู่ได ้ไม่ นาน ควรให ้เขาหาคนมาเพิ่มอีก 2-3 คนก่อนเขาไป
 29. 29. Supervisor Training • 50% ของความสาเร็จใน Herbalife คือ Attitude และอีก 50% ก็ คือ Attitude อีก • Attitude คือ การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต • สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน แต่วิธีตอบสนองนั้น แตกต่างกัน • บางคนขายเก่ง แต่ก็ออกจากธุรกิจ Good Skill Bad Attitude • ทาดีมาตลอด ทาผิดครั้งเดียวคนจาไปตลอด • Income rarely exceed personal development รายได ้จะไม่สูง กว่าการพัฒนาตนเอง • การอบรมระดับสูงไม่ได ้สอนเรื่องการขายปลีก การอบรมของ herbalife ส่วนใหญ่คือการพัฒนาตนเอง
 30. 30. Supervisor Training • ไม่มีอะไรแพง คาว่าแพงถูกคิดโดยคนจน • Everything cost what’s worth. • หมวกกันน็อคราคา 500 บาทแล ้วราคาที่ไม่ซื้อมันหล่ะเท่าไหร่?? • ทัศนคติคือความเข ้าใจ
 31. 31. Supervisor Training 1. Farmer Attitude • ใช ้เวลานานแค่ไหน ที่มะม่วงจะออกผล 5 ปี ผลรอบแรกยังกิน ไม่ได ้ต ้องปล่อยให ้มันร่วงไปก่อน แล ้วรออีก 3 ปีถึงจะเก็บมาทาน ได ้ • ทุกอย่างที่เติบโตขึ้นข ้างบน มันจะเติบโตลงข ้างล่างก่อน • ทุกๆการฝึกอบรมจะสร ้างรากลึกและขยายใหญ่ • เวลาสร ้างตึก ช่วงแรกสร ้างรากฐานคนทั่วไปเห็นแค่หลุม แต่ สถาปนิกจะเห็นตึก • เวลาที่เราเริ่มธุรกิจครอบครัวเราจะเห็นอะไร ติดลบ 4000$ ค่าใช ้จ่ายต่างๆ etc. แล ้วเราจะเห็นอะไร รากฐานธุรกิจ, การ ทางาน, ขั้นต่างๆจะเริ่มทีละขั้น
 32. 32. Supervisor Training 1. Farmer Attitude (ต่อ) • เราแตกต่างจากสัตว์เพราะเรามีจินตนาการ • เราต ้องคิดแบบเกษตรกร -> longterm business • Supervisor คนแรกของเขาเป็นคนขี้อายมากๆตอนแรกไม่คิดว่า เขาจะแกร่งขนาดนี้ในอนาคต ครอบครัวเคยบอกให ้เลิกทา ตลอดเวลา แต่ปัจจุบันเป็น president’s team มีบ ้าน 2 หลังมีรถ 2 คัน • สิ่งเดียวที่ทาได ้คือจินตนาการให ้ชีวิตดีขึ้น • จินตนาการถึงเพลงและวันที่เราขึ้นรับเข็ม ตลอดเวลา • ต ้องอดทน อย่ามีเงื่อนไขเรื่องเวลา คุณจะไม่รู้หรอกว่า Dist คน ต่อไปของคุณจะเป็นใคร
 33. 33. Supervisor Training 2. Soldier Attitude • เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให ้ทหารบุกทางขวา แต่พลทหารบุกไป ทางซ ้าย พลทหารคนนั้นจะถูกยิงทิ้ง เสียพลทหารคนเดียวดีกว่า เสียทั้งกองพัน • Your thinking give your last month income. • สิ่งที่คุณคิดสร ้างชีวิตคุณตลอดมาจนถึงวันนี้ • ผมมอบกายและใจให ้กับ herbalife ผมเป็นใครที่จะมาเคลือบ แคลงความสาเร็จใน herbalife • ผมไม่เข ้าใจทุกอย่างในช่วงแรก เหมือนกับดนตรี ศิลปะการ ป้องกันตัว ผมทาตามอาจารย์สอน
 34. 34. Supervisor Training 3. Athletic Attitude • นักกีฬาทุกคนรู้ดีว่าต ้องฝึกอย่างหนักถึงจะได ้ไปโอลิมปิก บางคน ฝึกมา 15 ปีแต่ก็ยังไม่ได ้ไป • ตอนเริ่มต ้นคือทักษะที่แย่ที่สุดของเราแล ้ว เราเริ่มจากศูนย์ บาง คนอาจจะเคยทาธุรกิจอื่นมาบ ้าง แต่ถึงแม ้ไม่เคยทาก็ไม่เป็นไร ทุกอย่างใน Herbalife ถูกวางไว ้อย่างเรียบง่าย • ถ ้าอยาก Retail เก่งให ้ present 100 ครั้งเดี๋ยวคุณก็เก่งเอง ..ลี ออง ไวส์ไบน์ • Practice make perfect! Everything in herbalife is about practice. Understand Long term. • หนทางเดียวที่จะเติบโตคือ ต ้องมีแรงเสียดทาน
 35. 35. Supervisor Training 3. Athletic Attitude (ต่อ) • ชีวิตก็เหมือนกัน อย่ามองแต่ทางที่มันง่าย เพราะมันจะไม่เติบโต • แรงเสียดทานทาให ้เราแข็งแกร่ง • ถ ้าสมัครเข ้ามา 6 เดือนทุกอย่างรายรื่นไปหมด เราจะได ้เรียนรู้ อะไรบ ้าง ไม่เลย! • เรื่องง่ายๆให ้คนทั่วไปเขาทากัน ถ ้าต ้องการสาเร็จต ้องทาในสิ่งท ้า ทาย
 36. 36. Supervisor Training Never Complain อย่าบ่น • การบ่นจะไม่ดึงดูดสิ่งที่ถูกต ้องเข ้ามา • ไม่มีใครชอบคนบ่น • พัฒนาตนเองให ้ดึงดูดคนเข ้ามา ไม่ใช่พัฒนาตนเองให ้คนหนี ออกไป • No Problem เสมอแม ้ว่าจะมีปัญหา แต่ก็ต ้องบอกว่า No Problem อยู่ดี • ชีวิตจะสนุกสนานและมีความสุขเสมอถ ้าคุณยอมรับ No Problem Attitude • Ant Attitude ทางานอย่างมด ไม่เคยบ่น ทาตลอดเวลา • คนมีปัญหา กับไม่มีปัญหาต่างกันที่ความชัดเจนของเป้าหมาย
 37. 37. Supervisor Training Never Complain อย่าบ่น (ต่อ) • เสียงที่ไม่สร ้างสรรค์ • คนชอบนินทาเพราะมีคนฟัง • คนนินทา แพร่ลามเหมือนมะเร็ง • ความท ้าทาย ถ ้าใช ้ให ้ถูกทางจะพัฒนาตัวเราอย่างมาก • ถ ้าสิ่งที่คุณพูดไม่เกิดประโยชน์ ไม่พัฒนาชีวิตคนอื่น “อย่าพูด” • Gossiping is momentum killer!!
 38. 38. Supervisor Training Be Teachable, Be Opened Book • เปิดใจเรียนรู้ได ้ทุกอย่างจะเกิดได ้เร็วขึ้น • อ่านหนังสือเสมอ • ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา อย่ารอแต่งานอบรมมันไม่พอ • สิ่งที่คุณต ้องเรียนรู้ในการ Recruit คือ The art of inviting. • Self Improvement คือ สิ่งที่มีผลต่อธุรกิจนี้ • รายได ้เพิ่มจากการพัฒนาตนเอง • เคย Training กับ Michael Cole เขาสอนว่า Leader is Reader, Reader is Leader, Leader has big cheque. เขาเลยอ่าน หนังสือตั้งแต่นั้นมา เล่มแรกคือ Richest man in Babilone เริ่มต ้นอ่านวันละ 1 หน้าก่อนนอน ใช ้เวลา 1 เดือน
 39. 39. Supervisor Training Be Teachable, Be Opened Book • คนสาเร็จใน Herbalife มักจะไม่ได ้ถูก recruit เอง Mavi Prest ของเขาถูกสมัครจากทีมงานเขา มี 17 คน 1 เดือนออกหมด เหลือ mavi คนเดียว • ถ ้ามีทีมงาน 1 คนอย่าออกจากธุรกิจ • เขามีทีมงานลาดับที่ 5 อยู่สวีเดน ลาดับที่ 1-4 เป็นญาติกันออก จากธุรกิจหมด ตอนนี้ลาดับที่ 5 เป็น Mill Team เขาส่ง cheque ให ้ดูทุกเดือน เพื่อ 1. ให ้เขาหัวใจวาย 2. ให ้เขากลับมาทา
 40. 40. Supervisor Training Be Smart not Right • จงฉลาด ไม่จาเป็นต ้องถูก มีคนขับรถปาดหน้าคุณ คุณถูก เขาผิด คุณเลยไปปาดหน้าคืน ไม่ฉลาด • การเถียงกันระหว่าง dist จะไม่มีใครฟังกัน • แม ้คุณจะถูก จงฉลาด คนก ้าวร ้าว เราไม่จาเป็นต ้องก ้าวร ้าวกลับ • เวลามีคนผิดให ้เขาเย็นลงก่อนแล ้วค่อยอธิบาย • คุณไม่สามารถเตะตูดม ้าตายให ้วิ่งได ้
 41. 41. Supervisor Training Momentum • Group Momentum ไม่เกี่ยวกับเรื่องของขนาด แค่มี 4-5 คน ใน กลุ่มที่สร ้าง Momentum ก็ใช ้ได ้แล ้ว • วิธีเดียวที่จะสร ้าง Group Momentum คือการสร ้าง Personal Momentum • Momentum คือสิ่งที่สร ้างขึ้นได ้เองโดยไม่ต ้องรอให ้เกิดเอง แม ้ ในประเทศที่สถานการณ์แย่ แต่ถ ้ามีกลุ่มที่สร ้าง momentum ได ้ ประเทศก็เติบโต • แม ้ประเทศไม่ Work แต่ถ ้าทาพื้นฐานถูกต ้อง ก็สามารถสร ้าง Momentum ได ้
 42. 42. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • จินตนาการถึง Run Way เครื่องบิน ความพยายามสูงสุดเกิดขึ้น ตอนอยู่บนพื้นดินที่กาลังทะยานขึ้น เพราะ momentum ซึ่งรวมถึง ความเร็ว + น้าหนักต่างๆ เหมาะสมกันเหมือนธุรกิจ herbalife กลุ่ม Sup ใหม่ WT ใหม่ยังอยู่บนพื้นดิน • ปัญหาคือไม่สามารถทาๆหยุดๆได ้ต ้องเลือก DMO แล ้วทาทันที • สาเหตุที่ผู้จาหน่ายไม่เลื่อนตาแหน่งเพราะเขาอยู่บนลานบินนาน เกินไป • แรงเหวี่ยง หรือ momentum เกิดจากการวางแผน 90 วัน • ต ้องมีระยะทางที่แน่นอนในการทะยานขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจ
 43. 43. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • เมื่อครบ 90 วันแล ้วถึงจะเกิดผลลัพธ์ • ข ้อผิดพลาดของผู้จาหน่ายคือ หยุดทางานเมื่อผ่านไป 30 วัน อย่า จดจ่อกับผลลัพธ์จงจดจ่อกับแผนงาน • อย่า “ลอง” DMO จงตั้งใจทาจริงจัง commitment 90 วัน • “ลองทาดู” เป็นคาที่น่าราคาญมากที่สุดในการทาบางสิ่งบางอย่าง • ทุกอย่างเราพิสูจน์ว่า work มาแล ้ว 30 ปี สิ่งที่ต ้องทาคือเลือก แล ้วลงมือทาอย่าวัดผลก่อน 90 วัน สิ่งเดียวที่ต ้องตรวจดูคือ จานวนถูกต ้องไหม เราพูดคุยเรื่อง product 10 คนธุรกิจ 10 คน หรือไม่ • มีพันธะสัญญากับแผน 90 วัน
 44. 44. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • เข ้าใจจังหวะเวลาของธุรกิจนี้ มันดีมากๆถ ้าคุณรู้จักเป็นนายของ ตัวเอง แต่มันจะแย่มากๆถ ้าคุณไม่รู้ • ถ ้าคุณทาธุรกิจอย่างจริงจัง ไม่ว่าอะไร จะได ้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า • Herbalife มีเหตุผลในการจัด event ต่างๆ • ช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดคือ 3 เดือนสุดท ้ายของปี มันกาหนดธุรกิจ ของเราในปีข ้างหน้า
 45. 45. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • ถ ้าผู้จาหน่ายทางานหนักใน 9 เดือนแต่ 3 เดือนสุดท ้ายไม่ทาอะไร เลย ปีหน้าเขาต ้องเริ่มต ้นใหม่ • ข่าวดีคือ ถ ้า 9 เดือนแรกไม่ทาอะไรเลย แต่มาทาหนักใน 3 เดือน สุดท ้าย คุณยังมีโอกาสเปลี่ยนตาแหน่ง • ระยะเวลาในการทาธุรกิจไม่สาคัญ ช่วงเวลาที่สาคัญ • ท ้าทายตัวเองให ้ทาให ้ได ้มากกว่าที่ปรึกษา • Pay the price โดยเฉพาะ 3 เดือนสุดท ้าย • You can play now and play the price later or you can pay the price now and play later. • Pay the price of discipline is better for your future.
 46. 46. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • กล ้ามเนื้อต ้องแข็งแรงพอที่จะหุ้มกระดูกของคุณ • ถ ้าเราเริ่มต ้นแต่ละวันด ้วยแป้งหรือน้าตาลจะเป็นสาเหตุหลักของ เบาหวาน กินข ้าว เข ้าไปในกระเพาะก็เหมือนแป้งเปียก นี่อาจจะ เป็นวันสุดท ้ายที่ตับอ่อนทางาน ราคาแห่งความเสียใจมากกว่า ราคาแห่งความมีวินัย • สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก เลือกตามใจปาก ที่มีตุ่มรับรสขนาด 3 นิ้ว กินของอร่อย ลิ้นรับรสแค่เพียง 3 วินาที
 47. 47. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • ความแตกต่างของคนรวยและคนจนคือ rich people save money and spend left, poor people spend money and save what left. ยิ่งหาเงินได ้น้อยต ้องยิ่งเก็บ ถ ้าคุณไม่เก็บเงินวันนี้ คุณต ้อง จ่ายทีหลังเยอะกว่า แสบกว่า เศร ้ากว่า • MOJ คือแบรนด์ของ Herbalife ตื่นขึ้นมาเราต ้องดื่มเชคและออก กาลังกาย • Tips ไม่ว่าคุณออกกาลังกายอะไรก็ตามถ ้าคุณผ่าน 5 นาทีแรกไป ได ้ที่เหลือเป็นเรื่องง่าย 14 ปีใน herbalife ไม่เคยทานอาหารเช ้า โรงแรม ไปทานเชค และ อาหารเม็ด 27 เม็ด
 48. 48. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • ความไม่อดทนจะมีตลอดเพราะมีสิ่งยั่วยวนเสมอ วินัยจึงต ้องเข ้ามา • ทุกอย่างในชิวิตมี 2 ทางเลือกเสมอ มีวินัย หรือ ตามใจตัวเอง • ตอนเราเป็น mill หรือ prest มันยากมากที่จะมีวินัยเพราะชีวิตมัน สบาย แต่ข่าวดีคือถ ้าเราพยายาม กระเสือกกระสน ที่จะมีวินัย พอ ถึงจุดจุดหนึ่ง มันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต • บางคนดูแลรถดีกว่าดูแลร่างกายตัวเอง ค่าผ่าตัดหัวใจแพงมากๆ เราต ้องให ้สิ่งที่ดี่สุดในโลกกับคนที่เรารัก • Promise of the future วิดพื้น 30 นาที ต่อวัน 1 เดือนกล ้ามเนื้อจะ แข็งแรงนี่คือการสัญญาต่ออนาคต
 49. 49. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • พยายาม share momentum จาก nutrition club เหมือนทั่วโลก club ไม่ได ้เป็น dmo เดียวที่ประสบความสาเร็จ แต่ปัจจุบันคนที่มี รายได ้สูงสุดมาจากคลับ • เวลาทาแผน 90 วันต ้องมีวิสัยทัศน์จดจ่อเหมือนอยู่ในอุโมงค์ • Sniper เรียนรู้ที่จะจดจ่อกับเป้าหมายและไม่มีอะไรมารบกวนได ้ผู้ จาหน่ายที่ประสบความสาเร็จไม่ได ้โชคดี แต่เขาเรียนรู้ที่จะไม่ ไขว ้เขวจากสิ่งต่างๆ • Tips ไม่อ่าน ไม่มอง ไม่ฟัง ไม่พูดถึง สิ่งที่ไม่ก่อให ้เกิดประโยชน์ ถ ้าเราไขว ้เขวจากสิ่งต่างๆ ทิศทางจะเปลี่ยน แผน 90 วันจบกัน 3 เดือนสาคัญของปี ไม่เกิดประโยชน์
 50. 50. Supervisor Training Momentum (ต่อ) • อะไรก็ตามที่มีผลต่อรายได ้ของคุณหรือผมถึงจะมาคุยกันถ ้าไม่ใช่ ไม่ต ้องคุย • ถ ้า Leadership Focus ทีมงานจะ focus เหมือนทหาร one unit, one organization, one company • การทางานร่วมกัน มีข ้อได ้เปรียบเรื่องผลลัพธ์ เหมือนฝ่ ามือ นิ้ว เดียวจะอ่อนแอ แต่ถ ้ารวมกันเป็นกาปั้นจะแข็งแกร่งมากๆ • ข่าวดีคือ ไม่จาเป็นต ้องรักกัน แต่จาเป็นต ้องเคารพซึ่งกันและกัน ทางานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต ไม่ต ้องทางานด ้วยกันทุก อย่าง เหตุผลนึงที่อินเดียติดอยู่นานมาก เพราะ prest ทางาน แยกกัน ทุกคนอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองถูก
 51. 51. Supervisor Training Group Momentum • เมื่อมี group momentum ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น การเลื่อนตาแหน่ง bonus ต่างๆ ทุกคนต ้องการ serious momentum • เราไม่สามารถสร ้าง group momentum ได ้โดยตรง ในช่วงที่เกิด group momentum ทุกอย่างจะได ้ผล แม ้ทาผิดก็ยังได ้ผล • หนทางเดียวที่จะสร ้าง group momentum คือ การสร ้าง personal momentum • การไปบอกทีมงานให ้ทาเยอะๆ ก็ไม่เป็นผล ต ้องทาให ้เป็นตัวอย่าง ธุรกิจใคร ธุรกิจมัน
 52. 52. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum 1. เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ • ถ ้าทาแบบง่ายๆ ก็ได ้จะได ้แบบน้อยๆ ต ้องมี serious commitment เป็นส่วนหนึ่งของระบบ • เป็นผู้เล่น รวยกว่าเป็น คนดู • ผู้เล่น ทางานหนักกว่า เหงื่อออกมากกว่า และได ้เงินมากกว่า 2. เลือกเครื่องมือ ที่จะทางาน 90 วัน DMO • Big Tip อย่าคิดวงล ้อในการทาธุรกิจใหม่ อย่าค ้นคว ้าวิธีวิ่งบน run way ถ ้าจะคิดค ้นวิธีใหม่ ให ้ทาตอนเป็น prest 3 ดาวแล ้ว • เรียนรู้และฝึกฝนจากบุคคลที่ได ้รับผลลัพธ์จากการทางาน เคารพที่ปรึกษาทุกคน แต่ให ้เรียนรู้จากคนสาเร็จ
 53. 53. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • ทักษะที่หายไป สามารถชดเชยได ้ด ้วยจานวน ทักษะเกิดจาก การฝึกฝน ช่วงไตรมาสสุดท ้ายสาคัญที่สุด 3. ตัวเลขใดที่ควรจดจ่อ 1 การสมัคร First Line • หลายคนเข ้าใจผิด สมัครทีมงานมาเยอะ และพอทีมงานเริ่ม เติบโต ก็หยุดรับสมัคร first line ของตนเอง • Personal Volume คือ main key ที่จะสร ้างแรงเหวี่ยง ส่วนตัว Promotion บริษัทส่วนใหญ่จึงมาจาก VP ส่วนตัว • สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง VP ส่วนตัว นั่นคือ “จานวนคน” บริษัท ต ้องการให ้คุณ sponsor คนให ้มากขึ้น
 54. 54. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะแบ่งคนเป็น 4 กลุ่ม ยิ่งถ ้าเรา รับสมัครคนมากเท่าไหร่ คุณจะมี SUP 4 กลุ่มมากเท่านั้น แล ้วมันจะมีผลต่อ Group Momentum ของคุณในอนาคต • Michael Cole เป็นเจ ้าของธุรกิจ 18% จากทั่วโลกได ้รับ การเชิญจาก Ben Cole น้องชายถึง 5 ปี • วิธีแก ้ปัญหาในทุกๆปัญหาของ herbalife คือ รับสมัคร ทีมงาน First line คนใหม่เพิ่ม • ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ฉีดเลือดใหม่เข ้ามา เพื่อ 1. สร ้าง ความตื่นเต ้นใหม่ 2. ปลุก downline ที่นอนโคม่าอยู่ 3. สร ้างความตื่นเต ้นส่วนตัว
 55. 55. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • 20% ของเวลา สร ้างฐานลูกค ้า 80% สร ้างฐานธุรกิจ • 90 วันนับจากนี้ เพิ่มตัวเลขลงไป • ข่าวดีของ Sup ใหม่ ถ ้า 90 วันนี้ คุณคุณทาได ้ดีพอ ลานบิน ของคุณจะสั้นกว่า • ที่อินเดีย มีคนที่เป็น prest ใน 9 เดือน คือเขาเข ้ามาในช่วง ที่ถูกต ้อง ทางานหนักในไตรมาสสุดท ้าย เขามี 35 guest ใน ทุกๆ homแจกใบปลิว 3000 ใบ คุยตรง 20 คน 29 สาย งาน Sup ใน 3 เดือนแรก • นี่คือธุรกิจการขาย IBP
 56. 56. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum 2. Focus จานวนคนใน STS • ทางานจาก STS ชน STS จบแล ้ว Post ต่อ แล ้ว promote STS ต่อไป • STS คือ Power of inspiration people • เหตุผลที่คุณอยู่ในห ้องนี้คือมีพลังบางอย่างที่ catch คุณอยู่ • STS จะเป็นงานที่ทาให ้ dist commit ที่จะเปลี่ยนตาแหน่ง • เดวิดมีคนใน STS เฉลี่ยครั้งละ 2-7 คน • การสร ้าง first line เป็นหัวใจสาคัญในการสร ้าง group momentum • หากสมัคร 1-2 คนต่อเดือนจะทาให ้ลานบินยาวมากๆ
 57. 57. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • First line Sup จะสร ้าง RO ให ้คุณในอนาคต คุณไม่ สามารถ control ชั้น 2 และ 3 ได ้คุณทาได ้แต่เพียงสร ้าง ชั้นที่ 1 • การทางานกับ SUP แค่ 2-3 คน จากัดรายได ้ของคุณ • ความสาคัญที่ 1 สร ้าง first lime ความสาคัญที่ 2 สร ้าง deep line • อย่าสมัครหรือ qualify ให ้ first line ให ้ทางานร่วมกัน ให ้ เขาพาคนมา แล ้วสอนเขา promote สอนให ้เขาทาเองเป็น • ถ ้าคุณ learn how to do herbalife คุณจะมีเงิน ถ ้าคุณ teach how to do herbalife คุณจะรวย ถ ้าคุณ teach to teach how to do herbalife คุณจะมั่งคั่งมากๆ
 58. 58. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • John Tartol สอนว่าให ้ดูแลลงไป 6 ชั้นลึก เพราะไม่ใช่ทุก คนจะอยู่ จุดประสงค์คือ 1. เพื่อให ้กลัวการสูญเสีย 2. สร ้าง momentum • เดวิด มีสายงานที่ active 16 สายงาน TAB 6 สายงาน เป็น สายที่เขาสมัครเองแค่ 1 นอกนั้นทีมงานสมัคร แล ้วก็เลิกทา ไป เลยขึ้นมาติดเขา • สายลึก คือ หลักประกันความมั่งคั่ง สิ่งที่เราต ้องให ้เขาทา ก่อนออกไปคือ “มรดก” • อย่าให ้มีเป้าหมายต่าเกินไป ถ ้าตั้งสูงไปแล ้วไปไม่ถึงก็ยัง อยู่สูงกว่าเดิม
 59. 59. Supervisor Training วิธีการสร้าง Personal Momentum • มีพันธะสัญญาต่อตัวเลขของคุณ • Success Killer คือ การผัดวันประกันพรุ่ง วันพรุ่งนี้จะยาก กว่าวันนี้ • เราสามารถตรวจความสาเร็จของคนได ้จากวินัยของคนคน นั้น เราไม่สามารถหาเงิน และ ข ้อแก ้ตัวได ้ในเวลาเดียวกัน • จงฝึกฝนเป็นแบบอย่างที่ดีกับทีมงาน อย่าหยาบคาย ใจเย็น อดทน • Focus Promotion บริษัทสามารถสร ้าง personal momentum ได ้ • ส่วนสาคัญที่สุดใน part นี้คือ วินัยและความสม่าเสมอ
 60. 60. Supervisor Training Guiding Imagination • ฝึกฝนให ้มีเป้าหมาย จินตนาการแบบชี้นา • คิดถึงสิ่งที่อยากจะมีและอยากจะเป็นเจ ้าของ ถ ้าคุณมีเป้าหมาย ส่วนตัวในด ้านวัตถุให ้จินตนาการว่าได ้รับมันแล ้ว • เรียนรู้จาก Grego Gracier ให ้ทา Dream Book • Taste of lifestyle หาสิ่งที่คุณรักที่จะมี คุณจะได ้รู้ว่า คุณต ้องมี เงินเท่าไหร่ถึงจะมีได ้ • Dream Book ช่วยกระตุ้นตัวคุณเองได ้คุณไม่สามารถกระตุ้น คนอื่นได ้ได ้แค่แรงบันดาลใจ • ถ ้าคุณตกต่าลงมานานเกินไป จะขึ้นไม่ได ้แล ้วออกจากธุรกิจไป แต่ dream book สามารถช่วยคุณได ้
 61. 61. Supervisor Training Money Management • Be smart of money management • คุณสามารถล ้มละลายได ้ใน herbalife 3 ปีแรกใน hbl เขาไม่มี เงินเลยทั้งๆที่หาเงินได ้เยอะ • การพัฒนาตนเองยังไม่เพียงพอต่อรายได ้97% ของคนที่ถูก lottery จะสูญเสียเงินทั้งหมดใน 3 ปีแรก บางส่วนมีฐานะทาง การเงินที่แย่กว่าเดิม 3% มีฐานะทางการเงินดีกว่าเดิมมักจะเป็น คนที่รวยอยู่ก่อนแล ้ว • เรียนรู้ที่จะบริหารเงิน และ เวลา ทุกอย่างเรียนรู้ได ้ • อย่าล ้อเล่นกับธุรกิจนี้ เพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ ครอบครัวของคุณ และ generation ของคุณได ้
 62. 62. Supervisor Training 1. Product is Super Star • Product คือศูนย์กลางของธุรกิจนี้ ปราศจาก Product บริษัทจะไม่ เป็นแบบนี้ หน้าที่ของเราคือ retail product และ recruit คนเข ้ามา เพื่อสอนเขา retail product • เราได ้รับการจ่ายเงินจากการ serving people • คนส่วนใหญ่ที่เข ้ามา ไม่เคยขายอะไรมาก่อน ถ ้าเราทาในสิ่งที่ไม่ เคยทา เราจะได ้ในสิ่งที่เราไม่เคยได ้มันเสี่ยงมาก ถ ้าคุณจะไม่รับ ความเสี่ยงใดในชีวิต • รถไฟเหาะกับชิงช ้าสวรรค์ ความตื่นเต ้นต่างกัน หลายคนไม่รับความ เสี่ยง ปล่อยชีวิตให ้อยู่บนชิงช ้าสวรรค์ ไม่เติบโต เราทุกคนกลัวได ้ แต่เราต ้องพัฒนาตนเอง
 63. 63. Supervisor Training 2. Herbalife คือธุรกิจของการ Replacement, Retention และ Duplication • Retention อาจช่วยได ้มากถ ้าเพิ่ม product result ต ้องมีวินัยใน การใช ้แล ้วสอนทีมงาน ทีมงานชอบความห่วงใยมากกว่าการดูหมิ่น • Replacement หาคนใหม่เสมอ บางทีคนที่คุณคาดหวังที่สุด อาจ ทาน้อยที่สุด Create new group all the time • Duplication การทาให ้ธุรกิจเรียบง่าย อย่าใช ้ความสามารถส่วนตัว จะสร ้างได ้แค่ personal momentum ถ ้าสิ่งที่เราทามีคนทาไม่ได ้ก็ อย่าทามันเลย
 64. 64. Supervisor Training 5. เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเห็นที่แย่ อย่าถือเป็ นเรื่องส่วนตัว • มีคนว่า product แต่ product ไม่เห็นแคร์ เราจะแคร์ทาไม • เหตุผลที่คนชอบให ้ความเห็นแย่ๆ 1. มันฟรี ไม่เสียตังค์ 2. ชอบที่ จะเป็นที่รู้จัก รู้ทุกอย่าง IKE 3. เพราะความโง่เขลา • เรามีอานาจที่จะช่วยคน ยังไงก็ได ้เงินอยู่ดี ได ้ฟังคาพูดแย่ๆ แต่ได ้ ตังค์ ก็ไม่ต ้องแคร์ • Product ไม่สามารถเข ้าปากลูกค ้าเองได ้การติดตามผลไม่สนุก หรอก แต่ได ้เงินเยอะ
 65. 65. Supervisor Training 6. Urgent Sense, Sense of Emergency • เริ่มทางานทันทีโทรหาทีมงาน เริ่ม personal momentum ไม่ใช่ เดือนหน้า แต่ต ้องเดือนนี้ เดี๋ยวนี้ • ตัวเลขจาก gerry chitanovich GET 20 Sup 3 ลาดับชั้น Mill 80 Sup ใน 3 ลาดับชั้น prest 200 Sup ใน 3 ลาดับชั้น • Best time is NOW! 7. เราเป็ น Massager not Message • ไม่มีบริษัทเราไม่มีอะไรเลยอย่าลืมตัวโดยเฉพาะเวลาเช็คเราเพิ่ม • 80% training 20% work ไม่ได ้ต ้อง 80% work 20% training • Duplication ทางานเสมอ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดี • เวลาเราไปเป็น speaker เยอะ ทีมงานก็ทาตาม
 66. 66. Supervisor Training 8. เวลา confuse กับธุรกิจให้กลับไปที่พื้นฐาน • Coach NBA มักจะบอกให ้ผู้เล่น เล่นพื้นฐานเสมอ 9. Taking responsibility • รับผิดชอบต่อธุรกิจของเราและธุรกิจของประเทศไทย เพราะทุก อย่างมีผลกระทบต่อกัน ความสาเร็จของคนคนหนึ่ง จะมีผลกระทบ ต่อความสาเร็จขององค์กรเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง • ความรับผิดชอบคือความมั่นคงในธุรกิจ longterm • เมื่อ group หนึ่งเติบโต จะมีผลต่อทุกๆคนถ ้าคุณ promote ในทาง ที่ถูกต ้อง
 67. 67. Supervisor Training 10. จงเป็ นคนที่แก้ปัญหา อย่าเป็ นส่วนหนึ่งของปัญหา • เวลามีทีมงานที่ไม่มา แปลว่าเขาอยู่ในช่วงตกต่า เรามีหน้าที่ไปพา เขากลับมา 11. Emotion Hearth to Hearth business • รับฟังทีมงานอย่างจริงจังและตั้งใจ • ทักษะในการสื่อสาร 12. Replace bad Habit to good habit • ถ ้าเรายังไม่รู้ว่านิสัยเสียของเราคืออะไร ให ้คนใกล ้ชิดบอกคุณ • ถ ้าเราไม่เปลี่ยน dream book ก็ไม่ได ้ผลอะไรซักอย่าง
 68. 68. Supervisor Training 13. ต้องมีเป้ าหมายชัดเจน ใช้ pay plan ของ herbalife เป็ น เป้ าหมายของคุณ • 10,000 คะแนนส่วนตัวได ้หลายอย่าง เอามันเป็นเป้าหมาย • การสร ้าง AWT คือการ duplicate ตัวคุณ • ถ ้าสู้มันจะเกิดขึ้น Mark Hughes เป็นคนที่ฉลาดมาก สามารถช่วย ให ้คุณพัฒนาตัวเองทีละขั้น แม ้ว่าเราจะไม่เคยพัฒนาตนเองมาก่อน เลย คนส่วนใหญ่ ไม่สามารถ focus สูงเกินไป • พยายามอยู่ในการทาคุณสมบัติอะไรซักอย่าง อย่าปล่อยว่าง • We will sleep when we die.
 69. 69. Supervisor Training 14. อย่าไขว้เขว อย่าให้อะไรมารบกวน • Tunnel Attitude • Do or die attitude • ไม่มีใครเข ้ายิมแป๊ บเดียวแล ้วตัวบึ่ก กล ้ามเนื้อคุณจะค่อยๆพัฒนาขึ้น เหมือน herbalife 15. อย่าโกหกตัวเอง learn to be your own boss • Honest to your activity คุณจะพัฒนาตัวเองได ้เร็วมากถ ้าซื่อสัตย์ กับตัวเอง • โกหกตัวเองจะอยู่ที่เดิม • Cause and infect กฎของเหตุและผล ถ ้าทาแบบเดิมจะได ้ผล แบบเดิม ธุรกิจนี้เรียบง่าย เราไม่ได ้แบบเขาเพราะเราไม่ได ้ทาแบบ เขา แค่นั้นเอง
 70. 70. Supervisor Training 16. Never ever give up! • วันนี้คุณอาจจะกระเสือกกระสนกับอะไรซักอย่าง แต่เชื่อเถอะ เวลา คุณได ้รับเข็ม President เรื่องราวของคุณจะทาให ้คุณควรค่ากับสิ่ง ที่จะได ้รับ

×