ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

569 views

Published on

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
252
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

 1. 1. Παζραιίδνπ Αιεμία Σκήκα:Β2 ΢ρνιηθό έηνο:2013-2014 Μάζεκα: Γεσγξαθία Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Γνβξίδνπ Κπξηαθή
 2. 2. O Ζ ιίκλε Βηζησλίδα βξίζθεηαη ζηε κέζε κηαο γόληκεο πεδηάδαο αλάκεζα ζηνπο λνκνύο Ρνδόπεο θαη Ξάλζεο θαη αλήθεη δηνηθεηηθά θαη ζηνπο δύν λνκνύο.
 3. 3. Γενικά O Δίλαη ε ηέηαξηε κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο Διιάδαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 45 η.ρικ. Έρεη ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ κε κέγηζην κήθνο πιεπξάο 10 ρκ. Ζ κέγηζηε θαιππηόκελε επηθάλεηα ηεο ππνινγίδεηαη ζε 54.000 ζηξ. θαη ην κέζν βάζνο ηεο ζηα 2,8κ.. O ΢ηε ιίκλε απηή εθβάινπλ ηξεηο κηθξνί πνηακνί πνπ ηελ ηξνθνδνηνύλ κε λεξό. Οη ρείκαξξνη Κόζπλζνο, Κνκςάηνο θαη Σξαύνο.
 4. 4. O ΢ύκθσλα κε ηε κπζνινγία ην όλνκα ηεο ην νθείιεη ζηνπο Ονομασία Βίζηνλεο πνπ ήηαλ αξραία ζξαθηθή θπιή θαη νη νπνίνη θαηνηθνύζαλ ζηελ πεξηνρή. Ο κπζηθόο βαζηιηάο ησλ Βηζηόλσλ Γηνκήδεο είρε αλζξσπόθαγα άινγα ηα νπνία ζπλέιαβε ν Ζξαθιήο, θαη ζύκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Δπξπζζέα, ηα έθεξε ζηηο Μπθήλεο. O Σν παιαηόηεξν όλνκα ηεο ιίκλεο είλαη Μπνπξνύ θαη ην νθείιεη - θαηά παξαθζνξά - ζηε βπδαληηλή πόιε Πόξνη εξείπηα ηεο νπνίαο εληνπίζηεθαλ από ηνπο αξραηνιόγνπο ζηα λόηηα ηεο ιίκλεο ζηελ λεζίδα Μπνπξνύ.
 5. 5. Το νερό της Βιστωνίδας O Ζ Βηζησλίδα ελώλεηαη κε θπζηθνύο θαη ηερλεηνύο δηαύινπο κε ηε ζάιαζζα κε απνηέιεζκα ην λεξό ηεο λα είλαη πθάικπξν.
 6. 6. Πτηνά O ΢ήκεξα, ε Βηζησλίδα είλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηα πνπιηά πνπ θηινμελεί ζηηο παξόρζηεο εθηάζεηο ηεο. Από ηα 260 είδε πνπιηώλ πνπ εληνπίδνληαη εδώ, ηνπιάρηζηνλ 9 είλαη ζπάληα ή απεηινύκελα ζε δηεζλέο επίπεδν. ΢ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε θνθθηλόρελα θαη ε λαλόρελα, ε βαιηόπαπηα, αεηνί όπσο ν βαζηιαεηόο θαη ν ζηηθηαεηόο, ην θηξθηλέδη θαη ν αξγπξνπειεθάλνοθ.α. Σν Λάγνο απνηειεί έλα άξηζην θαηαθύγην γηα πνιιά είδε πνπιηώλ. ΢’ απηό ζπληειεί ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. Αβαζή λεξά, απνκνλσκέλεο λεζίδεο κε πινύζηα βιάζηεζε, πιεκκπξηζκέλεο εθηάζεηο ηελ Άλνημε, αλαρώκαηα από άκκν θ.ιπ.
 7. 7. O ΢ηηο αιπθέο πνπ βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ Πόξην - Λάγνο, θσιηάδνπλ ε Αβνθέηα, ν Καιακνθάλαο, ζηνιίδνληαο ηηο πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο ηελ άλνημε κε ηελ παξνπζία ηνπο. Δίδε ζπάληα πνπ ρξόλν κε ην ρξόλν νη αξηζκνί ηνπο κεηώλνληαη ζηαζεξά θαη πνπ έλα από ηα ηειεπηαία ηνπο θαηαθύγηα ζ’ νιόθιεξε ηελ Δπξώπε είλαη ε Βηζησλίδα.
 8. 8. O ΢ην πεπθνδάζνο ηνπ Πόξην Λάγνο κηα ζεκαληηθή απνηθία εξσδηώλ, ζηαρηνηζηθληάδεο θαη νη θάηαζπξεο εγγξέηεο (ιεπθνηζηθληάο), έρνπλ θσιηάζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα. ΢ηαρηνηζηθληάο
 9. 9. O Ο πειεθάλνο, ην κεγαιύηεξν πνπιί ηεο Δπξώπεο, κε ην ηεξάζηην ζαλ ρσλί ξάκθνο θαη ηηο καθξηέο θηεξνύγεο, ζίγνπξα είλαη ην πην επηβιεηηθό πνπιί ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Οη πειεθάλνη ρξεηάδνληαη από έλα κέρξη ελάκηζε θηιό ςάξηα ηελ εκέξα γηα λα ηξαθνύλ θαη απηό ηνπο θάλεη αλεπηζύκεηνπο ζηνπο ςαξάδεο.
 10. 10. O Από ηελ Άλνημε ηνπ 1983., ζηε Θξάθε θαη εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξην - Λάγνο εκθαλίζηεθαλ ηα Φνηληθόπηεξα ή Φιακίγθνο (Phoenicopterus ruber). Σα θνηληθόπηεξα είλαη πνπιηά γεκάηα ράξε θαη θηλέηζα πνπ δίλνπλ ρξώκα ζηε ιηκλνζάιαζζα!
 11. 11. Ψάρια O Έλα από ηα δπλαηά ζεκεία όκσο ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε ηρζπνπνηθηιόηεηα. ΢ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο έρνπλ θαηαγξαθεί 61 δηαθνξεηηθά είδε ςαξηώλ. Ζ πεξηνρή θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ πξώησλ ιηκλώλ θαη ιηκλνζαιαζζώλ ηεο ρώξαο ζε ηρζπνπαξαγσγή. Ζ ηρζπνπαλίδα ηεο Βηζησλίδαο απνηειείηαη από είδε όπσο: Φξίζζα, Ληπαξηά, Υέιη, Μνπζηαθάο, Πεηξόςαξν, Φηδόςαξν, Κνπλνππόςαξν, Αγθαζόςαξν, Μνπξνύλα. O Σα ηειεπηαία ρξόληα ν ζπλεηαηξηζκόο ησλ ςαξάδσλ πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηελ ηρζπνπαξαγσγή ηεο ιίκλεο αληηκεησπίδεη κεγάια πξνβιήκαηα. Σα ςάξηα κεηώλνληαη ζπλέρεηα θαη αξξσζηαίλνπλ.
 12. 12. O Σα ακθίβηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βηζησλίδαο είλαη ν Σξίησλαο, ε Βνκβίλε, ν Φξύλνο, ν Πξαζηλόθξπλνο, ν Γελδξνβάηξαρνο, θαη νη βάηξαρνη (Rana dalmatina θαη Rana ridibunda). Αμφίβια
 13. 13. O ΢ηα λεξά ησλ πγξνηόπσλ ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ θαινί πιεζπζκνί από Νεξνρειώλεο θαη από Νεξόθηδα. ΢ηα γύξσ κέξε δνπλ πνιιέο Υεξζνρειώλεο. O Άιια είδε εξπεηώλ: Ορηέο, ΢πηηόθηδα, Λαθηάηεο, ΢αΐηεο, Κνηινπέιηεο θαη δηάθνξεο ζαύξεο όπσο ε Πξαζηλόζαπξα θαη ε Σξαλόζαπξα.
 14. 14. Θηλαστικά O Σα δάζε πνπ ππάξρνπλ ζηα Γέιηα ησλ πνηακώλ Κνκςάηνπ θαη Κόζπλζνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ θαηαθύγηα γηα ηε βίδξα (Lutra lutra), ηνλ Αγξηόγαην, ηνλ Αζβό, ηελ Αιεπνύ, ην Σζαθάιη, ηελ ΢ηντθηίδα, ηνλ Γαζνκπσμό θ.α. O ΢ε κηθξνύο πιεζπζκνύο ππάξρνπλ επίζεο ζηελ πεξηνρή, ην Εαξθάδη, ν Λύθνο, ην Αγξηνγνύξνπλν, νη Λαγνί θ.α. O ΢ηηο ειώδεηο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο βόζθεη κηα αγέιε από Βνπβάιηα. Δίλαη όηη έρεη απνκείλεη από ηα πιήζε ησλ Βνπβαιηώλ πνπ ππήξραλ άιινηε ζηε Θξάθε θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ δώα έιμεο θαη ζην όξγσκα ησλ ρσξαθηώλ.
 15. 15. O Ζ πεξηνρή έρεη εληαρζεί ζηηο πξνζηαηεπόκελεο από ηε ζπλζήθε Ramsar (ηα όξηα δελ έρνπλ επαθξηβώο θαζνξηζηεί), Πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (10.000 εθηάξηα) θαη Δηδηθά Πξνζηαηεπόκελε Μεζνγεηαθή Πεξηνρή. Σν θπλήγη απαγνξεύεηαη κεξηθώο (6.600 εθηάξηα) ελώ πξνζηαηεύεηαη ε απνηθία ησλ εξσδηώλ ζην Πόξην Λάγνο. Ζ δόκεζε θαη ε εκπνξηθή αιηεία ειέγρνληαη κε εηδηθά κέηξα. Οικολογία
 16. 16. Ο Γεθέκβξηνο είλαη ν ζεακαηηθόηεξνο κήλαο ζηε ιίκλε Βηζησλίδα. O Δάλ κάιηζηα ηύρεη λα επηθξαηεί ειηνθάλεηα, ην ηνπίν κνηάδεη καγηθό. Ζ ιίκλε θαηαθιύδεηαη από κεγάια κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαη θπξίσο πειεθάλνπο,
 17. 17. O ελώ ην ξνδ ρώκα ησλ πηελώλ θιακίλγθν θπξηαξρεί ζηηο μέξεο, πξνζθέξνληαο έλα εληππσζηαθό θόλην.
 18. 18. O ΢ηελ βνξεηλή πιεπξά ηεο εζληθήο νδνύ βξίζθνληαη σο «κόληκνη ζακώλεο» νη θύθλνη θαη νη ραιθόθνηεο, πνπ βξίζθνληαη ζθπκκέλνη λα αλαδεηνύλ ηξνθή. ΢ηελ λόηηα πιεπξά ηνπ αζθαιηόδξνκνπ ππάξρνπλ νη θσιηέο πηελώλ θαη θπξίσο ησλ πειεθάλσλ. Αξθεηέο θνξέο επνπηεύνπλ ηνλ αέξα γεξάθηα, ζαΐληα θαη γιαξνπνύιηα, ελώ ζπρλά πεξάζκαηα από ην έλα ζεκείν ζην άιιν θάλνπλ πάπηεο όισλ ησλ εηδώλ. Οη ιαγγόλεο θαηαιακβάλνπλ ηνπο μύιηλνπο παζζάινπο πνπ ππάξρνπλ, αλνίγνληαο ραξαθηεξηζηηθά λα ζηεγλώζνπλ ηα θηεξά ηνπο. Ζ απνηθία ησλ ξνδ θιακίλγθν βξίζθεηαη ζηνπο επνρηαθνύο λεξόιαθθνπο αλάκεζα ζηελ εζληθή νδό θαη ηνλ επαξρηαθό δξόκν πξνο Φαλάξη. Σα πνπιηά Κεθαινύδηα έξρνληαη ζηε ιίκλε από ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Καδαθζηάλ, ελώ άιια είδε θαηαθζάλνπλ κέρξη από ηελ Βαιηηθή ζάιαζζα
 19. 19. Οι κίνδυνοι O Μηα κόληκε απεηιή γηα ηα πνπιηά είλαη ηα θαιώδηα ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ πνπ ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ Ξάλζεο - Κνκνηελήο θαη πνπ πεξλνύλ δίπια από ηε ιίκλε. O Οη θίλδπλνη πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη αληηκεησπίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πγξόηνπν είλαη ε αλεμέιεγθηε άληιεζε λεξνύ γηα άξδεπζε θαη ε ξύπαλζε από γεσξγηθά απόβιεηα πνπ κεηαθέξνπλ νη πνηακνί ζηε Λίκλε. ΢ήκεξα, ηα ιήκκαηα από ηα δεκνηηθά ζθαγεία ηεο Ξάλζεο ρύλνληαη θαηεπζείαλ κέζα ζηνλ Κόζπλζν.
 20. 20. Οι κίνδυνοι O Παξάιιεια κε ηελ ξύπαλζε ηεο ιίκλεο ε θαηαζηξνθή ηνπ ζπάληνπ απηνύ βηόηνπνπ γίλεηαη θαη κε άιινπο ηξόπνπο. Σν θάςηκν ησλ θαιακηώλ θαη ησλ ζάκλσλ από ηνπο ςαξάδεο θαη ηνπο βνζθνύο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ ρώξσλ αλαπαξαγσγήο γηα ρηιηάδεο πνπιηά. Σα ίδηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα έρεη θαη ε βόζθεζε ησλ θνπαδηώλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο γηα ην θώιηαζκα ησλ πνπιηώλ, όπσο ηα λεξνρειίδνλα θαη νη αγθαζνθαιεκάλεο. O ΢ήκεξα, πνπ ζε όιε ηελ Δπξώπε ην θπλήγη κε ην όπιν παξαγθσλίδεηαη από ην «θπλήγη» ζηελ θύζε κε ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ή ηα θηάιηα, θαη πνπ νη πγξνβηόηνπνη αλαγλσξίδνληαη ζαλ απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ θαιή πγεία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, είλαη απαξάδεθην ζηελ Διιάδα λα αθήλνληαη νη πγξνβηόηνπνη ζηελ ηύρε ηνπο.
 21. 21. Βλάστηση O Αθόκε, πνιύ πινύζηα είλαη θαη ε ρισξίδα O O O O πνπ ζπλαληά ν επηζθέπηεο ζηα παξαιίκληα ή παξαπνηάκηα δάζε κε είδε όπσο: ε Λεύθα, ε Ηηηά, ε Φηειηά, ην Πιαηάλη
 22. 22. O ΢ηα παξάιηα ηνπ Πόξην - Λάγνο, ε βιάζηεζε πνπ επηθξαηεί ζρεκαηίδεηαη από δηάθνξα ακκόθηια είδε όπσο ζαιάζζηνο θξίλνο. O Μπξνζηά αθξηβώο ζην ιηκάλη ηνπ Πόξην - Λάγνο, ππάξρεη άιζνο κε παξαζαιάζζηα πεύθα, πξνεξρόκελα από αλαδάζσζε. O ΢ηα αικπξά ηέικαηα θπηξώλνπλ ηα Αξκπξίθηα. O ΢ηε Βηζησλίδα ε επηπιένπζα βιάζηεζε αλήθεη ζηα γέλε Trapa, Lemna, Myriophyllum θαη Potamogeton.
 23. 23. O ΢ηα κηθξά λεζηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε Βηζησλίδα θαη ζηα παξόρζηα νηθνζπζηήκαηα, ππάξρνπλ εθηεηακέλνη θαιακηώλεο πνπ απνηεινύληαη από θαιάκηα, ΢άδηα θαη Αγξηνθάιακα.
 24. 24. O Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ επηζθέπηε παξνπζηάδεη ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο ηεο Λίκλεο Βηζησλίδαο θαη ηεο Λίκλεο Ηζκαξίδαο, ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νηθηζκό ηνπ Πόξην Λαγόο, όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαηήξεζεο πνπιηώλ.
 25. 25. O Αλαζηαζηνύπνιηο - αξραία πόιε θαη ιηκάλη. Βξίζθεηαη βνξείσο ηεο ιίκλεο, λνηηναλαη νιηθά ηνπ ρσξηνύ Ακαμάδεο. Μνημεία
 26. 26. Μνημεία O Σεθέο Κηνπηνπθινύ Μπακπά - νζσκαληθό κλεκείν (κπεθηαζζηθόο ηεθθέο 15νπ-16νπ αηώλα) δπηηθά ηεο ιίκλεο, βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνύ ΢έιηλν. O Ο Άγηνο Νηθόιαο (Μεηόρη Μνλήο Βαηνπεδίνπ) λνηίσο κέζα ζηε ιίκλε.

×