Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η νεα γη

Η νεα γη

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Η νεα γη

 1. 1. Η ΝΕΑ ΓΗ HD40307g
 2. 2. Οι αςτρονόμοι Mikko Tuomi του Πανεπιςτθμίου Hertfordshire και Guillem Anglada-Escude του Πανεπιςτθμίου Goettingen ανακάλυψαν ςε ζνα θλιακό ςφςτθμα, 42 ζτθ φωτόσ μακριά από τθ γθ τρεισ νζουσ πλανιτεσ, εκ των οποίων ο ζνασ ενδζχεται να ζχει νερό και ηωι.
 3. 3. • Σθμειϊνεται ότι ο ενδεχόμενοσ κλϊνοσ τθσ γθσ (HD40307g) βρίςκεται ςε τζτοια απόςταςθ, ϊςτε το κλίμα και θ ατμόςφαιρά του, να προςφζρουν τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ για ανάπτυξθ ηωισ. Ο πλανιτθσ διακζτει και τθν κατάλλθλθ κερμοκραςία ςτθν οποία μπορεί να επιβιϊςει κάποιοσ ηωντανόσ οργανιςμόσ, δίνοντασ ζτςι τθν ελπίδα ςτουσ επιςτιμονεσ ότι τελικά δεν είμαςτε μόνοι ςτο ςφμπαν.
 4. 4. • Ο πλανιτθσ HD 40307 απζχει από τον ιλιο του όςο και θ Γθ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι δζχεται αντίςτοιχθ ποςότθτα θλιακισ ενζργειασ με τον πλανιτθ μασ.
 5. 5. • Μζχρι ςτιγμισ οι επιςτιμονεσ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν το ακριβζσ μζγεκόσ του ι αν το ζδαφόσ του είναι βραχϊδεσ, όπωσ το δικό μασ. Σε περίπτωςθ που όμωσ αποδειχτεί ότι κάτι τζτοιο ιςχφει, τότε θ βαρφτθτα του πλανιτθ κα είναι πιο ιςχυρι από εκείνθ τθσ Γθσ.
 6. 6. Όπωσ αναφζρει το theregister, φςτερα από υπολογιςμοφσ εκτιμάται ότι ο HD40307g ζχει επτά φορζσ μεγαλφτερθ μάηα από εκείνθ του πλανιτθ μασ και θ απόςταςι του από το άςτρο HD40307, είναι τζτοια ϊςτε να μθν βρίςκεται κάποια πλευρά του, μονίμωσ, ςτραμμζνθ προσ το φωσ.
 7. 7. • Αν υπάρχει εξωγιινθ ηωι ςε αυτόν τον πλανιτθ, τότε οι κάτοικοί του κα ζχουν και μεγαλφτερθ φυςικι δφναμθ. Οι ερευνθτζσ κατάφεραν να εντοπίςουν τον HD40307g χάρθ ςε μία νζα μζκοδο ανάλυςθσ δεδομζνων, θ οποία ελαττϊνει τισ παρεμβολζσ από το ευρωπαϊκό παρατθρθτιριο HARPS, το οποίο βρίςκεται ςτθ Χιλι.
 8. 8. • Το άςτρο HD 40307 είναι ζνα εξαιρετικά ιςυχο παλαιό άςτρο-νάνοσ, όποτε δεν υπάρχει κάποιοσ λόγοσ ϊςτε ζνασ τζτοιοσ πλανιτθσ να μθν μπορεί να διακζτει «γιινθ» ατμόςφαιρά», τόνιςε o Anglad-Escude.
 9. 9. ΜΗΠΟΣ ΕΚΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ?

×