Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Τμ Σάββαημ πνηκ ηεκ Μεγάιε Γβδμμάδα, είκαηαθηενςμέκμ από ηεκ Γθθιεζία μαξ, ζηεκ Ακάζηαζε ημοΛαδάνμο. Τμ ζαύμα αοηό είκαη η...
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΟ Λάδανμξ ήηακ ζηεκόξ θίιμξ ημο Χνηζημύ. Καημηθμύζε ζηε Βεζακία, 3 πιμ. πενίπμοακαημιηθά ηεξ Ιενμοζα...
Οη μαζεηέξ πμο δεκ θαηάιαβακ ηα ιόγηα ημο Ιεζμύ κόμηζακ πςξ μ Λάδανμξ είπεθμημεζεί με ημκ θοζηθό ύπκμ θαη ημο είπακ: «Κύνη...
Ο Κύνημξ ηηξ νώηεζε: «Πμο ημκ έπεηε βάιεη;» Τμο έδεηλακ ημκ ηάθμ. Ο Ιεζμύξμπνμζηά ζημκ ηάθμ ημο θίιμο ημο Λαδάνμο δάθνοζε....
ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΤμ Σάββαημ ημο Λαδάνμο είκαη από ηηξ μεγαιύηενεξ γημνηέξ ηεξΟνζόδμλεξ Γθθιεζίαξ θαη ζεςνείηα...
Οι «Λαζαρίνες»
Τεκ παναμμκή ηεξ γημνηήξ, μη Λαδανίκεξ ιμηπόκ, λεπύκμκηακ ζηαπςνάθηα θαη μάδεοακ ιμοιμύδηα με ηα μπμία ζηόιηδακ μηθνάθαιαζ...
Τμ Σάββαημ ημο Λαδάνμο, ημ έπεη πενηβάιεη ὁ ιαόξ μαξ με όμμνθα έζημα.Όπςξ ηα θάιακηα κα ηα ηναγμοδμύκ μόκμ θμνίηζηα, μη ιε...
Έκα άιιμ έζημμ ηεξ εμέναξ είκαη μη «Αγενμμί». Τα παηδηά γονκάκε από ζπίηηζε ζπίηη, θναηώκηαξ έκα μμμίςμα ημο Λαδάνμο , θαη...
Τμ έζημμ έπεη δηπιό παναθηήνα, είκαη αθηενςμέκμ ζηεκ ακάζηαζε ημο Λαδάνμοθαη ηαοηόπνμκα ζηεκ Άκμηλε. Ο ζάκαημξ θαη ε ακάζη...
Ομοιώματα και κουλούριαΣε πμιιά μένε ηεξ Γιιάδαξ ηα παηδηά θαηαζθεύαδακ μμμηώμαηα ημο Λαδάνμο,ηα μπμία πενηέθενακ ζηα πςνη...
Σηα Τνίθαια ηα αογά πμο ζογθέκηνςκακ μη Λαδανίκεξ, βάθμκηακ θόθθηκα ηεΜεγάιε Πέμπηε θαη πνμζθένμκηακ ζημοξ επηζθέπηεξ ημο ...
Το έθιμο με τα Κουλούρια:Γηα ηεκ ροπή ημο Λάδανμο μη γοκαίθεξ δύμςκακ ακήμενα ημπνςί εηδηθά θμοιμύνηα, ημοξ «ιαδάνεδεξ», η...
Τα κάλαντα τοσ Λαζάροσ όπως μας τα είπε η γιαγιά :"Ήξζε ν Λάδαξνο, ήξζαλ ηα βάγηα,ήξζ ε Κπξηαθή πνπ ηξσλ ηα ςάξηα.Σήθσ Λάδ...
Υλικά κατασκεσής για ένα Λαζαράκι ομοίωμα:• 1 μύιηλε θνπηάια• Βακβάθη• Ύθαζκα άζπξν ( 50x 50)• Ξπιάθη σο ρέξηα• Κνξδέια• Λ...
Λαζαράκια
Λαζαράκια
Λαζαράκια
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Λαζαράκια

2,075 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Λαζαράκια

 1. 1. Τμ Σάββαημ πνηκ ηεκ Μεγάιε Γβδμμάδα, είκαηαθηενςμέκμ από ηεκ Γθθιεζία μαξ, ζηεκ Ακάζηαζε ημοΛαδάνμο. Τμ ζαύμα αοηό είκαη ημ ηνίημ πμο είπε θάκεημ Ιεζμύξ Χνηζηόξ. Πνηκ από ημκ Λάδανμ, είπεακαζηήζεη ηεκ θόνε ημο Ιαείνμο θαη ημκ γηό ηεξ πήναξζηεκ πόιε Ναΐκ.ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
 2. 2. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΟ Λάδανμξ ήηακ ζηεκόξ θίιμξ ημο Χνηζημύ. Καημηθμύζε ζηε Βεζακία, 3 πιμ. πενίπμοακαημιηθά ηεξ Ιενμοζαιήμ θαη μη αδειθέξ ημο Μάνζα θαη Μανία θηιμλέκεζακ πμιιέξθμνέξ ημκ Ιεζμύ ζημ ζπίηη ημοξ ζηε Βεζακία.Κάπμηα θμνά όμςξ, όπςξ ακαθένεη μ εοαγγειηζηήξ Ιςάκκεξ πμο μ Κύνημξ βνηζθόηακζηε Γαιηιαία, έμαζε πςξ μ θίιμξ Τμο μ Λάδανμξ ήηακ άννςζημξ. Τμκ είπακ εκεμενώζεημη αδενθέξ ημο Λαδάνμο.Όηακ άθμοζε αοηό μ Ιεζμύξ είπε: «Αοηή ε αννώζηηα είκαη γηα κα θακεί ε δόλα ημοΘεμύ». Ο Ιεζμύξ όμςξ θαζοζηένεζε εζθεμμέκα ηε μεηάβαζή ημο ζηε Βεζακία. Ύζηεναείπε ζημοξ μαζεηέξ Τμο: «Πάμε πάιη ζηεκ Ιμοδαία». Οη μαζεηέξ, πμο ήλενακ ημοξθηκδύκμοξ πμο μπμνμύζε κα έπεη γηα ημκ Δάζθαιό ημοξ έκα ηέημημ ηαλίδη, πνμζπάζεζακκα Τμκ απμηνέρμοκ από ημο κα ημ θάμεη. «Δάζθαιε, πνηκ ιίγεξ μένεξ μη Ιμοδαίμηδεημύζακ κα ζε ιηζμβμιήζμοκ θαη πάιη ζέιεηξ κα πάξ εθεί;» Ο Κύνημξ πνόζζεζε: «Οθίιμξ μαξ μ Λάδανμξ θμημήζεθε θαη πνέπεη κα πάς κα ημκ λοπκήζς».
 3. 3. Οη μαζεηέξ πμο δεκ θαηάιαβακ ηα ιόγηα ημο Ιεζμύ κόμηζακ πςξ μ Λάδανμξ είπεθμημεζεί με ημκ θοζηθό ύπκμ θαη ημο είπακ: «Κύνηε, ακ θμημήζεθε, ζα λοπκήζεη μμκαπόξημο. Τη ακάγθε είκαη κα πάμε εμείξ, γηα κα ημκ λοπκήζμομε;». Τόηε μ Ιεζμύξ ημοξμίιεζε θαζανά θαη ημοξ είπε: «μ Λάδανμξ πέζακε. Καη παίνμμαη γηα ζαξ γηα καπηζηέρεηε. Πάμε, ιμηπόκ πνμξ ημκ Λάδανμ».Όηακ έθζαζε ζημ ζπίηη μαδί με ημοξ μαζεηέξ Τμο, μ Λάδανμξ ήηακ ήδε κεθνόξ γηαηέζζενηξ εμένεξ. Η Μάνζα έηνελε κα ημκ ζοκακηήζεη θαη Τμο είπε με πόκμ ροπήξ:«Κύνηε, ακ ήζμοκα εδώ μ αδειθόξ μμο δεκ ζα είπε απμζάκεη». Ο Κύνημξ ηεξ απάκηεζε«μ αδενθόξ ζμο ζα ακαζηεζεί».Τόηε ε Μάνζα πήγε θαη θώκαλε ηεκ αδενθή ηεξ ηε Μανία όηη μ Κύνημξ ήνζε. Η Μανίαζεθώζεθε θη έηνελε, γηα κα ζοκακηήζεη ημκ Κύνημ. Τα πιήζε ηςκ Ιμοδαίςκ, πμοβνηζθόκημοζακ μαδί ηεξ ζημ ζπίηη, έζπεοζακ θη αοηά κα ηεκ αθμιμοζήζμοκ. Γίπακκμμίζεη πςξ ε θόνε ζα πήγαηκε ζημκ ηάθμ γηα κα θιάρεη θαη ηεκ αθμιμύζεζακ. Έηζη ζειίγμ θόζμμξ πμιύξ ζογθεκηνώζεθε ζημκ ηόπμ πμο βνηζθόηακ μ Ιεζμύξ.
 4. 4. Ο Κύνημξ ηηξ νώηεζε: «Πμο ημκ έπεηε βάιεη;» Τμο έδεηλακ ημκ ηάθμ. Ο Ιεζμύξμπνμζηά ζημκ ηάθμ ημο θίιμο ημο Λαδάνμο δάθνοζε. Ο ηάθμξ εθείκμξ ήηακ έκαζπήιαημ θαη είπε μηα βανηά πέηνα πάκς ημο. «Σεθώζηε ηεκ πέηνα» δηέηαλε μ Ιεζμύξ.Σηε δηαηαγή αοηή ημο Κονίμο με δεηιία ημιμά κα επέμβεη ε αδειθή ημο Λαδάνμο εΜάνζα θαη κα ημο πεη: «Κύνηε, μονίδεη. Γίκαη ηέζζενηξ μένεξ ηώνα πμο είκαη κεθνόξ».Σηα ιόγηα ηεξ Μάνζαξ απάκηεζε μ Ιεζμύξ θαη ηεξ είπε: «Μάνζα, δεκ ζμο είπα, πςξακ πηζηεύεηξ, ζα δεηξ ηε δόλα ημο Θεμύ;».Ο Κύνημξ όνζημξ μπνμζηά ζημκ ηάθμ με ηα μάηηα ορςμέκα πνμξ ημκ μονακόπνμζεοπήζεθε θαη είπε πνηκ θάκεη ημ ζαύμα: «Παηένα μμο, ζ εοπανηζηώ, δηόηη μεάθμοζεξ. Γγώ εγκώνηδα πμιύ θαιά όηη πάκημηε με αθμύξ. Τμ εγκώνηδα, αιιά ημ είπαημύημ, γηα κα αθμύζεη μ ιαόξ πμο ζηέθεηαη εδώ γύνς θαη κα πηζηέρμοκ όηη ζο με έπεηξζηείιεη». Κη αθμύ ηα είπε αοηά, με θςκή μεγάιε θώκαλε πνμξ ημκ κεθνό θίιμ ημο:«Λάδανε, βγεξ έλς». Καη μ Λάδανμξ πμο ήδε μύνηδε, ζακ κα λοπκμύζε από βαζύύπκμ, ζεθώζεθε θαη μιμδώκηακμξ, θαζθηςμέκμξ μιόθιενμξ με ηα ζάβακα με ηα μπμίαμη Ιμοδαίμη ζοκήζηδακ κα πενηηοιίγμοκ ηα ζώμαηα ηςκ κεθνώκ ημοξ, ακαζηεμέκμξβγήθε έλς από ημκ ηάθμ.
 5. 5. ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΤμ Σάββαημ ημο Λαδάνμο είκαη από ηηξ μεγαιύηενεξ γημνηέξ ηεξΟνζόδμλεξ Γθθιεζίαξ θαη ζεςνείηαη ε «πνώηε γεύζε» ηεξ Μεγάιεξ Γβδμμάδαξ.Μένα κίθεξ ηεξ δςήξ επί ημο ζακάημο. Μένα πανάξ πμο πνμμηθμκμμεί ηεπανμμιύπε ηεξ Μεγάιεξ Γβδμμάδαξ θαη ηεξ Ακάζηαζεξ πμο αθμιμοζεί.Η ακάζηαζε ημο Λαδάνμο είκαη μηα γημνηή ηδηαίηενα πνμζθηιήξ ζημκειιεκηθό ιαό. Από ηε μηα άθνε ηεξ Γιιάδαξ ςξ ηεκ άιιε πμιιά έζημα ηημμύζακ ηεκιαμπνή αοηή μένα.Ωζηόζμ με ηα πνόκηα μη εθδειώζεηξ λεπάζηεθακ, με πμιύ ιίγεξ πενημπέξηεξ πώναξ κα ηηξ δηαηενμύκ αθόμε δςκηακέξ. Πημ δηαδεδμμέκμ έζημμ γηα ημΣάββαημ ημο Λαδάνμο είκαη ηα «θάιακηα ημο Λαδάνμο». Τα θάιακηα ήηακαπμθιεηζηηθά ζπεδόκ γοκαηθεία οπόζεζε με ηηξ μηθνέξ «Λαδανίκεξ» κα ηναγμοδμύκθαη κα ακαγέιιμοκ ηε πανμόζοκε εμνηή.
 6. 6. Οι «Λαζαρίνες»
 7. 7. Τεκ παναμμκή ηεξ γημνηήξ, μη Λαδανίκεξ ιμηπόκ, λεπύκμκηακ ζηαπςνάθηα θαη μάδεοακ ιμοιμύδηα με ηα μπμία ζηόιηδακ μηθνάθαιαζάθηα. Φμνώκηαξ εηδηθέξ ζημιέξ, γύνηδακ από ζπίηη ζε ζπίηηηναγμοδώκηαξ ημ Λάδανμ θαη εηζέπναηηακ μηθνό θηιμδώνεμα,πνήμαηα, αογά, θνμύηα ή άιια θαγώζημα.Τα έζημα ημο Λαδάνμο ηδίςξ θαηά ηεκ Τμονθμθναηία είπακθμηκςκηθή ζθμπημόηεηα αθμύ έηζη μη θμπέιεξ μπμνμύζακ κα βνεζμύκεθηόξ ζπηηημύ θαη κα γκςνίζμοκ αγόνηα πνμθεημέκμο κα αθμιμοζήζμοκανναβςκηάζμαηα θαη γάμμη.
 8. 8. Τμ Σάββαημ ημο Λαδάνμο, ημ έπεη πενηβάιεη ὁ ιαόξ μαξ με όμμνθα έζημα.Όπςξ ηα θάιακηα κα ηα ηναγμοδμύκ μόκμ θμνίηζηα, μη ιεγόμεκεξ «Λαδανίκεξ».Από ηεκ πνμεγμύμεκε εμένα έπμοκ ζοιιέλεη άκζε θαη με αοηά έπμοκ ζημιίζεη θαιαζάθηαμε ηα μπμία γονκμύκ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη ηναγμοδμύκ:Ἦνζε ὁ Λάδανμξ, ἦνζακ ηὰ Βάγηα,ἦνζε ηῶκ Βαγηῶκ ἡ ἑβδμμάδα.Ξύπκα Λάδανε θαὶ μὴκ θμημᾶζαη,ἦνζε ἡ μένα ζμο θαὶ ἡ πανά ζμο.Πμῦ ἤζμοκ Λάδανε; Πμῦ ἤζμοκ θνομμέκμξ;Κάης ζημὺξ κεθνμύξ, ζὰκ πεζαμέκμξ.Δὲ μμῦ θένκεηε, ιίγμ κενάθη,πμύ ῾κ᾿ ηὸ ζηόμα μμο πηθνὸ θανμάθη.Δὲ μμῦ θένκεηε ιίγμ ιεμόκη,Πμύ ῾κ᾿ ηὸ ζηόμα μμο, ζὰκ πενηβόιη.Ἦνζε ὁ Λάδανμξ, ἦνζακ ηὰ Βάγηα,ἦνζε ἡ Κονηαθὴ πμὺ ηνῶκ᾿ ηὰ ράνηα.
 9. 9. Έκα άιιμ έζημμ ηεξ εμέναξ είκαη μη «Αγενμμί». Τα παηδηά γονκάκε από ζπίηηζε ζπίηη, θναηώκηαξ έκα μμμίςμα ημο Λαδάνμο , θαη ηναγμοδμύκ ημοξ«Αγενμμύξ»:-Λάδαξε, πεο καο ηί εἶδεο,εἰο ηὸλ Ἅδε πνῦ ἐπῆγεο;-Δἶδα θόβνπο, εἶδα ηξόκνπο,εἶδα βάζαλα θαὶ πόλνπο.Γῶζηε κνπ ιίγν λεξάθη,λὰ μεπιύλσ ηὸ θαξκάθη.Τῆο θαξδνύιαο κνπ ηὸ ιέσ,θαὶ κνηξνινγῶ θαὶ θιαίσ.Τνῦ ρξόλνπ πάιη λά ῾ξζνπκε,κὲ ὑγεία λὰ ζᾶο βξνῦκε.Σηὸλ νἶθν ζαο ραξνύκελνη,ηὸλ Λάδαξν λὰ πνῦκε.Σὲ ηνῦην η᾿ ἀξρνληόζπηηνπέηξα λὰ κὴ ξαΐζεη.Καὶ ὁ λνηθνθύξεο ηνῦ ζπηηηνῦ,ρξόληα πνιιὰ λὰ δήζεη.Νὰ δήζεη ρξόληα ἑθαηό,θαὶ λὰ ηὰ μεπεξάζεη.
 10. 10. Τμ έζημμ έπεη δηπιό παναθηήνα, είκαη αθηενςμέκμ ζηεκ ακάζηαζε ημο Λαδάνμοθαη ηαοηόπνμκα ζηεκ Άκμηλε. Ο ζάκαημξ θαη ε ακάζηαζε ημο Λαδάνμο είκαη έκακεθνμιαηνεοηηθό ηοπηθό, ζημ μπμίμ μ ιαόξ μαξ δίκεη ηδηαίηενε πνμζμπή γηαηίβιέπεη ημκ ίδημ ημκ δεμημονγό κα θαηαζηναηεγεί ηε θύζε θαη ημοξ κόμμοξ ηεξ γηαπαηίνη ημο θίιμο ημο Λαδάνμο. Έηζη, δεμημονγείηαη μηα ειπίδα θαη μηα αγςκίαζογπνόκςξ.Η θαηάβαζε ημο Λαδάνμο ζημκ Άδε έπεη ζπέζε με ηεκ αγςκηώδε απμνία ημοακζνώπμο γηα ηε μεηαζακάηηα ηύπε ημο θαη γηα ηηξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ ζημκάιιμκ θόζμμ. Τειηθά ε ειπίδα ηεξ αηώκηαξ δςήξ ακακεώκεηαη θάζε πνόκμ με ηεζομμεημπή ηςκ πηζηώκ ζηηξ αθμιμοζίεξ ημο Θείμο Πάζμοξ θαη ηεκ ηήνεζε ηςκπαηνμπανάδμηςκ εζίμςκ.
 11. 11. Ομοιώματα και κουλούριαΣε πμιιά μένε ηεξ Γιιάδαξ ηα παηδηά θαηαζθεύαδακ μμμηώμαηα ημο Λαδάνμο,ηα μπμία πενηέθενακ ζηα πςνηά.Σηε Σηενεά Γιιάδα, ηε Μαθεδμκία θαη ηε Θνάθε ζημ έζημμ έπαηνκακ μένμξμόκμ θμνίηζηα, μη "Λαδανίκεξ" ή "Λαδανίηζεξ", έηζη εύνηζθακ ηεκ εοθαηνία κα γίκμοκγκςζηέξ θαη ζακ οπμρήθηεξ κύθεξ. Γηα "Λάδανμ" βαζημύζακ έκακ λύιηκμ θόπακμ γηα ηανμύπα, ηοιηγμέκμ με πανδαιά θμμμάηηα από πακηά, ίδημ μςνό. Σε άιια μένε πάιηέκηοκακ με πηοπεηά πμιύπνςμα οθάζμαηα μηα νόθα, μηα θμύθια, έκακ θαιαμέκημ ζηαονόθαη ηα ζηόιηδακ με θμνδέιεξ θαη ιμοιμύδηα.Γκδηαθένμοζεξ παναιιαγέξ ημο εζίμμο απακηώκηαη ζηε Σθύνμ όπμο μηγοκαίθεξ έπαηνκακ ηεκ ηνοπεηή θμοηάια, θαη ημπμζεημύζακ ζε θάζε ηνύπα από μηαάζπνε μανγανίηα. Σηε ζοκέπεηα έβαδακ έκα θόθθηκμ γανύθαιιμ γηα ζηόμα ώζηε καζπεμαηηζηεί ημ πνόζςπμ ημο Λαδάνμο. Καηόπηκ ημκ έκηοκακ με έκα ζεκηόκη θαη γύνηδακαπό ζπίηη ζε ζπίηη όπμο μη κμηθμθοναίμη έδηκακ ζηα θμνίηζηα αογά, πνήμαηα ή θέναζμα.
 12. 12. Σηα Τνίθαια ηα αογά πμο ζογθέκηνςκακ μη Λαδανίκεξ, βάθμκηακ θόθθηκα ηεΜεγάιε Πέμπηε θαη πνμζθένμκηακ ζημοξ επηζθέπηεξ ημο ζπηηημύ. Σηεκ Κνήηεέθακακ έκακ λύιηκμ ζηαονό θαη ημκ ζηόιηδακ με μνμαζμύξ από ιεμμκακζμύξ θαηαγνηόπμνηα με θόθθηκα ιμοιμύδηα, ηηξ μαπαηνίηζεξ.Σηεκ Κύπνμ αιιά θαη ζηεκ Κς ζοκακηάμε ημ έζημμ ηεξ ακαπανάζηαζεξ ζηεκανπαηόηενε μμνθή ημο. Έκα παηδί κηύκμκηακ με θίηνηκα ιμοιμύδηα, έηζη πμο καθαιύπημοκ αθόμε θαη ημ πνόζςπμ. Σε θάζε ζπίηη πμο πήγαηκακ, όηακ άνπηδακ ηαάιια παηδηά κα ηναγμοδμύκ, λάπιςκε θαη οπμθνηκόηακ ημ κεθνό, όηακ όμςξ έιεγακ ημ«Λάδανε δεύνμ έλς» ζεθςκόηακ.
 13. 13. Το έθιμο με τα Κουλούρια:Γηα ηεκ ροπή ημο Λάδανμο μη γοκαίθεξ δύμςκακ ακήμενα ημπνςί εηδηθά θμοιμύνηα, ημοξ «ιαδάνεδεξ», ηα «ιαδανμύδηα» ή θαη«ιαδανάθηα» ιέγμκηαξ «Λάδανμ δεκ πιάζεηξ, ρςμί δεκ ζα πμνηάζεηξ»αθμύ ζύμθςκα με ηηξ δμλαζίεξ μ Λάδανμξ είπε παναγγείιεη πςξ«Όπμημξ δομώζεη θαη δε με πιάζεη, ημ θανμάθη μμο κα πάνεη...» Σηα«ιαδανάθηα» έδηκακ ημ ζπήμα ακζνώπμο ζπανγακςμέκμο, όπςξ αθνηβώξπανηζηάκεηαη μ Λάδανμξ ζηηξ εηθόκεξ. Όζα παηδηά είπε ε μηθμγέκεηαηόζμοξ «Λαδάνεδεξ» έπιαζακ θαη ζηε ζέζε ηςκ μαηηώκ έβαδακ δομγανίθαια.
 14. 14. Τα κάλαντα τοσ Λαζάροσ όπως μας τα είπε η γιαγιά :"Ήξζε ν Λάδαξνο, ήξζαλ ηα βάγηα,ήξζ ε Κπξηαθή πνπ ηξσλ ηα ςάξηα.Σήθσ Λάδαξε θαη κελ θνηκάζαη,ήξζ ε κάλα ζνπ από ηελ Πόιεζνπ ‘θεξε ραξηί θαη θόκπνιόη.-Τν ραξηάθη ζνπ ηί γξάθεη κέζα;-Γξάθεη Θόδσξνο, γξάθεη Γεκήηξεο,γξάθεη ιεκνληά θαη θππαξίζζη.Οη θνηνύιεο ζαο απγά γελλνύλε,νη θσιίηζεο ζαο δελ ηα ρσξνύλε,δώζηε καο θη εκάο λα ηα ραξνύκε!Καη ηνπ ρξόλνπ!"
 15. 15. Υλικά κατασκεσής για ένα Λαζαράκι ομοίωμα:• 1 μύιηλε θνπηάια• Βακβάθη• Ύθαζκα άζπξν ( 50x 50)• Ξπιάθη σο ρέξηα• Κνξδέια• Λνπινύδηα γηα ην ζηνιηζκό (ζε ζηεθάλη, ζην ύθαζκα πάλσ, σο θνιηέ)• Τη είλαη ηα Λαδαξάθηα;Δίλαη αλζξσπόκνξθα νκνηώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνποΑγεξκνύο, ζηα θάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, πνπ γίλνληαη ην Σάββαην ηνπΛαδάξνπ. Τα θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηα παηδηά αιιά θπξίσο νη θνπέιεο θαηπεξηθέξνληαλ κέζα ζηα ρσξηά θαη έιεγαλ ηα θάιαληα. Δθηόο από ηαΛαδαξάθηα, νη θνπέιεο θξαηνύζαλ θαη θαιαζάθηα ηα νπνία ηα γέκηδαλ κεαπγά άβαθα πνπ ηνπο έδηλαλ νη λνηθνθπξαίνη!

×