่
เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สาคัญของประเทศบรู ไนอยูในเขตการปกครอง
บรู ไน-เมารา มีประชากรประ...
มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน กรุ งบันดาร์เสรี เบกาวันเป็ นเมืองเดียวของบรู ไนที่เรี ยกว่าเมืองได้อย่างแท้จริ ง
บันดาร์เสรี เ...
น้ าพุบรู ไน การแสดงที่มีการจัดขึ้นทุกคืน ณ ใจกลางเมืองประเทศบรู ไน ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน
ที่มีความงดงามอีกสถ...
Kampong Ayer (หมู่บานน้ า) เข้าเยียมชมที่ดีที่สุดโดยเรื อแท็กซี่ มันเป็ นสายตาที่สวยงามให้เห็น
้
่
่
หลายร้อยหลังที่ดูเหมื...
เกาะลาบวน เกาะนี้ ได้รับการพัฒนาให้เป็ นท่าเรื อปลอดภาษี มี ชื่อเสี ยงด้านตลาดตราสารการเงิ น มี พ้ืนที่
ประมาณ 98 ตร.กม. ป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศยรูไน

433 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศยรูไน

  1. 1. ่ เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สาคัญของประเทศบรู ไนอยูในเขตการปกครอง บรู ไน-เมารา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรู ไน ภายหลังเมื่อบรู ไนพ้นจากการคุมครองของ ้ อังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็ นบันดาร์เสรี เบกาวัน ปัจจุบนกรุ งบันดาเสรี เบกาวันเป็ นศูนย์กลางการเงินธุรกิจ ั การค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็ นสถานที่ผลิตน้ ามันปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติดวย เมืองหลวง ้ ของบรู ไนเป็ นที่ต้ งสถานที่สาคัญของประเทศ เช่น พระราชวังหลวง ศูนย์ประวัติศาสตร์ บรู ไนพิพิธภัณฑ์บรู ไน ั สุ เหร่ าที่ใหญ่ที่สุดในซี กโลกตะวันออกคือ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน และ กัมปงเอเยอร์ หมู่บานดั้งเดิมของชาว ้ ่ บรู ไนที่ต้ งบ้านเรื อนอยูริมแม่น้ าบรู ไน ั
  2. 2. มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน กรุ งบันดาร์เสรี เบกาวันเป็ นเมืองเดียวของบรู ไนที่เรี ยกว่าเมืองได้อย่างแท้จริ ง บันดาร์เสรี เบกาวันเป็ นเมืองสวยสะอาด ถนนในเมืองกว้างขวางและมีตึกรามบ้านเรื อนทันสมัย มีสุเหร่ าขนาดใหญ่ ่ อยูกลางเมือง คือมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ในบริ เวณสุ เหร่ ามีสระขุดขนาดใหญ่ประดับสถานที่ให้ดูเด่นสง่างาม ภายในสุ เหร่ าปูพ้ืนด้วยหิ นอ่อนจากอิตาลี และปูพรมสั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึ มา นับว่าเป็ นศูนย์รวมชาวมุสลิมใน บรู ไนและเป็ นสถานที่ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรู ไน นอกจากมัสยิดโอมาร์ อาลี ไชฟัดดินแล้ว กรุ งบันดาร์เสรี เบกาวันยังเป็ นที่ต้ งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่ งของ ั บรู ไน อาทิ พิพิธภัณฑ์บรู ไน กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ ซึ่ งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ าอย่าง ั ที่กมปงเอเยอร์ นอกจากนี้ยงมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล ั อีมาน ซึ่ งจะเปิ ดให้เข้าชมหลังจากเดือนรอมฎอน หรื อหลังพิธีถือศีลอด
  3. 3. น้ าพุบรู ไน การแสดงที่มีการจัดขึ้นทุกคืน ณ ใจกลางเมืองประเทศบรู ไน ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ที่มีความงดงามอีกสถานที่หนึ่งของบรู ไน น้ าพุเต้นระบา อันงดงาม นี้มีความสู งถึง 18 เมตร พร้อมกับอนุสาวรี ย ์ แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนี้ จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นมากในเวลา ่ ยามค่าคืนเนื่องจากมีการแสดงที่แปลกใหม่อยูทุกคืนจึงทาให้สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนี้ได้รับความนิ ยมมากในหมู่ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวบรู ไนและชาวต่างชาติเอง
  4. 4. Kampong Ayer (หมู่บานน้ า) เข้าเยียมชมที่ดีที่สุดโดยเรื อแท็กซี่ มันเป็ นสายตาที่สวยงามให้เห็น ้ ่ ่ หลายร้อยหลังที่ดูเหมือนลอยอยูบนน้ า คนที่หมู่บานน้ ามีความเป็ นมิตรที่ดีและหลายเปิ ดบ้านของพวกเขากับผูเ้ ข้า ้ ชมตลอดทั้งปี รถแท็กซี่ น้ าสามารถพบได้โดยเดินไปตามบรู ไนแม่น้ าหรื อตลาดหลักในบันดาร์เสรี เบกาวันและโบก หนึ่งลง พยายามที่จะเจรจาต่อรองราคาลง คุณไม่ควรจ่ายเกินกว่า B 30 สาหรับทัวร์ชวโมงนาน (B 15 สาหรับ ั่ ่ ครึ่ งชัวโมง) ของ Kampong Ayer แม้วารถแท็กซี่ น้ าจะไม่ได้นงรถเข็นเป็ นมิตรกับไดรเวอร์ ของพวกเขามี ั่ ่ ความยินดีที่จะเกื้อและทีมงานได้ข้ ึนและดาเนิ นการของบุคคลในรถเข็นบนกระดานได้ถามสาหรับเรื อขนาดใหญ่ ่ แม้วา หากคุณไม่ตองการเปลือกออกเงินสาหรับทัวร์ รถแท็กซี่ น้ า, พิจารณาหลงรอบหมู่บานด้วยตัวคุณเอง คุณ ้ ้ สามารถเริ่ มต้นจากด้านหลังมัสยิดสุ ลต่านหรื อจากด้านอื่น ๆ ในเมือง
  5. 5. เกาะลาบวน เกาะนี้ ได้รับการพัฒนาให้เป็ นท่าเรื อปลอดภาษี มี ชื่อเสี ยงด้านตลาดตราสารการเงิ น มี พ้ืนที่ ประมาณ 98 ตร.กม. ประชากร 7.8 หมื่นคน เกาะนี้ มีสถานที่เที่ยว,อนุ สาวรี ยอุทยานสันติภาพเพื่อราลึกถึงทหารใน ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 ,เกาะลาบวนเป็ นศูนย์การกูเ้ รื อชั้นนาของส่ วนภูมิภาค,อุทยานการเงินของเกาะลาบวน เหมาะ สาหรับผูที่รักสันโดษแบบธรรมชาติ เนื่องจากเกาะนี้ เป็ นเขตปกครองพิเศษของมาเลเซี ย นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทาง ้ มาเยี่ย มเยือ นได้ข นานนามเกาะแห่ ง นี้ ว่า ไข่ มุ ก แห่ ง ทะเลจี น ใต้ เกาะนี้ เคยเป็ นจุ ด ยุท ธศาสตร์ ส าคัญ ในสมัย สงครามโลกครั้ งที่ส อง เกาะลาบวน เป็ นเกาะที่มี เหมื องถ่ านหิ น มากมาย กองเรื อ ของอังกฤษเคยใช้เป็ นที่เติ ม เชื้ อเพลิ งของกองทัพเรื อ นักท่องเที่ยวสามารถชมรอบเกาะลาบวนได้อย่างสะดวกสบายด้วยบรรยากาศอันร่ มรื่ น และสวยงาม

×