Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประวัติจังหวัดจันทบุรี
คาขวัญจังหวัดจันทบุรี   น้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระ...
ความเป็นมา     จังหวัดจันทบุรี หรือเมืองจันท์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเท...
จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี มาแล้ว เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้า  เขาสระบาปโดยชนชาวขอม ...
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว จึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ ในปี...
การปกครอง   จันทบุรแบ่งการปกครอง       ีออกเป็นอาเภอเมือง อาเภอท่าใหม่อาเภอขลุง อาเภอแหลมสิงห์อาเภอโป่งน้าร้อน อา...
อาณาเขต     - ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี    - ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย   ...
จบแล้วครับ…
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติจังหวัดจันทบุรี

1,800 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประวัติจังหวัดจันทบุรี

 1. 1. ประวัติจังหวัดจันทบุรี
 2. 2. คาขวัญจังหวัดจันทบุรี น้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติ กู้ชาติที่จันทบุรี
 3. 3. ความเป็นมา จังหวัดจันทบุรี หรือเมืองจันท์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ245 กม. มีเนื้อที่ 6,338 ตรกม. เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ อ อ านวย ต่ อ การปลู ก ผลไม้ ห ลายชนิ ด โดยเฉพาะทุเรียน เงาะมังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยยางพารา จั น ทบุ รี ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ด้ า นอั ญ มณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้าตกชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ
 4. 4. จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี มาแล้ว เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้า เขาสระบาปโดยชนชาวขอม ต่อมาได้ย้ายมา สร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าจันทบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2200 และหลัง จากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและ รวบรวมกาลังพลเพื่อใช้ในการกอบกู้ กรุงศรี อยุธยาคืนจากพม่า ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมือง ไปตั้งที่บ้านเนินวงซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกราน ของญวณแต่เนื่องจากห่างไกลจากแหล่งน้า
 5. 5. ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว จึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ า มายึ ด ครองเมื อ งจั น ทบุ รี ไ ว้ น านถึ ง 11 ปี จนไทยต้ อ งยอมยกดิ น แดนฝั่ ง ซ้ า ยแม่ น้ าโขงให้ กั บฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมาต่อมาในปีพ.ศ. 2476ได้ มี ก ารจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน
 6. 6. การปกครอง จันทบุรแบ่งการปกครอง ีออกเป็นอาเภอเมือง อาเภอท่าใหม่อาเภอขลุง อาเภอแหลมสิงห์อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอมะขามอาเภอสอยดาว อาเภอนายายอามอาเภอแก่งหางแมว และกิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ
 7. 7. อาณาเขต - ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี - ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย - ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัด ตราด ราชอาณาจักรกัมพูชา - ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัด ระยอง
 8. 8. จบแล้วครับ…

×