ขนมไทยโบราณ ขนมมงคล 9 อย่ าง
ทองหยิบ  เป็ น ขนมมงคลชนิ ด หนึ่ ง มีลั ก ษณะงดงามคล้ า ยดอกไม้ สีทองต้ อ งใช้ ความสามารถและความพิถีพิถันเป็ นอย่ างมากใ...
ทองหยอด  ใช้ ประกอบใน พิ ธีมงคลทั้งหลายหรื อมอบเป็ นของขวัญ ในโอกาสส า คั ญ ๆ แ ก่ ผู้ ใ ห ญ่ ที่เคารพรั กหรื อญาติสนิทม...
ฝอยทอง   เป็ นขนมในตระกู ลทองที่ มีลัก ษณะเป็ นเส้ นนิ ย มใช้ กั น ในงานมงคลสมรสถือเคล็ดกัน ว่ าห้ ามตัดขนมให้ ส้ั นต้ อ...
ขนมชั้น  เป็ นขนมไทยทีถือเป็ น          ่ขนมมงคลและจะต้ องหยอดขนมชั้น ให้ ได้ 9 ชั้น เพราะคนไทยมีความเชื่อว่ า...
ขนมทองเอก  เป็ นขนม ในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ ความพิถีพิถันเป็ นอย่ างยิ่งในทุกขั้นตอนการทา มีลักษณะที่สง่ างามโ...
ขนมเม็ดขนุนเป็ นหนึ่งในขนมตระกูลทองเช่ นกันมีสีเหลืองทองรู ปร่ างลั ก ษณะคล้ า ยกั บ เม็ ด ขนุ นข้ า งในมี ไ ส้ ท าด้ ว ยถ...
ขนมจ่ ามงกุฎ  เป็ นขนมที่ทายากมีข้นตอนัในการทาสลับซั บซ้ อน นิยมทากันเพือใช้ ประกอบ พิธีการ      ่ที่ ส าคั ญ จริ ง...
ขนมถ้ วยฟู ให้ ความหมายอันเป็ นสิ ริมงคลหมายถึ ง ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งเฟื่ องฟู นิยมใช้ ประกอบในพิธีมงคลต่ างๆทุกงานเคล็...
ขนมเสน่ ห์จันทร์    "จันทน์ " เป็ น ต้ นไม้ ชนิดหนึ่งมีผลสุ กสี เ หลือ งเปล่ ง ปลั่ง ทั้ง สวยงามและมี กลิ่นหอม ชวนให้ ห...
สวัสดีคะ    ่
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ขนมไทยโบราณ ขนมมงคล

1,375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขนมไทยโบราณ ขนมมงคล

 1. 1. ขนมไทยโบราณ ขนมมงคล 9 อย่ าง
 2. 2. ทองหยิบ เป็ น ขนมมงคลชนิ ด หนึ่ ง มีลั ก ษณะงดงามคล้ า ยดอกไม้ สีทองต้ อ งใช้ ความสามารถและความพิถีพิถันเป็ นอย่ างมากในการประดิดประดอยจับกลีบให้ มีความงดงามเหมือนกลีบดอกไม้ชื่ อ ขนมทองหยิ บ เป็ นชื่ อ สิ ริม ง ค ล เ ชื่ อ ว่ า ห า ก น า ไ ป ใ ช้ประกอบพิธีมงคลต่ างๆ หรื อให้เป็ นของขวัญ แก่ ใครแล้ วจะทาให้ เกิดความมั่งคั่งร่ารวยหยิบจับการงานสิ่ งใดก็จะร่ ารวยมีเงินมีทองสมดังชื่อ "ทองหยิบ"
 3. 3. ทองหยอด ใช้ ประกอบใน พิ ธีมงคลทั้งหลายหรื อมอบเป็ นของขวัญ ในโอกาสส า คั ญ ๆ แ ก่ ผู้ ใ ห ญ่ ที่เคารพรั กหรื อญาติสนิทมิ ต รสหายแทนค าอวยพรให้ ร่ ารวยมีเงินมีทองใช้ จ่ายอย่ างไม่ ร้ ู หมดสิ้นประดุจให้ ทองคาแก่กน ั
 4. 4. ฝอยทอง เป็ นขนมในตระกู ลทองที่ มีลัก ษณะเป็ นเส้ นนิ ย มใช้ กั น ในงานมงคลสมรสถือเคล็ดกัน ว่ าห้ ามตัดขนมให้ ส้ั นต้ องปล่ อยให้ เป็ นเส้ นยาวๆ เพื่อที่ คู่บ่ าวสาวจะได้ ครองชี วิตคู่ และรั ก กันได้ อย่ างยืนยาวตลอดไป
 5. 5. ขนมชั้น เป็ นขนมไทยทีถือเป็ น ่ขนมมงคลและจะต้ องหยอดขนมชั้น ให้ ได้ 9 ชั้น เพราะคนไทยมีความเชื่อว่ าเลข 9เป็ นเลขสิ ริมงคลคือความเจริญก้ าวหน้ าและขนมชั้นก็หมายถึงการได้ เลือนชั้นเลือน ่ ่ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ สูงส่ งยิงๆ ่ขึนไป ้
 6. 6. ขนมทองเอก เป็ นขนม ในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ ความพิถีพิถันเป็ นอย่ างยิ่งในทุกขั้นตอนการทา มีลักษณะที่สง่ างามโดดเด่ น กว่ า ขนมตระกู ล ทอง ชนิ ดอื่ น ๆ ตรงที่ มี ท องค าเปลวติ ด ไว้ ทีด้ า น บ น ข อ ง ข น ม ค า ว่ า " เ อ ก "หมายความถึง การเป็ นที่หนึ่ ง การใช้ขนมทองเอก ประกอบ พิ ธี ม งคลสาคัญต่ างๆ หรื อใช้ มอบเป็ นของขวัญในงานฉลอง การเลื่ อ นยศ เลื่ อ นตาแหน่ ง จึงเปรี ยบเสมือน คาอวยพรให้ เป็ นทีหนึ่ง ด้ วย ่
 7. 7. ขนมเม็ดขนุนเป็ นหนึ่งในขนมตระกูลทองเช่ นกันมีสีเหลืองทองรู ปร่ างลั ก ษณะคล้ า ยกั บ เม็ ด ขนุ นข้ า งในมี ไ ส้ ท าด้ ว ยถั่ ว เขี ย วบดมีความเชื่ อกันว่ า ชื่ อของขนมเม็ ด ขนุ นจะเป็ นสิ ริมงคลช่ วยให้ มีคนสนับสนุ นหนุนเนื่อง ในการดาเนินชีวิตและในหน้ าที่ ก ารงานหรื อกิจการต่ างๆ ที่ได้ กระทาอยู่
 8. 8. ขนมจ่ ามงกุฎ เป็ นขนมที่ทายากมีข้นตอนัในการทาสลับซั บซ้ อน นิยมทากันเพือใช้ ประกอบ พิธีการ ่ที่ ส าคั ญ จริ งๆ ค าว่ า "จ่ ามงกุ ฎ " หมายถึ ง การเป็ นหัวหน้ าสู งสุ ดแสดงถึงความมีเกีย รติ ย ศสู ง ส่ ง นิ ย มใช้ เ ป็ นของขวั ญ ในงานเลื่ อ นยศเลื่ อ นต าแหน่ งถื อ เป็ นการแสดงความยินดี และ อวยพรให้ มีค วามก้ าวหน้ าในหน้ า ที่การงานยิงๆขึนไป ่ ้
 9. 9. ขนมถ้ วยฟู ให้ ความหมายอันเป็ นสิ ริมงคลหมายถึ ง ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งเฟื่ องฟู นิยมใช้ ประกอบในพิธีมงคลต่ างๆทุกงานเคล็ดลับของการทาขนมถ้ วยให้ มีกลิ่น หอมน่ า รั บ ประทานนั้ น คื อ การใช้น้าดอกไม้ สดเป็ นส่ วนผสมและการอบร่ า ด้ วยดอกมะลิ สดในขั้นตอนสุ ดท้ ายของการทา
 10. 10. ขนมเสน่ ห์จันทร์ "จันทน์ " เป็ น ต้ นไม้ ชนิดหนึ่งมีผลสุ กสี เ หลือ งเปล่ ง ปลั่ง ทั้ง สวยงามและมี กลิ่นหอม ชวนให้ หลงใหลคนโบราณจึงนาความมีเ สน่ ห์ ข องผลจั น ทน์ ม าประยุ ก ต์ ท าเป็ นขนมและได้ น า "ผลจั น ทน์ ป่ น" มาเป็ นส่ วนผสมทาให้ มีกลิ่นหอมเหมือนผลจันทน์ให้ ชื่อว่ า "ขนมเสน่ ห์จันทน์ " โดยเชื่ อว่ าคาว่ า เสน่ ห์จันทน์ เป็ นคาที่มีสิริมงคลจะทาให้มี เ สน่ ห์ คนรั ก คนหลงดั ง เสน่ ห์ ของผลจั น ทน์ ขนมเสน่ ห์ จั น ทน์ จึ ง ถู ก น ามาใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสมรส
 11. 11. สวัสดีคะ ่

×