06 animation

927 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

06 animation

 1. 1. Êส‹‹Çว¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย [áแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น] 14 ¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น 2553
 2. 2. ia Systems 520251: Multimed Êส‹‹Çว¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย [áแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น] 14 ¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น 2553
 3. 3. [áแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น] ËหÁมÒาÂย¶ถÖึ§ง ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งÀภÒา¾พàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นäไËหÇวâโ´ดÂย¡กÒาÃร©ฉÒาÂย ÀภÒา¾พ¹นÔิè่§งËหÅลÒาÂยæๆ ÀภÒา¾พµต‹‹Íอàเ¹น×ืè่Íอ§ง¡กÑั¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมàเÃรç็ÇวÊสÙู§ง áแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹นáแÊส´ด§ง 6 àเ¿ฟÃรÁมµต‹‹Íอàเ¹น×ืè่Íอ§ง¡กÑั¹น µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งáแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น¹นÕีé้ àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมàเÃรç็Çว 10 àเ¿ฟÃรÁมµต‹‹ÍอÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี áแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น¹นÕีé้ àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมàเÃรç็Çว 2 àเ¿ฟÃรÁมµต‹‹ÍอÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี
 4. 4. Traditional Animation
 5. 5. Flipbook
 6. 6. Phenakistiscope ´ดÙูäไ´ดŒŒ·ท∙Õี่ http://www.mhsgent.ugent.be/engl-plat5.html
 7. 7. Phenakistiscope ´ดÙูäไ´ดŒŒ·ท∙Õี่ http://www.mhsgent.ugent.be/engl-plat5.html
 8. 8. Cel Animation
 9. 9. Cel Animation
 10. 10. Computer Animation
 11. 11. 2D Computer Animation
 12. 12. 2D Computer Animation
 13. 13. 2D + 3D Computer Animation
 14. 14. 2D + 3D Computer Animation
 15. 15. How it’s made - Animation
 16. 16. How it’s made - Animation
 17. 17. 3D Animation
 18. 18. Modeling
 19. 19. Layout & Animation
 20. 20. Rendering
 21. 21. Disney/Pixar
 22. 22. Disney/Pixar
 23. 23. Disney/Pixar
 24. 24. Performance Capture Film
 25. 25. §งÒา¹น·ท∙Õี่ãใªชŒŒáแÍอ¹นÔิàเÁมªชÑั¹น
 26. 26. Computer Games
 27. 27. InfoGraphics
 28. 28. InfoGraphics
 29. 29. Simulations
 30. 30. Simulations
 31. 31. Virtual Reality
 32. 32. Augmented Reality
 33. 33. Augmented Reality
 34. 34. Íอ×ื่¹นæๆÍอÕี¡กÁมÒา¡กÁมÒาÂย

×