Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEFINISI   KANDUNGAN (ELEMEN)     -MATERIAL   -BUKAN MATERIAL    CIRI-CIRI BUDAYA   KONSEP ASIMILASIKONSEP ...
DEFINISI SECARA UMUM  Kebudayaan adalah satu cara hidup  yang dikembangkan oleh sesuatu  masyarakat untuk memenuhi k...
 Kebudayaan  biasanya  dikatakan sebagai  benda-benda seperti lukisan, kesusasteraan,  muzik dan falsafah.     ...
DARI SUDUT ETIMOLOGI Perkataan “budaya” berasal dari akar kata yang tersusun daripada dua perkataan yang terpisah iaitu...
DARI PANDANGANINGGERIS  Istilah “culture” berasal dari perkataan Latin  “colere” yang bermaksud menyedia dan  menger...
DARI PANDANGAN BAHASAARAB  Istilah kebudayaan ini sinonim dengan perkataan “al-  thaqafah”.  Istilah al-thaqafah mem...
KESIMPULAN DEFINISIBUDAYA  Perkataan budaya dalam bahasa Melayu yang  berasal dari “budi” dan “daya” serta bahasa  A...
  Istilah kebudayaan merujuk dua proses  utama, iaitu internal dan eksternal.  Proses internal (dalaman) bersumberk...
KANDUNGAN (ELEMEN)  BUDAYA MATERIAL   Meliputi bahan-bahan fizikal kebudayaan serta cara-cara   penggunaannya.  ...
Rumah Orang Bidayuh  Rumah Orang Melayu Rumah di Polandia  Rumah berbentuk buah
CIRI-CIRI BUDAYA  Diwarisi   Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu   generasi berikutnya. Ini bermakna ba...
  Dipelajari   Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu   dipelajari   Bentuk dan jenis pembelajaran angg...
  Perkongsian   Budaya itu dikongsi oleh manusia iaitu setiap   perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan...
  Kesejagatan   Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam   semua kelompok manusia. Tidak ada masyarakat...
  Berubah   Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya tidak mengalami   perubahan. Perubahan ini dikaji daripada ...
  Perlambangan   Perlambangan ialah sebagai satu lambang dalam   budaya yang memberikan makna tertentu kepada   p...
  Pandangan Semesta   Pandangan semesta ialah bagaimana manusia   memberikan tafsiran terhadap keadaan alam   sek...
Sedar perbezaan budaya.AKOMODASI      Pertahan budaya sendiri dan            hidup dengan harmoni     ...
RUJUKAN http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya http://hubungan- etnik.blogspot.com/2009/10/konsep- budaya.html http://ww...
KONSEP MASYARAKAT   BAB 3     Definisi Perkembangan Masyarakat
DEFINISI MASYARAKAT                   Manakala sudut istilah pula Menurut Kamus Dewan edisi      ...
KONSEP MASYARAKAT   Koentjaraningrat          Linton• Masyarakat merupakan    • Masyarakat ialah kelompok...
PERKEMBANGAN MASYARAKAT    Evolusi sosial merupakan   satu teori perubahan sosial     yang mengandaikan    ...
TAHAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT  Zaman    Zaman Prasejarah        Zaman       Penjajahan  Moden Zaman ...
Zaman Prasejarah di Asia TenggaraZaman Paleolitik        Zaman Neolitik        Zaman Logam• Masyarakat kaum ...
Zaman Sejarah  Pemerintahan beraja yang dimulakan pada akhir  zaman logam menjadi ciri utama tamadun awal        ...
ZAMAN FEUDALMasyarakat Melayu berada di bawah naunganfeudalisme dan menikmati zaman gemilangnya padaabad ke-14 Masihi.  ...
Zaman Penjajahan   Kejatuhan Empayar Melaka kepada  Portugis pada tahun 1511 menandakan    bermulanya zaman penja...
Perubahan Institusi Sosial Akibat    Zaman PenjajahanPOLITIK   EKONOMI    AGAMA
POLITIK –> Undang-      EKONOMI -> Sistem mata                             AGAMA -> Keper...
Kesan Zaman Penjajahan Terhadap     Masyarakat MelayuPenjajahan barat menyebabkan orang Melayu pasifterhadap aspek ke...
ZAMAN MODEN               Pemikiran yang berpaksikanDasar Ekonomi Baru (DEB)     kebendaan telah    ...
Masyarakat Melayu Kini…        Kini seluruh dunia dihujani            pemikiran         pascamo...
Bagi memulihkan            keadaan dan           menghadapi cabaran            modernisme...
maisarah zukhe
Siapa yang dikatakan sebagai masyarakat Melayu atau bangsaMelayu? Tidak ada definisi tepat yang dapat menjelaskansiapakah ...
Ariffin  Pada masa kebangkitan semangat     kebangsaan Melayu pada awal abad ke-20Omar   Masihi yang lalu, orang ...
Lah   Yang dimaksud dengan suku Melayu itu    ialah golongan bangsa yang menyatakanHusny  dirinya dalam pembauran a...
J.   Orang Melayu menghuni separuh daripada Pulau      Sumatera, termasuk seluruh pantai timur danCrawford  sebah...
Namun, pengertian bangsa Melayu ituadalah lebih luas. Perkataan bangsa itu lebih membawa pengertian ras (ras Melayu). Ras...
Melalui etimologi, perkataan Melayu ditakrifkan dalampelbagai pengertian.           Werndly   Aspek  undang...
Berasal daripada perkataan Melaju.Werndly  Berasal dari kata dasar laju yang diertikan       sebagai cepat,deras d...
Van Der Tuuk        Perkataan melayu bermaksud            penyeberang.        Orang Melayu menye...
Mentakrifkan perkataan melayu hampirHollander         sama dengan pengembara.               .   ...
Harun Aminurrasyid           Berasal dari istilah Sanskrit,Malaya           atau daripada perkataan T...
Perkataan Melayu berasal dari 1 daerah di negeri Parsia yang                bernama Mahaluyah.       ...
Perkataan Melayu sebagai istilah yang      digunakan pada nama suku-suku yang     tersebar di daerah-daerah Tana...
Daripada aspek undang-undang,perkataan Melayu meliputi   penduduk Malaysia, seperti yang ditakrifkan oleh      Perl...
Beberapa sarjana Eropah             seperti Hendrik Kern (Belanda)      Teori mereka          ...
Asal usul bangsa melayu merupakan sesuatu yang sukar di tentukan,walaupun terdapat beberapa kajian dilakukan untuk menjela...
Teori ini disokong oleh       Kapak Tua yang mirip kepada Kapak Tua    beberapa sarjana         di Asia...
Orang Negrito       Teori                      Melayu Proto       Yunan        ...
Orang Negrito          Melayu Proto          Melayu Deutro• merupakan penduduk paling   • orang mel...
TEORI NUSANTARABangsa Melayu dan Bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Pada abad ke 19,taraf ini hanya dapat dicapai ...
Kesimpulan Secara kesimpulannya asal usul bangsa melayu adatiga kumpulan iaitu orang Negrito,Melayu Proto dan Melayu Deut...
Bmm3114 bab 1 4 konsep budaya
Bmm3114 bab 1 4 konsep budaya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bmm3114 bab 1 4 konsep budaya

17,659 views

Published on

Bmm3114 bab 1 4 konsep budaya

 1. 1. DEFINISI KANDUNGAN (ELEMEN) -MATERIAL -BUKAN MATERIAL CIRI-CIRI BUDAYA KONSEP ASIMILASIKONSEP AKULTERASI & AKOMODASI
 2. 2. DEFINISI SECARA UMUM Kebudayaan adalah satu cara hidup yang dikembangkan oleh sesuatu masyarakat untuk memenuhi keperluan asasinya untuk terus hidup, meneruskan zuriatnya dan mengatur pengalaman sosialnya. Menurut definisi sosiologi, kebudayaan ialah cara hidup yang menjadi kepunyaan bersama.
 3. 3.  Kebudayaan biasanya dikatakan sebagai benda-benda seperti lukisan, kesusasteraan, muzik dan falsafah.  Kebudayaan bukan sahaja merupakan perkara yang seni dalam hidup, tetapi juga apa sahaja yang terdapat di persekitaran manusia yang dibuat oleh manusia.
 4. 4. DARI SUDUT ETIMOLOGI Perkataan “budaya” berasal dari akar kata yang tersusun daripada dua perkataan yang terpisah iaitu “budi” dan “daya”. Kalimah “budi” bererti cahaya atau sinar yang terletak di dalam batin manusia. Perkataan “daya” bertalian dengan upaya iaitu usaha, keaktifan manusia melaksanakan dengan anggotanya apa yang digerakkan oleh budinya.
 5. 5. DARI PANDANGANINGGERIS Istilah “culture” berasal dari perkataan Latin “colere” yang bermaksud menyedia dan mengerjakan tanah atau menanam. Orang Eropah memilih perkataan “culture” untuk menggambarkan pemikiran mereka di mana salah satu dari maknanya adalah berhubungan dengan kehidupan mereka yang sangat rapat dengan aktiviti pertanian (agriculture) pada masa tersebut. Justeru, sesiapa menyebut “cultivated person” merujuk seseorang yang mempunyai “culture”.
 6. 6. DARI PANDANGAN BAHASAARAB Istilah kebudayaan ini sinonim dengan perkataan “al- thaqafah”. Istilah al-thaqafah membawa erti cepat memahami dan kecerdikan. Dalam kamus leksikon Lisan al-„Arab karangan Ibn Manzur, dinyatakan thaqafa al-syay‟ tsaqfan wa thiqafan wa thuqufatan ertinya memahami secara mendalam, rajul thaqfun wa thaqifun wa thaqufun ertinya, seorang lelaki yang cerdik dan cepat mengerti.
 7. 7. KESIMPULAN DEFINISIBUDAYA Perkataan budaya dalam bahasa Melayu yang berasal dari “budi” dan “daya” serta bahasa Arab “al-thaqafah” lebih menghampiri falsafah kebudayaan yang berhubung-kait dengan penjelmaan akal manusia. Begitu juga dalam penggunaan bahasa Inggerisnya, “culture” yang merujuk kepada hubung-kaitnya dengan aktiviti pertanian. Kemajuan dalam sektor pertanian pada zaman Renaisance menjadi titik tolak penggunaan istilah culture.
 8. 8.  Istilah kebudayaan merujuk dua proses utama, iaitu internal dan eksternal. Proses internal (dalaman) bersumberkan “budi” ataupun kecerdikan akal yang menjana proses eksternal yang berasaskan “daya” ataupun tenaga manusia sebagai momentum dalam mengatur urusan hidupan harian bermasyarakat.
 9. 9. KANDUNGAN (ELEMEN) BUDAYA MATERIAL  Meliputi bahan-bahan fizikal kebudayaan serta cara-cara penggunaannya.  Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo. BUDAYA BUKAN MATERIAL  kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang.  Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam men jalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran (dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki
 10. 10. Rumah Orang Bidayuh Rumah Orang Melayu Rumah di Polandia Rumah berbentuk buah
 11. 11. CIRI-CIRI BUDAYA Diwarisi  Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya Melayu, Cina dan India yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu.  Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau
 12. 12.  Dipelajari  Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari  Bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: i. Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya. ii. Nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. iii. Umur seseorang. iv. Tahap pendidikan v. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.
 13. 13.  Perkongsian  Budaya itu dikongsi oleh manusia iaitu setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia.  Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerana masyarakat menggemarinya. Bahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian.  Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.
 14. 14.  Kesejagatan  Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.  budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.  Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. iii.sistem sosial. iv.bahasa. v. kesenian. vi.sistem pengetahuan. vii.agama dan kepercayaan.
 15. 15.  Berubah Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya tidak mengalami perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. Rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. Perubahan budaya bukan kebendaan dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. Perubahan ini disebabkan beberapa faktor, antaranya: i. pertambahan bilangan anggota masyarakat. ii. pertambahan keperluan dan keinginan manusia. iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru. iv. pertembungan budaya. v. konflik yang berlaku. vi.perubahan alam sekitar.
 16. 16.  Perlambangan  Perlambangan ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendukungnya seperti bendera, warna, logo, lambaian tangan dan sebagainya.  Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.
 17. 17.  Pandangan Semesta  Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian.  Pandangan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya.  Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing), ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.
 18. 18. Sedar perbezaan budaya.AKOMODASI Pertahan budaya sendiri dan hidup dengan harmoni A+B+C=A+B+C Minoriti menerima budaya majoriti, tanpa ubah budaya asal. Berlaku proses pinjaman –AKULTURASI tali leher, ‘angpow’, makanan, hiburan A + B + C = Ai + Bi + Ci Minoriti terima budaya dominan Contoh : masyarakat Jawa, ASIMILASI masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya A+B+C=A
 19. 19. RUJUKAN http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya http://hubungan- etnik.blogspot.com/2009/10/konsep- budaya.html http://www.academia.edu/People/kuliah_ 1_konsep_budaya_kajian_perbandingan _Dr._Mohd_Anuar_Ramli_ http://www.scribd.com/doc/46263929/Ba b-2-Konsep-Asas
 20. 20. KONSEP MASYARAKAT BAB 3 Definisi Perkembangan Masyarakat
 21. 21. DEFINISI MASYARAKAT Manakala sudut istilah pula Menurut Kamus Dewan edisi menerangkan keempat : Masyarakat bahawa, masyarakat merupakan didefinisikan sebagai kumpulan jaringan perhubungan antara manusia yang hidup bersama di pelbagai individu yang merujuk sesuatu tempat dengan aturan kepada pergaulan hidup dan dan cara tertentu. keseluruhan hubungan sosial. Bangsa pula ialah jenis manusiadaripada satu asal keturunan atau Masyarakat juga menggambarkan kumpulan manusia dalam satu rakyat sesebuah negara. ikatan ketatanegaraan.
 22. 22. KONSEP MASYARAKAT Koentjaraningrat Linton• Masyarakat merupakan • Masyarakat ialah kelompok terbesar kelompok manusia yang daripada kalangan hidup bersama serta saling manusia yang bekerjasama di dalam mengamalkan cara hidup tempoh yang lama. yang mereka terima • Menjurus kepada sebagai suatu kebudayaan. kehidupan dan kerjasama• Memberatkan kebudayaan yang berlangsung di dalam di dalam pembentukan tempoh yang sangat lama. masyarakat.
 23. 23. PERKEMBANGAN MASYARAKAT Evolusi sosial merupakan satu teori perubahan sosial yang mengandaikan bahawa masyarakat berkembang melalui tahap- tahap tertentu, yakni daripada bentuk yang mudah kepada bentuk yang lebih kompleks.
 24. 24. TAHAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT Zaman Zaman Prasejarah Zaman Penjajahan Moden Zaman Zaman Sejarah Feudal
 25. 25. Zaman Prasejarah di Asia TenggaraZaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam• Masyarakat kaum nomad. • Binatang tertentu • Manusia menghasilkan• Memungut hasil ditangkap, dijinakkan & peralatan daripada besi & hutan, memburu binatang diternak untuk menjamin gangsa. & menangkap ikan. bahan makanan tidak • Memulakan perdagangan• Menggunakan peralatan putus. maritim & penerokaan laut. dibuat daripada kayu, batu • Manusia hidup secara • Membina kota pertahanan & tulang. berkelompok, membentuk untuk kerajaan.• Kepercayaan Animisme. institusi kekeluargaan & • Menghasilkan sistem membentuk kampung. tulisan. • Membentuk institusi politik. • Mempercayai kuasa ghaib, tuhan & semangat.
 26. 26. Zaman Sejarah Pemerintahan beraja yang dimulakan pada akhir zaman logam menjadi ciri utama tamadun awal manusia.Raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinyasebagai wakil tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan majoriti sebagai ketua pemerintah. Pengiktirafan itu membolehkan seseorang raja menjalankan pemerintahan dan mewujudkan sistem perundangan untuk memastikan ketertiban serta memiliki tentera untuk menjaga keamanan.
 27. 27. ZAMAN FEUDALMasyarakat Melayu berada di bawah naunganfeudalisme dan menikmati zaman gemilangnya padaabad ke-14 Masihi. Feudalisme ialah satu bentuk organisasi politik & sosial yang mempunyai kelas atau susun lapis tertentu iaitu mengikut susun lapis hierarki. Di Malaysia, zaman feudalisme dapat dilihat pada zaman pemerintahan raja atau sultan iaitu zaman sebelum campur tangan penjajah di Tanah Melayu. Penulisan sejarah pada zaman feudal adalah berdasarkan kesusasteraan yang mengandungi unsur mitos.
 28. 28. Zaman Penjajahan Kejatuhan Empayar Melaka kepada Portugis pada tahun 1511 menandakan bermulanya zaman penjajahan. Selepas Portugis, dikuasai Belanda, Inggeris dan kemudiannya Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Selepas perang, Inggeris kembali menjajah sehinggalah Persekutuan TM mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
 29. 29. Perubahan Institusi Sosial Akibat Zaman PenjajahanPOLITIK EKONOMI AGAMA
 30. 30. POLITIK –> Undang- EKONOMI -> Sistem mata AGAMA -> Kepercayaan undang wang Orang Melayu terpaksa Undang-undang bergantung pada orang Masyarakat Melayu barat menghapuskan tengah untuk dikuasai oleh kuasa golongan meminjam wang bagi fahaman animisme. bangsawan. melunaskan cukai. Meletakkan orang Terpaksa menjual Golongan bangsawan Melayu di dalam tanah apabila tidak tenggelam di dalam keadaan terhimpit di berupaya membayar doktrin Hindu demi desa. hutang. status. Undang-undang berhubung Kemasukan Islam tanah mewajibkan pembelian & mengubah mitologi dan penjualan serta pembayaran fantasi berkenaan serta cukai dengan menggunakan menggantikannya mata wang barat, bukan lagi dengan pemikiran mata wang tradisional. intelek.
 31. 31. Kesan Zaman Penjajahan Terhadap Masyarakat MelayuPenjajahan barat menyebabkan orang Melayu pasifterhadap aspek kebendaan & aspek kerohanianmenjadi dominan di dalam pemikiran orangMelayu. Kepasifan ini menambah kemiskinan mereka & menyebabkan mereka jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum yang dulunya hanya imigran. Kemuncaknya ialah tragedi berdarah 13 Mei 1969.
 32. 32. ZAMAN MODEN Pemikiran yang berpaksikanDasar Ekonomi Baru (DEB) kebendaan telah Aspek kerohanian semakinberjaya mengubah senario menyebabkan berlaku diketepikan.kehidupan orang Melayu. ketidakseimbangan di dalam budaya mereka. Situasi itu, memunculkan Unsur sinkritisme seperti pelbagai masalah sosial kepercayaan kepada tahyul yang menggugat kestabilan dsb semakin berkembang. & kesejahteraan hidup orang Melayu.
 33. 33. Masyarakat Melayu Kini… Kini seluruh dunia dihujani pemikiran pascamodenisme yang semakin mengacaukan. Kebebasan penafsiran Masyarakat Melayu tidakyang melampaui batas di mampu meminggirkan diri dalam pemikiran daripada menerima kesanpascamodernisme boleh yang bertentanganmeruntuhkan cara hidup dengan budaya mereka. orang Melayu.
 34. 34. Bagi memulihkan keadaan dan menghadapi cabaran modernisme dan pascamodernisme orang Melayu perlu kembali kepada ajaran Agama Islam. Mereka wajibmenghumban unsur sinkritisme yangmengancam akidahkeislaman mereka.
 35. 35. maisarah zukhe
 36. 36. Siapa yang dikatakan sebagai masyarakat Melayu atau bangsaMelayu? Tidak ada definisi tepat yang dapat menjelaskansiapakah yang tergolong dalam bangsa Melayu.Namun, beberapa orang tokoh telah mengeluarkan buah fikiranmereka tentang isu bangsa Melayu ini. maisarah zukhe
 37. 37. Ariffin Pada masa kebangkitan semangat kebangsaan Melayu pada awal abad ke-20Omar Masihi yang lalu, orang Melayu menganggap diri mereka sebagai orang Melayu tulen. Mereka menolak golongan peranakan sama ada peranakan India atau Arab sebagai bangsa Melayu. Malah, terdapat beberapa golongan yang mempersoal adakah golongan peranakan itu merupakan pemimpin Melayu. maisarah zukhe
 38. 38. Lah Yang dimaksud dengan suku Melayu itu ialah golongan bangsa yang menyatakanHusny dirinya dalam pembauran antara suku bangsa serta memakai adat resam dan bahasa Melayu secara sedar dan berlanjutan. maisarah zukhe
 39. 39. J. Orang Melayu menghuni separuh daripada Pulau Sumatera, termasuk seluruh pantai timur danCrawford sebahagian pantai barat pulau itu. Mereka juga menghuni di sekitar Pulau Borneo (Kalimantan) dan merupakan seluruh penduduk Semenanjung Tanah Melayu kecualiorang aslinya. Beliau juga menyatakan bahawa dalam kumpulan bangsa Melayu itu terdapat ramai yang bukan daripada keturunan Melayu tulen. Tetapi telah menerima pakai bahasa, adat resan dan agama Melayu. Akhirnya, golongan ini tidaklagi dapat dibezakan dengan golongan Melayu sebenar. Pendapat Crawford adalah satu pendapat yang agak tepat. maisarah zukhe
 40. 40. Namun, pengertian bangsa Melayu ituadalah lebih luas. Perkataan bangsa itu lebih membawa pengertian ras (ras Melayu). Ras Melayu ini merangkumi seluruh kelompok manusia daripada ras Melayu-Polinesia. maisarah zukhe
 41. 41. Melalui etimologi, perkataan Melayu ditakrifkan dalampelbagai pengertian. Werndly Aspek undang- Van Der Tuuk undang Pendapat Tokoh I-Tsing Hollander Harun Omar Husin Aminurrasyid maisarah zukhe
 42. 42. Berasal daripada perkataan Melaju.Werndly Berasal dari kata dasar laju yang diertikan sebagai cepat,deras dan tangkas. Oleh itu,dari sebutan tersebut membawa maksud bahawa orang Melayu bersifat tangkas dan cerdas. Segala tindak tanduk mereka cepat. maisarah zukhe
 43. 43. Van Der Tuuk Perkataan melayu bermaksud penyeberang. Orang Melayu menyeberang atau menukar agamanya daripada Hindu-Budhha kepada Islam maisarah zukhe
 44. 44. Mentakrifkan perkataan melayu hampirHollander sama dengan pengembara. . Kenyataan ini menyatakan bahawa orang Melayu suka mengembara atau menjelajah dari satu tempat ke tempat lain. maisarah zukhe
 45. 45. Harun Aminurrasyid Berasal dari istilah Sanskrit,Malaya atau daripada perkataan Tamil- Malai, bukit atau tanah tinggi. Manakala orang Portugis menyebut perkataan Melayu dengan perkataan Malayu. maisarah zukhe
 46. 46. Perkataan Melayu berasal dari 1 daerah di negeri Parsia yang bernama Mahaluyah. Penduduk Mahaluyah telah mengembara ke Asia TenggaraOmar Husin lalu menetap di Sumatera dan di Kepulauan sekitarnya. Suku ini lah yang membawa pengaruh kebudayaan Parsia di daerah ini. Kini pengaruh itu dapat dilihat dalam kesusasteraan Melayu. Beliau turut menyatakan perkataan Melayu mungkin juga berasal dari nama guru-guru yang bergelar Mulaya. Guru-guru ini dikatakan memainkan peranan menyuburkan kebudayaan Melayu. maisarah zukhe
 47. 47. Perkataan Melayu sebagai istilah yang digunakan pada nama suku-suku yang tersebar di daerah-daerah Tanah Melayu dan Sumatera.I-Tsing Perkataan sebenar-Mo-lo-yeu atau Mo- lo-you. Istilah Melayu ini kemudiannya lebih terkenal apabila kerajaan Melayu di Sumatera berjaya menguasai kerajaan Srivijaya pada abad 13 Masihi. maisarah zukhe
 48. 48. Daripada aspek undang-undang,perkataan Melayu meliputi penduduk Malaysia, seperti yang ditakrifkan oleh Perlembagaan Malaysia: Fasal 160.“..seseorang yang menganut agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu dan menuruti adat istiadat Melayu. Mereka: Lahir sebelum Hari merdeka di Persekutuan atau Singapura atau ibu bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura atau pada Hari Merdeka ini adalah berdomsil di Persekutuan atau di Singapura. Ia adalah keturunan salah seorang tersebut. maisarah zukhe
 49. 49. Beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kern (Belanda) Teori mereka dan Robert von Heine Geldern menyatakan bahawa (Austria) telah melakukan bangsa Melayu berasal Asal-usul bangsa penyelidikan secara kasar latar daripada Melayu sehingga belakang dan pergerakan kelompokAustronesia, i kini masih kabur. masyarakat Melayu kuno. aitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China. Kemudiannya berhijrahUntuk mengetahui asal dalam bentuk beberapausul Bahasa Melayu kita gelombang pergerakanperlu mengetahui asal- manusia dan akhirnya usul penutur aslinya Pengenalan menduduki wilayah Asia terlebih dahulu, iaitu Tenggara. orang Melayu. maisarah zukhe
 50. 50. Asal usul bangsa melayu merupakan sesuatu yang sukar di tentukan,walaupun terdapat beberapa kajian dilakukan untuk menjelaskan pekara ini,tetapi kata sepakat antara sarjana belum dicapai. Secara amnya terdapat 2 teorimengenai asal usul bangsa melayu iaitu (a) bangsa Melayu berasal dari Yunnan (Teori Yunnan ), dan (b) bangsaMelayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara). Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahawa orangminangkabau itu berasal daripada pengikut Nabi Nuh,iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara sungai Jambi dan Palembang,semasa banjir besar berlaku di bumi.tetapi pendapat ini masih belum mendapat bukti yang kukuh. maisarah zukhe
 51. 51. Teori ini disokong oleh Kapak Tua yang mirip kepada Kapak Tua beberapa sarjana di Asia Tengah di Kepulauan Melayu . R.H.Geldern,J.H.C Kern,J.R Perkara ini menunjukkan adanya migrasiFoster,J.R Logen,Slametmuljana penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan dan juga Asmah Haji Omar. Melayu; Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam (berhampiran dengan sempadan India denganAlasan-alasan yang menyokong : Myanmar); Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di kemboja. Lebih lanjut lagi,penduduk di Kemboja mungkin berasal dari dataran Yunnan dengan menyusuri sungai Mekong.perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunnan. maisarah zukhe
 52. 52. Orang Negrito Teori Melayu Proto Yunan Melayu DeutroAsal usul bangsa Bangsa Melayu dan Bangsa KawaMelayu mempunyai tamadun yang tinggi. Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Teori Champa. Nusantara Manusia Kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di pulau jawa. Bahasa di Nusantara (Bahasa Austrinesia ) mempunyai perbezaan. maisarah zukhe
 53. 53. Orang Negrito Melayu Proto Melayu Deutro• merupakan penduduk paling • orang melayu ini berasal • perpindahan penduduk yang awal di Kepulauan Melayu dari Asia Tengah. kedua dari Asia yang• berasal daripada golongan • perpindahan tersebut (yang dikatakan dari daerah Yunan Austronesia di pertama) diperkirakan pada diperkirakan berlaku pada Yunnanmereka dikatakan tahun 2500 SM. tahun 1500 SM. berada di sini sejak 1000 SM • peradaban orang melayu- • mempunyai peradaban yang berdasarkan penerokaan proto ini lebih maju sedikit lebih maju daripada melayu arkeologi di Gua daripada orang Negrito. proto. Cha,Kelantan. • pandai membuat alat • mengenal kebudayaan• mempunyai ciri-ciri fizikal bercucuk tanam,membuat logam.mereka telah berkulit gelap,berambut barang pecah belah, dan menggunakan alat kerinting,bermata alat perhiasan kehidupan perburuan dan pertanian bundar,berhidung mereka berpindah daripada besi. lebar,berbibir penuh,serta randah.zaman mereka ini • Zaman mereka ini dinamai saiz badan yang pendek. dinamai Neolitik atau Zaman Zaman Logam,mereka hidup• keturunannya orang Asli di Batu Baru. di tepi pantai dan menyebar semenanjung hampir di seluruh kepulauan Malaysia,Dayak di Sarawak melayu ini. dan Batak di Sumatera. • Kedatangan orang melayu- Deutro ini dengan TEORI YUNAN sendirinya telah mengakibatkan perpindahan orang melayu-proto ke pendalaman sesuai dengan cara hidup mereka yang berpindah randah. maisarah zukhe
 54. 54. TEORI NUSANTARABangsa Melayu dan Bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Pada abad ke 19,taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budayayang lama.pekara ini menunjukan orang Melayu tidak berasal dari mana- mana,tetapi berasa dan berkembang di Nusantara K.Himly tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. Baginya Persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena ” ambilan ” Manusia Kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di pulau jawa. Penemuan manusia kuno ini di pulau jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara (Bahasa Austrinesia ) mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo-Eropah ) maisarah zukhe
 55. 55. Kesimpulan Secara kesimpulannya asal usul bangsa melayu adatiga kumpulan iaitu orang Negrito,Melayu Proto dan Melayu Deutro, manakala terdapat dua teori iaitu Bangsa Melayu Berasal daripada Yunnan (Teori Yunnan) dan Bangsa Melayu Berasal daripada Nusantara (Teori Nusantara). TAMAT Rujuk laman web : http://kumpulansiswazahguru.blogspot.com/2 011/12/asal-usul-bangsa-melayu.html maisarah zukhe

×