Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dr.tamil's talk on jul 31,2010

942 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dr.tamil's talk on jul 31,2010

 1. 1. ยินดีต้อนรับสู่งานวิจัยของ 4ไล้ฟ์ การนำาเสนอโอกาสทางธุรกิจ
 2. 2. เรื่องของสุขภาพ และ โรคภัยไข้เจ็บมี อยู่ในข่าวทุกวัน
 3. 3. โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 4. 4. สาเหตุของการเสียชีวิตในปัจจุบัน 2.มะเร็ง ประมาณ 1.3 ล้านคนป่วยเป็น มะเร็งในแต่ละปี มีคน 547,500 คนเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งใน แต่ละปี (เท่ากับ 1,500 คนใน 1 วัน) 1.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ – สาเหตุการตายอันดับ 1 ในอเมริกา ประมาณ1 ล้านคนเสียชีวิตใน แต่ละปี (1 คนเสียชีวิตในทุกๆ 33 วินาที) 4.ยาต่างๆ ผลข้างเคียงของยาอันตรายที่เรารับ รู้ เป็นสาเหตุการตาย อันดับ 4 หลัง จากมีอาการหัวใจล้มเหลว มะเร็ง และสโตรค 3.การดูแลสุขภาพ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ใน อเมริกา มีคนเสียชีวิต 250,000 คนต่อ ปี มาจากการใช้ยา การวินิจฉัย รวมถึงการผ่าตัดที่ ผิดพลาด, การติดเชื้อในโรง พยาบาล, ปฏิกิริยา
 5. 5. ด่กาก
 6. 6. ระบบการรักษาสุขภาพเป็นสาเหตุ อันดับ 3 ของการเสียชีวิต
 7. 7. ปัญหาสุขภาพในเด็กก็มีความ รุนแรงเช่นเดียวกัน • 70% ของเด็กอายุระหว่าง 12 – 13 ปีมีปัญหา เส้นเลือดแดงแข็งตัวในระยะเริ่มต้น • โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน เด็กมากกว่าโรคอื่นๆ
 8. 8. ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เป็น การป้องกันตัวที่ดีที่สุด ที่มี ต่อ
 9. 9. Health - Some Malaysian NumbersHealth - Some Malaysian Numbers 1 out of 4 people have or will have Cancer 42,000 new Cancer cases reported every year 3 million Malaysians suffer High Blood Pressure 3 million Malaysians suffer high cholestrol 110 Malaysians suffer a Stroke everyday 2.1 million in Malaysia already suffer from Diabetes 1 out of 6 have or will suffer from Arthritis 1 out of 200 have or will suffer from Alzheimers 1 out of 1 have or will suffer from our immune System’s Failure ลำาดับขั้นของสุขภาพ
 10. 10. IS THERE HOPE FOR OUR HEALTH? IS THERE HOPE FOR THE WORLD? ความหวัง ความคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ดี มีแค่ไหน?
 11. 11. ระบบ ภูมิคุ้มกัน เป็นด่านแรกของการป้องกัน ที่มีต่อ การเจ็บป่วย และ โรคร้าย ค้นหาตัวผู้บุกรุก(สิ่งแปลก ปลอม)ที่จู่โจม ร่างกายของเราอย่างต่อเนื่อง ระบบนั้นต้องสามารถ จำาแนก ตอบสนอง และ จดจำา ผู้บุกรุกได้
 12. 12. มลภาวะทางอากาศ จากโรงงาน… และพาหนะต่างๆ…
 13. 13. มลพิษทางนำ้า
 14. 14. สารเคมีที่เป็น อันตราย ในอาหาร
 15. 15. ความเครียดจากการ ทำางาน ความเครียดในชีวิต
 16. 16. วิถีชีวิต
 17. 17. ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน ของเซลล์ และ เนื้อเยื่อ ที่ทำางานอย่าง ต่อเนื่องเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกัน คือ การป้องกันทางธรรมชาติ ที่ต่อต้านโรคร้าย และการติดเชื้อ สุขภาพและคุณภาพชีวิตมีผล โดยตรงมาจากระบบภูมิคุ้มกัน
 18. 18. โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และ โรคติดต่ออื่นๆ เกิดจาก ระบบระบบ ภูมิคุ้มกันล้มเหลวภูมิคุ้มกันล้มเหลว ที่จะ จดจำา และ ทำาลายเชื้อโรคต่างๆ โรคมะเร็งโรคมะเร็ง,, เบาหวานเบาหวาน,, หัวใจ และปัญหาทางเดินหัวใจ และปัญหาทางเดิน หายใจเรื้อรัง อาจหายใจเรื้อรัง อาจเกิดจากเกิดจาก ระบบภูมิคุ้มกันทำางานระบบภูมิคุ้มกันทำางาน บกพร่องบกพร่อง
 19. 19. ระบบภูมิคุ้มกันของคุณต้องมีความ สมดุล ปฏิกิริยาการตอบสนองที่มาก เกินไป ปฏิกิริยาการตอบสนองที่ มากเกินไป การคุกคามจาก ภายใน การคุกคามจาก ภายนอก ปฏิกิริยาการตอบสนองที่น้อย เกินไป ปฏิกิริยาการตอบสนองที่ น้อยเกินไปโรคติดเชื้อมะเร็ง ภูมิแพ้ปัญหาของภูมิเพี้ยน
 20. 20. มนุษยชาติทุกคน ต้องการการมีสุขภาพที่ดี… ซึ่งได้มาจากพระเจ้าโดย ธรรมชาติ… และนี่ คือความท้าทายในทาง วิทยาศาสตร์ที่ต้องค้นหาให้เจอ
 21. 21. พัฒนาการของ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารวิตามินรวม สมุนไพร สารต้านอนุมูลอิสระ ระบบภูมิคุ้มกัน มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัททางชีวเทคโน กำาลังคิดค้นอาหาร เสริมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ บริษัท4ไล้ฟ์ก็เป็นบริษัทผู้นำาที่สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
 22. 22. • 8 – 15% ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในมนุษย์ประกอบไปด้วย เซลล์เพชรฆาต • เซลล์เพชรฆาต เป็นด่านแรกของในป้องกันของระบบ ภูมิคุ้มกัน ที่ช่วยต่อต้านการทำาร้ายเซลล์ร่างกายรวมถึง การติด เชื้อไวรัส, แบคทีเรีย ความสำาคัญของการกระตุ้น และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำางานของเซลล์เพชรฆาต เซลล์เพชรฆาตช่วยกำาจัดเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำาร้ายเซลล์ที่ แข็งแรงอื่นๆของร่างกาย
 23. 23. การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ ทางธรรมชาติ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อิสระได้ ทำาการทดลอง และเปิดเผยว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส มี ประสิทธิภาพมาก กว่าสารอาหารอื่นๆที่พบในเอกสารทาง โภชนาการ และทางการแพทย์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ การเพิ่มภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ
 24. 24. 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า กราฟ ของ Helper T-Cell ช่วยปรับสมดุลในการทำางานของ Helper T-Cell
 25. 25. ก่อนรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หลังรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ NKเซลล์ช่วยสนับสนุนการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็ว ความสำาคัญของNKเซลลต่อการติดเชื้อไวรัส
 26. 26. x x ความสมดุล คือเป้าหมายที่ สูงสุด 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร- แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า สามารถช่วยปรับสมดุลให้ระบบภูมิคุ้มกัน ของคุณ ภูมิคุ้มกันที่สมดุลและ แข็งแรง เซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันที่ ทำางานมากเกินไป เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ ทำางานน้อยเกินไป
 27. 27. เครื่องป้องกันในการป้องกันตัว ของคุณ ก่อนทาน 4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ หลังทาน 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง กัน เพิ่ม ขึ้น 73%! เพิ่มการผลิตแอนติบอดี้ IgA ในต่อมนำ้าลาย ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ขั้นต้นได้แนะนำาว่า 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตรแฟกเตอร์- ฟอร์มูล่า สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน่วยป้องกันของระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยการเพิ่มจำานวนหน่วยคุ้มกัน อิมมูนโนโกลบูลิน (IgA) แอนติบอดี้ IgA หน่วยป้องกัน ด่านแรก เชื้อโรคผู้ บุกรุก
 28. 28. นักหนังสือพิมพ์ชาวรัสเซีย 2 คน ต้มไข่โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ได้อย่างไร? Vladimir Lagovski and Andrei Moiseynko from Komsomolskaya Pravda Newspaper in Moscow decided to learn first-hand how harmful cell phones are. There is no magic in cooking with your cell phone. The secret is in the radio waves that the cell phone radiates. The Journalists created a simple MICROWAVE structure as shown in the picture above. They called from one cell phone to the other and left both phones on talking mode; They placed a tape recorder next to phones to imitate sounds of speaking so the phones would stay on.
 29. 29. After, 15 minutes: The egg became slightly warm. 25 minutes: The egg became very warm. 40 minutes: The egg became very hot. 65minutes: The egg was cooked. สรุป: ไม่แนะนำาให้คุยโทรศัพท์ มือถือนานเกิน 1 ชม. เพราะ คลื่นรังสีจะทำาให้สมองเราสุกได้ 25 –นาที ไข่ไก่เริ่มอุ่น 40 –นาที ไข่ไก่เริ่มร้อน 65 –นาที ไขไก่สุก หลังจาก 15 –นาที ไข่ไก่จะค่อยๆอุ่น ขึ้น
 30. 30. What Causes Cancer - brain tumor? As you might expect a tumor suppressor gene to prevent tumors, but when these genes are damaged, they can allow cancer to develop instead of preventing it. When it is defective, these cells with abnormal DNA can multiply and increase the probability of developing cancer (brain tumor). การกลายพันธุ์ของยีนเป็น สาเหตุของการเกิดมะเร็ง อะไรเป็นสาเหตุของ โรคมะเร็ง – เนื้องอกในสมอง? คุณอาจคาดหวังกับยีนในตัวคุณจะช่วย ยับยั้งการเกิดเนื้องอกแต่เมื่อยีนของคุณถูก ทำาลาย มันจะเกิดการพัฒนาเป็นมะเร็ง แทนที่จะช่วยป้องกัน เมื่อเกิดการชำารุดหรือบกพร่อง เซลล์ต่างๆที่ ผิดปกติเหล่านี้จะทวีคูณ เพิ่มจำานวนและ พัฒนาไปเป็นมะเร็ง
 31. 31. หลายศตวรรษ ของสงคราม การต่อต้านโรค มะเร็งได้ ประสบกับความ ล้มเหลว
 32. 32. CHEMOTHERAPY IS ALMOST USELESS Study Published In The Journal Clinical Oncology Authors (1) Associate Professor Graeme Morgan (Radiation oncologist) (2) Professor Robyn Ward (Medical oncologist) (3) Dr. Michael Barton (Radiation oncologist) แพทย์ที่รักษาโรคมะเร็ง ชาว ออสเตรเลียวิพากย์วิจารณ์การ รักษาโดยเคมีบำาบัด การใช้เคมีบำาบัดเกือบไม่มี ประโยชน์
 33. 33. Chemotherapy – Accepted and legal with 97% fatality rate ผู้ป่วยเนื้องอกที่ใช้ยาเคมีบำาบัดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ตารางที่ 1 ผลกระทบของการใช้ยาเคมีบำาบัดที่เป็นพิษในผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ ระยะเวลา 5 ปี ของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลีย การใช้เคมีบำาบัด – เป็นที่ยอมรับและถูกต้องตาม
 34. 34. 5 Years survival is 2.1% ผลการศึกษาทางคลีนิคของโรคมะเร็ง ตารางที่ 2 ผลกระทบของการใช้ยาเคมีบำาบัดที่เป็นพิษ ในผู้ป่วยที่ยังคงมีชีวิต อยู่ ระยะเวลา 5 ปี ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน อัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีเพียง 2.1%
 35. 35. • Instead of strengthening the body’s immune system to help fight the cancer, chemotherapy will paralyze it. • Chemotherapy’s side effects require the additional use of other new medications such as antibiotics, plasma replacement drugs, painkillers, cortisone and many more. • Chemotherapy not only destroys cancer cells but it also damages all other cells in the body. • The Chemo-poisoning of the bone marrow where new blood cells are produced will lead to anemia an increased susceptibility to infections. • Chemo-poisoning of the mucous membrane cells of the gastrointestinal tract will lead to diarrhea and intestinal bleeding. Chemo also damage hair follicles. CONVENTIONAL CANCER THERAPY – A DEAD-END STREETการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง- ความตาย- ทางตัน แทนที่การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายเพื่อต่อสู้ กับโรคมะเร็ง การใช้ยาเคมีบำาบัดกลับ ทำาให้มันอ่อนเปลี้ยลงผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมีบำาบัดทำาให้ เกิดการใช้ยามากขึ้น เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยากระตุ้นการผลิตนำ้าเลือด, ยาระงับปวด, ยาคอร์ทีโซน ซึ่งอยู่ในกลุ่มสเตอรอยด์ และ ยาอื่นๆอีกมากมายการใช้ยาเคมีบำาบัดไม่เพียงแต่ทำาลาย เซลล์มะเร็ง ยัง ทำาลายเซลล์อื่นๆในร่างกายของเราอีก ด้วย ความเป็นพิษของเคมีบำาบัดที่มีต่อ ไขกระดูกที่ซึ่งแหล่งผลิตเซลล์เม็ดเลือด ใหม่ๆ และจะนำาไปสู่โรคโลหิตจาง และ โรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นความเป็นพิษของเคมีบำาบัดที่มีต่อเยื่อบุ ผนังเซลล์ของระบบทางเดินอาหาร นำาไป สู่อาการท้องเสียและเลือดออกในลำาไส้ เคมีบำาบัดยังทำาลายรากผมด้วย
 36. 36. HIGHER NK-CELL ACTIVITY EQUALS HIGHER KILL RATE OF CANCER CELLS AND VIRUSES The Russian Academy of Medical Science Activation kill rate of cancer cells Increase in Natural Killer cell Function 48 Hour Activation Period Tests Done By Blokhin Russian Oncology Research Center ยิ่งมีการทำางานของ NK Cell ได้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีการกำาจัดเซลล์มะเร็ง และ ไวรัสได้มากขึ้นเท่านั้น กระตุ้นอัตรา การทำาลาย เซลล์มะเร็ง การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของเซลล์เพชร ฆาต ช่วงเวลาการกระ ตุ้น ใน 48 ชั่วโมง
 37. 37. การรับรองโดยรัฐบาลรัสเซียที่มี ต่อทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
 38. 38. การรับรองการแพทย์ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ถูกบันทึกในปี 2003 – 20010 ของหนังสือ Physicians’ Desk Reference (PDR) สำาหรับผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ จำาเป็นต้องใช้ใบสั่งยาของ
 39. 39. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร? ไม่ใช่วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร สารต้านอนุมูลอิสระ ฮอร์โมน หรือ ยา
 40. 40. 1949:1949: Dr H. SherwoodDr H. Sherwood LawrenceLawrence made an amazingmade an amazing discovery while researchingdiscovery while researching tuberculosis.tuberculosis. He called it ...He called it ... ‘‘Transfer Factors’Transfer Factors’ He found that anHe found that an ‘Immune Response’‘Immune Response’ could be transferred from a donor to acould be transferred from a donor to a recipient by injecting the extracts fromrecipient by injecting the extracts from white blood cells.white blood cells. ในปี คศ. 1949 Dr. H Sherwood Lawrence ได้ค้นพบขณะทำาการวิจัย เกี่ยวกับ วัณโรค และเขาเรียกสิ่งนี้ว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เขาพบว่าการตอบสนองของ ภูมิคุ้มกัน สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่ง(ผู้ ให้)ไปยังอีกคนหนึ่ง(ผู้รับ) โดยการฉีดสารสกัดจากเม็ดเลือด ขาว
 41. 41. WHAT IS TRANSFER FACTOR? Transfer Factor is a set of tiny natural immune messenger molecules that impart immune signals between immune cells. It stores immune information that can be transferred from a donor to a recipient. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร? ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ กลุ่มของโมเลกุล ขนาดเล็กที่ส่งข้อมูลเกี่ยว กับภูมิคุ้มกันทาง ธรรมชาติซึ่งทำาหน้าที่ส่ง สัญญาณภูมิคุ้มกัน ระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกัน มันจัดเก็บข้อมูลภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไป ยังคนหนึ่งได้
 42. 42. Transfer FactorsTransfer Factors equip the new cellsequip the new cells with the data towith the data to recognizerecognize,, respondrespond && rememberremember when a threat is encountered.when a threat is encountered. Breastfeeding mothersBreastfeeding mothers pass on their immunitypass on their immunity to their babiesto their babies. Scientists discovered thatScientists discovered that Transfer FactorsTransfer Factors exist also in theexist also in the Colostrum ofColostrum of allall MAMMALSMAMMALS นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์มีอยู่ในนมนำ้าเหลืองของ สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดการให้นมแม่ เป็นการส่งผ่าน ภูมิคุ้มกันจากแม่ ไปสู่ลูก ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยติด ตั้งข้อมูลในการจำาแนก
 43. 43. •Transfer Factor can simulate the molecular image of thousands of pathogens. • Images coded in new Transfer Factors are different from images coded in previously available Transfer Factors. THE MEMORY BANK OF TRANSFER FACTORความจำาของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถลอกเลียนแบบ ภาพของเชื้อโรคนับพันชนิดทุกๆขวดของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์จะมีหน่วย ความจำาที่แตกต่างกันไป
 44. 44. โมเลกุลผู้ให้โมเลกุลผู้ให้ Transfer Factors are found inTransfer Factors are found in allall mammals & they aremammals & they are notnot species specificspecies specific. The Transfer. The Transfer Factors from one mammal canFactors from one mammal can transfer immunity to anothertransfer immunity to another mammal.mammal. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พบได้ในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยไม่จำากัดเฉพาะในสายพันธุ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถถ่ายทอด จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งไปอีก ชนิดหนึ่งได้
 45. 45. จากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ และปลอดภัย – นมนำ้า เหลืองของวัว และไข่แดงจากไก่ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่ได้มาจากมนุษย์ วัว และ ไก่ ทำาให้ แห้ง ไม่มียาฆ่า แมลง ไม่มียา ปฏิชีวนะ ไม่มีฮอร์โมน แหล่งกำาเนิดของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ การกรอง อย่าง ละเอียด
 46. 46. Filters Making Tri-Factor Nano FactorTransfer Factor Tri-Factor Large Colostrum Molecules Transfer Factor Molecules Nano Factor Molecules Transfer Factorsr Nano Factors การผลิตไตร-แฟกเตอร์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นาโน แฟกเตอร์ นาโน แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ กรอง ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ โมเลกุลขนาดใหญ่ของนำ้านมเหลืองจากวัว โมเลกุลของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ โมเลกุลของนาโน แฟกเตอร์
 47. 47. Cow Colostrum Extract Transfer Factors Smaller molecules IS THERE ANY IMMUNE POWER IN THESE SMALLER MOLECULES? สารสกัดของนมนำ้าเหลือง ของวัว ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันอยู่ใน โมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่าหรือไม่?
 48. 48. The Balance in Transfer FactorThe Balance in Transfer Factor NanoNanoทธิภาพทธิภาพfractionfraction • Nano modulates the effects of immuneNano modulates the effects of immune cells that react to pathogens.cells that react to pathogens. • It does not contain “memory” norIt does not contain “memory” nor recognize pathogensrecognize pathogens • Complements and Modulates theComplements and Modulates the functions of Transfer Factorsfunctions of Transfer Factors นาโนแฟรคชั่น • นาโนจะปรับการทำางานของ เซลล์ภูมิคุ้มกันในการ ทำาลายสิ่งแปลกปลอม• “ ”ไม่ได้ประกอบด้วย ความจำา หรือ จำาแนก สิ่งแปลกปลอม ความสมดุลในทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ • ทำาให้เกิดความสมบูรณ์ และปรับ การทำางานของ
 49. 49. The Digital Thermostatเครื่องควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติ
 50. 50. ความแตกต่างของนมนำ้าเหลืองของวัว และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 1. วิตามิน/เกลือแร่ ต่างๆ 2. นำ้า 3. ไขมัน 4. คาร์โบไฮเดรต (แลคโตส) 5. อิมมิวโนโกลบูลิน 6. โกรธฮอร์โมนเล็ก น้อย (Growth Hormone) สารสกัดทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 1 แคปซูลของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แอดวานซ ฟอร์มูล่า เทียบ เท่ากับ นมนำ้าเหลืองของวัว ขนาด 500 มิลลิกรัม จำานวน 45 แคปซูล ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ สารสกัดที่บริสุทธิ์ และ เข้ม ข้น จากนมนำ้าเหลืองของ วัว นมนำ้าเหลืองของวัว (Colostrum)
 51. 51. คำาจำากัดความ: อาการ Healing crisis เป็นความ พยายามของร่างกายในการขจัดภาวะที่เป็นต้นเหตุของโรค ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรใน อนาคต หลังจากอาการ Healing crisis (ประมาณ 2 วัน ถึงไม่เกิน 3 สัปดาห์) คุณจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้น และคุณจะไม่มีอาการนี้อีกเลย อาการที่เกิดเนื่องจากการขับพิษ ประกอบไปด้วย ปวดหัว ปวด เมื่อยตามร่างกาย ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ เหงื่อแตก ผื่นแดง เจ็บคอ คลื่นไส้ และอาการ คล้ายหวัด หายใจลำาบาก ท้องเสีย วิงเวียน กระหายนำ้า อาการ เมื่อยล้า สิว และอาการซึมเศร้าอย่างอ่อนๆ อาจกล่าวโดยง่ายๆได้ว่า มันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกาย กำาลังขจัดสารพิษ ปฏิกิริยานี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ทำากับสาร พิษที่ถูกปล่อยมาจากเชื้อโรคจำานวนมาก รวมถึง พาราสิต เชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรียที่กำาลังถูกทำาลาย และขณะนั้นร่างกายไม่ สามารถกำาจัดสารพิษได้เร็วมากพอ
 52. 52. 53 ResponseResponse Reason / Healing ProcessReason / Healing Process Numbness on left handNumbness on left hand Indicate a weak heart.Indicate a weak heart. Painful solesPainful soles Indicate weak kidneyIndicate weak kidney Pain/dizziness at thePain/dizziness at the back of head or neckback of head or neck Mean that there is a high blood or low blood pressureMean that there is a high blood or low blood pressure problemproblem CoughCough Indicate that toxins are emitting from lungIndicate that toxins are emitting from lung Bad breathBad breath Indicate that the stomach is regulating itself.Indicate that the stomach is regulating itself. FeverFever Indicate that the body is very acidic and need water forIndicate that the body is very acidic and need water for detoxificationdetoxification Body painBody pain Indicate that poor blood circulationIndicate that poor blood circulation Urination with smelly &Urination with smelly & condensecondense Indicate kidney has high level of toxin or body is detoxifyIndicate kidney has high level of toxin or body is detoxify through kidneythrough kidney There are many types of ailment reflections. The reflection is different from person toThere are many types of ailment reflections. The reflection is different from person to person and it also depends on the individual’s body condition or illnesses.person and it also depends on the individual’s body condition or illnesses. Healing Crisis – Possible Body Responses
 53. 53. 54 ResponseResponse Reason / Healing ProcessReason / Healing Process Reddish eyeReddish eye Indicate that the liver has a high level of toxin andIndicate that the liver has a high level of toxin and the body is discharging the toxinsthe body is discharging the toxins Blurry eyesight orBlurry eyesight or sleepinesssleepiness Indicate that the liver is regulating itself or body isIndicate that the liver is regulating itself or body is very acidicvery acidic Teary eye andTeary eye and tensed eyetensed eye Indicate emotional disturbance, anger, overworkIndicate emotional disturbance, anger, overwork and mental stressand mental stress Running noseRunning nose Indicate excessive level of acid in the body andIndicate excessive level of acid in the body and toxin removal process from lungtoxin removal process from lung Blocked nose orBlocked nose or sneezingsneezing Show regulating process for nose allergyShow regulating process for nose allergy Rashes, boils andRashes, boils and itchy skinitchy skin Indicate that body is emitting toxin fat and nonIndicate that body is emitting toxin fat and non soluble toxins.soluble toxins. Healing Crisis – Possible Body Responses
 54. 54. ใคร?ที่ห้ามรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คนป่วยที่มีการ เปลี่ยนอวัยวะ
 55. 55. Tri-Factor Formula The intelligence of 4Life Transfer Factor E-XF, fortified with the intuition of NanoFactor. – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula – 4Life Transfer Factor RioVida® Tri-Factor Formula 50 years and more than USD40million on research – More than 4000 Scientific Studies ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า50 ปี และ จำานวนเงินที่มากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการ วิจัย - มากกว่า 4,000 ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ความชาญฉลาดของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ E – XF และเสริมความแข็งแกร่งด้วยนาโนแฟกเตอร์ - 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร- แฟกเตอร ฟอร์มูล่า - 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร- แฟกเตอร ฟอร์มูล่า - 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า
 56. 56. TRANSFER FACTOR ADVANCE • Enhance Immune System by 283%. • Good For Over-Reactive Immune System  หอบหืด,ไซนัส,ภูมิแพ้  เบาหวานชนิดที่ 1  เอสแอลอี  ข้ออักเสบ,เก๊าท์  เรื้อนกวาง, ผื่นแพ้  ไทรอยด์,ไมเกรน  ปลายประสาทอักเสบ  มะเร็งเม็ดเลือดขาว,จำานวนเม็ดเลือด ผิดปกติ  เส้นประสาทผิดปกติ 60 capsules/35LP • เสริมระบบภูมิคุ้มกัน 283% • เหมาะสำาหรับผู้ที่ ภูมิคุ้มกันทำางานมากเกินไป ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า (แอดวานซ์) 60 แคปซูล/35
 57. 57. TRANSFER FACTOR ADVANCE PLUS • Enhance immune system by 437% • Good for under-reactive immune system  โรคติดเชื้อ (แบคทีเรีย,ไวรัส,เชื้อรา)  มะเร็ง / เนื้องอก  แผลจากเบาหวาน, เนื้อตาย  ตับอักเสบ,เอดส์  เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ ซีสต์  โรคกระเพาะ  เส้นเลือดขอด/ริดสีดวง  สิว 90 capsules/50LP • เสริมระบบภูมิคุ้มกัน 437% • เหมาะสำาหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน ทำางานตำ่าเกินไป ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า (พลัส) 90 แคปซูล/50
 58. 58. Transfer Factor Advance Plus Transfer combines Transfer Factor (100mg) with a proprietary formulation of immune system enhancers (271mg) Shiitake mushroom Agaricus extract Maitake mushroom Alpha Mannans from Aloe Vera Beta Glucans Cordyceps Olive leaf extract Soya bean extract Transfer Factor E-XF + Cordyvant Proprietary Blend Zinc IP 6 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า (พลัส) ประกอบไปด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (200 มิลลิกรัม) / แคปซูล และ ส่วนผสมที่เป็นสูตรคอร์ดิแวนท์ (Cordyvant) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สูตรคอร์ดิแวนท์ เห็ดชิตาเกะ เบต้ากลูแคน สารสกัดจากถั่ว เหลือง เห็ดไมตาเกะ สารสกัดจาก ใบมะกอก คอร์ดิเซฟ ไอ พี 6 สังกะสี ว่านหางจระเข้
 59. 59. Inflammation aids in clogging the artery and cholesterol build-upการอักเสบทำาให้หลอดเลือดแดงอุดตันและการก่อตัว ของคลอเลสเตอรอล
 60. 60. •กระตุ้น และ ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกาย •ต้านไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา การอักเสบ •เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ, ต้านมะเร็ง ต้านปรสิตในลำาไส้ •ลดการเสื่อมของเซลล์(ชรอความชรา) •ให้พลังงาน, ความแข็งแรง และความมีชีวิตชีวา •ลดความดันโลหิต •ลด LDL (คอเลสเตอรอลชนิดเลว) •ป้องกันต่อมลูกหมาก, ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ •ช่วยป้องกันไต และ การสร้างนิ่วในไต •ช่วยให้สุขภาพฟันและเหงือกแข็งแรง •ปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิต •ช่วยในเรื่องความจำา และ การมองเห็นในที่มืด •ควบคุมการใช้ธาตุเหล็กในร่างกาย •ช่วยลดอาการท้องร่วงท้องเดิน •เครื่องดื่มดั้งเดิมสำาหรับสุขภาพทางเพศ •ช่วยในการย่อย และการเผาผลาญไขมัน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า
 61. 61. เครื่องดื่มเสริมอาหาร ไตร-แฟกเตอร์ องุ่นม่วง แอปเปิ้ล ทับทิม ผลไม้ตระกูลปาล์ม เอลเดอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่
 62. 62. 4LIFE TOOTHPASTE  Contains Transfer Factor and without Flouride  Eliminates Mouth Odour ลดกลิ่นปาก  Prevents Gum Problems ป้องกันโรคเหงือก  Stops growth of bacteria หยุดการเจริญเติบโต ของแบคทีเรีย  Whitens Teeth ทำาให้ฟันขาว 113gm/5LP
 63. 63. 4LIFE RENEWALL • Heal Wounds รักษาแผล • Smooth Skin and Moisturizer ช่วยให้ผิว เรียบเนียน และบำารุงผิว • Acne ลดปัญหาสิว • Eczema (โรคผิวหนังชนิด หนึ่ง) • Rashes ผด ผื่น • Cuts แผลมีดบาด • Burns ลดอาการไหม้ • After Shave ช่วยสมานผิว หลังโกนหนวด56.7GM/16LP
 64. 64. Choose the enummi FACE System to pamper your skin enummi FACE is the only skin care system that includes the concentrated immune-boosting support of 4Life’s exclusive Transfer Factor E-XF™
 65. 65. Duane Townsend, M.D. Robert Robertson, Jr., M.D. Emma Oganova, Ph.D. Cynthia Olson, N.D. Richard Bennett, Ph.D Suzette Lawrence, RN, CNM, MSN Edgar A. Guess, Jr., M.D., F.A.C.O.G. World-Renowned Physicians, Immunologist, Oncologist, Clinical Nutritionist, Cardiologist & Health Authors Calvin McCausland Ph.D. David Markowitz, M.D. Brent Vaughn, M.S, R.D 4Life Health Science Advisory Board Vivienne Matalon, M.D
 66. 66. ลองคำานวณรายได้ขั้นตำ่า
 67. 67. TESTIMONIALS
 68. 68. Lazy Eye, Eye Sight, Colour Blind & IQ • I was having lazy eye and was wearing glasses with a power of 950 degree. I had difficulties to differentiate colour. • I started to take 30ml Riovida and 1 Cap of TF Adv 3 times daily. • Within a month the power of glass reduced to 575 degree and the lazy eye reduced. • Now I can even play badminton at night and my night vision improved. • My memory power also improved and in 2009, I was selected as the Best Student in my school from an average student Before. Navel Navein 8+ Student Kuala Lumpur
 69. 69. 3 Months 6 Months AZMAN YAHYA 67 YEARS MALE JOHOR ABETIC WOUND แผลเบาหวาน
 70. 70. Asthma (โรคหืด) • Sejak seminggu lahir dia menghidapi asma yang agak kronik. Setiap minggu dia kena jumpa pakar untuk merawatnya. • Selepas dia diberi 1 biji TF And dan 30ml Riovida 2 kali sehari, sejak Januari 2008 hingga kini 1 September 2009 tidak pernah langsung diserang asma lagi dan tak pernah pergi ke klinik lagi. • Terima Kasih TF. Daniel Bin Mohd. Ajmal 5 Tahun Kuala Lumpur
 71. 71. Epilepsy (ลมบ้าหมู, ชัก) • I had my 1st epilepsy attack when I was a 11 month baby and on medication since than. • Even with medication I still warded in hospital monthly because of the attacks. • After I took 30ml Riovida twice daily , the frequency of Epilepsy episodes has reduced lot. • I feel much better, energetic and my back bone is much stronger now and the hunching has stopped from getting bend further. Norshamim 13 Years Kuching
 72. 72. H1N1 ( Swine Flu )(ไข้ หวัด2009) • On 12/8/09, at 11 am I received a call from my daughter’s school to bring her back because of high fever. • I took her Kulim Hospital and the temperature was recorded as high as 39 degree. Some routine test done and two days later doctor confirmed she was infected with H1N1 virus. • Immediately I was advised by Mr. Jega to take 2 caps of TF Plus and 60ml Riovida 3 times daily. • Within 5 days , the follow up check up showed her result is negative from H1N1. Megala Tamilselvan 11 Years Kulim
 73. 73. Dengue Fever โรคไข้เลือดออก 21/6/07-26/6/07 She was having fewer. GP diagnosed as normal fewer. 27/6/07 High Fewer, Severe Headache, Pale. Rushed to hospital. Diagnosed as dengue, critical condition and Platlets count 45. 27/6/07 – Noon Platlets count dropped to 27. ICU standby. At 12pm, started to take 1 bottle of Riovida and the next bottle the following day. 28/6/07 Noon Platlets count 68. Doctors were surprised. Blood count was normal. Discharged at 5.30 pm. • Kavitha DeviKavitha Devi • 12 years12 years • JBJB • 0167330620 ( Segar,Dad)0167330620 ( Segar,Dad)
 74. 74. Batu Karang ( Kidney Stone ) นิ่ว ในไต Noor Aziz Othman,52 Tahun, Kulim• Saya diminta cuba minum Tea4life untuk menjaga kesihatan dan saya minum secawan pada waktu petang. • Selepas minum 20minit, seluruh badan saya berpeluh. Pada keesokkan hari, awal pagi seluruh pinggang saya sakitdan terus menelipon kawan saya memperkenalkan Tea4life. • Saya dinasihatkan supaya minum secawan lagi dan minum air yang banyak. Lebih kurang pada pukul 1.30 tengahari keluar sebiji batu melalui air kencing saya dan sakit pinggang saya lega seterusnya. • Saya amalkan minum Tea4life pada waktu malam sampai sekarang.
 75. 75. Ischemic Heart Disease (โรคหัวใจ ขาดเลือด) En. Hassan Businessman Miri 57+ I have been suffering from heart disease for many years and on several medications for my condition. I could not even walk short distances without shortness of breath. My condition was so bad that I had to use GTN sublingual tablets at least five times daily. Three months ago I started to take Cardio 3 times daily and saw results within 3 weeks. Now I do not use GTN at all and feeling very much healthier.
 76. 76. Empat Tahun Tak Boleh Tidur • Selama 4 tahun tak boleh tidur malam, sakit dan bisa seluruh badan.Selalu ambil panadol dan injeksen tahan bisa. • Saya juga mengalami kencing berdarah lebih kurang 15 tahun, jalan tak stabil dan kadang – kadang kaki rasa berat dan tak boleh diangkat. • Kaki Bengkak, perut naik buncit, tak boleh tidur dan malam celek sampai subuh. Bila senja mata kelabu dan sakit. Kalau nak sembahyang terpaksa duduk. • Saya mula ambil 2 biji TF Advance, 3 biji TF Plus dan 1 cawan Riovida 2 kali sehari. Saya juga ambil 1 uncang Tea4life pada waktu malam. • Setelah 2 minggu saya mula rasa cergas ceria, boleh naik flat 4 tingkat tak penat dan kaki saya ringan dan tak bisa lagi dan sudah boleh tidur dan sembahyang macam biasa. Puan Noriah Binti Yahya Suri Rumah 59 Tahun Pulau Pinang
 77. 77. NASOPHARYNGEAL/ NOSE CANCER (013-3531677) DATUK HAFIFI HAFIDZ I had this swelling at my upper neck for quite some time, but did not took it seriously because it is not painful at all. Life continues as usuall, but about to take a 360 degrees turn. It all happen when I took my daughter to the hospital for treatment. While talking to the Dr. who was attending to my daughter, my wife mentioned about the lump and after looking and feeling it, he recommended that we meet up with another Dr.   The consultation then continues with ultra sound later a surgery to remove the lump. A series of biopsy finally confirms;   “Left Neck Node Biopsy done on 21/02/05 was reported as Infiltrating poorly differentiated Carcinoma. PNS endoscopy showed – Infiltrative growth involving (L) FOR, (L) Eustachian tube cushion roof. PNS biopsy on 2/3/05 was reported as bilateral chronic Nasopharyngitis. A repeat biopsy done on 3/3/05 was reported the same. MRI PNS showed 2x2.5x5 cm (L) PNS mass extending to (L) Parapharyngeal region and compressing left pterygoid facial plane. NPC- Nasapharygn Carcinoma.”   My treatment was as follows:   “Received a course of Radical Radiotherapy from 7/3 to 26/4/2005. The postnasal space was prescribed 70Gy/35F/7wks. The neck was irradiated to 60Gy/30F/6wks. The (L) neck was delivered additional 10Gy/5F. Received 3 cycles of con-current Cisplatinum chemotheraphy on 9/3 (200mg), 29/3 (200mg), and 20/4/05 (180mg). Received 4th cycle adjuvant chemotheraphy from 18/5 to 24/5/05. A combination of Cisplatinum (75mg/m2D1=140mg) and 5Fluorouracil (1g/m2 D1 to D5 = 6g). The 5th chemo continues on 18/05 and 6th chemo on 13/06/2005.   Although I was introduced to TF prior to my treatment, I did not take the product until after my 2nd chemo. I was very weak and my condition worsen with the chemo. I was beginning to loose weight, my hair was thinning and my condition did not allow me to continue with the 3rd cycle. I was discharged from the hospital with the instruction from the Oncologist to eat as much as I could so that the 3rd cycle could be administered as planned. That was when I took 4 capsule of TF Plus 3 x daily. I felt very much better and was admitted for the 3rd cycle of chemotheraphy. I continued taking TF Plus and Riovida during the chemotheraphy and realized that I recover faster and was able to return to work thereafter.
 78. 78. Yahya Bin Aidros, 23 years.Was suffering for Eczema for 13 years.Took 2 caps TF Advance 3 times dauly for 6 months and followed by 2 TF Adv for another 6 months.
 79. 79. LEUKEMIA ( AML N ALL ) Sarawak,Girl,3years Took 2 TF Adv 3 Times Daily and maintainance Dose Of 2 TF Adv Twice Daily
 80. 80. SLE • I am SLE patient and was taking 12 tablets of prednisolone 5mg for the last 4 years. I was suffering from joint pain, swelling, protein leakage from kidney and high level of creatinine in urine. I started to take 2 caps of TF Adv 3 times daily for 3 months. I saw big improvement in my health condition. Pain has reduced and I stopped pain killers. The swelling has gone and protein and creatinine level has reduced lot. My doctor was amazed with my results and has gradually reduced my predisolone dosage to 2 tabs daily. Now I am taking 2 TF Adv 2 times daily. SITI HALIMAH 36+ HOUSEWIFE PENANG
 81. 81. Sakit Buah Pinggang • Saya telah menghidapi penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang, batu karang dan glocoma untuk beberapa tahun. • Doktor beritahu, buah pinggang saya hampir tidak berfungsi dan dinasihatkan untuk suci buah pinggang. • Produk TF diperkenalkan kepada saya oleh anak saya.Saya ambil TF Adv, Riovida, Cardio dan dlocoach untuk 6 bulan. • Dalam 6 bulan ini, saya hampir pulih daripada kesemua penyakit tadi. • Lebih 10 ketul batu karang keluar bersama air kencing. Doktor juga terkejut dengan fungsi buah pinggang dan beritahu saya tak perlu pergi untuk suci buah pinggang. • Sebelum ini, saya diminta untuk mengunjungi doktor setiap bulan. Sekarang pula doktor ‘discharge’ saya dan menasihati saya tak perlu jumpa dia lagi. • Terima Kasih kepada produk TF Puan. Salamah Salim 70 Tahun Kuala Lumpur
 82. 82. Stiffness Of tendons and Rhinitis • I was suffering from rhinitis from young and had constant sneezing in the morning and running nose. The medications I was taking gave me symptomatic relief . • After started to work in orthopedic department, I started to have irritating pain at my wrists for which I have to take pain killers. • I started to 2 TF Adv twice daily and to my surprise both my problems got resolved within a month. • I have given the products to both my parents who suffered from arthritis and they too had extremely good results. • I already started to introduce the products to many of my friends and I am very confidence with transfer factor. Dr. Hari Medical Doctor 30+ Serdang Hospital
 83. 83. Piles, Knee Pain and Swelling Legs • I had piles problem for many years and tried many products but only received a short relieve. I took 2 TF Plus and 30 ml Riovida for 4 weeks and I completely out of the problems now. • I also feel very energetic and the swelling at my legs and my knee pain which I suffered for many years had gone now. • Many of friends also commented that I am looking much younger now compare to a year ago. • Now, I am taking Cardio, Plus and Riovida 2 times daily. MMs. Anna Lee 45+ Sibu, Sarawak 0168600944
 84. 84. Stroke , Lacuna Infarct • I am suffering from Diabetes for 26 years. I am also suffering from migraine from young and developed Hyper Tension few years ago. I am on medications for all the above problems for years. • In October 2009, I had stroke. I could not walk without the help of walking frame and my speech was slurring. • The cardiologist told me, I might have to for a by pass but I am not fit for it and gave me lot of medications. • I was introduced to TF.I started to take 2 Capsules of Cardio, 2 TF Plus ,2 Glucoach and 30ml Riovida 3 times daily. • Within 2 weeks my speech became normal and can walk without walking frame.My diabetes reading is noramal and I feel younger and more Energetic. Mr.Govindasamy Gopal 60 Years Singapore
 85. 85. Sinus, Migraine & Post Menopause • I was suffering from Sinus and Migraine since the age of 10. Doctors told me I have to live with the conditions and their drugs only gave me temporary relief only. • I started to take 2 TF Classic first in 2004 and later TF Adv 3 times daily. My Sinus disappeared since than and my migraine attack has reduced lot. • Now I am taking 2 TF Adv, 1 Belle vie and 30 RioVida 2 times daily. I feel much better, more active and looks younger than many of ladies of my age.. Even after menopause, I am not going through any post menopause syndroms or taking taking any HRT pills. • I am also taking 2 Capsules of Cardio and Glucoach and my Diabetes and Blood Pressure are Under control now. Ms. Aggie Lee 50+ Kuala Lumpur

×