ναρκωτικά

258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ναρκωτικά

  1. 1. ΝαρκωτικάΟ όξνο λαξθσηηθό πηζηεύεηαη όηη πξνηάζεθε από ηνλ Γαιελό γηα λα πεξηγξάςεη δξαζηηθέονπζίεο πνπ κνπδηάδνπλ ή λεθξώλνπλ, πξνθαιώληαο απώιεηα αηζζήζεσλ ή παξάιπζε. Οόξνο λάξθσζε ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά από ηνλ Ιππνθξάηε γηα ηε δηαδηθαζία ή ηελθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο αηζζήζεσλ. Ο Γαιελόο αλέθεξε ηε ξίδα καλδξαγόξα, ηνπο ζπόξνποηνπ θπηνύ altercus θαη ην ρπκό παπαξνύλαο (όπην) ζαλ βαζηθά παξαδείγκαηα. Σην λνκηθόπιαίζην ησλ ΗΠΑ, ε ιέμε λαξθσηηθό αλαθέξεηαη ζην όπην, ηα παξάγσγά ηνπ θαη ηαεκηζπλζεηηθά ή πιήξσο ζπλζεηηθά ππνθαηάζηαηά ηνπο "θαζώο θαη ζηελ θνθαΐλε θαη ηα θύιιαθόθαο", ηα νπνία αλ θαη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο λαξθσηηθά ζε ζρεηηθό λόκν ησλ ΗΠΑ(Controlled Substances Act), από ρεκηθήο άπνςεο δελ είλαη λαξθσηηθά. Πνιινί εθπξόζσπνηηνπ λόκνπ ζηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηνύλ αλαθξηβώο ηε ιέμε "λαξθσηηθό" (drug) γηα λααλαθεξζνύλ ζε νπνηνδήπνηε παξάλνκν θάξκαθν ή παξάλνκα απνθηεκέλν θάξκαθν. Επεηδήν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κε επξύηεξε έλλνηα, αλαθξηβώο θαη εθηόο ηαηξηθνύπεξηερνκέλνπ,θάηη πνπ είλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, νη πεξηζζόηεξνηεπαγγεικαηίεο ηνπ ηαηξηθνύ ρώξνπ πξνηηκνύλ ηνλ πην αθξηβή όξν "νπηνεηδή" (opioids), ννπνίνο αλαθέξεηαη ζε θπζηθέο, εκη-ζπλζεηηθέο θαη ζπλζεηηθέο νπζίεο, νη νπνίεοζπκπεξηθέξνληαη θαξκαθνινγηθά όπσο ε κνξθίλε, ην θύξην ελεξγό ζπζηαηηθό ηνπ θπζηθνύνπίνπ.
  2. 2. ΧορήγηςηΤα λαξθσηηθά κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Σηα πιαίζηαηαηξηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επηδεξκηθά (ηζηξόηα), ζε ελέζηκεκνξθή ή σο ππόζεηα. Σηα πιαίζηα ςπραγσγηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαηζηνκαηηθά, επίζεο ζε κνξθή θαπλνύ, ξηληθά ζε κνξθή ζθόλεο, ελέζηκα(ππνδόξηα ή ελδνθιέβηα), αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νπζία. (Η ςπραγσγηθήρξήζε ππνζέησλ δελ είλαη ζπλήζεο.) 1
  3. 3. ΑποτελέςματαΤα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν εξαρτϊνται κυρίωσ από τθ δόςθ, τοντρόπο χοριγθςθσ, προθγοφμενθ ζκκεςθ ςτθν ουςία και τισ προςδοκίεσ του χριςτθ.Εκτόσ από τθν χριςθ τουσ ςε κλινικό περιβάλλον για τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου,του βιχα και τθσ οξείασ διάρροιασ, τα ναρκωτικά προκαλοφν μια γενικι αίςκθςθευφορίασ και μειϊνουν τθν ζνταςθ, το άγχοσ και τθν επικετικότθτα. Αυτά τααποτελζςματα είναι χριςιμα ςε ζνα κεραπευτικό πλαίςιο και ςυνειςφζρουν ςτθδιάδοςι τουσ ωσ ψυχαγωγικά φάρμακα, κακϊσ και ςτθν πρόκλθςθ εκιςμοφ.Η χριςθ ναρκωτικϊν ςυνδζεται ςυχνά με ποικιλία παρενεργειϊν, οι οποίεσπεριλαμβάνουν ηάλθ, κνθςμό, αχπνία, αδυναμία ςυγκζντρωςθσ, απάκεια,μειωμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα, ςυςτολι ι διαςτολι τθσ κόρθσ αναλόγωσ τθσχορθγοφμενθσ ουςίασ, διαςτολι των υποδόριων αιμοφόρων αγγείων, μεαποτζλεςμα κοκκίνιςμα του προςϊπου και του λαιμοφ, δυςκοιλιότθτα, ναυτία,εμετό και, κυρίωσ, καταςτολι τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ. Κακϊσ θ δόςθαυξάνεται, τα υποκειμενικά, αναλγθτικά και τοξικά αποτελζςματα γίνονται πιοζντονα. Εκτόσ από περιπτϊςεισ οξείασ επιρροισ των ουςιϊν, δεν υπάρχει απϊλειαελζγχου των κινιςεων ι ακατάλθπτοσ λόγοσ, όπωσ ςυμβαίνει με πολλζσαντικατακλιπτικζσ ουςίεσ, όπωσ το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά. 2
  4. 4. ΚίνδυνοιΑνάμεςα ςτουσ κινδφνουσ τθσ απρόςεκτθσ ι υπερβολικισ χριςθσ ναρκωτικϊν είναιο αυξανόμενοσ κίνδυνοσ μολφνςεων, αςκενειϊν και κανάτου από υπερβολικιδόςθ. Οι πιο ςυχνζσ ιατρικζσ επιπλοκζσ ανάμεςα ςτουσ ψυχαγωγικοφσ χριςτεσναρκωτικϊν οφείλονται κυρίωσ ςτισ μθ ςτείρεσ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ. Πυϊδεισμολφνςεισ ςε δζρμα, πνεφμονεσ και εγκζφαλο, ενδοκαρδίτιδα, θπατίτιδα και AIDS,είναι από τισ επιπλοκζσ που ςυναντϊνται ςυχνά ςε άτομα τα οποία μοιράηονταιςφριγγεσ ι αναπνζουν το ναρκωτικό. Γίνεται εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τουσκινδφνουσ από τισ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αραίωςθ των ναρκωτικϊνπου πωλοφνται ςτουσ δρόμουσ, π.χ. τριμμζνο γυαλί, ταλκ, ποντικοφάρμακο,απορρυπαντικζσ ςκόνεσ και άλλεσ διαλυτικζσ ουςίεσ. Κακϊσ δεν υπάρχει απλόστρόποσ για να κακοριςτεί θ κακαρότθτα ενόσ ναρκωτικοφ που πωλείται ςτο δρόμο,τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ του είναι απρόβλεπτα. Παρόλα αυτά μζςω τθσενδοφλζβιασ διαδικαςίασ χοριγθςθσ κάποιων ουςιϊν που είναι δυνατόν ναλθφκοφν ζτςι, κεωρείται πωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των ξζνων ουςιϊν πουπεριζχονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα, διαλφονται ι αποβάλλονται ςτο ςθμείοβραςμοφ του εκάςτοτε διαλφματοσ. Δεν είναι γνωςτζσ ζρευνεσ που νακατθγοριοποιοφν ςυνδυαςμοφσ ουςιϊν και ανάλογα αποτελζςματα. 3
  5. 5. ΝομοθεςίαΠολλζσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ κινικθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθ νομιμοποίθςθυπό όρουσ κάποιων ουςιϊν. Στθν Ελβετία, θ φιλελεφκερθ κυβερνθτικι πολιτικιπερί ναρκωτικϊν, που περιλαμβάνει και διανομι θρωίνθσ από το κράτοσ,ςυνάντθςε τθ ςτιριξθ των ψθφοφόρων ςε διπλό δθμοψιφιςμα που ζγινε ςτισ 28Σεπτεμβρίου του 1997. Περίπου το 71% των ψθφοφόρων απζρριψαν τθν πρόταςθ«Νεολαία χωρίσ ναρκωτικά», που κα περιόριηε τθ χριςθ ναρκωτικϊν ςτθ χϊρα. 4
  6. 6. Είδη ναρκωτικών ουςιώνΕλαφρά ναρκωτικά (ψυχεδελικά).Μαριχουάνα- Χαςίσ: Παράγωγα τθσ ινδικισ κάνναβθσ. Καπνίηεται το άνκοσ(μαριχουάνα) ι θ ρθτίνθ (χαςίσ) που παραςκευάηεται ςε πλακίδια ι κυλίνδρουσχρϊματοσ ςκοφρου καφζ. Το χαςίσ ζχει περιεκτικότθτα ςε κακαρό ναρκωτικό 40%,ενϊ θ μαριχουάνα δεν ξεπερνάει το 12%. Δίνουν ζνα ςυναίςκθμα ευεξίασ, θρεμίασκαι εςωτερικισ ικανοποίθςθσ. Οι ζννοιεσ του χϊρου και του χρόνου αλλοιϊνονται.Αποτελοφν κοινωνικό κίνδυνο γιατί ανοίγουν το δρόμο ςτθ δοκιμι των ςκλθρϊνναρκωτικϊν όπωσ θ θρωίνθ και θ μορφίνθ. Είναι πολφ διαδεδομζνα ειδικά ςτισανατολικζσ χϊρεσ.Σκληρά ναρκωτικά (οπιϊδη, αμφεταμίνες). Όπιο, Ηρωίνη, Μορφίνη: Ναρκωτικά που προκαλοφν γριγορθ εξάρτθςθ καιεκιςμό. Οι χριςτεσ τουσ γίνονται ςκλάβοι των ναρκωτικϊν αυτϊν, μζςα ςε λίγεσμζρεσ και κάνουν τα πάντα για να τα προμθκευτοφν από τουσ εμπόρουσναρκωτικϊν. Η ευεξία και θ υποτικζμενθ ευτυχία που προςφζρουν πλθρϊνονται μετρόπο φοβερό: με γριγορθ ψυχοςωματικι καταςτροφι και με απϊλεια κάκεθκικισ αξίασ.Κοκαΐνη:Η κοκαΐνθ παράγεται από τα φφλλα του φυτοφ κόκα. Είναι διεγερτικό καιδθμιουργεί μεγάλθ ευφορία, ακόμθ και παραιςκιςεισ. Στισ επιδράςεισπεριλαμβάνονται διαςτολι των ματιϊν, τρεμοφλα και αχπνία. Η ςυχνι ειςπνοι απότθ μφτθ μπορεί να τθ βλάψει.LSD: (Λυςεργικό οξφ). Το πιο γνωςτό παραιςκθςιογόνο. Το ναρκωτικό πουδιαςτζλλει τθ ςυνείδθςθ. Ζνασ μεγάλοσ κίνδυνοσ για τουσ νζουσ, που δεν είναιζτοιμοι να αντιμετωπίςουν τισ επιδράςεισ του. Η λιψθ του προκαλεί τροποποίθςθςτθν αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ.Αμφεταμίνεσ: Από τισ πιο επικίνδυνεσ κατθγορίεσ χθμικϊν ουςιϊν πουκυκλοφοροφν. Διεγείρουν το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, δθμιουργοφν περιοριςμότθσ πνευματικισ και μυϊκισ κόπωςθσ και βελτίωςθ τθσ διάκεςθσ του ανκρϊπου καιδιάκεςθ για εργαςία. Ακόμθ προκαλοφν αφξθςθ των μυϊκϊν δυνάμεων.Χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα από άτομα που κζλουν να μθν κοιμθκοφν τθ νφχτα γιανα εργαςτοφν, από ακλθτζσ για να αυξιςουν τισ δυνάμεισ και τισ επιδόςεισ τουσ(ντοπάριςμα), από γυναίκεσ για να μειϊςουν τθν όρεξθ του φαγθτοφ και να μθνπαχαίνουν, από κακοποιοφσ για να ζχουν κάρροσ και ψυχραιμία κατά τθ διάπραξθεγκλθμάτων. 5
  7. 7. Βαρβιτουρικά: Επιδροφν ωσ καταπραχντικά και υπνωτικά. Χρθςιμοποιοφνται γιατθν καταςτολι του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Γίνονται εφκολα ςυνικεια καιαπαιτοφν όλο και μεγαλφτερεσ δόςεισ. Ζτςι μετατρζπονται ςε ναρκωτικά καιγίνονται επικίνδυνα. Υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ όταν θ λιψθ τουσ ςυνδυάηεται μεοινοπνευματϊδθ ποτά ι άλλα ναρκωτικά. Χορθγοφνται κατόπιν οδθγίασ γιατροφκαι κυκλοφοροφν ςε ταμπλζτεσ, κάψουλεσ και ενζςεισ. Από τθ χριςθ τουσ ζχουνπροκλθκεί πολλοί κάνατοι.Ονόματα : Γιϊργοσ Τρακάδασ Παναγιϊτθσ Τρακάδασ Κϊςτασ Τςοφκασ 6

×