ναρκωτικα

201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ναρκωτικα

  1. 1. ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Σπύροσ Δούκασ και Βαςίλησ Κατςούλασ Ο ΟΡΟ΢ ΝΑΡΚΩΣΙΚΟ ΠΙ΢ΣΕΤΕΣΑΙ ΟΣΙ ΠΡΟΣΑΘΘΚΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΑΛΘΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΔΡΑ΢ΣΙΚΕ΢ ΟΤ΢ΙΕ΢ ΠΟΤ ΜΟΤΔΙΑΗΟΤΝ Θ ΝΕΚΡΩΝΟΤΝ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΣΑ΢ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙ΢ΘΘ΢ΕΩΝ Θ ΠΑΡΑΛΤ΢Θ. Ο ΟΡΟ΢ ΝΑΡΚΩ΢ΘΧΡΘ΢ΙΜΟΠΟΙΘΘΘΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΣΘ ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Θ ΣΘΝ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Θ ΣΘ΢ ΕΛΛΕΙΨΘ΢ ΑΙ΢ΘΘ΢ΕΩΝ. ΟΓΑΛΘΝΟ΢ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΘ ΡΙΗΑ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑ, ΣΟΤ΢ ΢ΠΟΡΟΤ΢ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ ALTERCUS ΚΑΙ ΣΟ ΧΤΜΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ΢ (ΟΠΙΟ) ΢ΑΝΒΑ΢ΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ.΢ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΣΩΝ ΘΠΑ, Θ ΛΕΞΘ ΝΑΡΚΩΣΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΢ΣΟ ΟΠΙΟ, ΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΘΜΙ΢ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΘΠΛΘΡΩ΢ ΢ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑΣΑ ΣΟΤ΢ "ΚΑΘΩ΢ ΚΑΙ ΢ΣΘΝ ΚΟΚΑΪΝΘ ΚΑΙ ΣΑ ΦΤΛΛΑ ΚΟΚΑ΢", ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΤΝΚΑΣΘΓΟΡΙΟΠΟΙΘΘΕΙ Ω΢ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ΢Ε ΢ΧΕΣΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΩΝ ΘΠΑ (CONTROLLED SUBSTANCES Α), ΑΠΟ ΧΘΜΙΚΘ΢ ΑΠΟΨΘ΢ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. ΠΟΛΛΟΙ ΕΚΠΡΟ΢ΩΠΟΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΢ΣΙ΢ ΘΠΑ ΧΡΘ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΝΑΚΡΙΒΩ΢ ΣΘ ΛΕΞΘ "ΝΑΡΚΩΣΙΚΟ"(DRUG) ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΤΝ ΢Ε ΟΠΟΙΟΔΘΠΟΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Θ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΚΣΘΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΕΠΕΙΔΘΟ ΟΡΟ΢ ΧΡΘ΢ΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΢ΤΧΝΑ ΜΕ ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΕΝΝΟΙΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΩ΢ ΚΑΙ ΕΚΣΟ΢ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ,ΚΑΣΙ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΢ΤΜΒΑΙΝΕΙ ΢ΣΟΝ ΣΕΛΙΚΟ ΧΡΘ΢ΣΘ, ΟΙ ΠΕΡΙ΢΢ΟΣΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ΢ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤΝ ΣΟΝ ΠΙΟΑΚΡΙΒΘ ΟΡΟ "ΟΠΙΟΕΙΔΘ" (OPIOIDS), Ο ΟΠΟΙΟ΢ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΢Ε ΦΤ΢ΙΚΕ΢, ΘΜΙ-΢ΤΝΘΕΣΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΘΕΣΙΚΕ΢ ΟΤ΢ΙΕ΢, ΟΙΟΠΟΙΕ΢ ΢ΤΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΣΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΩ΢ Θ ΜΟΡΦΙΝΘ, ΣΟ ΚΤΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΟΠΙΟΤ.ΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΧΟΡΘΓΘΘΟΤΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΤ΢ ΣΡΟΠΟΤ΢. ΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΙΑΣΡΙΚΘ΢ ΧΡΘ΢Θ΢ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ΢ΣΟΜΑΣΙΚΑ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΑ (Σ΢ΙΡΟΣΑ), ΢Ε ΕΝΕ΢ΙΜΘ ΜΟΡΦΘ Θ Ω΢ ΤΠΟΘΕΣΑ. ΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΨΤΧΑΓΩΓΙΚΘ΢ ΧΡΘ΢Θ΢ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΢ΣΟΜΑΣΙΚΑ, ΕΠΙ΢Θ΢ ΢Ε ΜΟΡΦΘ ΚΑΠΝΟΤ, ΡΙΝΙΚΑ ΢Ε ΜΟΡΦΘ ΢ΚΟΝΘ΢, ΕΝΕ΢ΙΜΑ (ΤΠΟΔΟΡΙΑ ΘΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ), ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΚΑ΢ΣΟΣΕ ΟΤ΢ΙΑ. (Θ ΨΤΧΑΓΩΓΙΚΘ ΧΡΘ΢Θ ΤΠΟΘΕΣΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΢ΤΝΘΘΘ΢.) ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ Σα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν εξαρτϊνται κυρίωσ από τθ δόςθ, τον τρόπο χοριγθςθσ,προθγοφμενθ ζκκεςθ ςτθν ουςία και τισ προςδοκίεσ του χριςτθ. Εκτόσ από τθν χριςθ τουσ ςε κλινικό περιβάλλον για τθναντιμετϊπιςθ του πόνου, του βιχα και τθσ οξείασ διάρροιασ, τα ναρκωτικά προκαλοφν μια γενικι αίςκθςθ ευφορίασ και
  2. 2. μειϊνουν τθν ζνταςθ, το άγχοσ και τθν επικετικότθτα. Αυτά τα αποτελζςματα είναι χριςιμα ςε ζνα κεραπευτικό πλαίςιοκαι ςυνειςφζρουν ςτθ διάδοςι τουσ ωσ ψυχαγωγικά φάρμακα, κακϊσ και ςτθν πρόκλθςθ εκιςμοφ.Θ χριςθ ναρκωτικϊν ςυνδζεται ςυχνά με ποικιλία παρενεργειϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνουν ηάλθ, κνθςμό, αχπνία,αδυναμία ςυγκζντρωςθσ, απάκεια, μειωμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα, ςυςτολι ι διαςτολι τθσ κόρθσ αναλόγωσ τθσχορθγοφμενθσ ουςίασ, διαςτολι των υποδόριων αιμοφόρων αγγείων, με αποτζλεςμα κοκκίνιςμα του προςϊπου και τουλαιμοφ, δυςκοιλιότθτα, ναυτία, εμετό και, κυρίωσ, καταςτολι τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ. Κακϊσ θ δόςθ αυξάνεται, ταυποκειμενικά, αναλγθτικά και τοξικά αποτελζςματα γίνονται πιο ζντονα. Εκτόσ από περιπτϊςεισ οξείασ επιρροισ τωνουςιϊν, δεν υπάρχει απϊλεια ελζγχου των κινιςεων ι ακατάλθπτοσ λόγοσ, όπωσ ςυμβαίνει με πολλζσ αντικατακλιπτικζσουςίεσ, όπωσ το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά. Κ Ι ΝΔΤ Ν Ο ΙΑνάμεςα ςτουσ κινδφνουσ τθσ απρόςεκτθσ ι υπερβολικισ χριςθσ ναρκωτικϊν είναι ο αυξανόμενοσ κίνδυνοσ μολφνςεων,αςκενειϊν και κανάτου από υπερβολικι δόςθ. Οι πιο ςυχνζσ ιατρικζσ επιπλοκζσ ανάμεςα ςτουσ ψυχαγωγικοφσ χριςτεσναρκωτικϊν οφείλονται κυρίωσ ςτισ μθ ςτείρεσ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ. Πυϊδεισ μολφνςεισ ςε δζρμα, πνεφμονεσ καιεγκζφαλο, ενδοκαρδίτιδα, θπατίτιδα και AIDS, είναι από τισ επιπλοκζσ που ςυναντϊνται ςυχνά ςε άτομα τα οποίαμοιράηονται ςφριγγεσ ι αναπνζουν το ναρκωτικό. Γίνεται εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τισ ουςίεσπου χρθςιμοποιοφνται ςτθν αραίωςθ των ναρκωτικϊν που πωλοφνται ςτουσ δρόμουσ, π.χ. τριμμζνο γυαλί, ταλκ,ποντικοφάρμακο, απορρυπαντικζσ ςκόνεσ και άλλεσ διαλυτικζσ ουςίεσ. Κακϊσ δεν υπάρχει απλόσ τρόποσ για να κακοριςτείθ κακαρότθτα ενόσ ναρκωτικοφ που πωλείται ςτο δρόμο, τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ του είναι απρόβλεπτα. Παρόλα αυτάμζςω τθσ ενδοφλζβιασ διαδικαςίασ χοριγθςθσ κάποιων ουςιϊν που είναι δυνατόν να λθφκοφν ζτςι, κεωρείται πωσ τομεγαλφτερο ποςοςτό των ξζνων ουςιϊν που περιζχονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα, διαλφονται ι αποβάλλονται ςτοςθμείο βραςμοφ του εκάςτοτε διαλφματοσ. Δεν είναι γνωςτζσ ζρευνεσ που να κατθγοριοποιοφν ςυνδυαςμοφσ ουςιϊν καιανάλογα αποτελζςματα.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΢ΗΜΑΔΙΑ ΟΣΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗ΢Η ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ· ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΠΝΘΛΙΑ΢ ΚΑΙ ΛΘΘΑΡΓΟΤ, ΕΝΑΛΛΑ΢΢ΟΜΕΝΕ΢ ΜΕ ΤΠΕΡΔΡΑ΢ΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΤΦΟΡΙΑ· ΑΛΛΑΓΘ ΢ΣΘΝ ΟΡΕΞΘ· ΢ΘΜΑΝΣΙΚΕ΢ ΜΕΣΑΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΘ ΔΙΑΘΕ΢Θ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕ΢ ΢ΣΘΝ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΣΘΣΑ· Α΢ΤΝΘΘΙ΢ΣΑ ΜΙΚΡΕ΢ Θ ΜΕΓΑΛΕ΢ ΚΟΡΕ΢ ΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΒΛΕΦΑΡΑ· ΢ΤΓΧΤ΢Θ, ΣΡΑΤΛΙ΢ΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΘ ΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ· ΡΙΓΘ· ΖΛΚΘ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΘΝ ΜΤΣΘ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟ ΦΣΑΡΝΙ΢ΜΑ

×