Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

κυπροσ

2,786 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

κυπροσ

 1. 1. ΚΤΠΡΟ΢
 2. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕ΢Η Η Κϑπροσ διαιρεύται ςε ϋξι επαρχύεσ: Λευκωςύασ Αμμοχώςτου Πϊφου Λεμεςοϑ Λϊρνακασ Κερϑνειασ
 3. 3. ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕ΢Η• ανατολικϊ τησ Ελλϊδασ (Καςτελϐριζο)• νϐτια τησ Σουρκύασ και δυτικϊ τησ ΢υρύασ• τρύτο μεγαλϑτερο ςε ϋκταςη νηςύ τησ Μεςογεύου μετϊ τη ΢ικελύα και τη ΢αρδηνύα• γεωγραφικϊ η Κϑπροσ μπορεύ να θεωρηθεύ ϐτι ανόκει ςτην Νοτιοανατολικό Ευρώπη ό ςτην Νοτιοδυτικό Αςύα. Ωςτϐςο, επειδό ιςτορικϊ, πολιτιςτικϊ και οικονομικϊ η Κϑπροσ ϋχει δεςμοϑσ με την Ευρώπη και ιδιαύτερα με την Ελλϊδα , θεωρεύται μϋροσ μϐνο τησ Δϑςησ και τησ Ευρώπησ. Εύναι ςόμερα το νοτιοανατολικϐ ϊκρο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ αλλϊ και τησ Ευρώπησ ολϐκληρησ.
 4. 4. ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΥΟΤ΢ Απϐ μορφολογικόσ ϊποψησ η Κϑπροσ υποδιαιρεύται ςτισ ακϐλουθεσ μορφολογικϋσ περιφϋρειεσ:• ΢το ορεινϐ ςϑμπλεγμα Σρϐοδοσ που δεςπϐζει ςτο κϋντρο- νοτιοδυτικϐ τμόμα του νηςιοϑ, με ψηλϐτερη κορυφό τον Όλυμπο (1.953 μ.)• ΢τη βϐρεια οροςειρϊ του Πενταδϊκτυλου, με ψηλϐτερη κορυφό τον Κυπαριςςϐβουνο (1.024 μ.)• ΢την κεντρικό πεδιϊδα τησ Μεςαορύασ, που εκτεύνεται μεταξϑ των δϑο προηγουμϋνων και την οπούα διαςχύζουν δυο ποταμού-χεύμαρροι, ο Πεδιαύοσ και ο Γιαλιϊσ• ΢τη λοφώδη περιοχό γϑρω απϐ το ςϑμπλεγμα του Σροϐδουσ• ΢τισ παρϊκτιεσ πεδιϊδεσ και ακτϋσ Σο νηςύ αναδϑθηκε μετϊ απϐ ςϑγκρουςη τησ Ευραςιατικόσ και Αφρικανικόσ πλϊκασ. Έπειτα, ςτην πορεύα των χρϐνων διαμϐρφωςε το ςημερινϐ γνωςτϐ του ςχόμα. Ακϐμη, παρϐλο που η Κϑπροσ βρύςκεται κοντϊ ςτα παρϊλια τησ Μ. Αςύασ και τησ Μϋςησ Ανατολόσ ουδϋποτε όταν ενωμϋνη με κϊποια απϐ τισ δϑο περιοχϋσ.
 5. 5. ΟΡΤΚΣΟ΢ ΠΛΟΤΣΟ΢ Πριν απϐ λύγο καιρϐ, ανακαλϑφθηκαν ςτη νϐτια ακτό τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ κοιτϊςματα φυςικοϑ αερύου και πετρελαύου. Πετρολϐγοι υπολογύζουν ϐτι τα κοιτϊςματα πετρελαύου περιϋχουν 8-10 διςεκατομμϑρια βαρϋλια. Προσ το παρϐν τα κοιτϊςματα αυτϊ διερευνοϑνται απϐ μύα αιγυπτολιβανϋζικη κοινοπραξύα. Με τον Λύβανο, το Ιςραόλ και την Αύγυπτο (τουσ κατούκουσ τησ πληγεύςασ περιοχόσ) κλεύςθηκαν ςυμφωνύεσ για μύα Αποκλειςτικό Οικονομικό Ζώνη. Μετϊ απϐ μια προκόρυξη η αμερικανικό εταιρεύα Noble Energy ϊρχιςε με την αξιοπούηςη των κοιταςμϊτων.
 6. 6. ΠΛΤΘΗ΢ΜΟ΢Με βϊςη την καταγωγό, τη γλώςςα, την πολιτιςτικό παρϊδοςη και το θρόςκευμα εντϊςςονται ςε μύα απϐ τισ δϑο κοινϐτητεσ την Ελληνικό και την Σουρκικό:• Ελληνοκυπριακό κοινϐτητα ~ 75,5% [περιλαμβανομϋνων των τριών αναγνωριςμϋνων θρηςκευτικών ομϊδων των Μαρωνιτών, των Αρμενύων και των Λατύνων (Καθολικών)]• Σουρκοκυπριακό κοινϐτητα ~ 3,1%• Ξϋνοι υπόκοεσ (τϋλη του 2011) ~ 21,4%
 7. 7. Ι΢ΣΟΡΙΑ10η χιλιετύα π.Φ. ~ πρώτα ύχνη ανθρώπινησ κατοικύασ1000 π.Φ. ~ εγκαταςτϊςεισ Υοινύκων και ειςαγωγό αλφαβότουΣϋλη 8ου π.Φ. αι. ~ κατϊκτηςη απϐ τουσ Αςςϑριουσ569 π.Φ. ~ αιγυπτιακό κατϊκτηςη525 π.Φ. ~ Κϑπριοι και Πϋρςεσ ενϊντιασ των Αιγυπτύων411- 374 π.Φ. ~ ακμό ελληνιςμοϑ Κϑπρου, ανϊπτυξη πολιτιςτικών καιπολιτικών ςχϋςεων με την Ελλϊδα332- 323 π.Φ. ~ οριςτικό απαλλαγό απϐ την περςικό κυριαρχύα και ϋνωςημε το κρϊτοσ του Μ. Αλεξϊνδρου58 π.Φ. ~ ρωμαώκό κατϊκτηςη45 π.Φ. ~ κόρυξη χριςτιανιςμοϑ395 π.Φ. ~ περιϋχεται ςτο ανατολικϐ ρωμαώκϐ (βυζαντινϐ) κρϊτοσ
 8. 8. 431 ~ η εκκληςύα τησ Κϑπρου γύνεται αυτοκϋφαλη1191 – 1192 ~ πώληςη ςτουσ Ναώτεσ1222 ~ ςϑνοδοσ τησ Αμμοχώςτου και διωγμϐσ τησΟρθϐδοξησ εκκληςύασ1570-1571 ~ τϋλοσ τησ βενετικόσ κυριαρχύασ και ϋναρξητησ τουρκοκρατύασ, κατϊργηςη τησ λατινικόσεκκληςύασ και αποκατϊςταςη τησ ορθϐδοξησ1573 ~ η Βενετύα υπογρϊφει ςυνθόκη με την Σουρκύακαι παραιτεύται απϐ τα δικαιώματϊ τησ, ϋξοδοσΚυπρύων προσ τη Δϑςη1578 ~ πρώτη ελληνοτουρκικό ςυνεργαςύα εναντύοντησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ1878 ~ οι Σοϑρκοι ςυμφωνοϑν με τουσ Άγγλουσ καιτουσ την παραχωροϑν
 9. 9. 1915 ~ η αγγλικό κυβϋρνηςη προςφϋρει ςτην Ελλϊδα την ϋνωςη, η κυβϋρνηςη Αλ. Ζαώμη δεν την αποδϋχεται 1950 ~ δημοψόφιςμα υπϋρ τησ ϋνωςησ με την Ελλϊδα (96%) 1956 ~ εξορύα Μακαρύου ςτισ ΢εϒχϋλλεσ 1959 ~ ςυμφωνύα τησ Ζυρύχησ 1959 ~ ςυμφωνύα του Λονδύνου 1960 ~ τερματιςμϐσ τησ βρετανικόσ κυριαρχύασ, ανακηρϑςςεται η κυπριακό δημοκρατύα 1961 ~ μϋλοσ του οργανιςμοϑ των Ηνωμϋνων Εθνών 1963-1964 ~ ςυγκροϑςεισ ελληνοκυπρύων και τουρκοκυπρύων 1974 ~ πραξικϐπημα εναντύον προϋδρου Μακαρύου 1974 ~ ςχϋδιο Αττύλασ , τουρκικό ειςβολό ςτο νηςύ Μετϊ απϐ την τουρκικό ειςβολό οι Σοϑρκοι κατακτοϑν το ΒΑ τμόμα του νηςιοϑ, το νηςύ διχοτομεύται, κατϊςταςη η οπούα εύναι μϋχρι και ςόμερα. 2004 ~ ϋνταξη ςτην Ε.Ε.
 10. 10. ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ΢ Η πολιτιςτικό ζωό τησ Κϑπρου φϋρεται αρκετϊ ανεπτυγμϋνη και εκφρϊζεται μϋςω των εικαςτικών τεχνών, ϐπωσ η λογοτεχνύα, η μουςικό, ο λαώκϐσ πολιτιςμϐσ, η πούηςη, ο χορϐσ, τα κονςϋρτα, η ϐπερα, η ζωγραφικό και η γλυπτικό που αποτελοϑν μερικϋσ απϐ τισ εκφϊνςεισ τησ. Σο Τπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ Κϑπρου επιχορηγεύ τη ςυμμετοχό Κυπρύων καλλιτεχνών ςε διεθνεύσ καλλιτεχνικοϑσ διαγωνιςμοϑσ. Η Κϑπροσ ϋχει αναδεύξει ςπουδαύουσ καλλιτϋχνεσ και ςυγγραφεύσ ςτην ιςτορύα τησ ϐπωσ ο Κώςτασ Μϐντησ, ο Μϊνοσ ΛοϏζοσ, η Άννα Βύςςη, ο Δημότρησ Θ. Γκϐτςησ κι ο Μϊριοσ Σϐκασ πολλοι εκ των οπούων ϋχουν κϊνει καριϋρα και ςτην Ελλϊδα. Πολιτιςτικό κληρονομιϊ:• νεολιθικοϑσ οικιςμοϑσ• αρχαύα ελληνικϊ, ελληνιςτικϊ και ρωμαώκϊ μνημεύα• πολλϋσ βυζαντινϋσ και λατινικϋσ εκκληςύεσ και μοναςτόρια• φρϊγκικα και ενετικϊ φροϑρια και κϊςτρα του 12ου – 16ου αιώνα• πολλϊ τζαμιϊ
 11. 11.  Μοναδικό αρχιτεκτονικό ςπιτιών Εκδηλώςεισ:• φεςτιβϊλ «Σα Κϑπρια»• κϊποια κινηματογραφικϊ• κοινϊ πολιτιςτικϊ προγρϊμματα με την Ελλϊδα και ϊλλεσ χώρεσ Λειτουργοϑν:• αρκετϊ μουςεύα• βιβλιοθόκεσ• πινακοθόκεσ (η κρατικό πινακοθόκη φιλοξενεύ ςε μϐνιμη βϊςη ϐλη την κρατικό ςυλλογό τησ ςϑγχρονησ κυπριακόσ τϋχνησ, ενώ πολϑ τακτικϊ φιλοξενεύ ςημαντικϋσ εκθϋςεισ Κυπρύων και ξϋνων καλλιτεχνών)
 12. 12. ΘΡΗ΢ΚΕΙΑ• πλειοψηφύα των Ελλόνων ~ Φριςτιανού Oρθϐδοξοι και ανόκουν ςτην Oρθϐδοξη Αυτοκϋφαλη Εκκληςύα τησ Κϑπρου• οι περιςςϐτεροι Σουρκοκϑπριοι ~ μουςουλμϊνοι• ϊλλεσ μικρϐτερεσ κοινϐτητεσ ϐπωσ: η Εβραώκό, η Διαμαρτυρϐμενη, η Καθολικό, η Μαρωνύτικη και μια Αρμενικό που ανόκουν ςε ϊλλα αντύςτοιχα δϐγματα
 13. 13. Ίδρυμα Πολιτιςμοϑ Κϑπρου
 14. 14. Μουςεύο Θϊλαςςασ
 15. 15. ΣΕΛΟ΢ Μυρτώ Καςςωτϊκη  Ναταλύα Κοςμύδη  Φριςτύνα Κϐφφα

×