Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentació TGPE Institut Quatre Cantons

Ad

TGPE
Institut Quatre Cantons

Ad

Finalitats
Pensament crític, resolució de problemes
Pensament creatiu, capacitat d’innovació
Capacitat de col·laboració
Ca...

Ad

Pensament crític i resolució de problemes
El pensament crític és l'habilitat d'avaluar
correctament els arguments fets per...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad
1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Presentació TGPE Institut Quatre Cantons

 1. 1. TGPE Institut Quatre Cantons
 2. 2. Finalitats Pensament crític, resolució de problemes Pensament creatiu, capacitat d’innovació Capacitat de col·laboració Capacitat de comunicació
 3. 3. Pensament crític i resolució de problemes El pensament crític és l'habilitat d'avaluar correctament els arguments fets per altres persones i d'elaborar bons arguments El pensament crític és l'habilitat de prendre decisions en base a bones raons El pensament crític significa entendre fets, posar-los en context i veure com es connecten entre si PENSAMENT CRÍTIC
 4. 4. Pensament crític i resolució de problemes PROBLEMA INSTITUCIÓ CONTEXT Anàlisi Comprensió NECESSITATS Identificació Presa de decissions ------------Arguments
 5. 5. Pensament creatiu,capacitat d’innovar El pensament creatiu és la capacitat de generar noves idees o conceptes, que normalment resolen problemes i solucions originals i valuoses El pensament creatiu és l'habilitat de formar noves combinacions d'idees per satisfer una necessitat Creativitat és la capacitat de generar solucions sobre un repte, la innovació és quan aquestes solucions es posen en marxa PENSAMENT CREATIU
 6. 6. Pensament creatiu,capacitat d’innovar IDEES imaginació novetat plausibilitat PROCÉS D’ELABORACIÓ PROPOSTA ALUMNAT NECESSITAT PROBLEMA INSTITUCIÓ
 7. 7. Capacitat de col·laboració És la capacitat de participar activament en l'execució d'una meta col·lectiva comuna Vol dir subordinar els interessos personals als objectius col·lectius És la capacitat de sumar voluntats en un marc de responsabilitat i compromís compartit CAPACITAT DE COL·LABORACIÓ
 8. 8. TREBALLENGRUP ORGANITZACIÓ TREBALL COMUNICACIÓ Capacitat de col·laboració TREBALLENGRUP ORGANITZACIÓ TREBALL COMUNICACIÓ
 9. 9. Capacitat de comunicació La capacitat per transmetre coneixements i expressar idees i arguments de manera rigorosa i convincent Capacitat per expressar-se clarament i de forma convincent per tal de que altres persones assumeixin els nostres arguments o idees com a propis Ús de suports tecnològics que faciliten i complementen la transmissió de les idees CAPACITAT DE COMUNICACIÓ
 10. 10. Capacitat de comunicació Contingut Discurs Suport
 11. 11. TGPE finalitats-avaluació PENSAMENT CRÍTIC PENSAMENT CREATIU CAPACITAT DE COL·LABORACIÓ CAPACITAT DE COMUNICACIÓ
 12. 12. A. Pensament crític. Oportunitats en les diferents fases d'un projecte (l’alumne ...) Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Anàlisi de la Pregunta i plantejament de la (en l’inici del projecte) • només veu aspectes superficials o un aspecte parcial de la pregunta inicial. • identifica alguns aspectes centrals de la pregunta inicial, però no copsa la complexitat o la globalitat, • fa algunes preguntes sobre el tema o els desitjos i necessitats de l'audiència o usuaris d'un producte, però no sempre té en compte el context. • mostra comprensió dels aspectes centrals de la pregunta inicial mitjançant la identificació en detall de necessitat per saber respondre-hi i tenint en compte diversos punts de vista possibles, • fa preguntes que centren o amplien la recerca, • fa preguntes per obtenir la comprensió sobre els desitjos i necessitats de l'audiència o el producte esperat pels usuaris. Recopilació i Avaluació de la informació (en la construcció de coneixement, comprensió I desenvolupament d’habilitats) • no és capaç d'integrar la informació per fer front a la pregunta inicial; reuneix massa informació o un volum massa gran, o informació irrellevant, o de massa poques fonts, • no avalua la informació, ni reflexiona sobre la seva qualitat. • no acaba d’integrar la informació, o no ho fa prou bé, o no hi ha prou coherència amb la pregunta usa poques fonts, algunes fonts poden no ser rellevants, • entén que la qualitat de la informació ha de contrastar-se, però no ho fa prou a fons. • integra la informació rellevant i suficient per fer front la pregunta inicial; la informació prové de múltiples i variades fonts, • avalua a fons la qualitat de la informació (considera la utilitat, exactitud i credibilitat; distingeix entre fets i opinions; identifica visions esbiaixades). Ús d’evidències i criteris (en el desenvolupament i revisió d'idees i productes) • accepta arguments per a possibles respostes a la pregunta inicial sense qüestionar si el raonament és vàlid, • utilitza idees sense tenir en compte la seva validesa o adequació, • es basa en "primera impressió" per avaluar revisar idees, prototips de productes o solucions de problemes (no fa servir criteris d’avaluació explícits). • reconeix la necessitat d'un raonament vàlid i d’evidències adequades, però no les avalua amb en el desenvolupament de respostes a la pregunta inicial, • avalua i revisa les idees, prototips de productes o solucions de problemes però es basa en informació incompleta o criteris erronis. • avalua els arguments per a possibles respostes a la pregunta inicial discutint si els raonaments i proves són pertinents i suficients, • justifica l'elecció dels criteris utilitzats per avaluar idees, prototips de productes o solucions de • revisa esborranys, dissenys o solucions inadequades explica per què responen millor als criteris d'avaluació. Justificació de les opcions, presentació d’alternatives i Implicacions (en la presentació de productes i respostes a preguntes bàsiques) • selecciona una forma de presentació sense valorar avantatges/desavantatges de l'ús d'altres mitjans • no pot donar raons o evidències vàlides donar suport a les decisions preses per respondre la pregunta inicial o la creació de productes • no té en compte les respostes alternatives punts de vista diferents a la pregunta inicial, dissenys de productes, • no és capaç d'explicar l’aprenentatge adquirit en el projecte • considera avantatges/desavantatges de fer servir diferents mitjans per presentar un tema o una idea, però no a fons, • explica eleccions fetes en resposta a la pregunta inicial o a la creació de productes, però algunes no són vàlides o manca suport a l’evidència, • entén que pot haver respostes o dissenys però no els considera prou, • pot explicar algunes coses apreses al projecte, però no ho té del tot clar. • avalua els avantatges/desavantatges utilitzant diferents mitjans per presentar un tema o idea, • justifica eleccions fetes en respondre a la pregunta inicial o la creació de productes, donant vàlides amb evidències fermes, • reconeix les limitacions d'una resposta a la pregunta inicial o d'un disseny de producte no del tot certa, o imperfecte) i considera perspectives alternatives, • pot explicar clarament els nous aprenentatges obtinguts en el projecte i com es podrien transferir a altres situacions o contextos.
 13. 13. B.Pensament creatiu: En relació al procés (l’alumne ...) Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Defineix el repte creatiu (en l’inici del projecte) • es limita a seguir indicacions sense entendre el perquè de la innovació i sense tenir en compte les necessitats o dels destinataris. • entén l'objecte bàsic de la innovació, però en seva proposta no considera suficientment les necessitats o interessos dels destinataris. • entén el propòsit del procés d'innovació (qui ho necessita? per què?), • entén amb detall necessitats i interessos específics dels destinataris de la innovació. Identifica fonts d’informació (en la construcció de coneixement, comprensió I desenvolupament d’habilitats) • recorre només a les fonts d'informació habituals (pàgina web, llibre, article), • no aporta idees noves en els debats. • troba una o dues fonts d'informació que no són les habituals, • en els debats aporta noves idees, però manté un punt de vista poc obert. • a més de les fonts d'informació habituals, recorre a mitjans i recursos informatius atípics (adults experts, membres de la comunitat, empreses i organitzacions, bibliografia), • en els debats obre punts de vista divergents i creatius. Crea i selecciona idees (en el desenvolupament i revisió d'idees i productes) • no se surt dels marcs de referència coneguts; no fa servir tècniques específiques per trobar noves idees per al producte, • tria idees sense avaluar-ne la qualitat. • no fa noves preguntes ni qüestiona la idea triada, • repeteix idees que ja existien; no noves idees, • no es planteja ni recorre al diàleg o la crítica per revisar el producte. • aporta idees originals per als productes, però podria millorar si utilitzés tècniques de generació d'idees, • avalua les idees abans d'optar per una, però fa precipitadament, • formula algunes noves preguntes, però fa canvis menors en la idea triada, • mostra una mica d'imaginació a l'hora de convertir les idees en productes, però sempre dins de les vies convencionals, • accepta el debat i la crítica per revisar un producte, però es conforma amb poc. • utilitza tècniques de generació d'idees per generar idees diverses per al producte o productes, • avalua acuradament la qualitat de les idees i tria la millor per desenvolupar-la, • fa preguntes noves, adopta diferents punts de vista per desenvolupar i millorar les idees seleccionades, • durant el procés de conversió d'idees en productes, fa servir la imaginació, sortint de les vies habituals, • no es conforma fàcilment i recorre al debat i la crítica per revisar un producte de forma que satisfaci allò que busquen els destinataris. Presentació del treball a usuaris al grup a qui va dirigit (en la presentació de productes i respostes a preguntes bàsiques) • presenta idees i productes de forma típica (powerpoint amb massa text, text llegit sense expressivitat, absència d'interacció). • dóna un toc interessant a les seves presentacions, • s'esforça per fer les presentacions més amenes i interessants. • crea presentacions d'un gran atractiu visual, • s'incorpora a les presentacions elements divertits, atractius i de gran efecte en el públic al qual van dirigides.
 14. 14. B. Pensament creatiu: En relació al producte (el producte ...) Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Originalitat • es recolza en models, tècniques o indicacions ja conegudes; no és nou ni original, • s'até a regles i convencions; usa els materials i les idees de forma típica. • aporta certes idees o millores, però altres són predictibles o convencionals, • es nota que intenta sortir-se de les regles i convencions i donar un ús diferent a materials i idees habituals. • és nou, original i sorprenent; mostra un toc personal, • prescindeix amb èxit de regles i convencions; usa els materials i idees habituals de manera intel·ligent, sorprenent i nova. Valor • no resulta d'especial interès o utilitat als destinataris, • en una situació real no serviria; no és pràctic ni factible. • és útil en certa mesura, tot i que sense resoldre alguns aspectes del problema inicial; no dóna resposta a determinades necessitats, • no és clar que el producte sigui o factible. • es percep com a útil i de valor; el problema plantejat o respon a una necessitat concreta, • és pràctic i factible. Estil • és típic, convencional, ordinari, • diversos dels seus components no d'encaixar entre si; és una barreja desordenada de coses. • té aspectes interessants, però no té estil definit, • algun dels seus elements és excessiu no acaba d'encaixar en el conjunt. • està ben acabat i dissenyat, sorprèn el seu estil, alhora original i adequat al propòsit, • combina de manera coherent els diferents elements . Nota: el terme "producte" en aquesta rúbrica es refereix al resultat del procés d'innovació d'un projecte. Alguns exemple de "productes" són: un objecte construït, una proposta, una presentació, la solució a un problema, un servei, un sistema, una obra d'art o un escrit, un invent, un esdeveniment, una millora introduïda en un producte existent, etc.
 15. 15. C. Col·laboració en el context de la resolució de problemes. Rendiment individual (l’alumne ...) Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Assumeix la responsabilitat • no està preparat, informat ni llest per treballar amb l'equip, • no utilitza les eines de tecnologia segons l'acordat per l'equip per comunicar i gestionar les tasques del projecte, • no fa les tasques del projecte, • no completa tasques a temps, • no fa servir la retroalimentació dels altres per millorar el treball. • està preparat i llest per treballar amb l'equip, • utilitza eines de la tecnologia segons l'acordat per l'equip per comunicar i gestionar les tasques del projecte, però no de manera consistent, • fa algunes tasques del projecte, però necessita que se li recordi la feina, • completa la majoria de les tasques en el temps, • de vegades utilitza la retroalimentació dels altres per millorar el treball. • està preparat i llest per treballar; està ben informat sobre el tema del projecte i es capaç de reflexionar sobre idees amb l'equip, • utilitza consistentment eines de la tecnologia segons l'acordat per l'equip per comunicar i gestionar les tasques del projecte, • fa tasques sense haver de ser controlat, • completa les tasques en el temps acordat, • utilitza retroalimentació dels altres per millorar el treball. Ajuda l'equip • no ajuda a l'equip a resoldre els problemes; pot causar problemes, • no fa preguntes, no expressa idees, ni elabora respostes a les preguntes en els debats, • no dona informació útil als altres, • no s’ofereix per ajudar als altres si ho necessiten . • coopera amb l'equip, però no pot ajudar activament a resoldre els problemes, • de vegades expressa idees amb claredat, fa preguntes, i elabora respostes a les preguntes en els debats, • dóna retroalimentació als altres, però no sempre pot ser útil, • de vegades s’ofereix per ajudar als altres si ho necessiten. • ajuda l'equip a resoldre problemes i gestionar els conflictes, • fa efectives les discussions expressant amb claredat les idees, fa preguntes, s’assegura que tots siguin escoltats, respon acuradament a la nova informació, • dóna informació útil (específica, viable, de suport) a altres perquè puguin millorar la seva feina, • s’ofereix per ajudar a altres a fer la seva feina si cal. Respecte els altres • és mal educat o poc amable amb els seus companys d'equip (pot interrompre, fer cas omís de les idees, sentiments ferits), • no dóna valor o respecte a d’altres perspectives. • sol ser educat i amable amb els seus companys d'equip, • en general reconeix i respecta altres perspectives i mostra desacord amb diplomàcia. • és educat i amable amb els seus companys d'equip, • reconeix i respecta altres perspectives i mostra desacord amb diplomàcia.
 16. 16. C. Col·laboració en el context de la resolució de problemes. Rendiment col·lectiu (el grup ...) Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Estableix acords i els segueix • no es discuteix sobre el treball conjunt del grup, • no segueix cap regla (acordada) per organitzar les discussions, ni en la presa de decisions i resolució dels conflictes, • no fa seguiment sobre el respecte als acords, • hi ha interrupcions de la feina; hi ha necessitat d’intervenció del professorat. • discuteix com l'equip va a treballar junt, però no en detall, • generalment segueix les regles acordades en les discussions, presa de decisions, conflictes i resolució, • fa seguiment sobre el respecte als acords, però no en profunditat, • s’organitza per resoldre problemes de funcionament però demanen la intervenció del professorat . • pren acords detallats sobre com han de treballar en conjunt, incloent l'ús d'eines de tecnologia, • segueix les regles per a les discussions entre companys, la presa de decisions i la resolució de conflictes, • es fa un seguiment seriós sobre si s'estan seguint els acords, • pren decisions apropiades quan hi ha aspectes que no funcionen; intenta resoldre problemes sense demanar ajuda al professorat. Organització de la feina • fa la feina del projecte sense crear un guió o full de ruta, • no estableix un calendari i un seguiment del progrés cap a les metes i els terminis, • no assigna rols o graus de participació; una persona pot fer massa, o la totalitat, els membres poden fer les tasques aleatòries, • perd el temps, no fa reunions de coordinació o no serveixen per res; els materials, esborranys i notes no s’organitzen. • fa un guió que divideix el treball del projecte entre l'equip, però pot ser que no sigui prou detallat, o no es compleixi, • estableix una temporització, però no es compleix, • assigna les funcions, però no se segueixen les instruccions, o algun component pren la major part de decisions, • en general utilitza el temps i funcionen bé reunions, però en ocasions es perd el temps; organitzen els materials, esborranys, notes, però no sempre estan ben organitzats. • fa una llista detallada i raonable del repartiment de les tasques del projecte entre l'equip, • estableix un horari i un seguiment per determinar l’assoliment dels objectius i dels terminis,, • assigna les funcions, sempre que sigui necessari, sobre la base de les fortaleses dels membres de l'equip, •gestiona bé el temps i les reunions s'executen de manera eficient; es mantenen els materials, esborranys, notes organitzats. Funcionament com un equip • no reconeixen ni utilitzen els talents especials de membres de l'equip, • les tasques del projecte es fan per separat; el producte final és una col·lecció de treballs individual. • fa algun intent d'utilitzar els talents especials dels membres de l'equip, • la majoria de les tasques del projecte es fan per separat i es posen en comú al final. • reconeix i utilitza els talents especials de cada membre de l'equip, • desenvolupa idees i crea productes amb participació de tots els membres de l'equip; les tasques fetes per separat es presenten a l'equip per la crítica i la revisió.
 17. 17. D. Comunicació idees Exposició Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Explicació de les dees i la informació • no presenta la informació, arguments, idees o conclusions lògicament; de manera clara i concisa: l’audiència no pot seguir el fil de raonament, • la selecció de la informació, el desenvolupament de les idees i l’estil que usa no és apropiat per al propòsit i l'audiència (pot ser massa o massa poca informació, o l'enfocament equivocat). • no sempre presenta de forma lògica, clara i concisa la informació, arguments, idees o conclusions; a l’audiència li costa seguir el fil de raonament, • intenta seleccionar la informació, desenvolupar idees i utilitzar un estil apropiat per als propòsit, la tasca, i l'audiència, però no aconsegueix el màxim aprofitament. • presenta de forma lògica, clara i concisa la informació, arguments, idees o conclusions; l’audiència segueix sense dificultats el fil de raonament, • seleccionar la informació, desenvolupa idees i utilitza un estil apropiat per al propòsit, la tasca, i l'audiència, Organització • no compleix amb els requisits pautats per la presentació, • no té una introducció i / o conclusió, • no controla el temps; la presentació, o una part d'ella, és massa curta o massa llarga. • inclou la majoria dels requisits que haurien de ser inclosos en la presentació, • hi ha una introducció i una conclusió, però no són clares o interessants, • controla bé el temps de la presentació, però dedica massa temps o massa poc a un tema o a una idea. • compleix amb tots els requisits que han de ser inclosos en la presentació • hi ha una introducció i una conclusió clares i interessants, • organitza bé el temps; cap part de la presentació és massa curta o massa llarga. Mirada/expressió corporal • no mira a l’audiència; llegeix notes o mira contínuament la pantalla, • no reforça els discurs amb gestos o moviments, • mostra nerviosisme, poca seguretat (moviment corporal, disposició braços, ...) • mira tímidament l’audiència; necessita consultar les notes o la informació en pantalla, • mou els braços fa petits desplaçaments, no sempre resulta natural, • li costa controlar el nerviosisme. • manté contacte visual permanent amb l’audiència; només fa una ullada a les notes o informació en pantalla, • fa gestos i moviments naturals en consonància amb les explicacions, • mostra tranquil·litat i seguretat. Veu • parla massa ràpid o massa lent, • parla en veu massa baixa per ser entès, • amb freqüència usa “afegitons” ( "eh, vull dir, és com, no sé, etc. "), • no s'adapta al context i tasca, • parla clarament major part del temps • parla en veu prou alta perquè l'audiència l’exposició, però el to és monòton, • ocasionalment usa “afegitons” • intenta d'adaptar el discurs al context i la tasca però no té èxit • parla amb claredat, ni lent ni ràpid, • entona de forma apropiada, ressaltant com cal alguns moments expositius, • no usa “afegitons”, • adapta el discurs al context i la tasca, demostrant un bon domini lingüístic.
 18. 18. D. Comunicació idees Preparació Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Suport a la presentació • no utilitza suports audiovisuals o altres mitjans • els recursos audiovisuals que usa no complementen la presentació inclús faciliten la distracció. • utilitza ajudes audiovisuals o altres mitjans de comunicació, però no aporten massa a la presentació • els recursos reprodueixen l’exposició • utilitza ajudes audiovisuals que milloren comprensió afegeixen interès, • els suports utilitzats encaixen i complementen l’exposició Resposta a les preguntes de l’audiència • no respon les preguntes de l’audiència o donen respostes errònies • respon les preguntes però no amb prou claredat o precisió • respon les preguntes amb prou claredat precisió, • sol·licita que s'aclareixi la pregunta, que "no sé" o explica com es podria trobar la resposta quan és incapaç de respondre a una questió D. Comunicació idees Funcionament com a grup Primer nivell Segon nivell Tercer nivell Participació en les presentacions del grup • no participen tots els integrants, només parlen un o dos. • participen tots però de forma desigual. • participen tots els integrants de forma equilibrada, • tots els membres de l’equip són capaços de respondre preguntes relatives al projecte global (no únicament a la feina particular que han fet)

×