Morfologia I Sintaxi. El Relatiu

17,308 views

Published on

teoria sobre el relatiu. Català

Published in: Spiritual, Technology

Morfologia I Sintaxi. El Relatiu

  1. 1. MORFOLOGIA I SINTAXI Oracions de Relatiu Oracions subordinades adjectives Oracions Subordinades substantives de Relatiu
  2. 2. Oració adjectiva (antecedent explícit) La persona que va fer la conferència era molt jove Oració substantiva de relatiu (que no té antecedent explícit) Qui tingui res a dir que no calli
  3. 3. Oracions adjectives de relatiu (Funció: CN) Adjectives especificatives Adjectives explicatives
  4. 4. Tipus d’adjectives Adjectives especificatives: • També anomenades determinatives. • Limiten l’extensió significativa de l’antecedent • Els turistes que estaven marejats van baixar de l’autocar. No ens referim al total dels turistes, sinó a uns turistes determinats Adjectives explicatives: • Tampbé anomenades apositives o coordinades de relatiu. • Amplien o afegeixen una qualitat no essencial a l’antecedent. Van sempre entre pauses (comes). • Els turistes, que estaven marejats, van baixar de l’autobús. Ens referim a tots els turistes
  5. 5. FORMES I FUNCIONS DEL RELATIU FORMES FUNCIONS EXEMPLES Que Article+qual S, CD, CCT El xicot que va venir l’altre dia és ruandès. Els tapissos que vam fer ja s’han venut. El dia que vulguis, vine. Els treballadors dels ferrocarrils, els quals fan vaga, discuteixen en el comitè. a/per a +{qui} {art. + qui} CI L’autor a qui van donar el premi es va emocionar. Els participants, als quals el president adreçà unes paraules, … Què (coses) Qui (persones) Prep.+art.+qual (persones o coses) CRV o Prep. El bolet de què parlo és verinós. La professora a qui et refereixes viu a Premià. El projecte en el qual treballem és interessant
  6. 6. FORMES I FUNCIONS DEL RELATIU FORMES FUNCIONS EXEMPLES (prep. +) on Prep. + què Art. + qual CCL Han enderrocat la casa on va néixer. La drecera per on anàvem s’ha perdut. Observa la xemeneia damunt la qual hi ha un niu de cigonyes. Què Prep. + qui Prep. + Art. + qual Altres CC ( instrument, companyia,…) La moto amb què /amb la qual aconsegí guanyar és una Ducati SN + (prep)+ art. + qual CN Hem parlat d’aquella noia, el germà de la qual està lesionat
  7. 7. Els relatius • El relatiu àton QUE Precedit de preposició els grups el que, la que,… són incorrectes: L’eina amb la que treballo L’eina amb la qual treballo El poeta del que parlava El poeta de qui parlava (del qual) • Els relatius tònics QUÈ i QUI – Precedits de preposicions la forma què es refereix a coses i la forma qui a persones • Els relatius compostos EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS – El relatiu compost pot substituir el relatiu àton que en les explicatives però no en les especificatives. – En català LA QUAL COSA, COSA QUE, FET QUE és la forma neutra del relatiu compost i sol substituir un antecedent global: Les converses entre Palestina i Israel avancen, la qual cosa ( cosa que, fet que ) ens fa pensar que aviat hi haurà un acord.
  8. 8. Els relatius • El relatiu adverbial ON indica lloc i pot ser substituït per prep. (+que)/ (+art.+qual) El local on / en què assagem és al Poblenou. Aquest és el passeig per on /pel qual anàvem en bicicleta quan érem petits.

×