ใบงานที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ

487 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ

  1. 1. ใบงานที่ 5 การพัฒนาเครื่ องมือ
  2. 2. โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช ้ช่วยสร ้างงานประยุกต ์ ่ต่าง ๆ ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็ นในรูปซอฟต ์แวร ์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต ์แวร ์วาดรูป ซอฟต ์แวร ์พิมพ ์งานซอฟต ์แวร ์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต ์แวร ์เพื่อการพิมพ ์งานนั้นสรางขึนเป็ นโปรแกรมประมวลผล ้ ้ภาษา ซึงจะเป็ นเครื่องมือให ้เราใช ้งานในงานพิมพ ์ต่าง ๆ บน ่เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็ นไปได้โดยง่าย ซึงรูปที่ได้สามารถนาไปใช ้ ่งานต่าง ๆ ได้มากมาย สาหรับซอฟต ์แวร ์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ ใช ้สาหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เช่นโปรแกรมประเภท 3D ขนตอนการสร้างเครื่องมือ ้ั 1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวัด 2. นิ ยามสิ่งที่ต้องการวัด 3. เลือกชนิ ดของเครื่องมือ 4. สร ้าง 5. ทบทวน 6. ตรวจสอบคุณภาพ 7. ทดลอง/ปรับปรุง 8. ทาฉบับจริง/จัดทาคู่มือ
  3. 3. การตรวจสอบสาหรับเครื่องมือทัว ๆไปจะมีการตรวจสอบในสองลักษณะคือ ่ ้ตรวจสอบรายข้อ(ความยาก, อานาจจาแนก) และตรวจสอบทังฉบับ(ความตรง, ความเที่ยง) (สัดส่วนของผู ้ที่ตอบถูกกับผู ้ตอบทังหมด) ้ -แบบอิงกลุ่ม ใช ้เทคนิ ค 27% (แบ่งกลุ่มสูง กลุ่มต่า หาจานวนคนตอบถูกในแต่ ้ละกลุ่ม นามารวมกันแล ้วหารด ้วยจานวนคนทังสองกลุ่มรวมกัน) -แบบอิงเกณฑ ์ แบ่งคนรู ้/ไม่รูโดยใช ้คะแนนจุดตัดถาวร(แล ้วหาว่าได ้กลุ่มละกี่คน ้นาจานวนคนที ่ตอบถูกหารด ้วยจานวนทังหมดในกลุ่ม(ทาทังสองกลุ่ม) ได ้เท่าไร นาทังสอง ้ ้ ้กลุ่มมารวมกันแล ้วหารด ้วย2)(ความสัมพันธ ์ของความสามารถของผู ้ตอบกับการตอบถูก) -แบบอิงกลุ่ม -ใช ้เทคนิ ค 27% (เหมือนหาความยากแบบอิงกลุ่มแต่นาจานวนคนในกลุ่มสูงลบด ้วยคนในกลุ่มต่าแล ้วหารด ้วยจานวนคนในกลุ่มสูง(หรือจานวนคนทังสองกลุ่มหารด ้วย2) ้ -แบบอิงเกณฑ ์ -แบ่งกลุ่มรอบรู ้/ไม่รอบรู ้เหมือนหาความยากแบบอิงเกณฑ ์ ได ้เท่าไรนาผล ้ในกลุ่มรอบรู ้ตัง ลบด ้วยผลในกลุ่มไม่รอบรู ้ -กรณี ไม่ใช่แบบวัดสติ ปัญญา -วิธีที่ 1 หาสัมประสิทธิสหสัมพันธ ์ สูตรของเพียร ์สัน(ข ้อทีหากับคะแนน ์ ่ รวมของข ้ออื่น ๆ) -วิธีท่ี 2 แบ่ง 25%(กลุ่มสูง/กลุ่มต่า) ทดสอบความแตกต่างด ้วย t- test (เกณฑ ์ 1.70 ขึนไป)้ -ความตรงตามเนื ้ อหา ใช ้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง -ความตรงตามเกณฑ ์ -ความตรงตามสภาพ ถ้าข ้อมูลอันตรภาค ใช ้สูตรของเพียร ์สัน(กับ คะแนนมาตรฐานหรือเกณฑ ์) ถ้าข ้อมูลจัดอันดับใช ้สูตรของสเปี ยร ์แมน บราวน์ -ความตรงเชิงพยากรณ์ ใช ้สูตรของเพียร ์สัน(เทียบกับคะแนน เกณฑ ์) -ความตรงตามโครงสร้าง -วิธีที่ 1 หา IOC (กรณี ไม่ใช่การวัดด้านเนื ้อหา) -วิธีท่ี 2 เทคนิ คกลุ่มรูชด แล้วเปรียบเทียบโดยใช ้ t-test (กรณี ้ ั ไม่ใช่การวัดด้านเนื ้อหา
  4. 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข ้อมูลยังมีอีกหลายด้าน เช่นความเป็ นปรนัย ความยุติธรรม ความสามารถในการนาไปใช ้ แต่ส่งสาคัญที่ต้อง ิตรวจสอบคือความตรงและความเที่ยงโดยจะตรวจสอบความตรงเป็ นอันดับแรกเพื่อให ้มันใจได้ว่าเครื่องมือสามารถวัดได้ตรงในสิ่งที่ต้องการวัด จากนั้นจะต้องตรวจสอบความ ่เที่ยงเพื่อใหเ้ ชือมันได้ว่า เครื่องมือมีความคงเส้น คงวาในการวัด เกี่ยวกับเรื่องนี ้มีข ้อคิด ่ ่อย่างหนึ่ งว่า"เครื่องมือที่มีความตรงมักจะมีความเที่ยง แต่เครื่องมือที่มีความเที่ยง อาจจะไม่มีความตรงก็ได้" ตัวอย่ างโครงงาน 1. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทด์ 2. ระบบสุริยจักรวาล 3. หลักภาษาไทย 4. สถานที่ท่องเที่ยว 5. สถานที่สาคัญในเชียงใหม่ ที่มา: http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html http://school.obec.go.th/msp/stou24703.htm

×