1 ) พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากลในเรื่องใด   ตนเปนที่พึ่งแหงตน   การทําลายชีวิตเปนบาป   ทุกชีวิตตอง...
6 ) พระมหาชนกเปนผูมีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใด    อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก    สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ    วายเมเ...
10 ) ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราสามารถพัฒนาตนเปนมนุษยที่สมบูรณไดอยางไร   รักษาศีลใหครบ   ยึดไตรสิกขาในการดําเนินช...
15 ) ขอใดมีความหมายสอดคลองกับคําวา “บรรทัดฐาน” มากที่สุด   คานิยม   บทบาท   ประเพณี   สัญลักษณ16 ) ขอใดเ...
19 ) การกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติ เปนการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด   การคุมครองสิทธิมนุษยชน   กา...
24 ) หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง    ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย    ธนาคารแหงประ...
29 ) การที่รัฐบาลกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนแทนการกูเงินจากประชาชนกอใหเกิดผลอยางไร   หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนอยกวา ...
34 ) นวัตกรรมใดที่ทําใหเกิดการปฏิวัติภูมิปญญาของชาติตะวันตก   ปฏิทิน   กระดาษ   แทนพิมพ   นาฬิกากลไก35 ) อ...
39 ) พระมหากษัตริยพระองคใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยารวมกับขุนนางและขาราชการ   พระบาทสมเด็จพระจอม...
44 ) แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด    1 : 10,000    1 : 50,000    1 : 100,...
49 ) บุคคลใดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ใหผลยั่งยืนยาวนาน    นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนประจํา   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Document1

463 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Document1

 1. 1. 1 ) พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากลในเรื่องใด ตนเปนที่พึ่งแหงตน การทําลายชีวิตเปนบาป ทุกชีวิตตองเผชิญปญหาดวยความไมประมาท มนุษยใชปญญาหาสาเหตุเพื่อแกปญหาได2 ) ขอใดไมใชขอหามในศาสนาอิสลาม หามฆาตนเองและผูอ่น ื หามการคุมกําเนิดและทําแทง หามการเสี่ยงโชคและการพนัน หามกราบบุคคลอื่นยกเวนบิดามารดา3 ) จุดมุงหมายสูงสุดในศาสนาคริสตคอเรื่องใด ื การลางบาปกําเนิด การไปรวมกับพระเจา การสรางศรัทธาตอพระเจา การรอดพนจากคําพิพากษา4 ) พิธีกรรมประจําบาน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือพิธีใด พิธีศารทธ พิธีสังสการ พิธีบูชาเทวดา พิธีประจําวรรณะ5 ) อุดมเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกําลังทรัพยและคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมขอใด โลกธรรม โภคอาทิยะ ทิฏฐธัมมิกัตถะ อปริหานิยธรรม
 2. 2. 6 ) พระมหาชนกเปนผูมีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใด อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินทฺเต ธนํ7 ) คัมภีรที่อธิบายพระไตรปฎกเรียกวาอะไร ฎีกา อรรถกถา ปกรณพิเศษ สัททาวิเสส8 ) ขาแตพระ สงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ...(1)... กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ...(2)... กับทั้งบรเพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯขอความขางตนเปนคําถวายสังฆทานประเภทสามัญ คําที่ตองเติมในชองวางที่ (1) และ (2) คือขอใด อัฐบริขาร ภัตตาหาร มตกภัตตาหาร ภัตตาหารและน้ํา9 ) ขอใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรม อารมณ ความรูสึก ความนึกคิด
 3. 3. 10 ) ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราสามารถพัฒนาตนเปนมนุษยที่สมบูรณไดอยางไร รักษาศีลใหครบ ยึดไตรสิกขาในการดําเนินชีวิต ฝกสติปฏฐานจนถึงขั้นสุดทาย มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ11 ) การคอรรัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเปนสําคัญ ความสามัคคี ความเมตตากรุณา ความวิริยอุตสาหะ ความซื่อสัตยสุจริต12 ) การปฏิรปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยใด ู รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 713 ) ตามหลักกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญาจะไมเกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด โทษ สิทธิ เจตนา กฎหมาย14 ) พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมีที่มาอยางไร เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการเรียนรู เกิดจากพันธุกรรม เกิดจากสัญชาตญาณ
 4. 4. 15 ) ขอใดมีความหมายสอดคลองกับคําวา “บรรทัดฐาน” มากที่สุด คานิยม บทบาท ประเพณี สัญลักษณ16 ) ขอใดเปนปญหาสําคัญที่เปนรากฐานของปญหาอื่นๆ ในสังคมไทย ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรม17 ) หลักการปกครองแบบเผด็จการใหความสําคัญตอสิ่งใดนอยที่สุด ความมั่นคงของรัฐบาล ความจงรักภักดีตอชาติ ความเสมอภาคในสังคม ความเปนเอกภาพของรัฐ18 ) พระมหากษัตริยไทยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทางสถาบันทางการเมืองใด ศาล รัฐสภา คณะรัฐมนตรี คณะองคมนตรี
 5. 5. 19 ) การกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติ เปนการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การกระจายอํานาจใหประชาชนปกครองตนเอง20 ) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลาไมนอยกวากี่ป 6 ป 9 ป 12 ป 15 ป21 ) การขาดแคลนปจจัยการผลิตสงผลใหระบบเศรษฐกิจตองประสบกับเรื่องใด การจัดสรรปจจัยการผลิต การแขงขันกันใชปจจัยการผลิต ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได เงินเฟอจากการสูงขึ้นของราคาปจจัยการผลิต22 ) ผูสูง อายุถอนเงินฝากประจําจากธนาคารจํานวน 1 ลานบาท เพื่อนําเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป การนําเงินมาซื้อพันธบัตรดังกลาวม ไมมี เพราะไมมีการกูเงินมาซื้อพันธบัตร ไมมี เพราะเปนเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง มี เพราะทําใหขาดสภาพคลองในการใชจาย มี เพราะไมไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร23 ) อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธกับปจจัยใด ราคาเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ตนทุนการผลิต จํานวนผูผลิต
 6. 6. 24 ) หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพย ธนาคารออมสิน25 ) ขอใดสงผลใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้น รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรไดเพิ่มขึ้น ดุลรายได-รายจายของรัฐบาลเกินดุล รัฐวิสาหกิจสงผลกําไรใหรัฐบาลมากขึ้น รัฐบาลเลื่อนการไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด26 ) ขอใดกลาวถึงการหมุนเวียนของสินคาและบริการระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจไดถูกตอง หมุนเวียนจากเจาของปจจัยการผลิตไปสูครัวเรือน หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสูหนวยธุรกิจ หมุนเวียนจากหนวยธุรกิจไปสูครัวเรือน หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสูเจาของปจจัยการผลิต27 ) กรณีใดทําใหราคาขาวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น อุปสงคตอขาวสารนอยกวาอุปทานของขาวสาร อุปสงคตอขาวสารมากกวาอุปทานของขาวสาร อุปทานสวนเกินของขาวสารมากกวาอุปสงคสวนเกินตอขาวสาร อุปทานสวนเกินของขาวสารเพิ่มขึ้นมากกวาอุปสงคสวนเกินตอขาวสาร28 ) รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสํารองระหวางประเทศจะปรากฏอยูในขอใด ดุลการคา ดุลบัญชีทุน ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด
 7. 7. 29 ) การที่รัฐบาลกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนแทนการกูเงินจากประชาชนกอใหเกิดผลอยางไร หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนอยกวา อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น สภาพคลองภายในประเทศเพิ่มขึ้น งบประมาณแผนดินขาดดุลนอยลง30 ) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใตทําใหการลงทุนชะลอตัว วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบมาถึงประเทศไทย ความไมมเี สถียรภาพของรัฐบาลทําใหดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไมตอเนื่อง การไมดําเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 931 ) หากทานเขาชมพิพิธภัณฑมนุษยยุคกอนประวัตศาสตร ทานจะไมพบสิ่งใด ิ เครื่องประดับ อาวุธหินกะเทาะ แผนศิลาจารึก หมอดินเผาสามขา32 ) วิพากษวิธีทางประวัติศาสตรหมายถึงวิธีการใด การตีความ การประเมิน การวิเคราะห การสังเคราะห33 ) การสรางงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุงหมายใดเปนหลัก เพื่อประโยชนใชสอย เพื่อใชในการประกอบพิธีกรรม เพื่อแสดงความศรัทธาตอศาสนา เพื่อแสดงความยิ่งใหญของจักรวรรดิ
 8. 8. 34 ) นวัตกรรมใดที่ทําใหเกิดการปฏิวัติภูมิปญญาของชาติตะวันตก ปฏิทิน กระดาษ แทนพิมพ นาฬิกากลไก35 ) อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด อารยธรรมจีน อารยธรรมขอม อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอิสลาม36 ) บุคคลใดไดรบการประกาศยกยองจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ในสาขาปราชญและกวี ประจําป 2 ั สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท หมอมราโชทัย หรือ หมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร37 ) ที่ตั้งของแควนตามพรลิงคตรงกับบริเวณใดในปจจุบัน ไทรบุรี ปตตานี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช38 ) การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด ละโว-พิษณุโลก สุพรรณภูมิ-ละโว พิษณุโลก-สุโขทัย สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
 9. 9. 39 ) พระมหากษัตริยพระองคใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยารวมกับขุนนางและขาราชการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว40 ) ความสัมพันธระหวางไพรกบมูลนายในสังคมไทยโบราณอยูภายใตเงื่อนไขใด ั ระบบกฎหมาย ความจงรักภักดี คานิยมและประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมาย41 ) ขอใดไมแสดงปจจัยที่มีตอลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูที่ละติจูด 8 องศาเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแมน้ําโขงไหลผาน เชียงใหมอยูสูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร ภาคใตฝงตะวันออกไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ42 ) หากตองการศึกษาทะเลสาบน้ําเค็ม ทานควรไปที่ทะเลสาบใด มิชิแกน สหรัฐอเมริกา ไบคาล สหพันธรัฐรัสเซีย บัลคาช สาธารณรัฐคาซัคสถาน แคสเปยน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน43 ) หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวของกับกระบวนการใด การกรอนของแผนดิน การปรับระดับแผนดิน การแปรสัณฐานเปลือกโลก การกระทําจากภายนอกโลก
 10. 10. 44 ) แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 1 : 10,000 1 : 50,000 1 : 100,000 1 : 250,00045 ) ขอใดไมใชเครื่องมือวัดลักษณะอากาศ บารอมิเตอร แพลนิมิเตอร ไซโครมิเตอร เทอรโมมิเตอร46 ) หากเวลาที่ประเทศ ก คือ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศา จะเปนเวลาใด 7.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 11.00 น.47 ) โครงการพัฒนาปาชุมชนในประเทศไทยเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับอนุสัญญาฉบับใด อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาเวียนนา อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ48 ) เกษตรอินทรียไมเกี่ยวของกับเรื่องใด การทําฟารมทางนิเวศวิทยา การใชหลักการการเกษตรแบบองครวม การใชพันธุพืชและพันธุสัตวที่ดัดแปรพันธุกรรม การนําของใชแลวไปแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหม
 11. 11. 49 ) บุคคลใดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ใหผลยั่งยืนยาวนาน นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนประจํา นายแดงใชสารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกําจัดแมลง นายดําปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง นายดอนใชหนังสือพิมพที่อานแลวหอขยะเปยกกอนนําไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง 50 ) ขอใดไมใชขอมูลทุติยภูมิ แผนที่ ผลงานวิจัย ภาพจากดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ 

×