Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dansk Coaching Institut - Lean coaching, krumtappen i Performance Leadership

282 views

Published on

Lean coaching is a methodology, process and behavior to unlock the human potential in order to meet the challenges in leading in and building a lean culture. Lean Leadership using coaching interventions will unfold the potential, talent and know-how of the experts on the shop-floor. Through daily Gemba and kata coatings the culture will soon be used to a culture that believe in building strength into each valuable employee for securing a successful production, business and client portfolio.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dansk Coaching Institut - Lean coaching, krumtappen i Performance Leadership

  1. 1. Tema: lean / procesoptimering Tema: lean / procesoptimering lean coaching krumtappen i performance leadership lean coaching krumtappen i performance leadership Lean Coaching en værdi i det vi gør så mister du, jeg og organisationen energi og derved mister virksomheden momentum og handlekraft krumtappen Coaching har til hensigt at skabe ny bevidsthed gennem selvindsigt, refleksion og kontakt til dine behov. Og en vigtig detalje er at lukke et gab mellem den nuværende tilstand og den ønskede samt udvikle det, du er god til. Coachingen har en hen i mod-tilgang og fokuserer på drivkraft, handlekraft og vilje til at udvikle talent og potentiale for at nå et givent mål. Lean Coaching har primært fokus på at istandgøre og udvikle menneske, team og organisation til at ibrugtage Lean principper og tankegang for hele tiden at skabe løbende forbedringer, rutiner og handlinger. i performance Leadership litssesledel snefehC .1 Christian Dinesen Instiutleder og Managing Partner i Dansk Coaching Institut Her kommer Lean ind og understøtter optimering af forretningen, Coachingen udvikler og præsterer og Performance i, at synergien og værdistrømmen i alt, vi gør, skaber optimal sammenhængskraft. Fotograf: David Bering Tre ting, som jeg hæfter mig ved og mener, er de allervigtigste i dag for high performance og godt lederskab, er: Målet med artiklen er at italesætte virkningen af kombinationen og synergien mellem Lean, Coaching og Performance Leadership og vigtigheden i at udvikle ledernes og medarbejdernes kompetencer for at møde virkeligheden. HR-partneren som en vigtig playmaker for at sikre sammenhængskraft og for at understøtte det strategiske, taktiske og operationelle niveau. 1. Forretningsforståelse, indsigt i drift og værdikæde samt optimering af denne 2. At lede dig selv og dine medarbejdere og blive i den ledende rolle og delegere den driftsmæssige 3. At sikre sammenhængskraft i samarbejde, kommunikation, medledelse og værdier Lad mig sætte ord på begreberne så vi får et fælles afsæt for artiklens formål og meningsdannelse. ta edåm sneredjebradeM .2 åp erek r u retk fln -nidnæps reræbedni red ,reslemmetssnerevouine mmiok oK resivneh reslemmetssnerevoU .reksennem mellem go i reg resivneh regnidnæps snem ,mo tnak åp re nam ,gas ned lit .egineu ed mellem tedlohrof lit Lean – Coaching – Performance er alle ord, der er blevet forstærket igennem de sidste seks år, og er fokusbegreber, der har til hensigt at optimere, etablere og udvikle virksomhedernes robusthed og konkurrencekraft. Det centrale er mennesket. Uden vil der hverken være virksomhed eller performance. Performance Leadership fokuserer dit lederskab og din tid på at udvikle og innovere medarbejdere og kolleger ved at være i løbende dialog gennem dit Lean leadership og coaching. Ved at være ude blandt kolleger og medarbejdere modtager du de daglige nøgletal, observationer og ideer fra medarbejderne til at skabe og sikre forbedringer for hele tiden at blive bedre og hele tiden at kunne præstere. Se figur Lean og coaching styrker mennesker i at gøre det, de er bedst til Ved hele tiden at udvikle arbejdsgange og processer for ledere og medarbejdere, øges mening og formålet med den rolle, der fyldes, og opgave, som skal løses. Når det sker, styrkes arbejdsglæden og det personlige overskud til at engagere sig i kreative og innovative processer. Det er her, at den vigtige information og viden fra det operationelle niveau gør sig gældende. Det giver en ligeværdig tilgang og ledelsesform og sætter de værdifulde medarbejdere fri til at være medinddraget i at skabe de bedste forudsætninger og løsninger, for at mål og strategi opnås. For mange mennesker giver Lean ro og balance, når den øverste ledelse og linje, lederen skaber: HR Framework Tiltag – Performance Improvement Forbedringsforslag - Kata  Lean er en medarbejderdrevet proces. Svaret på mange af ledelsens spørgsmål ligger er her. For at optimere, effektivisere, sikre løbende forbedringer, minimere spild og udviklearbejdsgange. Lean har primært “fokus på processer, systemer og ramme optimering”. Lean sætter fokus på vores forståelse af, hvor vi skaber værdi og hvor vi mister “energi”, forstået på den måde er der ikke  Taktisk Niveau Strategisk niveau Operationel niveau Lean Coaching   Forbedringskatalog - Kaizen Se, lytte og forstå - Gemba Performance Leadership All Rights Reserved © Danish Coaching Institute 2002-2013 Side 20 nr. 5 2013 Ledelse i udvikling overblik over, hvad de vil og hvornår (retning), at der er klare mål og formål (opnå), deadlines, tidperspektiv, ressourcer, allokeret (struktur), påvirkningen på den enkelte leder og medarbejders opgaveløsning. Det ser vi ved, at integration af lean er med til at bygge klare standarder for måden, vi gør tingene på. Nogle vil ligge helt fast, og andre vil være fleksible overfor virkelighedens forandringer. Så for at få succes med Lean må vi have vores organisation med på ideen. Toyota udtrykker det på følgende måde: ”We Build People Before We Build Cars” Coachingtilgangen udvikler lederen til at lede, observere og udvikle og medarbejderen til at optimere, innovere og bidrage til kvalitetssikring af værdikæden. Lean Coaching gør, at lederen gennem at se og observere, lytte og stille spørgsmål og sammenfatte opfanger de vigtigste og mest betydningsfulde ideer, erfaringer og viden fra det operationelle niveau, altså medarbejderne, der står med fingrene i den aktuelle opgave eller med ansvar for en gældende proces. Lean coaching bruges i dag specielt ved Gemba walks, Kaizen events og Kata. Kan med rette bruges i alle sammenhænge, hvor fokus er forbedringer, optimering og konkurrencekraft.
  2. 2. Tema: lean / procesoptimering Tema: lean / procesoptimering lean coaching krumtappen i performance leadership De data og erfaringsdeling er med til at få: 1 Overblik over forretningsområdet og virksomhedens situation lige nu 2 Indsigt i, hvor sker der spild (tidsspilde, ubrugt kapacitet, forkert fokus, uhensigtsmæssige forretningsgange) 3 Skabe grundlag for at optimere forretnings- og arbejdsgange, kommunikation, øge kvalitet, sikre produktionsstabilitet og leveringshastighed 4 Du som leder ved, hvad du kan, hvad du vil, og at du laver en plan, som der sættes kurs efter Lean tænkningens indvirkning på Performance Leadership At du som leder motiverer den enkelte medarbejder til sammen med dig konstant at udvikle virksomheden. Lean-standarderne og Lean-kulturens værdisæt om respekt for individ og helhed er, hvor tankesæt og adfærd forenes med coachingens værdi om at udvikle mennesker. Det styrker organisationens konkurrenceevne, og hvor enhver handling har en konsekvens. For at videreudvikle performance og derved produktiviteten i organisationen, handler det om: at inddrage medarbejderne, så der skabes individuel og kollektiv mening og retning 1 at skabe løbende forandringer i organisationen, der matcher strategien og taktiske målsætninger 2 at ændre holdninger /overbevisninger og udfordre det bestående ved at synliggøre værditilvæksten på den “hårde” og den “bløde” bundlinje. 3 Side 22 nr. 5 2013 Ledelse i udvikling Værdien i at inddrage medarbejderne, således at de sætter deres egne mål op I forhold til virksomhedens strategiske mål gør, at vi højere grad skaber en frihed gennem standarderne til at udvikle og re-tænke de bedste veje derhen. Når arbejdet inspirerer os, fordi vi kommer I kontakt med vores værdier og underliggende passion, så får vi en kultur, der rummer standarderne, som nogen opfatter som det stramme, og samtidig det frie, som nogen opfatter som det useriøse, og fremdriften, som de fleste af os oplever som overskudsgivende. Det medvirker til øget performance, når Mål (retning), Værdi (mening) og Overbevisning (holdning) er til stede. Når jeg spørger ledere, hvad det giver, når de oplever, de tre dimensioner mødes eller smelter sammen, er det entydige svar: success, glæde, livskvalitet, styrke og overskud. lean coaching krumtappen i performance leadership Indicators), løbende omstille dig og sætte dig ind i nyt fagstof, strategier og tiltag og lære, mens du leverer på dine kerneopgaver. Du vil levere mere af højere kvalitet med samme tidsfaktor som før for at imødekomme de konkurrencevilkår, virksomheden står overfor på alle markeder. HR vil her udgøre den vigtig forretningsmæssige sparring bidrag omkring at: Lave assessment af ledere A og medarbejdere, for at sikre at vi i virksomheden har de rigtige kompetencer, rigtig attitude og holdninger samt erfaringer, der understøtter og sikrer strategien I samarbejde med den enkelte leder og direktion sikre, at der løbende udvikles på de kompetencer, som er forretningskritiske for at præstere. Dette er for alle i organisationen. b Måle udvikling og performance for individ, team og organisation, så vi kan styre og navigere bedst muligt. Balanced Scorecard kan være en løsning og lignende c Konklusion Lean Coaching understøtter Performance Leadership ved, at du som leder udstikker en tydelig retning og som ’kaptajn på broen’ holder kursen og gejsten ved at involvere alle omkring dig for at navigere både i smult vande, i ’stormvejr’ og i krisetider. Den stabile platform og ramme sat gennem Lean-tænkningen giver alle det fornødne ansvar og mulighed for at tage ejerskab for sin virksomhed og sit team. Performance Leadership medvirker til et øget fokus på at træffe de rigtige beslutninger. Som leder udstikker du pejlemærker, og gennem dialog er du en rollemodel for at tænke i løbende forbedringer og viser respekt for individ og helhed ved at stille ressourcer til rådighed til optimering Lean sikrer standarder og struktur for optimering, effektivitet og kvalitet 1 Coaching sikrer menneskelig udvikling for at udvikle processer, metode og produkter 2 Performance sikrer, at vi bevarer fokus, holder momentum og fart samt når vores mål 3 Litteraturforslag: 1. Performance Leadership: Frank Buytendijk 2. Lean Thinking: Daniel T Jones and James P Womack 3. Coaching for Performance: John Whitmore Med den drivkraft øger vi det menneskelige overskud og energiniveau i at tilpasse sig og omstille sig til virkelighedens krav. Virkelighedens krav og HR som playmaker For os alle er virkeligheden, at der er større gennemsigtighed omkring, hvad vi vil, hvad vi gør, og hvilke resultater vi evner at skabe og levere. Kravene til HR om at spotte, udvælge og rekruttere er blevet øget, for at ledere og medarbejdere 1. hurtigt evner at forstå virksomhedens formål, 2. hurtigt og med høj kvalitet fylder rolle, tager aftalte ansvar og løser opgaverne som tilsigtet, 3. leverer en ROI (return on investment) efter 100 dage og skaber værdi, der svarer til minimum dækning af lønpakken. Krav til ledere er sat flere gear op Så kravet til ledernes og medarbejdernes lærings- og udviklingskurve er sat flere gear op. Du vil levere på en række KPI’er (Key Performance Leadership Focus Profile Undgå spild af uudnyttet ledelsespotentiale og spar penge ved færre fejlrekrutteringer med testværktøjet Leadership Focus Profile. Tilmeld dig informationsmøde den 3. december 2013 i Aarhus på www.cfl.dk/arrangementer. ”Leadership Focus Profile er en af de bedste ledertests, jeg har set på markedet, fordi den er et meget professionelt værktøj, der virkelig kommer i dybden med de egenskaber og den profil, som den enkelte leder har”. Torben Abildgaard, partner og direktør i Curia Management

×