Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Illuminati

249 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Illuminati

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปี การศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน illuminati ลัทธิแห่ งซาตาน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1นางสาว คาณาริ นทร์ เมืองสุวรรณ เลขที่ 9 ชั้น 6 ห้อง 3 2. นาย นพวิชย เรื อนแก้ว เลขที่ 16 ชั้น 6 ห้อง3 ั ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  2. 2. 2 สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ้ ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวคาณารินทร์ เมืองสุ วรรณ เลขที่ 9 2.นาย นพวิชัย เรือนแก้ว เลขที่ 16 คาชี้แจง ให้ ผ้ เู รียนแต่ ละกลุ่มเขียนข้ อเสนอโครงงานตามหัวข้ อต่ อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) illuminati ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) อิลลูมินาติ ลัทธิ แห่ งซาตาน ประเภทโครงงาน โครงงานสารวจรวบรวมข้อมูล ชื่ อผู้ทาโครงงาน นางสาวคาณาริ นทร์ เมืองสุ วรรณ /นาย นพวิชย เรื อนแก้ว ั ชื่อทีปรึกษา ครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ่ ชื่อทีปรึกษาร่ วม ่ ระยะเวลาดาเนินงาน 2 สัปดาห์ ทีมาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ่ ่ ปั จจุบนมีเหตุการณ์บานเมืองที่ไม่สงบจนทาให้คนต้องหันมาพึ่งศาสนาซึ่ งศาสนานั้นมีอยูหลากหลาย ั ้ ่ ่ ศาสนา ไม่วาจะเป็ นพุทธ คริ สต์ อิสลาม และอื่นๆอีกมากมาย และที่ยอยกว่าศาสนาก็คือลัทธิ ต่างๆ ทุกศาสนาทุก ลัทธิ จะสอนให้คนเป็ นคนดีแต่มีอีกหนึ่งลัทธิ ที่ไม่ค่อยมีใครรู ้จกมากนักนันคือ ลัทธิ illuminati ที่จะศึกษาต่อไปนี้ ั ่ วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ) ้ 1. เพื่อให้ผศึกษาเข้าใจลัทธิ illuminati ู้ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) สื่ อข้อมูลนี้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
  3. 3. 3 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรื อทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) อิลลูมินาติ (Illuminati) องค์กรลับ ที่มีนามว่า Illuminati อิลลูมินาติ คือสมาคมลับที่ ครอบครองทั้งสื่ อ ควบคุมการเงิน เศรษฐกิจของโลก ควบคุมและเป็ นผูทาให้เกิดภัยพิบติและเป็ นผูที่ มีแผนการลดจานวนประชากรโลก เนื่องจากประชากรล้นโลก ้ ั ้ อิลลูมินาตี (illuminati)มีส่วนในการเกิดภัยพิบติ ตลอดจนถึงโลกร้ายต่างที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อหวังลดจานวน ั ประชากร แต่ขอแนะนาว่าโปรดใช้วจารณญาณในการอ่านและทาความเข้าใจ เพราะสิ่ งที่คุณกาลังจะได้รู้ มันอาจจะทาให้คุณ ิ ่ รู ้สึกว่าไม่ปลอดภัย รู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องเหนือจริ ง ไม่วาจะเป็ นภัยพิบติ การล้มล้างเผ่าพันธ์มนุษยชาติ แต่ผมแนะนาให้ ั คุณ ่ ที่กาลังจะอ่านนั้น อยูในฐานะของผูที่เป็ นแค่ ผูสังเกตุการณ์ เท่านั้น ้ ้ ประวัติโดยย่อของสมาคมลับ หลาย เหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกครั้ง สาคัญๆ สมาคมลับไม่สมาคมใด ่ ก็สมาคมหนึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่าอยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์ เหล่านั้น แต่ถาใครๆก็รู้วาสมาคมลับมีตวตนจริ งๆแล้วมัน ้ ั จะเป็ นสมาคมลับได้อย่างไร ชื่อ สมาคมลับหลายแห่งมักถูกเอ่ยถึงในนิยายและภาพยนตร์ แนวอาชญากรรมลึกลับซ่อน เงื่อน หลายคนอาจเคยได้ ั ยินชื่อสมาคมเหล่านี้มาบ้าง และหลายคนอาจคิดว่ามันเป็ นเพียงแค่ชื่อสมมุติ วันนี้เราจะมาดูกนว่าสมาคมลับ เหล่านั้นมีอะไรบ้าง ฟรี เมสันส์
  4. 4. 4 ต้นกาเนิดของสมาคมลับฟรี เมสันส์ (Freemasons) ยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่อย่างน้อยผูเ้ ชี่ยวชาญก็สามารถสื บสาว ประวัติไปได้ไกลถึงศตวรรษที่ 17 ซึ่ งถือว่าเป็ นสมาคมลับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก สมาคมฟรี เมสันส์เกิดจากการรวมตัวของช่างหิ น (Mason) ซึ่ ง ทางานก่อสร้างโบสถ์ วิหาร จากภารกิจรับใช้ศาสนา นี่เองทาให้ช่างหิ นเหล่านี้ได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษี ให้รัฐ ดังนั้น คาว่าฟรี เมสันส์จึงหมายถึงช่างหิ นที่ไม่ตอง ้ ชาระภาษี สมาชิกสมาคมฟรี เมสันส์นิยมเรี ยกชื่อเล่นของสมาคมว่า “เดอะคราฟต์” (The Craft) สมาคม ฟรี เมสันส์ถูกแยกออกเป็ นสมาคมย่อยๆอีกหลายสมาคม เช่น ไพรโอรี ออฟ ไซออน (Priory of Sion) ซึ่ง หากยังจากันได้ชื่อสมาคมลับนี้ปรากฏในนิยายดังเรื่ อง The Da Vinci Code ของแดน บราวน์ เมื่อหลายปี ก่อน ไพรโอรี ออฟ ไซออน (Priory of Sion ) ั สมาชิก ฟรี เมสันส์ไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็ นสมาคมลับ หากแต่มีเรื่ องลับมากมายที่รู้กนเพียงในกลุ่มสมาชิกเท่านั้น บุคคลสาคัญของโลกที่เชื่อว่าเป็ นสมาชิกสมาคม เช่น โมสาร์ ท แฟรงกลิน รู สเวลล์ แฮร์ รี่ ทรู แมน จอร์ จ วอชิงตัน มาร์ ก ทเวน เบนจมิน แฟรงกลิน จอห์น เวน และรวมไปถึงผูพนแซนเดอร์ ผูก่อตั้งร้านไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ ้ ั ้ ของโลก อิลลูมิเนติ สมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 1776 โดยอดัม ไวส์ฮอพ (Adam Weishaup) ผู ้ ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยดติดกับความเชื่อเก่าๆที่สั่งสอนกัน ึ มาทั้งเรื่ องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ ยคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และ เชื่อกันว่า ุ
  5. 5. 5 สมาคมอิลลูมิเนติอยูเ่ บื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบ กษัตริ ยของหลายๆประเทศในทวีปยุโรป รวมถึง ์ การประกาศอิสรภาพของอเมริ กาในปี 1776 ต่อมาในปี 1784 เจ้าชายคาร์ล ธีโอดอร์ (Karl Theodor) ผู ้ ปกครองรัฐอิสระบาวาเรี ยออกกฎหมายห้ามการก่อตั้ง สมาคมลับ มีการตรวจค้นบ้านและจับกุมสมาชิกอิลลูมิเนติได้หลายคน อย่างไรก็ตาม นักวิจยหลายคนเชื่อว่า ั แนวความคิดของลัทธิ อิลลูมิเนติไม่ได้สูญสิ้ นไปกับการ สลายสมาคมอิลลูมิเนติในครั้งนั้น เหตุการณ์สาคัญๆของ โลก เช่น การปฏิวติฝรั่งเศสปี 1789 การปฏิวติในรัสเซียปี 1905 และ 1917 ล้วนแล้วแต่เป็ นผลงานของสมาคมอิลลูมิ ั ั เนติ ปี 1782 อเมริ กาได้ออกแบบตราแผ่นดินใหม่โดยด้านหลังของตราแผ่นดินเป็ นภาพพีระมิดสร้าง ไม่เสร็ จ มีดวงตา ่ อยูบนยอด ล้อมรอบด้วยภาษาละติน “Novus Ordo Seclorum” (New Order Of The Ages) ซึ่ งหลายคนเชื่อว่าเป็ น สัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมิเนติ ดวงตานั้นหมายถึงสมาชิกอิลลูมิเนติกาลังจับตามอง (โลก) และ “Novus Ordo Seclorum” คือ New World Order หรื อการก้าวเข้าสู่ ยคใหม่ของการ(ปก)ครองโลก และต่อมาในปี 1935 ภาพตรา ุ แผ่นดินนี้ถูกนามาตีพิมพ์ลงบนด้านหลังของธนบัตร 1 ดอลลาร์ ปี 1990 ประธานาธิ บดีจอร์ ช บุช ได้กล่าวสุ นทรพจน์หวข้อ Toward The New World Order หรื อ การก้าวเข้าสู่ ยค ั ุ ั การจัดระเบียบใหม่ให้กบโลก ทาให้ขอสงสัยว่าอเมริ กาอยูเ่ บื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ้ และการเงินของหลายๆประเทศมีน้ าหนัก
  6. 6. 6 วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน จัดทาเป็ นแผ่ นพับแลวแจกให้ ตามจุดต่ างๆของโรงเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใช้ ี่  กระดาษ A4 งบประมาณ 50 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ขั้นตอน สั ปดาห์ ที่ 1 คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่ างงาน ปฏิบติการสร้างโครงงาน ั ปรับปรุ งทดสอบ การทาเอกสารรายงาน ประเมินผลงาน นาเสนอโครงงาน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ผู้รับผิดชอบ 12 13 14 15 16 / / / / / / / / ผลทีคาดว่าจะได้ รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดการทาโครงงาน) ่ ้ ผูศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและสิ่ งต่างๆที่ลทธิ น้ ีจดทาขึ้น และควรใช้วจารณญาณด้วย ้ ั ั ิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง  ภาษาอังกฤษ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) - http://break.muslimthaipost.com/content.php?page=sub&category=91&id=11278 17

×