Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Tulevaisuuden toimintaympäristöt

 1. 1. Anita Rubin Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
 2. 2. 29.1.2015 2 Rob Gonsalves: NEW MOON ECLIPSED
 3. 3. 29.1.2015 3 Ilmiöiden tasolla nyt tapahtuvaa muutosta • ei voida analysoida seuraamalla jonkin ilmiön tai tapahtuman määrättyä ja yhdensuuntaista kehityskulkua; • ei voida selittää pelkästään viittaamalla sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin tai edes luonnonlakeihin tai kehityksen sisäiseen logiikkaan, vaan se • voidaan selittää ainoastaan systeemisen ajattelun avulla ja viittaamalla lukuisiin vastakkaisuuksiin, epälineaarisiin kehityskulkuihin, epäjohdon-mukaisuuksiin ja tarkastelemalla näiden mahdollisesti tuottamia ei- tarkoitettuja ja ei-ennakoituja seuraamuksia. Muutoksen muuttuva luonne
 4. 4. 29.1.2015 4 aika Evolutionaarinen kehitys tasaisen kehityksen vaihe uutta informaatiota / energiaa uusi tasaisen kehityksen vaihe kehitys muuttuu ennakoimattomaksi ja lähenee kaaosta ennustettu kehitys toteutuva kehitysEsim. villi kortti kehitys
 5. 5. 29.1.2015 5 Mahdolliset ja todennäköiset tulevaisuudet NYKYHETKI Kaikki mitä voimme kuvitella (science fiction, myytit, sadut, tarinat, unet, jne.) Kaikki mikä on mahdollista (rajoina mm. luonnonlait jne.) Kaikki mikä on todennäköistä Toivottavat asiat Vältettävät asiat Neut- raalit asiat
 6. 6. 29.1.2015 6 Tulevaisuus voi olla… Mutta entäs jos sittenkin sataa? Mikä on vaihtoehtoinen tulevaisuuden- suunnitelma? Todennäköinen • Todennäköisesti aurinko nousee huomennakin. Mahdollinen • On mahdollista, että huomenna sataa. Ehdollinen • “Jos huomenna ei sada, lähdemme retkelle”. Toivottava • “Toivonpa, ettei huomenna sataisi…” Pelottava (vältettävä) • “mutta pelkään, että sää on kuitenkin huono.”
 7. 7. 29.1.2015 7 Asenteet tulevaisuuteen Virran vietävänä Sopeutumiskykyinen Ennalta- ehkäisevä Innovatiivinen Passiivinen Reaktiivinen eli sopeutuva Preaktiivinen eli ennakoiva Proaktiivinen eli luova Puuttuvat ”Bisnestä kuten ennenkin” Perustuvat trendeille Mahdolliset vaihtoehdot Tulevaisuutta koskevat asenteet Skenaariot Valituksi tulevat strategiat Lähde: Godet 2001
 8. 8. 8 Tulevaisuuden lähestymistavat Kysymykset tulevaisuuden luonteesta Millainen maailmasta näyttäisi tulevan? Reaktiivisesta ja sopeutuvasta... ...proaktiiviseen ja luovaan tulevaisuuteen Millaisia ovat mahdolliset maailmat? Kuinka sopeudumme tulevaan? Miten selviämme? Kuinka vaikutamme tulevaisuuteen? Kuinka teemme siitä meille parhaan mahdollisen? Tulevaisuuden kartoittamisen lähestymis-tapoja koskevat kysymykset
 9. 9. 9 Suhtautuminen tulevaisuuteen Virran vietävänä kellumisesta… sopeutumiseen… … …ja ongelmien väistämisestä… …innovatiivisuuteen
 10. 10. 29.1.2015 10 Ubiikkiyhteiskunnan pulma Kulttuurin emotionaalistuminen Tunteet eletään julkisuuden kautta, katseen kohteena Julkinen intiimi Vaara: emotionaalinen puuduttuminen; tunteiden kaupallistuminen Mahdollisuus: uussolidaarisuus, uudenlainen vastuullisuus ja yhteisöllisyys
 11. 11. ELÄMYKSEL- LISYYS SISU, KÄRSIVÄLLISYYS, IKÄVÄN SIETOKYKY NÄKEMYKSELLISYYS, TULEVAISUUS- TIETOISUUS Päätökset pitää tehdä nopeasti, tehokkaasti ja lyhytjännitteisesti  paisuva ja pullistuva nykyhetki valtaa alaa menneeltä ja tulevalta. JÄNNITE: Kokonaisuuksien logiikka hämärtyy  lyhytnäköisyys Tulevaisuusajattelu: monet mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet Voimme kokea globaaleja tunteita yhdessä muiden kanssa. Stimuluksen on jatkuvasti voimis- tuttava, jotta sama elämys voisi toteutua yhä uudelleen. Elämysyhteiskunnan paradoksi
 12. 12. 12
 13. 13. INDIVIDUALISTI- NEN LOGIIKKA, PRIVATISOITU- MINEN YHTEISÖLLINEN MEDIA, UUS- YHTEISÖLLISYYS• Identiteetin erillisyys ja omavaraisuus; • Etiikka, moraali ja sosiaalisuus ovat yhä enemmän riippuvaisia yksilön omista valinnoista. JÄNNITE: Perinteinen yhteisöllisyys ja välittäminen  talkoohenki Selitämme itseämme itsellemme ja toisille  Facebook Identiteetin rakentumisen paradoksi LÄNSIMAISEEN HISTORIAAN KUULUVA YHDESSÄ TEKEMISEN JA HUOLEHTIMISEN PERINNE Yhteisö on määrittänyt voimakkaasti etiikkaa ja moraalia. Ryhmän tavoista ja normeista poikkeamista on pidetty vahingollisena.
 14. 14. 14 Trendhunter
 15. 15. 15 Kari E. Turunen: JÄSENTYMINEN, LIITTYMINEN, TEKEMINEN Erik Allardt: HAVING LOVING BEING AJATTELU, EMOOTIOT TAHTO JÄNNITE: Ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee. Järjen ja tunteen paradoksi Osallistuminen ja osallistaminen edellyttävät kykyä sitoutua ja asettaa sellaisia tavoitteita, jotka ovat mahdollisia toteuttaa, mutta samalla tarpeeksi motivoivia. Ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee.
 16. 16. 29.1.2015 16 n. 1970 n. 2020-40 TEHOKKUUS: Enemmän enemmästä ELÄMYS: Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna INDUSTRIALISMI Materiaali-intensiivinen Teollinen yhteiskunta LAATU: Enemmän ja parempaa vähemmästä Kahden aikakauden välissä INFORMATIONALISMI Merkitys- intensiivinen Tieto- yhteiskunta Verkosto- yhteiskunta ? Tuotannon periaate Yhteiskunnan toimintalogiikka Yhteiskunnan muoto Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002; Ståhle 2009 Murroksen prosessi
 17. 17. 29.1.2015 17 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. Heikon signaalin jäljitys edellyttää useiden erilaisten ilmiöiden tai ilmiöalueiden tuntemusta ja tarkastelua, jossa on erotettava subjektiivisesti ja objektiivisesti uudet ilmiöt. Synonyymi englanninkieliselle termille ”Emerging issues” Heikot signaalit
 18. 18. 29.1.2015 18 Ed Miracle: I told you so
 19. 19. 29.1.2015 19 Driving force on määräävä tekijä skenaarioiden rakentamisessa (esimerkkinä vaikka naisten työssäkäymisen yleistyminen 1920-luvun puolesta välistä alkaen tai sosiaalipolitiikka tms.) Muokkaavat ja muuttavat yhteiskuntaa, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon 1) Ennalta määräytyneet tekijät 2) korkea toteutumisen todennäköisyys ja/tai ennakoitavuus • varmuusaste korkea (esim. väestönkasvuun liittyvät tekijät: tämän päivän teini-ikäiset ovat huomispäivän työikäisiä, jne.) 2) Kriittiset epävarmuustekijät • voidaan identifioida • voidaan tietää, että niiden vaikutus saattaa olla merkittävä tarkasteltavan asian lopputulokseen (esim. maailman talouteen liittyvä kehitys) Schwartzin “Driving Forces”
 20. 20. 29.1.2015 20 NOUSEVA LASKEVA VAKAA Suunta Aika MURTUVA MUUTTUVA Trendien lajit
 21. 21. 29.1.2015 21 Megatrendejä kutsutaan usein myös kriittisiksi trendeiksi. Megatrendit muodostuvat useista samaan suuntaan kehittyvistä trendeistä -- ne ovat ikään kuin trendien kimppuja. HUOM: Megatrendit eivät ole yksiselitteisesti määritettävissä olevia ja aina samana pysyviä ilmiöitä vaan työkalu laajojen ilmiökokonaisuuksien hahmottamiseksi. Megatrendit Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja ja ilmiöiden tunnistettavia ja havaittavan historian omaavia yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta.
 22. 22. 29.1.2015 22 Perususkomukset • Sellaisia päätöksenteon ja valintojen taustalla vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, joita ei kyseenalaista päätöksiä tehtäessä. • Toimivat pääosin tiedostamattomalla tasolla valintojen taustalla. • Ääneen lausumattomia, yhteisesti hyväksyttyjä “itsestäänselvyyksiä”. • Eivät kuitenkaan välttämättä jatku tulevaisuudessa. • Esim: ns. luonnonlait; ajan palautu- mattomuus; kuolema
 23. 23. 29.1.2015 23 • Yhteiskunnan tai sitä laajemman tason ilmiöitä, näkymättömiä muutosvoimia, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valintoja; • toimivat joko tietoisella tai tiedostamat-tomalla tasolla valintojen taustalla; • “ajan henkeen” liittyviä asioita ja asiantiloja; ”Ajan henki” • liittyvät usein asenteisiin, arvoihin ja arvostuksiin ja vaikuttavat niiden muutoksiin; • usein kulttuuri- tai sukupolvisidonnaisia; • eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa. • Esim: Turvallisuushakuisuus; “poliittinen korrektius”, tieto käyttäytymis- ja pukeutumiskoodeista ym.
 24. 24. 24
 25. 25. 29.1.2015 25 Heikkojen signaalien jäljittäminen ja ilmiöiden tunnistaminen sellaisiksi muodostaa yhden tulevaisuudentutkimuksen haastavimmista tehtävistä. Todellisuuden skannaus (eri elämänalueet 360°): • Tieteelliset aikakauslehdet, tutkimusraportit, muu tieteellinen kirjallisuus • Uutiset, televisio, sanomalehdet, naistenlehdet, muut lehdet • Taide • Keskustelut, kommentit • Verkko: Internet, blogit, keskustelu- alueet • Pelit, leikit • Poliitikkojen puheet (ja se mitä EI sanota) • Omat havainnot Jäljittäminen
 26. 26. • Matala ennakoitavuus ja toteutumisen todennäköisyys • Pienuus, näkymättömyys, kyky piiloutua  ilmiö, josta ne kertovat, ei ole vielä kehittynyt • Yllätyksellisyys • Sattumanvaraisuus (löytyvät vain, jos niitä osaa/ottaa tehtäväksi hakea) Luonne ja ominaisuudet • ”Naurettavuus” (Jim Dator), omituisuus • Häiritsevyys, provokatiivisuus • Pakottavuus (ajattelun, käyttäytymisen muutokseen) • Hyvin vähän tai ei ollenkaan mitattavissa olevaa tietoa
 27. 27. Heikkojen signaalien etsiminen onnistuu, jos omaa seuraavat kyvyt: • Avoimuus, muutosherkkyys, luovuus, vastaanottokyky, intuitio, uteliaisuus, kyseenalaistaminen, kriittisyys Miten ja miksi Heikkojen signaalien etsimisen ja analyysin tarkoitus: • Muutoksen ymmärtäminen, muutosherkkyys, muutos-valmius, puhdas tieteellinen uteliaisuus ja intohimo, luovuus ja taiteellisen ilmaisun tarve
 28. 28. Leena Ilmola (IIASA): Äkillisen taloudellisen romahduksen mahdollisuus vuonna 2008 oli 10 potenssiin -23 eli 0,00000000000000000000007 %
 29. 29. 29.1.2015 29 Yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat tapahtumisen kehityskulun äkillisesti epävarmaksi. Villin kortin ominaisuudet: • Iso ja mahtava, pitää kovaa meteliä tapahtuessaan; • Mahdoton (tai lähes mahdoton) ennakoida, mutta • jos/kun se tapahtuu, se vaikuttaa tulevaan muuttaen sitä yllättävällä tavalla uuteen suuntaan. • Villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla. Esimerkki: äkillinen geenimuunnos; maanjäristys, tsunami,11.9.2001; osakemarkkinoiden kaatuminen Villit kortit (wild cards)
 30. 30. 29.1.2015 30 aika hallinnon instituutiot Esiintymien lukumäärä; ilmiöstä tietämisen määrä tiedemiehet, taiteilijat, radikaalit,hullut asiantuntijat, tieteelliset julkaisut ja web-sivut tieteen populaarilehdet, web-sivut, tv- dokumentit sanomalehdet, uutiset, aikakauslehdet globaalisti levinnyt ilmiö, muuttunut trendiksi ja/tai osaksi megatrendiä useita havaittuja tapauksia, muuttumassa trendiksi VILLI KORTTI vain pari paikallista tapausta; Elämänkaari
 31. 31. 29.1.2015 31 1. Valitse 5-9 hyvin erilaista informaation lähdettä (erityisaloista arkiseen, 360°) 2. Luo muutostarkastelun tietokanta 3. Arvioi määräajoin skannauksesi osumia: • Onko tämä todella uutta subjektiivisesti vai objektiivisesti? • Vahvistaako, tasapainottaako vai heikentääkö tämä heikko signaali, villi kortti tai muu ilmiö jo olemassaolevia rakenteita tai ilmiöitä? • Mihin muihin ilmiöihin tämä liittyy? • Mikä on mahdollisen muutoksen toteutumisen todennäköisyys? • Millä todennäköisyydellä ilmiöstä tulee trendi? • Millä aikaperspektiivillä muutos voisi tapahtua? Skannaus
 32. 32. 29.1.2015 32 Heu…heu…mitenkäs se nyt menikään… HEUREKA!
 33. 33. 29.1.2015 33 Rob Gonsalves (Kuka uskaltaa kiivetä puuhun ja katsoa toisin?)
 34. 34. 29.1.2015 34 Kiitos että jaksoitte kuunnella! Lisää tulevaisuus- tietoa verkossa osoitteessa www.tse.fi/tutu

×