Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pori tulevaisuusverstas020310 suomi2020

405 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pori tulevaisuusverstas020310 suomi2020

 1. 1. Lupaavat käytännöt kiertoon ja kehittymään<br />Miltä Suomi näyttää 2020?<br />Anita Rubin<br />Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto<br />www.tse.fi/tutu<br />
 2. 2. 1.3.2010<br />2<br />Rob Gonsalves: <br />NEW MOON ECLIPSED <br />
 3. 3. 1.3.2010<br />3<br />Muutoksen muuttuva luonne<br />Ilmiöiden tasolla nyt tapahtuvaa muutosta<br />ei voida analysoida seuraamalla jonkin ilmiön tai tapahtuman määrättyä ja yhdensuuntaista kehityskulkua;<br />ei voida selittää pelkästään viittaamalla sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin tai edes luonnonlakeihin tai kehityksen sisäiseen logiikkaan, <br />vaan se<br />voidaan selittää ainoastaan systeemisen ajattelun avulla ja viittaamalla lukuisiin vastakkaisuuksiin, epälineaarisiin kehityskulkuihin, epäjohdon-mukaisuuksiin ja tarkastelemalla näiden mahdollisesti tuottamia ei-tarkoitettuja ja ei-ennakoituja seuraamuksia.<br />
 4. 4. 1.3.2010<br />4<br />Tapahtumisen nopeus<br />Tapahtumien intensiteetti laajentaa yhteiskunnallisen todellisuutemme rajoja.<br />Vaikkemme pysty tietämään juuri mitään varmaa tulevasta, meidän on elämänhallinnan syistä tehtävä sitä koskevia oletuksia<br />Inhimillinen kykymme vastaanottaa ja sisäistää informaatiota ja kokea ei kuitenkaan ole muuttunut. <br />Kohtalonamme on yrittää selviytyä tietoyhteiskunnassa kivikauden ihmisen aivoilla.<br />
 5. 5. 1.3.2010<br />5<br />Rob Gonsalves <br />
 6. 6. 1.3.2010<br />6<br />Tarvitaan siis jotain ihan uutta…<br />Kun informaatiota on tarjolla yhä laajenevassa määrässä reaaliaikaisesti, syyn ja seurauksen lain ymmärtäminen alkaa hämärtyä. <br /><ul><li> nopeita ja odottamattomia muutoksia globaalissa markkinataloudessa;</li></ul>jatkuvasti uusia innovaatioita (erityisesti tieto- teknologian alueella);<br />tiedon määrän kasvu eksponentiaalisella nopeudella.<br />Uusien työkalujen, keinojen, toimintamallien ja –järjestelmien ja jopa kielen tarve mahdollistamaan sekä yksilötasolla että yhteiskunnassa<br /><ul><li> selviämistä,
 7. 7. voimauttamista,
 8. 8. aktiivista osallistumista sekä
 9. 9. luovuutta.</li></li></ul><li>1.3.2010<br />7<br />Rob Gonsalves: <br />High Park Pickets <br />
 10. 10. 1.3.2010<br />8<br />Kahdenlaista evoluutiota<br />Erilaiset järjestelmät, organisaatiot, ilmiöt, toimintamallit kehittyvät sekä ennakoitavasti tasaisena prosessina että ei-ennakoitavasti spontaanisti ja evolutionaarisesti hyppäyksittäin.<br />Samat osat, toiminnot ja elementit, joista järjestelmä koostui aikaisemmin, ovat edelleen nähtävissä muutoksen jälkeen, mutta niiden lisäksi systeemiin on tullut jotain uutta ja oleellisesti merkittävää, joka muuttaa näiden elementtien merkityksen ja keskinäisen suhteen toisenlaiseksi.<br /> Miten hallita/ymmärtää muutosta?<br />
 11. 11. 1.3.2010<br />9<br />n. 1970<br />n. 2020-40<br />Murroksen prosessi<br />ELÄMYS:<br />Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna<br />LAATU:<br />Enemmän ja parempaa vähemmästä<br />TEHOKKUUS:<br />Enemmän enemmästä<br /> Tuotannon periaate<br />Yhteiskunnan toimintalogiikka<br /> Yhteiskunnan muoto<br />Kahden aikakauden välissä<br />INDUSTRIALISMI<br />Materiaali-intensiivinen<br />INFORMATIONALISMI<br />Merkitys-<br />intensiivinen<br />Tieto-yhteiskunta<br />Verkosto-yhteiskunta ?<br />Teollinen yhteiskunta<br />Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002; Ståhle 2009<br />
 12. 12. 1.3.2010<br />10<br />Rob Gonsalves <br />
 13. 13. 1.3.2010<br />11<br />Teknologian muodossa muutos…<br /><ul><li>einoudatasuoraalinjaateoriastasovelluksiinjasiitäyhteiskunnanhyötykäyttöön, ja
 14. 14. on jokakehitysvaiheessaansosiaalisenvalinnanvaikutuksenalaisuudessa. </li></ul>Tämänseurauksenateknologiakantaamukanaanjälkeäniistäsosiaalisistaprosesseista, jotkaovatolleetmuovaamassasitä.<br />
 15. 15. 1.3.2010<br />12<br /><ul><li>Muutosta ei voida objektiivisesti ymmärtää pelkästään tarkastelemalla innovaatioita tai olemassaolevia trendejä. Sen sijaan muutosta voidaan ymmärtää tutkimalla sen yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteisöihin, käyttäytymiseen, päätöksentekoon, arvoihin, asenteisiin ja valintoihin.
 16. 16. Spiraalivaikutus: Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät muokkaavat teknologiaa ja koska teknologia on siten sosiaalisesti ja kulttuurisesti muovautunutta, sen ominaisuudet ja vaikutukset voidaan ymmärtää sosiaalisen todellisuuden osina ja ilmiöinä.</li></li></ul><li>1.3.2010<br />13<br />Ubiikkiyhteiskunnan pulma<br />Kulttuurin emotionaalistuminen<br />Tunteet eletään julkisuuden kautta, katseen kohteena<br />Julkinen intiimi<br />Vaara: <br />emotionaalinen puuduttuminen;<br />tunteiden kaupallistuminen<br />Mahdollisuus: <br />uussolidaarisuus, uudenlainen vastuullisuus ja yhteisöllisyys<br />
 17. 17. 1.3.2010<br />14<br />Rob Gonsalves<br />(Uskallatko kiivetä puuhun ja katsoa toisin?) <br />
 18. 18. 1.3.2010<br />15<br />Ubiikkiyhteiskunnan ristiriitaisia vaateita<br />Joka kerta kun surffaamme netissä, voimme tietää liitävämme valtavan tietomäärän seassa. Tieto on vapaata ja avointa, odottamassa käyttöä ja hyödyntämistä. Vai onko?<br />Kontrollin teemoja:<br /> Tekijänoikeusasiat, tietoturvallisuus, läpinäkyvyys ja tietosuoja, yksilön oikeudet, vapaa informaatiovirta, vastuukysymykset, tiedon oikeellisuus…<br />Luonnollinen sosiaalisen vuorovaikutuksen foorumi:<br /> Osallistuminen, osallistaminen ja voimauttaminen, aloite- kyky, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittisyys…<br />Inhimillinen tekijä: <br /><ul><li> Ubiikkiyhteiskunnan osaamistaitojen pitäisi sisältää myös mm. valmiuden ajatella ihan itse, tuntea, olla laiska ja rakentaa identiteettiä … uskaltaa olla ei-valmis ja epä- täydellinen.</li></li></ul><li>1.3.2010<br />16<br />Ed Miracle: <br />I told you so <br />
 19. 19. Identiteetin rakentumisen paradoksi<br />Erik Allardt: JÄSENTYMINEN, LIITTYMINEN, TEKEMINEN<br />INDIVIDUALISTI-NEN LOGIIKKA, PRIVATISOITU-MINEN<br />YHTEISÖLLINEN MEDIA, UUS-YHTEISÖLLISYYS<br />ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee.<br /><ul><li>Identiteetin erillisyys ja omavaraisuus;
 20. 20. Etiikka, moraali ja sosiaalisuus ovat yhä enemmän riippuvaisia yksilön omista valinnoista.</li></ul>JÄNNITE:<br />Perinteinen yhteisöllisyys ja välittäminen  talkoohenki<br />Selitämme itseämme itsellemme ja toisille  Facebook<br />
 21. 21. Elämysyhteiskunnan paradoksi<br />SISU, KÄRSIVÄLLISYYS, IKÄVÄN SIETOKYKY<br />ELÄMYKSEL-LISYYS<br />Voimme kokea globaaleja tunteita yhdessä muiden kanssa. Stimuluksen on jatkuvasti voimis-tuttava, jotta sama elämys voisi toteutua yhä uudelleen.<br />NÄKEMYKSELLISYYS, TULEVAISUUS-TIETOISUUS<br /> Päätökset pitää tehdä nopeasti, tehokkaasti ja lyhytjännitteisesti <br /><ul><li>paisuva ja pullistuva nykyhetki valtaa alaa menneeltä ja tulevalta.</li></ul>JÄNNITE:<br />Kokonaisuuksien logiikka hämärtyy  lyhytnäköisyys<br />Tulevaisuusajattelu: monet mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet<br />
 22. 22. 1.3.2010<br />19<br />C. Gerber <br />
 23. 23. 1.3.2010<br />20<br />…no miltä se Suomi siis näyttää v. 2020?<br /><ul><li>Kiireisemmältä ja leppoisammalta;
 24. 24. Globaalimmalta ja autenttisemmalta;
 25. 25. Ubiikilta tietoyhteiskunnalta ja viihtyisältä ihmisten yhteiskunnalta;
 26. 26. Uusien innovaatioiden eurooppalaiselta koekentältä ja omaehtoista elämäntapaa vaalivien ihmisten onnelalta;
 27. 27. Ympäristötietoisemmalta ja lämpimmältä;
 28. 28. Turvallisemmalta ja turvattomammalta;
 29. 29. Suomalaisten ja uussuomalaisten yhteiseltä kodilta.</li></ul>(Tulevaisuudentutkijalta ei koskaan saa yksiselitteistä tai selkeää vastausta siihen, millainen tulevaisuus on.)<br />
 30. 30. 1.3.2010<br />21<br />Kiitos että jaksoitte kuunnella!<br />Lisää tulevaisuus-tietoa verkossa osoitteessa www.tse.fi/tutu<br />

×