Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
s

                   l
             (rrNrL'kn' r.4(r'ri  Mr(y6la

D$Iqn3c6.+|L,Ee6kaMo...
KATAALU.ALUAN
      KETUAPENGARAH PELA"'AMN
          MALAYSIA


Keqiatan kokuriku um di $kolah merupakan ...
KATAALU.ALUAN
      PENGARAH&qHAGIANSEKOLAH
     KEMENTERIAN
          PEL''AIIAN MALAYSIA
Kmmadangan...
3, OBJEKTIF

                                dicrlmaFb o €h $mua sko ab
         ...
5. CARTAALIRANPENGURUSAN
                                        6. PENILAIANAKTIVI...
k6Fda mu'rd/p6aj*yads nnssans s$du ja*abi yang
                 l.kulikulum'ssgguhpunb€gfttr
       ...
rah20%.Matuh nimaruFkan
              FeFdanndd/F3]ard.|anpefundig.ndiFniqk6t

               ...
s.t.p jsnis akriv i yans dbnssdai .bh mu.id/@aj akan dinire
                             ...
66!'p mn d/perajar tark turen
                                       haira
     ...
rokukuhm!dd/psrarar(harLanpGi 2dan3).
              r,
                     hujunq rahu...
JEIiIIS.IENIS KELAA/PEiSATUAX
                Ker6@eu,rd,n
                      ...
JEI{IsJENI5 SUKAIIIDERI'AIXAN
xemmbdan rabab. KsEjaan
    ahu            OTTq|
              ...
CONTOHPERTUKARAN
                          SEKOLAH
CONTOH
   BUTIRAN I1IIURID/PELAJAR
    ...
btutRjN,  tb)
REKOD
  KEIIADIMNKOKURIKULUM             REKOD
                       ...
LAMP]RIN1K)

    REKODKEHADIRAN
           KOKURIKULUIII
                          ...
u@rwl  k)
  RUMUSAN
     PENILAIAN
         TATIUNAN
            KOKURIKULUM     RUMUSAN
 ...
u@tMx4 k)
  RUMUSAN
     PENILAIAN
         TAHUNAN
            KOKURIKULUM        RUMU...
L'NPI N'                 u@rMN6 tq)
   MARKAHBONUSTERTINGGI           RUMUSANPENILAIAN
  ...
RUMUSANPENILAIAN
           KOKIJRIKT'LiJM
   TAHUNSEMASASEKOLAH MENENGAHATAS   RUMUSAN
          ...
SIJILPELAJARANIUALAYSIA
 RUiIUSAN
    PEI{ILAIAiI
         KOKURIKULUM KESELURUHAN        SenaraiMarka...
SIJILTINGGIPELA.'ARAN MALAYSIA
  SenaEi MarkahKokurikulum          BUKUPANDIJAN
                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

19093986 Buku Panduan Penilaian Kokurikulum

2,351 views

Published on

 • Be the first to comment

19093986 Buku Panduan Penilaian Kokurikulum

 1. 1. s l (rrNrL'kn' r.4(r'ri Mr(y6la D$Iqn3c6.+|L,Ee6kaMo]]
 2. 2. KATAALU.ALUAN KETUAPENGARAH PELA"'AMN MALAYSIA Keqiatan kokuriku um di $kolah merupakan kesinambungan p'ces p€ngal.i- dal p€nbe'ataE1 ddlar bili da1.f. Di *npirg m6mpeukuhken pensebhuan i6lahdlpoala.i. yahg kesialan billk uar dal]ahin boeh menggalakkan p€*6mbangan sahsah paramudd/p€lalar rnru. n6,uadl wa!rcga? r'a1q bertangounojawab a.mourya k€l.h.nan din, berdayasaingdai balwa*n. Jusieruamallatrmiar kegial€nkokuikuum dlpefluaskan dan d manlapkan peaksanaannya Penilaiankeqiatan diperinqkar $korahamalpeniing keEna medgqaakk murid/p€lajar ia n €bih dar.m akijt sesuaru yans bidans d€bud.Ponrlalan iniakanmembed peFepsi pa€ fru d/peralafbahawapenglibalan meGka diikllral dan dihaQai*bagar .alu k.q aiEnyans bertaedah.Kepadaoutu{uru pura, p€nilaian ini juqa sudah lentu menjadi as.s lnluk menentukan k€berkesansn penqaja6n p€mb€laj.En dIaankan dan yans P.ri€.biLn Buku Panduan Penllalan Kokutkulum ini meruFkan sebahagian danpada usaha Kam.nia PorjeEn Malaysauntuk an mehasukan keoiaran kokukulumdilaksamkan dengadsdmpurna m€nya uruhdanbedaya. sayab€da€p b!k! panduan akanm€mbaniu ini somua pihak Fns tedib.l onluk m€mbuat per*diaad Gmadap peniraianyan! standad &mi m€noapai keesahan kebol€hp€rcayaan dan HAJIAHAMAD slPoN DATO'Oi sl
 3. 3. KATAALU.ALUAN PENGARAH&qHAGIANSEKOLAH KEMENTERIAN PEL''AIIAN MALAYSIA Kmmadangan penddlk€n.munid/peajar se*otah reEngkuml di Ponglibalan dunr,/p€l.lar *kolah dalan k€giaLn kokurikulln maslh asp€ktogiiiir cf6ti dcn pcrkor boleh nqkalkan, dil larurema s6olkomltm€n am seliapaklivilivang darl da va! rs,n ret6h ** inovdr ya1g dl@bud. Ram.i ibu bapadan mu d/p6laja. sekolah m€ng.ngqap LsilL sil se mba^qdadtao lasmani, enosr,roh.n dan tnteter ItegEtal loa oerr19 n atas aen dda, a trenla..||1 FsudlJsdnlaer valq bema +baoam.ns s'- ^- pepslkc*1 a€demh M€nv.don D.kn 4p.t dsr', d.i Askmftl nura hakikat KorenlerianPelala€nMalaysio Inl, me@kan p*i mushhaknF Fe€F€r Maby€tsreiahrMelaptaf bchew. p..qroaral nLnd.pa,a,, m€wujudkan sualusrsiom ponilaianaKivirikokutikulumy€ng slandad' daEr b darg qoku ruJndaltFpirorrdbenp64qi danboleh diqunakan semua di sekdLah. pada songguhpun ma6aaiu nabr treEusarL e6Fr pol.ai& v6.g,s@rd.rd. perg ki,dan in, d,perurlh€n .ag, setiao$kor.h ada membual paapoEnaKivilikokoikrlumsetap de1g.n rerLiJsan Merc?rdur (ao,nel o€rianlF23 No€mbaf 2005 hurid/Flaiar sebolum moBkameninssalkan hngku sekoah, namun y€nsmn rtu+al u rr noTbdl^ar g.nJa€r €paddnJld/De,qc, k6hnwkan aooranitL b€lb€4 bdz 6nl.E sdlr sctra vang a_ blbd' F€ra attf da'an i€g,a ,sng Keadaahhl monimbulkan ke.uk.€n dalam m€nllaip€srasi sebenar n diha'dplal aGn m.mbq{.n o.tdlal r€pada mrdd/petaja, L;ur sete6ng mu d/pelajddalam bidang kokuriku l€bihl€bihlasiapab. um, oercar abh €Ear dan ohit€d dat.r bdano rolL+utur [oE.a 2.b.kinidismbilki€daamDomilihankemasukanmundloelai4k hlttusl Pensalian rlnggiAw.ml€mpaian. d, seturrh re&,a 69, renyomdakrar rasi a<rqt. kottJrilutln or s€kotahD.,an ;csu ydnq Judtoru Kem€nbdan P€lajaran Malaysia menqambil lanqk.h $Fa pga mnirdial n akfl dEroi <€ daram oohofonan rrddroeraj.r melaksanakan p€nil.ianaktivilikdkuikulom kepihpinan dan muid/peajar rnLr relanjltbn o€tajd'an t€ .Tlun pprgaj,ar rT9 yanoseragamdsnudiquna p€ pakaidismua *kolah Juga daram masa A*dT d€rg. a1 yang sanaoeriloial ar6r nembcrrr dtk nsdrsi_irstut' K€odang-bdanq k€iayananri lpmpa(an '.i Iinggi untukmombudpenllalan c.lon-oaLon toahasdw. meEka Mudd/o€laid pul. dihaGpakan 36dsrdan tdpangg untukMrsat al|u Patual Ppri'aal Kolulkutum brg, nJid/D€taicr ssioan r€bih.krif keEna ini akan m.mbantume€ka d.lam nen€pai clia_cila r€nclqar a dfarDun a€n r Dondidikan ksdaya dan mereka. Gpada ser E olak r€dzTa gutuqu! dan pelr&dti 5e<ot.hddtcm hemouarpenraanse€E s 6bmikdan ejis,en Buku P6nduanPeillalanKokunkubd nl dibual denqai ruluan uniuk membe panl€l.san kepadaguru-gurudan poniadbksekolah .,-' akanrelinsr,akan€@re.r6rsan dan bntang bagaim.nsprcsesp€nilai.n ni harusdilaksnak n di pe ngkat !"1"p" ^", " s6kol.h. Ponqhas buku lni lelah m.n!.mbil ki€ pandangan an '". somua gihak t€maauk di potinqkalK€m6nt6 Pelala6n Maravsa an Jabaian P.r.i.En N6s€ri, P6l6ja Da€6hdan $kola h sedoga P€jabal €n buk!panduan inibeia.b6nard manl€atkad d.lammasa dan vano6ama dapatmemenuhlhasEt Kerent€rian PolajaEnMalevsia lntuk molihal XOORREZANBINTIBAPOOHASHIM aklivilikokuikulum dilakshakand€ngan lebiht6EGUndanman(ap *da dapatmsmberikan nanraatk.pada*mua plhaky.ng le ibat
 4. 4. 3, OBJEKTIF dicrlmaFb o €h $mua sko ab ebb/Pa€aru:n setu suikadPad.hsn m4qdsi drvr0 dr bfikdrriah Ke!'bi rni8&ah sbhao'an mlid/pebjar insrfu3r- c pensajiai nsrtusr dnssi rsFd neanarbr h luoasal3Edanq o,n m16nr06n. @nanny, 3obaq mudd/poral5, aKv! r4unid!m daran GARIS PAI{OUANSEMASA MELAKSANAKANPENILAIAN ELuandai sui.iftm;rne^ KOKURIKULUIIiSEKOIAH ft 4 muBrp'4'i dwaiibbn Bedae*.n rsFda ijauanre sko ' 4.r.r PeEnensan jeras. Y5ns mem6u4P.nnasnMdap b€ abn bruntoiun Fis didbun orah b6d64-8.. tur@aan Inr triud r€ 3ah,oai F€nsajbn rd@r m6n€&i shFGva,n rd,r dio.n k |air 4.3 ssn6 slku R€kodPedabn ms'i mempuny€i mudd/peraja, dndkan seoar Eibahdbn qad m.*€h psniaiank6m4uNr.nmnnd/pebtrrGri,ulr Fsnqajiatr danmsnFEhr.nd,b penepaianmud/peralar Mmjudkan Jesbnkuas F€nnah psinsb( eko ah, ,uludnya unEur{mu k€tidalsma* El.ueun ei6Fan d.am iaoaran ngbagaouruP6m|npi@isiMi ooun.an bo€ia DenLa rriv,nd r€lidarad' &3m o6m1;ien maidaF an m.nld GuruPmimpidPo@ bidanq ba..rra.db mdanldd p.laF6n to InsribLFnsaFn rBo Atan; Nh rorurtk! bo€hdiadirin uh bmpdh bhunlbsmu 4.121 Dalan 3 4l?.2Duabuanbfub4]bnpoh4lahml Pe6hr hinstsInskabn nsa a) &mura dai k8laE b) emda dai lidskabn EnP€thins
 5. 5. 5. CARTAALIRANPENGURUSAN 6. PENILAIANAKTIVITI KOKURIKULUII' KOKURIKULUMSEKOLAH 0 - d" " pi , It @r b'Md$ sorapjans aktvlrFne d$da e*oBns murd/Fajardaram ! J tr J tr ftl{m8P,4! g! rN.; I M-';trd/,i" qudpdlFl@ l! I i9!!l1rllllryi yanebd'eei($7, ! h na{d ndhdaj* h'dn p5d3 dFanbn rrah kehsdi€n Fis mabmqm bq*xkan repadajuma ll akYt kokurrrun dtara*an seka I patudubf masa 2,am (naiskd k!6!t Pense.uaan jka mudpebra, sa(r hrFfilmrydF!@ aru r4bb dn ru bp!F4 &l iad 13 kar FdumpaaD*bhun, K pedumpaanebhun dan s! kadPqmaha^ r 2 b i peium Fa I {fu4ii',bh |04re inead I l!$q Jka i@bh kdadihn hudpdsjal L!!q hqn4r @E ,rt0{t3 ry
 6. 6. k6Fda mu'rd/p6aj*yads nnssans s$du ja*abi yang l.kulikulum'ssgguhpunb€gfttr laElatjaw&n Fns hn jusa ma*,h m.nsrkuj$. i dipedntukkan MuEn &dan sukm K6€1tr rsmFh nmesans jeabn y,ne ray! taw*n yansdisantuns 8turahsepedr badkur: -Rd3TruD'(ffiki/Ps@dl'fu!,*.'Mud.' KetuatuG'i. K.rut Xde( sandr llor Pasubi sadanEerunrdnAnju€i RnssadsHibm44. Hh flrBh - a, n'tL Tari xsEjaandanPasubi Kad6r Raftl. sordah {xRs) .xd3UEm,s€ky3n' hotua PaEur:n(s/u3dr),s€'ian, Drum M.FnasaBad M.loi Hl'u J da Ta Piss,ns M#h 2 tunqkure i P{M'r wsai 13 fi (KRS), F.qa€i WaEn11TPKBM). ktua Pasukn tBmd,ei) k@oEr, Podsion Ls#, Po${ai K.dsrK:nai (PA).P6sam' Kdd (3om6r, slrrnspeftr (Pdh) d5n BpordorK€&r {Kocksnat/PanF€l Bmqkune Hijau2 dfl rr I Phqqms Mmh 1 himo hdahan, PBn kstuaPalror. (P^EM), k E. P,er6n rdh, Lans sedionb.dd, Kooo6r, Padamiwadn h!'d6r(PAJ,Kstuah.d;r (€.iiba) dans.dan M€lar lPbrkdanP$iaE, .nKdas.by.^' s.dan, 8iftra M!& IPkBM-L) x6r!a Prarh (Bofrba) d,n kbr tumfriln. Ad S.d 6 Lsdsi cult 3 d.n (PKBM dan ra,r' K3mn L) P 8eeH, Ahi,rnl'Fbmbiekd.(umN4'fu L.is Ko€d , ksrar Muda(PXSM+) cros 3, cub 2 d.i r'{ PhesrnsHij4 1 3 2 Psno etua P,iun r r (Bombal oio Cl,s 4 a 5 d.n culaI Ahli8lasa, P.Bx]fiFbNak4'|efulF,dN'uPlbnMda'.k' Adbd.a,kby%' ^l.EhtfuF,'PqgfuP'bnb]ann+.]e$b'
 7. 7. rah20%.Matuh nimaruFkan FeFdanndd/F3]ard.|anpefundig.ndiFniqk6t 8lb. D'bm '!p6k p.rmy8igdl€bpbn s dl.ranr.ndan be obh ..o€ng mldd/paraFr drld/oalalr pemahneaii ebh, cbans,a (D naash) KEGIATAN YANGDINIIAI KOKURIKI'LUM sern bm dan su ^;adtssdri Bl&i erun|om 3opod Kadsr Ronaia ** " rtr;i'15;'*",,"" K3|sbF.icibAam'lGabs.n|Folodan$eoainy. K.|'hfunangK3abMoruiahdan$bagdiy.'
 8. 8. s.t.p jsnis akriv i yans dbnssdai .bh mu.id/@aj akan dinire suatu jedi rLpinpian yans d'$ndans d6h muddpdalard,i tawabn iereObubedqu'i n ekorah. Pet*abi bBe6d a Pe'jeabn Pednskhi sebb Psi'iskat N6s6i b Pa'iawabn Pdinokai c P.'J€waranP6inskar.n P.nand neai Barap,n Noood Mss
 9. 9. 66!'p mn d/perajar tark turen haira nurid/peraFJ .hs shba@e FfthrdnaEn d satudadpada bodcyangdblapkanada|.hsEdb6ikd lswarndkandansssps F.dpd.n@nodang3.p.nidis'3y?ngbi|ggipaiamepbhun, sekr€ny! Jawaian lddPengoDt B.d.n badanP6nEidilfu GREDKESELURUHAN asBro / erd, pRs / 39eobh PsnsMs / Kotua / mftd/Faj dalam dm dai rsa l6it Psnob4 KouaAkma / Psiohn iffi ngdlp€ld.hi'i'ilud€bidang y?nsnenuntukkan p6bsr t6'1riset. sstr men€mp!*.n lunrah L€n&oaperuEh L6n@i.SLAD/PROSTAR/st msdapa'Gn@dbqq]ksdua.dmrunG Ahr4huJawatan^M widnatan d;M : etua Kora./ P.nsdtu siiirSLAD pRosTAR / lamb.h6sbddipadak8id€r{dnnr.|grcd3oM!6maGFng Ponorons K€bakerar/ Flo^ornsKd6 B k / kesiabn bkudbrum ylns dp€66hi p€nsiklrElbnkspada mlid/p.ratar Mmid/Psraiai peftr€ans€d x Anue.Eh R.m,i. P.rdm. (ARP) P.rc.pdl'Akdv|dKokudkulunD|h
 10. 10. rokukuhm!dd/psrarar(harLanpGi 2dan3). r, hujunq rahun abu dilaanki Fda b! ai diblar saPanFns rempoh mrd/peaj beBd. di Pa€rhai h jawabik!,sa p€nrhi entuk yaiq red I muddperajff d aklkan pada *rap bs rahun s6masa(GPA)daf . muidperajar Pend bi Khas d sepantais rempoh peBer! ahan (ccFA) GPAdai ccpa Mud/pesjar x datambdaiq r sekorahkraismud(sKM) yans M{d/Psrala, ed mudd/pe 6 5s, 5l'r
 11. 11. JEIiIIS.IENIS KELAA/PEiSATUAX Ker6@eu,rd,n BoDs*en &.nd Lu.r K.rabK6@nosFslajarsakokhnclabPslabmsiak PNE MajrbKsdamahi JaranErz K€ab x6nai$ aan(Huroiitdrn)
 12. 12. JEI{IsJENI5 SUKAIIIDERI'AIXAN xemmbdan rabab. KsEjaan ahu OTTq| EOFFNE TOIUBfiULJI.I PEU.flNil s.f'hfr Mcucnaat Rh&n @nafrdnrthtd rkfn4t 3) & s.IohiMttl aalAtas ry^tu" 4 ht"qt Iiturrtitn 6 Atu) conroh Blrircn Dii Mu'jd/Peojor & conioh Penukoron sekooh 1Perubdhonl soErs Rerod Pensiboron don Pencopoi.n d h.shd Lditut Khitu N4q4 TPLKN) shbonqon P€*hkrmoion / anulsoh Khos 23
 13. 13. CONTOHPERTUKARAN SEKOLAH CONTOH BUTIRAN I1IIURID/PELAJAR OIRI IPERUBAHANI F,tumtrM 25
 14. 14. btutRjN, tb) REKOD KEIIADIMNKOKURIKULUM REKOD KEHAOIRAN KOKURIKULUIII ii€rqd''qlElii|]s6;;: ".,.-.,,...';.-:-i;,:"-i +!:i.:-*i* 1ir,!i"jlli!; --...)
 15. 15. LAMP]RIN1K) REKODKEHADIRAN KOKURIKULUIII E I s.xr^r"."ral* r ,..-- .,...-." ..-, ...-., ..-..-,...,- ..t 3 a 3 l F
 16. 16. u@rwl k) RUMUSAN PENILAIAN TATIUNAN KOKURIKULUM RUMUSAN PENILAIAN TAHUNANKOKURIKULUM PASUKAN BADANBERUNIFORII XELAB/PERSATITAI :....,,,,,.,,,,,--............. 3l
 17. 17. u@tMx4 k) RUMUSAN PENILAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM RUMUSAN PENIIAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM :................ SUKAN/PERr.lAlNA PROGMMLATIHAN KTIIDIiAINEGARA {PLKN)
 18. 18. L'NPI N' u@rMN6 tq) MARKAHBONUSTERTINGGI RUMUSANPENILAIAN KOKURIKULUM SUMBANGAN PERKHIDMATAN / ANUGEF{AH KHAS TAHUNSEIMASA SEKOLAH MENENGAH RENDAH f- l raidaiaiean b! bapa Peitaea /
 19. 19. RUMUSANPENILAIAN KOKIJRIKT'LiJM TAHUNSEMASASEKOLAH MENENGAHATAS RUMUSAN PENILAIANKOKURIKULUM KESELURUHAN S€kolah "".". .! $; P ueDuB danqT€dat = : G,dx"""|",'h,"rl randabnoan b€la / Psniaqa rbu
 20. 20. SIJILPELAJARANIUALAYSIA RUiIUSAN PEI{ILAIAiI KOKURIKULUM KESELURUHAN SenaraiMarkah Kokudkutuh Sekolah MonengahAtas 1.#1 &* c,.dx.."''-h"'f l tudtut P.nsqtm rhest ^wn kndaransanr bapa/Psnjasa
 21. 21. SIJILTINGGIPELA.'ARAN MALAYSIA SenaEi MarkahKokurikulum BUKUPANDIJAN PENIIAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PANELPENULIs Puan Halah R€zaibr B:poo Noor Nashim PangEEh Bahasian Setotah, KFM Tlai Hajizlkinyb.Morrd w&rr tnbatur PqEaEhtpgrstuen Mui4 Bs,r,H,l rPP Setdil p'hbdhswanKenaius;rr, ES ,€{, Pengutopr T!.i H4 Mohdr.ua b.Nj.AbdulHamid Ket|du ntL tNilim, 3s,KP Krku M En.ikMohd . Rasrrid MeanAS,/.Pt b. En'jl'Molrammad b.K4sim shah - Btr,nt Efllk rilahamd lomn b xamsl - 8s,/tPM Tlri HajiAFbb.hEhm - 8s,(Pt Tlai HajXanaruddii km. i b. - AS,KqM EndkSabd Ab! BaNa, b Bs,,(P{/ Ei.ik shabd Gh€z.ti b. EmkM0fid.Jamilb.0mm.n -lPNP.Pjrahs Emk Mior Morrd anb MiorFas$n RGe JpNpeEt EnckBsin Yahan b Enc Nodii b.MdRad?i t Endt Nu,Adzmsaba b. Enrrk R4k b.sa d EniikMokhr4 Nsrn b. , SrLixJrrrr, cenas ruai Najohmai b H6jiAhned . JPNPdhans rud FalrxamaruddnMaiAmii b . JPNreurggan! En.ikAiman Abdllah b. - JPNK.tartar Ei.ik Mohadi Mobin b - Jpxsrbrarr EnckNgeiambqsAnggik - PFAKapil lu&[!!q!!c4ry-c: sdnla KetlarJniKorudku Jabalripetahren um N6di pe somu Pery€a Xorlitutun. .rabd:n a aianNeoeir Sons Fng tud mnrambeqoandarcaidan fi Ei b@l

×