Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Народне малярство.Скочиляс Г. І.

370 views

Published on

Народне малярство.Скочиляс Г. І.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Народне малярство.Скочиляс Г. І.

 1. 1. Народне малярство вНародне малярство в УкраїніУкраїні Підготували учениці ІІІПідготували учениці ІІІ-го-го гімназійного класу:гімназійного класу: Чужба В., Чимерис І.Чужба В., Чимерис І.
 2. 2.  Ще з часів княжоїЩе з часів княжої держави народні традиціїдержави народні традиції були істотнимбули істотним компонентомкомпонентом українського малярства.українського малярства. Виразні самобутні рисиВиразні самобутні риси проступають вже упроступають вже у монументальномумонументальному мистецтвімистецтві староукраїнських храмів.староукраїнських храмів.
 3. 3.  Церкви - кам'яні іЦеркви - кам'яні і дерев'яні - з настіннимидерев'яні - з настінними розписами збереглися дорозписами збереглися до нашого часу на теренахнашого часу на теренах Галичини і Закарпаття.Галичини і Закарпаття. Авторами церковнихАвторами церковних розписів, а також ікон, і,розписів, а також ікон, і, зокрема, іконостасів булизокрема, іконостасів були переважно народніпереважно народні майстри, найчастішемайстри, найчастіше анонімні.анонімні.
 4. 4.  У руслі іконописногоУ руслі іконописного канону народні митціканону народні митці намагаються передатинамагаються передати власне сприйняття образувласне сприйняття образу простої людини - свогопростої людини - свого сучасника, її переживань,сучасника, її переживань, прагнень, сподівань,прагнень, сподівань, намагаються відтворитинамагаються відтворити яскраві народні типажі. Уяскраві народні типажі. У межах релігійної тематикимежах релігійної тематики з'являються світські із'являються світські і соціальні мотиви.соціальні мотиви.
 5. 5.  У XVI - XVIІ століттяхУ XVI - XVIІ століттях особливої популярностіособливої популярності набувають певнінабувають певні євангельські сюжети,євангельські сюжети, особливо прийнятніособливо прийнятні світоглядові українськогосвітоглядові українського народу, його морально-народу, його морально- естетичним нормам іестетичним нормам і переконанням. До такихпереконанням. До таких сюжетів належатьсюжетів належать  «Ісус-Виноград»,«Ісус-Виноград»,
 6. 6.  ікони Богородиціікони Богородиці
 7. 7.  архангела Михаїла .архангела Михаїла .
 8. 8.  Із XVIІ століття доІз XVIІ століття до улюблених сюжетівулюблених сюжетів додаються образидодаються образи святих Миколая, Іллі,святих Миколая, Іллі, Варвари, сюжетиВарвари, сюжети Спаса нерукотворного,Спаса нерукотворного, Покрови ПресвятоїПокрови Пресвятої Богородиці, щоБогородиці, що якнайточнішеякнайточніше відповідали основамвідповідали основам народного світогляду.народного світогляду.
 9. 9.  Приблизно з кінця XVIІ століття народні маляріПриблизно з кінця XVIІ століття народні малярі почали створювати також картини світськогопочали створювати також картини світського змісту. Найсамобутнішим явищем у цьому рядузмісту. Найсамобутнішим явищем у цьому ряду стали картини "Козак Мамай", Козак Мамай -стали картини "Козак Мамай", Козак Мамай - народно-фантастичний образ мандрівногонародно-фантастичний образ мандрівного запорожця, що став втіленням основних рисзапорожця, що став втіленням основних рис українського характеру.українського характеру.
 10. 10.  Він щирий іВін щирий і добродушний, мудрий ідобродушний, мудрий і кмітливий, добрийкмітливий, добрий господар і мужній вояк -господар і мужній вояк - уособлював ідеали волі йуособлював ідеали волі й незалежності,незалежності, життєлюбності йжиттєлюбності й оптимізму. Цей образ бувоптимізму. Цей образ був знаним ізнаним і уулюбленим у всіхлюбленим у всіх верствах українськоговерствах українського народу: козак, що сидитьнароду: козак, що сидить по-турецькому під дубом.по-турецькому під дубом. Поруч завжди вірний кінь,Поруч завжди вірний кінь, недалеко лежать чи висятьнедалеко лежать чи висять шабля, пістоль, рушницяшабля, пістоль, рушниця (миролюбність, але(миролюбність, але готовність дати відсіч),готовність дати відсіч), люлька, бандура і келих злюлька, бандура і келих з карафкою, а ще - лукавакарафкою, а ще - лукава усмішка на устахусмішка на устах
 11. 11.  ХХ століття дало цілеХХ століття дало ціле ґроно талановитихґроно талановитих майстрів народногомайстрів народного живопису, що у своїйживопису, що у своїй творчості розвиваютьтворчості розвивають барвисті й фантастичнібарвисті й фантастичні образи, породженіобрази, породжені власною уявою івласною уявою і реалізовані за законамиреалізовані за законами стилістики народногостилістики народного малярства XVIІІ - ХІХмалярства XVIІІ - ХІХ століть і українськогостоліть і українського декоративного розпису.декоративного розпису. Це Ганна Собачко-Це Ганна Собачко- Шостак, ПараскаШостак, Параска Власенко, Наталя Вовк,Власенко, Наталя Вовк, Параска Хома, МаріяПараска Хома, Марія Приймаченко, НикифорПриймаченко, Никифор Дровняк з Криниці,Дровняк з Криниці, Катерина Білокур, ІванКатерина Білокур, Іван Сколоздря та ін.Сколоздря та ін.
 12. 12. ВисновкиВисновки  Український живопис по праву займає помітнеУкраїнський живопис по праву займає помітне місце в кращих досягненнях загальнолюдськоїмісце в кращих досягненнях загальнолюдської художньої культури, відбиваючи творчухудожньої культури, відбиваючи творчу обдарованість українського народу.обдарованість українського народу.  Якою б не була відправна позиція митця в тих чиЯкою б не була відправна позиція митця в тих чи інших пошуках стилістичної виразності своїхінших пошуках стилістичної виразності своїх творів, основоположною завжди була безмежнатворів, основоположною завжди була безмежна захопленість красою життя, красою людини ізахопленість красою життя, красою людини і природи, що є чи не визначальною ознакоюприроди, що є чи не визначальною ознакою українського живопису на всіх етапах йогоукраїнського живопису на всіх етапах його розвитку.розвитку.
 13. 13. Використана літератураВикористана література  Український живопис: Сто вибр. творів:Український живопис: Сто вибр. творів: Альбом/ Авт.- У 45 упоряд. Ю.В. Беличко.Альбом/ Авт.- У 45 упоряд. Ю.В. Беличко. – К. : Мистецтво, 1989. – 191с.– К. : Мистецтво, 1989. – 191с.  Українське народне малярствоУкраїнське народне малярство XIII-XXXIII-XX століть: Світ очима нар. Митців: Альбом/століть: Світ очима нар. Митців: Альбом/ Авт.- упоряд.: В.І. Свєнціцька, В.П.Авт.- упоряд.: В.І. Свєнціцька, В.П. Откович. – К.: Мистецтво, 1991. – 304с.Откович. – К.: Мистецтво, 1991. – 304с.  http://uk.wikipedia.orghttp://uk.wikipedia.org

×