Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1

การคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน
Internal Rate of Return
โดย ฑิฆมพร วีรวิทยาเศรษฐ์
ั
ผูจดการภาค อาวุโส บริษทไทยประกันชีวิต จา...
2

เป็ นอัตราที่เท่า ๆ กัน ทุกปี อาจจะมีมากบ้าง น้อยบ้าง หรือบางปี มี บางปี ก็ไม่มี จากเงิน
ลงทุน หรือเงินออมก้อนเดียวกัน ...
3

(

)

อธิบายด้วยรูปดังนี้

ทาไมต้องทาให้เป็ นค่าปัจจุบัน
หลายคนอาจสงสัยว่า ทาไมต้องมาเทียบค่าเงินให้เป็ นค่าปั จจุบนให้...
4

4. Net Cash Flows กระแสเงินสุทธิ คือ ผลลัพท์ ของการหักกลบ-ลบกัน ระหว่าง
กระแสเงินออก กับ กระแสเงินเข้า ภายในงวดเดียวกัน...
5

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าเราอยากรูว่า มูลค่าปั จจุบนของเงิน 110 บาท ใน 1 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่าไร
้
ั
ถ้าคิดจาก อัตราดอกเบี้ย 10...
6

แต่ในเมื่อเราไม่ทราบว่า อัตราดอกเบี้ยจริง ๆ มันเป็ นเท่าไรกันแน่ เราจึงต้องใช้วิธีเดาสุมเอา
่
ก่อนโดยอาจจะเริ่มจาก 30% ...
7

ซึ่งแปลว่า อัตราดอกเบี้ย 30 % นันไม่ถกต้องเพราะว่า NPV เกินไป 29.7521 จึงต้องเดา
้
ู
ใหม่ ลองใช้ 31 % แล้วคานวณอีกครัง
...
8
9

ขันตอนการ คานวณ IRR ใน Microsoft Excel
้
1. ใส่ขอมูลในตาราง Excel
้

2. ใส่สตรให้เซลล์ เงินสุทธิ
ู
10

3. คัดลอกสูตร เงินสุทธิ ให้กบเซลล์เงินสุทธิ ทุกเซลล์
ั

4. ใส่สตร คานวณ IRR ลงในเซลล์ ผลลัพท์
ู
11

5. คลิ๊ก OK เพื่อยืนยัน

6.
12

7.

8.
13

การคานวณ IRR ด้วยเครืองคิดเลขการเงิน ในมือถือ
่
สาหรับ การคานวณ ในเครื่องคิดเลขการเงิน นัน ก็สามารถ นาตัวเลข ในช่องเงิ...
14

ณ ที่จ่ายไว้ 15% ดังนัน ผลประโยชน์ที่ธนาคารประกาศจ่ายจะถูกลดลง 15% เมื่อเราจะ
้
เปรียบเทียบ เราก็จะต้องเอา ค่า IRR ที่...
15

ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน
แบบประกัน 10/3 ทุนประกัน 100,000 บาท
1. ชาระเบี้ยปี ละ 70,000 . เงินคืน สิ้นปี ที่ ...
16

ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน 14/7 เพศหญิง อายุ 30 ปี
ทุนประกัน 100,000 บาท 1. ชาระเบี้ยปี ละ 21,100. เงินคืน สิ้...
17

ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน 5/3 เพศหญิง/ชาย อายุ 50 ปี
ทุนประกัน 100,000 บาท 1. ชาระเบี้ยปี ละ 99,800 เงินคืน ส...
18

จบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)

IRR (INTERNAL RATE OF RETURN) การคำนวณผลตอบแทนจากการออมเงินประกันชีวิต ชวนเพื่อนมาโหลดไปใช้งานด้วยกัน อย่าเก็บไว้คนเดียว ให้ไปที่ www.2provi.com (โหลดได้เลยไม่ต้องขอรหัส)

การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)

 1. 1. 1 การคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return โดย ฑิฆมพร วีรวิทยาเศรษฐ์ ั ผูจดการภาค อาวุโส บริษทไทยประกันชีวิต จากัด สาขาธนบุรี ้ั ั โทร. 084-638-8638 17 สิงหาคม 2556 คาอธิบาย คาว่า อัตราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return ก่อนอื่นเราต้องมารูจกกับคาว่าอัตราผลตอบแทนกันก่อนว่าคืออะไร ? ้ั อัตราผลตอบแทน คือ “อัตราความเร็วที่เงินจะให้ผลตอบแทนกลับมาหาคุณหลังจากที่คณ ุ ลงทุน หรือ ออมไปแล้ว” ซึ่งก็คือ เงินที่คณลงทุนในธุรกิจ หรือ ฝากธนาคาร หรือ ออม ุ ทรัพย์ กับธุรกิจประกันชีวิต และคุณก็จะต้องได้ กาไร หรือ ดอกเบี้ยกลับคืนมานันเอง แล้ว ่ เมื่อลงทุนไปแล้ว จะได้ผลตอบแทนกลับมาเร็วแค่ไหนกันเมื่อเราได้ลงทุน หรือ ออมเงิน(กับ สถาบันการเงิน) ไปแล้ว และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนัน จะกาหนดเป็ น เปอร์เซ็นต่อ ้ ปี ตัวอย่างที่ 1 เช่น เราลงทุน หรือ ออมเงิน ในปี นี้ 100 บาท และ ต่อมาได้รบเงินคืนกลับมา ั 4 บาท ในแต่ละปี ตลอดไป ในกรณีนี้ เราจะเรียกว่า อัตราผลตอบแทน จะเท่ากับ 4 % ต่อปี นันเป็ นเพราะว่า เราได้รับผลตอบแทน กลับมาปี ละ 4 % ของเงิน 100 บาท เป็ นจานวนที่ ่ แน่นอนตลอดไป แล้วพอสิ้นสุดโครงการ ก็คืนเงินต้นให้เราด้วย นันเอง(ตามรูป) ่ ถ้าผลตอบแทนทุกชนิดเป็ นเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากในการคิดอัตราผลตอบแทน แต่ในความ เป็ นจริงของการลงทุน หรือ การออม บางครังผลประโยชน์ หรือเงินที่ได้กลับคืนมาก็ไม่ได้ ้
 2. 2. 2 เป็ นอัตราที่เท่า ๆ กัน ทุกปี อาจจะมีมากบ้าง น้อยบ้าง หรือบางปี มี บางปี ก็ไม่มี จากเงิน ลงทุน หรือเงินออมก้อนเดียวกัน หรือหลายก้อน ซึ่งทาให้ยากที่จะรูไ้ ด้ว่า ผลตอบแทนที่ได้รบ ั หลังจากหลาย ๆ ปี ผ่านไป เป็ นอัตราเท่าไรกันแน่ ซึ่งเราจะยกตัวอย่างดังนี้ ตัวอย่างที่ 2 เราออมเงิน หรือ ลงทุน จานวนเงิน 100 บาท ในปี นี้ และต่อมา เราได้รบ ั เงินคืนกลับมา ในปี ที่ 1 จานวน 70 บาท และพอปี ที่ 2 เราได้กลับคืนมาอีก 80 บาท แล้วก็ หยุดแค่นน ไม่ใช่ตลอดไปเหมือนเดิม คราวนี้ เราจะรูไ้ ด้อย่างไร ว่าอัตราผลตอบแทนของเรา ั้ เป็ นกี่เปอร์เซ็นต์กนแน่ ดูตามรูปนี้ ั มาถึงกรณีนี้ เราจะพบว่า อัตราผลตอบแทน มันจะถูกซ่อนอยู่ภายใน ไม่ได้ปรากฏให้เราเห็น ชัดเจนเหมือน การรับผลตอบแทนที่เป็ นจานวนแน่นอนทุกปี อีกต่อไป เราจึงเรียกมันอีกชือ ่ หนึงว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) นันเอง ่ ่ ในการคานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในนัน เราจาเป็ นต้องใช้สตรคานวณ ซึ่งก่อนที่จะใช้ ้ ู สูตรนัน เราต้องมาทาความรูจก กับคาบางคาก่อน คือ ้ ้ั 1. Present Value of Cash มูลค่าปั จจุบนของเงิน คือ มูลค่าของเงินในอนาคต ที่คิดลด ั ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลงมาจนถึง ณ เวลา ปั จจุบน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าของเงินใน ั ปั จจุบนเพื่อหาค่าต่าง ๆ เงิน 1บาท หรือ 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่าเท่าไรในอนาคต หรือ เงิน ั จานวนหนึงในอนาคต ถ้าคิดย้อนกลับมาในวันนีจะมีค่าเท่าไร โดยตามหลักทัวๆไปแล้ว เรา ่ ้ ่ มักจะกล่าวกันว่า เงิน 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่ามากขึนในอนาคต ซึ่งตัวแปรสาคัญที่ทาให้เป็ น ้ เช่นนัน คือ อัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราผลตอบแทน โดยสูตรการคิดหามูลค่าปั จจุบน คือ PV ้ ั
 3. 3. 3 ( ) อธิบายด้วยรูปดังนี้ ทาไมต้องทาให้เป็ นค่าปัจจุบัน หลายคนอาจสงสัยว่า ทาไมต้องมาเทียบค่าเงินให้เป็ นค่าปั จจุบนให้ย่งยาก เราสามารถ ั ุ อธิบายได้ว่า มันเนืองจาก มีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับเงิน อยู่ หลายประการ เช่น ค่าเสียโอกาส, ่ ต้นเงิน, อัตราดอกเบี้ย, และ ระยะเวลา เป็ นต้น แต่ที่เราจะนามาพิจารณากันนี้ ก็เพียง ต้นเงิน, อัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลา เท่านัน ดังนัน ถ้าหากว่าเราลงทุน แล้วได้กาไรเสร็จสิ้นภายใน ้ ้ วันเดียวกัน มูลค่าของเงิน ก็จะเป็ นมูลค่าของเงินในวันเดียวกัน จะไม่มีอตราดอกเบี้ย และ ั ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เมื่อเรา ลงทุน ไป 100 บาท แล้ว ได้กาไร กลับมา ในวันนัน ้ 20 บาท ก็แสดงว่า เราได้กาไร 20% ซึ่งคิดง่ายมาก แต่ถาหากเราลงทุนแล้ว กว่าจะได้ ้ กาไรคืนมา ต้องใช้เวลา และ อัตราดอกเบี้ยเป็ นปั จจัยในการคานวณแล้ว การจะเปรียบเทียบ อะไร ก็ตองใช้มลค่า ณ เวลา เดียวกัน มาคิด เพื่อให้ถกต้องตามความเป็ นจริง เท่านันเอง ้ ู ู ้ 2. Cash Outflows กระแสเงินออก คือ เงินที่ เราจ่ายลงทุน หรือ นาไปฝากสถาบัน การเงิน ซึ่งก็คือเงินที่จ่ายออกไปจากเรานันเอง ่ 3. Cash Inflows กระแสเงินเข้า คือ เงิน หรือ ผลตอบแทนเป็ นเงิน ที่ได้รบจาก การ ั ลงทุน หรือ เงินออมของเรา ซึ่งเราได้รบเข้ามา ั
 4. 4. 4 4. Net Cash Flows กระแสเงินสุทธิ คือ ผลลัพท์ ของการหักกลบ-ลบกัน ระหว่าง กระแสเงินออก กับ กระแสเงินเข้า ภายในงวดเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีค่าเป็ น บวก หรือ ลบ ก็ได้ ซึ่งกระแสเงินออก จะมีค่าเป็ นลบ และ กระแสเงินเข้า จะมีค่าเป็ นบวก (ตามรูป) ในที่นี้ ตามตัวอย่างที่ 2 Cash Outflow ก็คือ เงินจานวน 100 บาท และ Cash Inflow ก็คือ เงิน จานวน 70 และ 80 บาท ก่อนอื่น เราก็มาพิจารณาถึง มูลค่าปั จจุบนของเงิน (Present Value) กันก่อน เพราะ ั หากเราจะเปรียบเทียบกันจะต้องใช้เงิน ณ เวลาเดียวกัน แต่เนืองจาก เงิน จานวน 70 และ ่ 80 บาท เป็ นเงินในอนาคต แต่เงิน จานวน 100 บาท เป็ นเงิน ณ เวลาปั จจุบน จึงต้อง ั เปลี่ยนค่าของเงินในอนาคต 70 และ 80 บาท ให้เป็ นเงินปั จจุบน (Present Value) เสียก่อน ั เพื่อที่จะนามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน สูตร มูลค่าปั จจุบน (Present Value) ั ( PV = Present Value (มูลค่าปั จจุบน) ั FV = Future Value (มูลค่าในอนาคต) .r = Discount Rate (อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด) .n = Year (จานวนปี ที่คิดลด) )
 5. 5. 5 ตัวอย่างที่ 3 ถ้าเราอยากรูว่า มูลค่าปั จจุบนของเงิน 110 บาท ใน 1 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่าไร ้ ั ถ้าคิดจาก อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ก็แทนค่าในสูตรได้เลย (ของ บาท) ( (ของ บาท) (ของ ) บาท) เมื่อเรารูสตรของการ คิดมูลค่าปั จจุบนของเงินแล้ว เราก็จะสามารถหาค่า IRR ได้แล้ว ้ ู ั เพราะ อัตราผลตอบแทนภายใน ก็คือ อัตราดอกเบี้ย ที่จะทาให้ผลตอบแทน ที่ได้ในอนาคต เท่ากับ เงินที่ลงทุน หรือ ออมไปในครังแรกนันเอง หรือ กล่าวอีกนัย หนึ่ง ก็คือ อัตรา ้ ่ ผลตอบแทนภายใน คือ อัตราที่ ทาให้ มูลค่าปั จจุบนสุทธิ (Net Present Value)ของเงินลงทุน ั เท่ากับ 0 นันเอง ตามสูตร IRR ่ IRR = NPV- PV(CF0) + PV(CF1) + PV(CF2)…….PV(CFn) = 0 ตามรป ู
 6. 6. 6 แต่ในเมื่อเราไม่ทราบว่า อัตราดอกเบี้ยจริง ๆ มันเป็ นเท่าไรกันแน่ เราจึงต้องใช้วิธีเดาสุมเอา ่ ก่อนโดยอาจจะเริ่มจาก 30% ก่อน โดยคานวณดังนี้ ปั จจุบน (CF0) ั = -100 ปี ที่1 PV(CF1) = ( ) = = 53.8461 ปี ที่ 2 PV(CF2) = ( ) = = 47.3372 IRR = NPV- PV(CF0) + PV(CF1) + PV(CF2)…….PV(CFn) = 0 IRR = 100 -53.8461+ 47.3372 = 1.1833
 7. 7. 7 ซึ่งแปลว่า อัตราดอกเบี้ย 30 % นันไม่ถกต้องเพราะว่า NPV เกินไป 29.7521 จึงต้องเดา ้ ู ใหม่ ลองใช้ 31 % แล้วคานวณอีกครัง ้ ปั จจุบน (CF0) ั ปี ที่1 PV(CF1) = -100 = ( ) = = 53.4351 ปี ที่ 2 PV(CF2) = ( ) = = 46.6173 IRR = NPV- PV(CF0) + PV(CF1) + PV(CF2)…….PV(CFn) = 0 100 - 53.4351+ 46.6173 = 0.0524 ซึ่งถือว่าใกล้เคียง 0 ที่สด แล้ว จึงสรุปว่า ุ อัตราผลตอบแทนภายใน IRR ของโครงการนี้ จึงเท่ากับ 31 % (โดยประมาณ) แต่ในปั จจุบน เรามีวิธีทงายกว่ามาก โดยสามารถ คานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ซึ่ง ั ี่ ่ เครื่องจะทาการเดาให้เรา หลาย ๆ เที่ยว จนกระทังใกล้เคียงที่สด แล้วก็จะสรุป ออกมาเป็ น ่ ุ อัตราที่ถกต้องที่สดให้เรา เครื่องที่ใช้ก็คือ โปรแกรม Microsoft Excel และ โปรแกรม ู ุ คานวณ ทางการเงิน FC ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด ฟรี เข้าไว้ในเครื่อง โทรศัพท์ แบบ สมาร์ท โฟน ได้ โดยเริ่มจากการทาตาราง ตามตัวอย่างนี้
 8. 8. 8
 9. 9. 9 ขันตอนการ คานวณ IRR ใน Microsoft Excel ้ 1. ใส่ขอมูลในตาราง Excel ้ 2. ใส่สตรให้เซลล์ เงินสุทธิ ู
 10. 10. 10 3. คัดลอกสูตร เงินสุทธิ ให้กบเซลล์เงินสุทธิ ทุกเซลล์ ั 4. ใส่สตร คานวณ IRR ลงในเซลล์ ผลลัพท์ ู
 11. 11. 11 5. คลิ๊ก OK เพื่อยืนยัน 6.
 12. 12. 12 7. 8.
 13. 13. 13 การคานวณ IRR ด้วยเครืองคิดเลขการเงิน ในมือถือ ่ สาหรับ การคานวณ ในเครื่องคิดเลขการเงิน นัน ก็สามารถ นาตัวเลข ในช่องเงินสุทธิ ไป ้ กรอกใน ช่อง CF0, CF1……… CFn ได้เลย แต่ตองระวังเรื่อง เครื่องหมาย ลบ เพราะเครื่อง ้ จะไม่รว่า CF ใด เป็ นบวก หรือ ลบ ได้เอง พอใส่ตวเลขเสร็จแล้ว ก็กดปุ่ ม Calculate ก็จะ ู้ ั ได้ผลลัพท์ทนที ั ตัวอย่าง หน้า โปรแกรม เครื่องคิดเลขการเงิน (ดาวน์โหลดฟรี ชือ Financial Calculator ใน ่ โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบตการ Android) ั ิ เมื่อได้ ค่า IRR แล้ว และเราอยากทราบว่า ถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารแล้ว ธนาคารจะต้อง ประกาศจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไรจึงจะเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้จากการออมกับประกันชีวิต ซึ่ง ไม่ตองเสียภาษีเงินได้บคคลธรรมดา แต่เนืองจากธนาคารเมื่อจ่ายดอกเบี้ยก็จะต้องหักภาษี ้ ุ ่
 14. 14. 14 ณ ที่จ่ายไว้ 15% ดังนัน ผลประโยชน์ที่ธนาคารประกาศจ่ายจะถูกลดลง 15% เมื่อเราจะ ้ เปรียบเทียบ เราก็จะต้องเอา ค่า IRR ที่เราหาได้ ไปหารด้วย 85% นันเอง ่ หรือ เทียบจากบัญญัตไตรยางค์ ิ ถ้าดอกเบี้ยธนาคารจ่าย 85 บาท จากดอกเบี้ยเต็ม = 100 บาท 100 บาท ดังนันดอกเบี้ยธนาคารจ่าย IRR บาท จากดอกเบี้ยเต็ม = ้ ถ้า IRR ที่เราคานวณได้จาก แบบประกัน 10/3 เท่ากับ 3.409 ถ้าดอกเบี้ยธนาคารจ่าย 85 บาท จากดอกเบี้ยเต็ม = ดังนันดอกเบี้ยธนาคารจ่าย 3.409 บาท จากดอกเบี้ยเต็ม = ้ = 4.472 บาท
 15. 15. 15 ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน แบบประกัน 10/3 ทุนประกัน 100,000 บาท 1. ชาระเบี้ยปี ละ 70,000 . เงินคืน สิ้นปี ที่ 1-3 6% ของทุนประกัน 3. เงินคืน สิ้นปี ที่ 4-6 7% ของทุนประกัน 4. เงินคืน สิ้นปี ที่ 7-9 8% ของทุนประกัน 5. เงินคืน สิ้นปี ที่ 10 210% ของทุนประกัน แบบประกัน 10/3 อาย ุ _40____ปี ท ุนประกัน 100,000_ บาท หญิง/ชาย (1) ปี CASH ที่ FLOW 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6 CF 7 CF 8 CF 9 CF 10 10 เบี้ยรายปี 70,000 70,000 70,000 (2) ผลประโยชน์ ( 3 )เงิน ส ุทธิ เงินคืนระหว่าง จากการลดหย่อน = (3)+(2)(1) (-, + ) ภาษีเงินได้ สัญญา 0 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 2,100 2,100 2,100 210,000 IRR 3.802463305% 4.473486241% ธนาคาร ต้องประกาศจ่าย การคานวณนี้ใช้สมมติฐานว่าผอป. ซื้อประกันต้นปี เท่านัน ้ -70,000 -61,900 -61,900 8,100 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 210,000 NET CASH FLOWS = CF 0 = CF 1 = CF 2 = CF 3 = CF 4 = CF 5 = CF 6 = CF 7 = CF 8 = CF 9 = CF 10
 16. 16. 16 ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน 14/7 เพศหญิง อายุ 30 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 1. ชาระเบี้ยปี ละ 21,100. เงินคืน สิ้นปี ที่ 2-14 ทุนประกัน 3. เงินคืน สิ้นปี ที่ 14 110% ของทุนประกัน (1) CASH FLOW 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6 CF 7 CF 8 CF 9 CF 10 CF 11 CF 12 CF 13 14 เบี้ยรายปี 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 CF 14 เงินคืนระหว่าง สัญญา (3) NET เงินส ุทธิ CASH =(2)-(1) (-, + ) ปี ที่ (2) 4% ของ FLOWS -21,100 -17,100 -17,100 -17,100 -17,100 -17,100 -17,100 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 = CF 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 114,000 114,000 IRR 1.34674% ธนาคาร ต้องประกาศจ่าย 1.58440 = CF 1 = CF 2 = CF 3 = CF 4 = CF 5 = CF 6 = CF 7 = CF 8 = CF 9 = CF 10 = CF 11 = CF 12 = CF 13 = CF 14
 17. 17. 17 ตัวอย่าง การคานวณ IRR จากแบบประกัน 5/3 เพศหญิง/ชาย อายุ 50 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 1. ชาระเบี้ยปี ละ 99,800 เงินคืน สิ้นปี ที่ 1-4 ทุนประกัน 3. เงินคืน สิ้นปี ที่ 5 308% ของทุนประกัน (1) ปี ที่ CASH FLOW เบี้ยรายปี (2) เงินคืนระหว่าง สัญญา 5% ของ (3) NET เงินส ุทธิ CASH =(2)-(1) (-, + ) FLOWS 0 1 2 3 4 5 CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 99,800 99,800 99,800 0 5,000 5,000 5,000 5,000 308,000 IRR = CF 0 = CF 1 = CF 2 = CF 3 = CF 4 = CF 5 2.39787% ธนาคาร ต้องประกาศจ่าย -99,800 -94,800 -94,800 5,000 5,000 308,000 2.82103 การคานวณ IRR กรณี มีผลประโยชน์อื่น เพิ่มเติม บางกรณีเราสามารถนาผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนืองกับกรมธรรม์ ที่เรานาเสนอผูมงหวังเอามา ่ ้ ุ่ คานวณเพื่อให้ผมงหวังเห็นประโยชน์เพิ่มเติมได้อีก เช่น ค่าลดหย่อน จากการใช้สิทธิ ู้ ่ ุ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บคคลธรรมดา หรือ ผลประโยชน์อื่นในทานองเดียวกัน หรือ ุ โปรโมชันของบริษท ที่จะลดเบี้ยประกันให้กบลูกค้า ในปี แรก ก็ได้ เช่นกัน โดยเพิ่มช่อง ตาราง ่ ั ั เข้าไปอีก 1 ช่อง แต่สาหรับในเรื่องการลดหย่อนภาษีนน ขึนอยู่กบว่าลูกค้า ซื้อประกัน ั้ ้ ั ในช่วงใดของปี เช่น ถ้าลูกค้าซื้อประกันในช่วง ปลายปี 2556 และ นาเบี้ยไปลดหย่อนในต้น ปี 2557 ก็ถือว่า ค่าลดหย่อนที่ลกค้าได้รบ สามารถ นามาใส่ในช่อง ผลประโยชน์ทางภาษีที่ ู ั CF0 ได้เลย แต่ถาลูกค้าซื้อ ช่วงต้นปี 2556 และ ไม่เลยกลางปี ก็นาจะนาไปใส่ในช่อง CF1 ้ ่ น่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่า (ความคิดเห็นส่วนตัว)
 18. 18. 18 จบ

×