Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Η φφςθ γεωμετρεί
Η ανακάλυψθ των άρρθτων οφείλεται ςτουσ
Πυκαγόρειουσ και προζκυψε ωσ ςυνζπεια του
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟΤ ΘΕΩΡΗΜΑΣΟ΢. ΢υγκεκριμζνα
εφα...
Αν τεχνίτθσ κελιςει να φτιάξει τετραγωνικι πλάκα
εμβαδοφ 2 κα ςκοντάψει πάνω ςτον αρικμό ρίηα 2
πλευρά του υπό καταςκευι τ...
Οι Πυκαγόρειοι «ςκόνταψαν» ςτον άρρθτο ρίηα 2
γεγονόσ που τουσ ζκανε να ανακεωριςουν τθν άποψι
τουσ ότι όλοι οι αρικμοί εί...
Μετά τουσ Πυκαγόρειουσ ο Θεόδωροσ ο Κυρθναίοσ
απζδειξε ότι οι αρικμοί ρίηα 3, ρίηα 5, ρίηα 7, ρίηα 8,
ρίηα 10 , ρίηα 11, ρ...
‘»
Τυχαιότθτα ι κώδικασ δθμιουργίασ; Το βζβαιο είναι ότι το
ΤΕΛΕΙΟ ολοκλθρώνεται ςτο ρίηα δεκαεπτά.
ΠΑΙΖΟΝΣΑ΢ ΜΕ ΣΟ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

ΑΠO ΣΟΤ΢ ΜΑΘΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ ΣΟΤ Βϋ6
Pythagoreio theorhma
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pythagoreio theorhma

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pythagoreio theorhma

  1. 1. Η φφςθ γεωμετρεί
  2. 2. Η ανακάλυψθ των άρρθτων οφείλεται ςτουσ Πυκαγόρειουσ και προζκυψε ωσ ςυνζπεια του ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟΤ ΘΕΩΡΗΜΑΣΟ΢. ΢υγκεκριμζνα εφαρμόηοντασ το Πυκαγόρειο κεϊρθμα ςε ορκογϊνιο και ιςοςκελζσ τρίγωνο με μικοσ κακζτων πλευρϊν 1 κα βροφμε μζςω του Πυκαγορείου το μικοσ τθσ υποτείνουςασ να είναι ρίηα 2.
  3. 3. Αν τεχνίτθσ κελιςει να φτιάξει τετραγωνικι πλάκα εμβαδοφ 2 κα ςκοντάψει πάνω ςτον αρικμό ρίηα 2 πλευρά του υπό καταςκευι τετραγϊνου. Έναν αρικμό που δεν είναι ακζραιοσ οφτε πθλίκο ακζραιων αρικμϊν, με άλλα λόγια ο αρικμόσ ρίηα 2 δεν είναι ρθτόσ. Είναι δθλαδι άρρθτοσ .
  4. 4. Οι Πυκαγόρειοι «ςκόνταψαν» ςτον άρρθτο ρίηα 2 γεγονόσ που τουσ ζκανε να ανακεωριςουν τθν άποψι τουσ ότι όλοι οι αρικμοί είναι ρθτοί.
  5. 5. Μετά τουσ Πυκαγόρειουσ ο Θεόδωροσ ο Κυρθναίοσ απζδειξε ότι οι αρικμοί ρίηα 3, ρίηα 5, ρίηα 7, ρίηα 8, ρίηα 10 , ρίηα 11, ρίηα 12, ρίηα 13 , ρίηα 14, ρίηα 15 και ρίηα 17 είναι άρρθτοι. Εικάηεται ότι ο Θεόδωροσ ο Κυρθναίοσ ςταμάτθςε ςτον άρρθτο αρικμό ρίηα 17 γιατί ο 17 είναι ιερόσ αρικμόσ για τουσ Πυκαγορείουσ. Ο ίδιοσ κατάφερε με τθ βοικεια του Πυκαγορείου κεωριματοσ να καταςκευάςει γεωμετρικά όλεσ τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ από τθν ρίηα 2 ωσ και τθν ρίηα 17 όπωσ ςτο παρακάτω ςχιμα.
  6. 6. ‘» Τυχαιότθτα ι κώδικασ δθμιουργίασ; Το βζβαιο είναι ότι το ΤΕΛΕΙΟ ολοκλθρώνεται ςτο ρίηα δεκαεπτά.
  7. 7. ΠΑΙΖΟΝΣΑ΢ ΜΕ ΣΟ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΠO ΣΟΤ΢ ΜΑΘΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ ΣΟΤ Βϋ6

×