SlideShare a Scribd company logo

ATT00004.pdf

2
2

Πλαίσιο Επικοινωνίας

ATT00004.pdf

1 of 3
Download to read offline
΢ελίδα 1 από 3
ΘΕΜΑ: «Πλαίςιο επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με Γονείσ & Κθδεμόνεσ των
μακθτών/μακθτριών τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά - Υποδοχι
Αιτθμάτων για παιδαγωγικά και διοικθτικά ηθτιματα - Διαδικαςίεσ - Βιματα».
Αγαπθτοί Γονείσ & Κθδεμόνεσ,
Η ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ε.) Πειραιά με τουσ Γονείσ &
Κθδεμόνεσ αποτελεί προτεραιότθτα και κακοριςτικισ ςθμαςίασ παράγοντα για τθν ποιότθτα
τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Με τθν παροφςα κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε για το πλαίςιο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ
ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά (Διοίκθςθσ - Συμβοφλων Εκπαίδευςθσ) και των Γονζων- Κθδεμόνων, ϊςτε
να υπάρχει μια άμεςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ όςον αφορά τα αιτιματα των
Γονζων/Κθδεμόνων και να αποφεφγονται προβλιματα ι ςυγχφςεισ.
΢τθν περίπτωςθ που οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ αντιμετωπίηουν ηθτιματα παιδαγωγικισ φφςθσ ςτθν
τάξθ που φοιτά το παιδί τουσ, οφείλουν να ακολουκοφν τθν εξισ διαδικαςία :
1) Να απευκφνονται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό ο/θ οποίοσ/α διδάςκει το μάκθμα και να
ςυνεργάηονται ςε πνεφμα αμοιβαιότθτασ και κατανόθςθσ για τθν επίλυςι τουσ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢, ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ
----------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢
& Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΠΕΙΡΑΙΑ
-------------------
Σαχ. Δ/νςθ : Καραολι - Δθμθτρίου 50
185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ΢
Ιςτοςελίδα : http://dipe-peiraia.att.sch.gr
Πλθροφορίεσ : Μαρία Δελθμιχάλθ
Σθλζφωνο : 210 - 41 13 725
e-mail : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr
Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΠΡΟ΢: - Διευκυντζσ/ντριεσ, Προϊςταμζνουσ/εσ
των ςχολικϊν μονάδων τθσ ΔΙ.Π.Ε.
Πειραιά
- Γονείσ & Κθδεμόνεσ (δια των
ςχολικϊν μονάδων)
- ΢υλλόγουσ
- Ενϊςεισ ΢υλλόγων Γονζων &
Κθδεμόνων
ΚΟΙΝ: - ΢φμβουλοι Π.Ε. Πειραιά
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
23/11/2023
Α.Π.: 005461/ΕΞ/2023
΢ελίδα 2 από 3
Ο/Η εκπαιδευτικόσ, ςφμφωνα και με τον εςωτερικό κανονιςμό του κάκε ςχολείου (που
πρζπει να είναι γνωςτόσ ςτουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν), οφείλει να
δίνει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και να προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ,
ενθμερϊνοντασ, ςυγχρόνωσ, τουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ για τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων.
2) ΢ε περίπτωςθ που, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία αυτι, οι ςτοχευμζνεσ παιδαγωγικζσ
παρεμβάςεισ δεν οδθγιςουν ςτθ ρφκμιςθ του κζματοσ (κατά τθν άποψθ του
Γονζα/Κθδεμόνα), τότε ο Γονζασ/Κθδεμόνασ μπορεί να απευκφνεται ςτον/ςτθ
Διευκυντι/Διευκφντρια / Προϊςτάμενο/Προϊςταμζνθ του ςχολείου, παρουςία ι μθ και
του/τθσ εκπαιδευτικοφ.
Ο Διευκυντισ ι θ Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ εξαντλεί κάκε δυνατότθτα επίλυςθσ του
κζματοσ δίνοντασ ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ
εμπιςτοςφνθσ, με απϊτερο ςτόχο τθ διευκζτθςθ του κζματοσ προσ όφελοσ του/τθσ
μακθτι/τριασ καιτθδιατιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου.
3) ΢ε περίπτωςθ, που το όποιο παιδαγωγικό κζμα δεν αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά κατά
τθν άποψθ του Γονζα/Κθδεμόνα, τότε ο Διευκυντισ/Διευκφντρια του ςχολείου μπορεί να
υποδείξει τθν επικοινωνία/ςυνεργαςία με τον/τθ Σφμβουλο Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν
επιςτθμονικι/παιδαγωγικι κακοδιγθςθ του ςχολείου και/ι τον/τθ Σφμβουλο Ειδικότθτασ.
Ο/Η ΢φμβουλοσ Εκπαίδευςθσ ι ο/θ ΢φμβουλοσ Ειδικότθτασ, ςυνεργεί και ςυμβάλλει
ςτθν επίλυςθ του κζματοσ με κάκε παιδαγωγικό τρόπο.
4) ΢ε περίπτωςθ που, ενϊ πραγματοποιθκοφν όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ και αποβοφν
άκαρπεσ κατά τθν κρίςθ των Γονζων και Κθδεμόνων αυτοί μποροφν να απευκυνκοφν ςτθ
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και να εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ ηθτϊντασ τθν
παρζμβαςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν επίλυςθ του κζματοσ.
Με γνϊμονα πάντα τον κοινό ςτόχο όλων τθν αρμονικι και απρόςκοπτθ ςυνεργαςία προσ όφελοσ
των μακθτϊν και μακθτριϊν, είμαςτε ςίγουροι ότι οι Διευκυντζσ/ Διευκφντριεσ και οι
Ενθμερϊνουμε όλουσ τουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ ότι κρίνεται αναγκαία θ τιρθςθ τθσ
διαδικαςία όπωσ ζχει περιγραφεί και να παρακαλοφμε όπωσ απευκφνονται ςτθ ΔΙ.Π.Ε.
Πειραιά μόνο αφοφ ζχουν προθγθκεί τα ανωτζρω βιματα. ΢ε αντίκετθ περίπτωςθ, το
κζμα κα αναπζμπεται ςτθ ςχολικι μονάδα ϊςτε να τθρθκεί πιςτά θ διαδικαςία.
Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι για διοικθτικά κζματα οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτθ
Διεφκυνςθ του ςχολείου.
΢ελίδα 3 από 3
εκπαιδευτικοί των ςχολείων μασ κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ για όποια ενθμζρωςθ αφορά το παιδί
ςασ και για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε δυςκολίασ που κα προκφψει.
Ακολουκοφν κάποιεσ προτάςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων Εκπαιδευτικϊν –
Γονζων/Κθδεμόνων – Μακθτϊν/τριϊν και, κατά ςυνζπεια, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν
εκπαίδευςθ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, καλό κα ιταν οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ:
• Να μοιράηονται με τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για το παιδί
τουσ που κα μποροφςαν να βοθκιςουν τον/τθν εκπαιδευτικό, αλλά κυρίωσ το παιδί τουσ, ςτθν
αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και όχι μόνο (π.χ. κζματα υγείασ, οικογενειακά κζματα, τυχόν
δυςκολίεσ ςτον προφορικό λόγο, ςτθν ανάγνωςθ ι ςτθ γραφι, για το χαρακτιρα του παιδιοφ,
τα δυνατά ςθμεία του, τον τρόπο μελζτθσ και το κακθμερινό πρόγραμμα, τα ειδικά του
ενδιαφζροντα κλπ).
• Να ζχουν ςυχνι επικοινωνία με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα που
φοιτά το παιδί τουσ και να ςυμμετζχουν ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που
πραγματοποιοφνται, ακόμθ και να προτείνουν κζματα προκειμζνου να ςυηθτθκοφν ς’ αυτζσ τισ
ςυναντιςεισ.
• Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου όπου και όποτε γίνονται, ςτον
΢φλλογο Γονζων & Κθδεμόνων του ςχολείου και ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιεί. Οι
δραςτθριότθτεσ βοθκοφν το ςχολείο και τθ λειτουργία του, όπωσ:
Σζλοσ, αξίηει να κυμόμαςτε τθν αξία των καλϊν προκζςεων όλων των μερϊν ςτθν μεταξφ τουσ
επικοινωνία, κακϊσ ο κετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ ςυνικωσ κακορίηει και τισ μελλοντικζσ
ςυνεργαςίεσ.
Με εκτίμθςθ για τον ρόλο ςασ
Εςωτερικι διανομι: Όλα τα τμιματα
Η Διευκφντρια
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Πειραιά
ΑΘΑΝΑ΢ΙΑ ΜΕΪΝΣΑ΢Η
Ad

Recommended

αυτοαξιολογηση σχολικησ μοναδασ
αυτοαξιολογηση σχολικησ μοναδασαυτοαξιολογηση σχολικησ μοναδασ
αυτοαξιολογηση σχολικησ μοναδασdakekavalas
 
απόφαση δεππσ για την εισαγωγή μαθητών στα ππσ 1
απόφαση δεππσ για την εισαγωγή μαθητών στα ππσ 1απόφαση δεππσ για την εισαγωγή μαθητών στα ππσ 1
απόφαση δεππσ για την εισαγωγή μαθητών στα ππσ 1Ιωαννα Χαλκιά
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14Nickos Nickolopoulos
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σχ. έτους 2013-14
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σχ. έτους 2013-14Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σχ. έτους 2013-14
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σχ. έτους 2013-14Μεταξούλα Μανικάρου
 
Εγκύκλιος σχολικών Δραστηριοτήτων 2013 14
Εγκύκλιος σχολικών Δραστηριοτήτων 2013 14Εγκύκλιος σχολικών Δραστηριοτήτων 2013 14
Εγκύκλιος σχολικών Δραστηριοτήτων 2013 14Καινοτόμες Δράσεις
 
Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων_2013-14
Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων_2013-14Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων_2013-14
Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων_2013-14Mixalis Tzortzakis
 
Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014
Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014
Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014ΔΔΕ Φλώρινας
 
εγκυκλιοσ σχολικων δρατηριοτητων 2013 14
εγκυκλιοσ σχολικων δρατηριοτητων 2013 14εγκυκλιοσ σχολικων δρατηριοτητων 2013 14
εγκυκλιοσ σχολικων δρατηριοτητων 2013 14dakekavalas
 

More Related Content

Similar to ATT00004.pdf

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...
Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...
Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...Μεταξούλα Μανικάρου
 
Senario 2o meros-2
Senario 2o meros-2Senario 2o meros-2
Senario 2o meros-2NIKOMACHI
 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, ΔιευκρινίσειςΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσειςspetsiotou
 
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών ΔραστηριοτήτωνΣχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών ΔραστηριοτήτωνΜεταξούλα Μανικάρου
 
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptx
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptxΘεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptx
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptxssusera26eca
 
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αεενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αεvstoup
 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdf
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdf
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdfogdoogymnasiolarisas
 
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)GIA VER
 
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητωνεγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων4Gym Glyfadas
 
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)Καπετανάκης Γεώργιος
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...Irini Panagiotaki
 
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdf
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdfEswterikos kanonismos 2023_24.pdf
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdf2dimkoryd
 
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...Manolis Kousloglou
 
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)
 Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες) Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)Γιάννης Πλατάρος
 
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...Olga Paizi
 

Similar to ATT00004.pdf (20)

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...
Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...
Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄ Ημερησίου & Εσπερινού Γ...
 
Senario 2o meros-2
Senario 2o meros-2Senario 2o meros-2
Senario 2o meros-2
 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, ΔιευκρινίσειςΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
 
Programmata2014_15
Programmata2014_15Programmata2014_15
Programmata2014_15
 
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών ΔραστηριοτήτωνΣχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός & υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptx
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptxΘεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptx
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pptx
 
Egkyklios aee
Egkyklios aeeEgkyklios aee
Egkyklios aee
 
βιερ9 ευ9-signed
βιερ9 ευ9-signedβιερ9 ευ9-signed
βιερ9 ευ9-signed
 
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αεενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdf
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdf
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 8ο Γυμνάσιο Λάρισας (1).pdf
 
Pekes teliko
Pekes telikoPekes teliko
Pekes teliko
 
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)
ενημερωτικο νο 11(σεπτεμβρησ 2010)
 
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητωνεγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων
εγκυκλιος σχολικων δραστηριοητων
 
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)
δ.τ. υπουργος προτυπα και πειραματικα 25 2-2015-1 (1)
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
 
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdf
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdfEswterikos kanonismos 2023_24.pdf
Eswterikos kanonismos 2023_24.pdf
 
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...
Ανάλυση περίπτωσης: Ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση κινητού από μαθητή, σε ώρα μαθ...
 
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)
 Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες) Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία ΤΟΜΟΣ Α΄ (361 σελίδες)
 
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...
εξ -188142_-_2017_-_σχεδιασμος_και_υλοποιηση_προγραμματων_σχολικων_δραστηριο...
 
20633main file
20633main file20633main file
20633main file
 

More from 2dimkoryd

Anakoinwsh odhgies agiasmos 2020
Anakoinwsh  odhgies agiasmos 2020Anakoinwsh  odhgies agiasmos 2020
Anakoinwsh odhgies agiasmos 20202dimkoryd
 
Hmerominies enimerosewn
Hmerominies enimerosewnHmerominies enimerosewn
Hmerominies enimerosewn2dimkoryd
 
Paramoni vivliwn sto_sxoleio
Paramoni vivliwn sto_sxoleioParamoni vivliwn sto_sxoleio
Paramoni vivliwn sto_sxoleio2dimkoryd
 
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_20202dimkoryd
 
Teachers 20182019
Teachers 20182019Teachers 20182019
Teachers 201820192dimkoryd
 
Rules 2 dim koridallou 2018
Rules 2 dim koridallou 2018Rules 2 dim koridallou 2018
Rules 2 dim koridallou 20182dimkoryd
 
Anakoinosi draseis-dates
Anakoinosi draseis-datesAnakoinosi draseis-dates
Anakoinosi draseis-dates2dimkoryd
 
First day2018 2019
First day2018 2019First day2018 2019
First day2018 20192dimkoryd
 
St1 istories
St1 istoriesSt1 istories
St1 istories2dimkoryd
 

More from 2dimkoryd (20)

Anakoinwsh odhgies agiasmos 2020
Anakoinwsh  odhgies agiasmos 2020Anakoinwsh  odhgies agiasmos 2020
Anakoinwsh odhgies agiasmos 2020
 
Kesy
KesyKesy
Kesy
 
Hmerominies enimerosewn
Hmerominies enimerosewnHmerominies enimerosewn
Hmerominies enimerosewn
 
Paramoni vivliwn sto_sxoleio
Paramoni vivliwn sto_sxoleioParamoni vivliwn sto_sxoleio
Paramoni vivliwn sto_sxoleio
 
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
 
Teachers 20182019
Teachers 20182019Teachers 20182019
Teachers 20182019
 
Rules 2 dim koridallou 2018
Rules 2 dim koridallou 2018Rules 2 dim koridallou 2018
Rules 2 dim koridallou 2018
 
Letter bag
Letter bagLetter bag
Letter bag
 
Anakoinosi draseis-dates
Anakoinosi draseis-datesAnakoinosi draseis-dates
Anakoinosi draseis-dates
 
First day2018 2019
First day2018 2019First day2018 2019
First day2018 2019
 
C komik
C komikC komik
C komik
 
B2 summer
B2 summerB2 summer
B2 summer
 
B1 summer
B1 summerB1 summer
B1 summer
 
A2 summer
A2 summerA2 summer
A2 summer
 
A1 summer
A1 summerA1 summer
A1 summer
 
D2 simata
D2 simataD2 simata
D2 simata
 
D1 simata
D1 simataD1 simata
D1 simata
 
St1 istories
St1 istoriesSt1 istories
St1 istories
 
Giorti2018
Giorti2018Giorti2018
Giorti2018
 
G2 xartes
G2 xartesG2 xartes
G2 xartes
 

Recently uploaded

Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxPennyMarinaki
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxPennyMarinaki
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Δήμητρα Τζίνου
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxPennyMarinaki
 
Vadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxVadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxssuser30b193
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiroposidiropo
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνSotiris Poukamisas
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdfssuser1f95a21
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxssuser43d27b
 
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxPennyMarinaki
 
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxΚατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxPennyMarinaki
 
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptxssuser1f95a21
 
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxΤενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxeucharis
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑssuser43d27b
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμουsarrafimaria
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Dimitra Mylonaki
 
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptx
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptxΣπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptx
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 

Recently uploaded (20)

Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
 
Vadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxVadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptx
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
 
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
 
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxΚατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
 
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
 
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docxΤενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
Τενεσί Ουίλιαμς - Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.docx
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
 
5. Erasmus+.pptx
5. Erasmus+.pptx5. Erasmus+.pptx
5. Erasmus+.pptx
 
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptx
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptxΣπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptx
Σπύρος Χαρίδημος διαδικτυακός εθισμός.pptx
 

ATT00004.pdf

 • 1. ΢ελίδα 1 από 3 ΘΕΜΑ: «Πλαίςιο επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με Γονείσ & Κθδεμόνεσ των μακθτών/μακθτριών τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά - Υποδοχι Αιτθμάτων για παιδαγωγικά και διοικθτικά ηθτιματα - Διαδικαςίεσ - Βιματα». Αγαπθτοί Γονείσ & Κθδεμόνεσ, Η ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ε.) Πειραιά με τουσ Γονείσ & Κθδεμόνεσ αποτελεί προτεραιότθτα και κακοριςτικισ ςθμαςίασ παράγοντα για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Με τθν παροφςα κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε για το πλαίςιο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά (Διοίκθςθσ - Συμβοφλων Εκπαίδευςθσ) και των Γονζων- Κθδεμόνων, ϊςτε να υπάρχει μια άμεςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ όςον αφορά τα αιτιματα των Γονζων/Κθδεμόνων και να αποφεφγονται προβλιματα ι ςυγχφςεισ. ΢τθν περίπτωςθ που οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ αντιμετωπίηουν ηθτιματα παιδαγωγικισ φφςθσ ςτθν τάξθ που φοιτά το παιδί τουσ, οφείλουν να ακολουκοφν τθν εξισ διαδικαςία : 1) Να απευκφνονται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό ο/θ οποίοσ/α διδάςκει το μάκθμα και να ςυνεργάηονται ςε πνεφμα αμοιβαιότθτασ και κατανόθςθσ για τθν επίλυςι τουσ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢, ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ------------------- Σαχ. Δ/νςθ : Καραολι - Δθμθτρίου 50 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ Ιςτοςελίδα : http://dipe-peiraia.att.sch.gr Πλθροφορίεσ : Μαρία Δελθμιχάλθ Σθλζφωνο : 210 - 41 13 725 e-mail : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΡΟ΢: - Διευκυντζσ/ντριεσ, Προϊςταμζνουσ/εσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά - Γονείσ & Κθδεμόνεσ (δια των ςχολικϊν μονάδων) - ΢υλλόγουσ - Ενϊςεισ ΢υλλόγων Γονζων & Κθδεμόνων ΚΟΙΝ: - ΢φμβουλοι Π.Ε. Πειραιά ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 23/11/2023 Α.Π.: 005461/ΕΞ/2023
 • 2. ΢ελίδα 2 από 3 Ο/Η εκπαιδευτικόσ, ςφμφωνα και με τον εςωτερικό κανονιςμό του κάκε ςχολείου (που πρζπει να είναι γνωςτόσ ςτουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν), οφείλει να δίνει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και να προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ, ενθμερϊνοντασ, ςυγχρόνωσ, τουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ για τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων. 2) ΢ε περίπτωςθ που, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία αυτι, οι ςτοχευμζνεσ παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ δεν οδθγιςουν ςτθ ρφκμιςθ του κζματοσ (κατά τθν άποψθ του Γονζα/Κθδεμόνα), τότε ο Γονζασ/Κθδεμόνασ μπορεί να απευκφνεται ςτον/ςτθ Διευκυντι/Διευκφντρια / Προϊςτάμενο/Προϊςταμζνθ του ςχολείου, παρουςία ι μθ και του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Ο Διευκυντισ ι θ Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ εξαντλεί κάκε δυνατότθτα επίλυςθσ του κζματοσ δίνοντασ ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, με απϊτερο ςτόχο τθ διευκζτθςθ του κζματοσ προσ όφελοσ του/τθσ μακθτι/τριασ καιτθδιατιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου. 3) ΢ε περίπτωςθ, που το όποιο παιδαγωγικό κζμα δεν αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά κατά τθν άποψθ του Γονζα/Κθδεμόνα, τότε ο Διευκυντισ/Διευκφντρια του ςχολείου μπορεί να υποδείξει τθν επικοινωνία/ςυνεργαςία με τον/τθ Σφμβουλο Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν επιςτθμονικι/παιδαγωγικι κακοδιγθςθ του ςχολείου και/ι τον/τθ Σφμβουλο Ειδικότθτασ. Ο/Η ΢φμβουλοσ Εκπαίδευςθσ ι ο/θ ΢φμβουλοσ Ειδικότθτασ, ςυνεργεί και ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ του κζματοσ με κάκε παιδαγωγικό τρόπο. 4) ΢ε περίπτωςθ που, ενϊ πραγματοποιθκοφν όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ και αποβοφν άκαρπεσ κατά τθν κρίςθ των Γονζων και Κθδεμόνων αυτοί μποροφν να απευκυνκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και να εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ ηθτϊντασ τθν παρζμβαςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν επίλυςθ του κζματοσ. Με γνϊμονα πάντα τον κοινό ςτόχο όλων τθν αρμονικι και απρόςκοπτθ ςυνεργαςία προσ όφελοσ των μακθτϊν και μακθτριϊν, είμαςτε ςίγουροι ότι οι Διευκυντζσ/ Διευκφντριεσ και οι Ενθμερϊνουμε όλουσ τουσ Γονείσ/Κθδεμόνεσ ότι κρίνεται αναγκαία θ τιρθςθ τθσ διαδικαςία όπωσ ζχει περιγραφεί και να παρακαλοφμε όπωσ απευκφνονται ςτθ ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά μόνο αφοφ ζχουν προθγθκεί τα ανωτζρω βιματα. ΢ε αντίκετθ περίπτωςθ, το κζμα κα αναπζμπεται ςτθ ςχολικι μονάδα ϊςτε να τθρθκεί πιςτά θ διαδικαςία. Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι για διοικθτικά κζματα οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.
 • 3. ΢ελίδα 3 από 3 εκπαιδευτικοί των ςχολείων μασ κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ για όποια ενθμζρωςθ αφορά το παιδί ςασ και για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε δυςκολίασ που κα προκφψει. Ακολουκοφν κάποιεσ προτάςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων Εκπαιδευτικϊν – Γονζων/Κθδεμόνων – Μακθτϊν/τριϊν και, κατά ςυνζπεια, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, καλό κα ιταν οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ: • Να μοιράηονται με τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για το παιδί τουσ που κα μποροφςαν να βοθκιςουν τον/τθν εκπαιδευτικό, αλλά κυρίωσ το παιδί τουσ, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και όχι μόνο (π.χ. κζματα υγείασ, οικογενειακά κζματα, τυχόν δυςκολίεσ ςτον προφορικό λόγο, ςτθν ανάγνωςθ ι ςτθ γραφι, για το χαρακτιρα του παιδιοφ, τα δυνατά ςθμεία του, τον τρόπο μελζτθσ και το κακθμερινό πρόγραμμα, τα ειδικά του ενδιαφζροντα κλπ). • Να ζχουν ςυχνι επικοινωνία με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα που φοιτά το παιδί τουσ και να ςυμμετζχουν ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται, ακόμθ και να προτείνουν κζματα προκειμζνου να ςυηθτθκοφν ς’ αυτζσ τισ ςυναντιςεισ. • Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου όπου και όποτε γίνονται, ςτον ΢φλλογο Γονζων & Κθδεμόνων του ςχολείου και ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιεί. Οι δραςτθριότθτεσ βοθκοφν το ςχολείο και τθ λειτουργία του, όπωσ: Σζλοσ, αξίηει να κυμόμαςτε τθν αξία των καλϊν προκζςεων όλων των μερϊν ςτθν μεταξφ τουσ επικοινωνία, κακϊσ ο κετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ ςυνικωσ κακορίηει και τισ μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ. Με εκτίμθςθ για τον ρόλο ςασ Εςωτερικι διανομι: Όλα τα τμιματα Η Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά ΑΘΑΝΑ΢ΙΑ ΜΕΪΝΣΑ΢Η