Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 4 
การปรับเปลี่ยนตกแต่งข้อความ 
แบบพิมพ์ 4.2 
ผลกระทบจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก 
ธ น า ค า ร โ ล ก เ ชื่ อ ว่ า 
คว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 4 แบบพิมพ์4. 1

ใบงานที่ 4 แบบพิมพ์4. 1

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 4 แบบพิมพ์4. 1

  1. 1. ใบงานที่ 4 การปรับเปลี่ยนตกแต่งข้อความ แบบพิมพ์ 4.2 ผลกระทบจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ธ น า ค า ร โ ล ก เ ชื่ อ ว่ า ความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศไทยอันเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกประเทศเริ่มล ดลง สืบ เนื่อ ง จา ก น โยบ าย อัต ราแ ล ก เป ลี่ ย น ที่ยืด ห ยุ่น แ ล ะ ก ารส ร้า ง ฐ า น ท าง เศ รษ ฐ กิจ เ พื่ อ ก า ร ส่ ง อ อ ก ที่ ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ขึ้ น ช่ ว ย กั น ช น ในขณะเดียวกันภาวะเงื่อนไขทางการเงินของประเทศก็ดีขึน้ค้นปริมาณหนสีิ้นต่างประเทศลดลงจากระดั บ 1 09 ,0 0 0 ล้านด อล ล าร์ เมื่อปี 2 54 0 ล ง มาเป็น 7 1 ,0 0 0 ล้านด อล ล าร์ หรือ 6 1 เปอร์เซ็นต์ข อง ผ ลิภัณ ฑ์มวลรวมภายในประ เทศ (จีดีพี) ในปี 2 5 44 ตล าดหลักทรัพ ย์ฯ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ใ น เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า ดัชนีชี้สภาวะทางการเงินของประ เทศ ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่มีเส ถียรภาพมากขึ้น แ ม้ ว่ า จ ะ ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น ส ภ า พ ตึ ง ตั ว อ ยู่ ก็ ต า ม ทัง้นสีื้บเนื่องจากปัญหาดุลบัญชีทัง้ของบริษัทธุรกิจและธนาคารต่าง ๆ ที่ยังคงอ่อนแอนนั่เอง

×