0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pattaya meet qa

  1. 1. ชุมชนแหงการแบงปน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น ขอสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา 1. ใครเปนผูรักษาการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ก. ผูวาราชการจังหวัด ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ข. นายกรัฐมนตรี ค. นายกเมืองพัทยา 2.เมืองพัทยามีฐานะเปน ก. นิติบุคคล ข. สหการ ค. มูลนิธิ ง. สมาคม 3. การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. กฎกระทรวง ง. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 4. เมืองพัทยาประกอบดวย ก. สภาเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยา ค. ปลัดเมืองพัทยา ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 5. สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนกี่คน ก. 12 คน ข. 18 คน ค. 24 คน ง. 30 คน 6. อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละกี่ป ก. 2 ป ข. 4 ป ค. 4 ป 2 วาระ ง. ไมไดกําหนด 7. เมื่อตําแหนงของสมาชิกสภาเมืองพัทยาวางลง เพราะถึงคราวออกตามวาระ ใหมีการเลือกตั้งภายในกี่วัน ก 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน 8. เมื่อตําแหนงของสมาชิกเมืองพัทยาวางลง และเหลือเวลาเทาไรที่ไมจําเปนตองเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก. 80 วัน ข. 120 วัน ค. 180 วัน ง. 240 วัน 9. สภาเมืองพัทยากําหนดใหมีรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนกี่คน ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน 10. เมื่อตําแหนงของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ วางลงใหมีการเลือกตั้งภายในกี่วัน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน
  2. 2. ชุมชนแหงการแบงปน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น 11. ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการสภาไดไมเกินกี่คน ก. ไมเกินจํานวนรองประธานสภา ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน 12. ใครเปนเลขานุการสภาเมืองพัทยา ก. ปลัดเมืองพัทยา ข. ปลัดจังหวัดชลบุรี ค. สมาชิกสภาเมืองพัทยา 1 คน ง. รองประธานสภาเมืองพัทยา 13. ใหมีการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายในกี่วัน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน 14. ใครเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ก. ประธานสภาเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยา ค. ผูวาราชการจังหวัด ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 15. ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยากี่สมัย ก. 2 สมัย ข. 4 สมัย ค. 2 สมัยแตไมเกิน 4 สมัย ง. ผิดทุกขอ 16. เงินประจําตําแหนงของ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ใหเปนไปตามกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. กฎกระทรวง ง. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 17. ผูสมัครเปนนายกเมืองพัทยา ตองมีอายุไมต่ํากวากี่ป ก. 25 ป ข. 30 ป ค. 35 ป ง. 40 ป 18. ผูสมัครเปนนายกเมืองพัทยา ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับใด ก. มัธยมศึกษาตอนปลาย ข. ปวส. ค. ปริญญาตรี ง. ปริญญาโท 19. นายกเมืองพัทยามีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป ก. 2 ป ข. 4 ป แตไมเกิน 2 วาระ ค. 4 ป ง. 6 ป 20. นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกไดไมเกินกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน
  3. 3. ชุมชนแหงการแบงปน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น 21. นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไดจํานวนรวมกันไมเกินกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน 22. สวนราชการใดที่ตองกําหนดไวเสมอในการแบงสวนราชการเมืองพัทยา ก. สํานักปลัดเมืองพัทยา ข. สวนการคลัง ค. สวนโยธา ง. สวนการคลัง 23. เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ เพื่อทํากิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาเรียกวา ก. สหกรณ ข. สหการ ค. กิจการนอกเขต ง. ประสานงานรวมกัน 24. การจัดตั้งสหการใหตราเปนกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. กฎกระทรวง ง. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 25. การยุบสหการใหตราเปนกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. ประกาศการทรวงมหาดไทย ง. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 26. เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติ และสามารถกําหนดโทษเพื่อบังคับไดตามขอใด ก. จําคุก 3 เดือนปรับไมเกิน 3,000 บาท ข. จําคุก 6 เดือนปรับไมเกิน 5,000 บาท ค. จําคุก 6 เดือนปรับไมเกิน 10,000 บาท ง. จําคุก 1ปปรับไมเกิน 3,000 บาท 27. ผูใดสามารถเสนอรางขอบัญญัติได ก. นายกเมืองพัทยา ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ค. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ง. ถูกทุกขอ 28. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน เมืองพัทยามี อํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษี เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละเทาใด ก. รอยละ 5 ข. รอยละ 10 ค. รอยละ 15 ง. รอยละ 20 29. เมื่อสิ้นปงบประมาณ นายกเมืองพัทยาตองประกาศรายรับ รายจายใหประชาชนทราบภายในกี่วัน ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน 30. ใครเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา ก. นายกเมืองพัทยา ข. นายอําเภอบางละมุง ค. ผูวาราชการจังหวัด ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
  4. 4. ชุมชนแหงการแบงปน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น เฉลยขอสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ข. ก. ข. ง. ค. ข. ค. ค. ข. ข. ก. ก. ข. ค. ค. ข. ข. ค. ข. ค. ง. ก. ข. ข. ข. ค. ง. ข. ข. ค.

×