Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ชุดที่ช่วยจำ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ชุดที่ช่วยจำ

 1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ิ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ชุดที่ 1 (ชุดช่วยจา) 80 ข้อ โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 2. 2. แนวข้อสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ชุดที่ 1 (จุดช่วยจํา) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ********************************* 1. การเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยา ให้กระทําโดย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 2. ถ้าสมาชิกเมืองพัทยาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้เลือกตั้งสมาชิกสภา เมืองพัทยาขึ้นแทนภายในกี่วัน นับแต่วันตําแหน่งนั้นว่างลง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 3. ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญของเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 4. ประธานสภาเมืองพัทยา อาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาเมืองพัทยา ไม่เกินกี่คน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 5. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา มีอายุไม่ต่ํากว่าเท่าใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 6. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 7. เมืองพัทยามีอํานาจตรากฎหมายได้ โดยเรียกว่า ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 8. สมาชิกเมืองพัทยามีจํานวนเท่าใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 9. เพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยามีจํานวนไม่ต่ํากว่าจํานวนเท่าใด ของจํานวน สมาชิกที่มีอยู่ อาจยื่นคําร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 10. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ? รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 11. ร่างข้อบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบ ด้วยให้เป็นอันตกไป และจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นกี่ วัน นับแต่วันที่ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 12. เมืองพัทยา มีอํานาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายจะกําหนดโทษอย่างไร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 13. ในกรณีสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ใครเป็นผู้ วินิจฉัย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 14. ใครมีอํานาจยุบสภาเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 15. เมืองพัทยา อาจดําเนินกิจการนอกเขต เมืองพัทยา และต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 16. เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งองค์การขึ้นชื่อว่าอะไร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 17. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมื อ งพั ท ยาจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ สร็ จ ภายในกี่ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ส ภาเมื อ งพั ท ยาได้ รั บ ร่ า ง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 18. ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อยุติความ ขัดแย้งนั้น ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 19. ถ้าเป็นข้อบัญญัติอื่นให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ เว้นแต่ข้อบัญญัตินั้นจะ กําหนดไว้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการ ประกาศข้อบัญญัติ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. 20. รองประธานสภาเมืองพัทยามีกี่คน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 21. เมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองแบบใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 22. การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาโดย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 23. สภาเมืองพัทยา อยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 24. นายกเมืองพัทยา อยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 25. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลง เมื่อขาดการประชุมสภาเทศบาลกี่ครั้ง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 26. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลง เมื่อสภาเมืองพัทยามีมติให้ออกจากตําแหน่ง เนื่องจากก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวน สมาชิกที่มีอยู่ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 27. ใครเป็นคนแต่งตั้งรองประธานสภาเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 28. หน้าที่ดํา เนินกิจการของสภาเมืองพัทยาให้ เป็นไปตามระเบีย บข้อบังคั บการประชุม เป็ น อํานาจใคร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 29. สภาเมืองพัทยาในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยไม่เกินกี่สมัย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 30. การประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ให้ใครเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 31. การประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ? รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 32. การประชุมสมัยสามัญหนึ่งๆของสภาเมืองพัทยา ให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 33. ถ้าจะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 34. โดยปกติ ใครเป็นเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 35. ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญของเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 36. สมัยประชุมวิสามัญของเมืองพัทยาให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 37. การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องกระทําโดยเปิดเผย ใครมีอํานาจยื่นร้องขอให้ประชุมลับ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 38. ใครเป็นผู้กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 39. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 40. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 41. เมืองพัทยาอาจทํากิจการนอกเขตหรือไม่ อย่างไร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 42. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 43. ผู้มีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. 44. ภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง ให้ประธานสภาเมืองพัทยา ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 45. ใครมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 46. ผู้มีอํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมือพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 47. สหการมีฐานะเป็นนิติบุคคล หากจัดตั้ง ยุบเลิกสหการ ให้กระทําโดยกฎหมายใด? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 48. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินกิจการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบ เรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 49. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็นอะไร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 50. การประกอบกิจการที่เมืองพัทยามีรายได้ หรือผลพลอยได้อันเกิดจากกระทําตามอํานาจหน้าที่ จะไม่ดําเนินการอย่างไรก็ได้ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 51. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยาที่นายกเมือง พัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะอะไร ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 52. กรณีที่นายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามลําดับที่นายก เมืองพัทยาจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. 53. เมืองพัทยา มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการในเขตเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมือพัทยา อย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 54. อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึง ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเมืองพัทยาอาจ มอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็น ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. 54. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจ หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 55. เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการอย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 55. เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการอย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 56. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง พัทยาไม่เกินจํานวนเท่าใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 57.นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้จํานวนรวมกัน แล้วไม่เกินกี่คน เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 58. รองนายกเมืองพัทยา เมื่อใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. 59. นายกเมืองพัทยา เมื่อใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 59. นายกเมืองพัทยา มีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้าง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 59. นายกเมืองพัทยา อาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา จํานวนไม่เกินกี่คน ซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผู้ ช่วยเหลือในการบริหาร ตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 60. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศผล การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 61. นายกเมืองพัทยาดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งคราวละ เท่าใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 62. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง ความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. 63. ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ใคร มีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานใน หน้าที่ของนายกเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 64. การประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระทําโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการ ประชุมสภาเมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวน สมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 65. การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกเท่าที่ มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 66. นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเข้าประชุม สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ ตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิเรื่องใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 67. เมื่อมีกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า เท่าใด ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นคําร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุม สมัยวิสามัญได้ ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 68. ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายในกี่วัน นับแต่ วันที่ได้รับคําร้อง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 69. ภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียก ประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 70. ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าเท่าใด จํานวนสมัย ประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยากําหนด แต่สภา เมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ ? รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 71. สมัยประชุมสามัญให้มีกําหนดกี่วัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย สมัย ประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินกี่วัน ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 72. ใครทําหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและ งานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 73. ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจํานวนตําแหน่งใด เพื่อช่วยเหลือกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 74. บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น เลขานุ ก ารประธานสภาเมื อ งพั ท ยาหรื อ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ประธานสภาเมืองพัทยา ต้องไม่ดํารงตําแหน่งใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 75. ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง ให้สภา เมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดํารงตําแหน่งที่ว่างแทนภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 76. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในตําแหน่งจนครบอายุของสภา เมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา และจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อใด ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 77. ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภาเมือง พัทยาจํานวนกี่คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 78. การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระทําในการประชุมสภา เมืองพัทยา เมื่อใด ? รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 12. 12. ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 79. บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… ตอบ ………………………………………………..……………………………………… 80. ใครมี อํ า นาจออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศ เพื่ อ ปฎิ บั ติ ก ารตาม พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการเมืองพัทยา ? ตอบ ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) แต่อย่าลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบับเต็มด้วยน่ะครับ สําหรับเฉลยแนวข้อสอบจะมาลงให้อีกครั้ง (ลองเอาไปทําดูก่อน) หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 11

×