Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
แน...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ ht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

 1. 1. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 1 (จานวน 42 ข้อ)
 2. 2. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (1) แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (ชุดที่ 1) *********************** 1.ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผน ข. แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ง. ถูกทุกข้อ 2.ในกรณีที่งบประมาณประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดาเนินการอย่างไร ก. ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ข. นาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน ค. นางบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน ง. นาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่กาลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน 3.บุคคลในตาแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ 4. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5. อบต. หรือเทศบาล มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้ หรือไม่
 3. 3. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (2) ก. ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ข. ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ ค. ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ ง. ข้อ ข ข้อ ค ถูก 6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. แผนงาน หมายความว่า การแสดงแผนการดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่า อบจ. เทศบาล อบต. ค. งบประมาณรายจ่ายหมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ ง. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 ง. ถูกทุกข้อ 8. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือใคร ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค. อฺธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด 9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. คณะเทศมนตรี ค. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ง. ถูกทุกข้อ 10. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. ปลัดอบต. ปลัดเทศบาล ค. ปลัดเมืองพัทยา,ปลัดสุขาภิบาล,ปลัดอบต.,ปลัดเทศบาล ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข. 11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วย รายละเอียดที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ค. สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสาร งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณ รายจ่ายประจาปี ง. ถูกทุกข้อ
 4. 4. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (3) 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ จากหน่วยงานใด ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค. สภาท้องถิ่น ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 13. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ง. ไม่มีข้อใดถูก 14. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ก. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน ข. รายจ่ายเฉพาะการและรายจ่ายเฉพาะกิจ ค. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายประจา ง. รายจ่ายประจาและรายจ่ายชั่วคราว 15. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง ก. หมวดภาษีอากร ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ง. ถูกทุกข้อ 16. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกาหนด ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข. กรมการปกครอง ค. สภาท้องถิ่น ง. กระทรวงมหาดไทย 17. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ ก. งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย ข. มีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข . ง. ไม่มีข้อใดถูก 18. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณ ประจาปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือน สิงหาคม ก. 15 สิงหาคม ข. 20 สิงหาคม ค. 25 สิงหาคม ง. 30 สิงหาคม 19. ใครเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ค. สภาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
 5. 5. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (4) 20. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอานาจของใคร ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. สภาท้องถิ่น ค. คณะผู้บริหาร ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 21. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติใคร ก. สภาท้องถิ่น ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ง. ไม่มีข้อใดถูก 22. การโอนเงินงบประมาณราย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ รายรับและ งบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจและให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน ทราบแล้ว แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบภายในกาหนดกี่วัน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 20 วัน ง. 45 วัน 23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอานาจหน้าที่ของ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ ร่วมกัน ก. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน ข. ควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงินและการก่อหนี้ผูกพัน ง. ถูกทุกข้อ 24.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดในงบประมาณ รายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขใด ก. ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ข. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ค. มีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ ง. ถูกทุกข้อ 25. เงินใดต่อไปนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ก. เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล ข. สถานการศึกษา ค. สถานที่อื่นใดที่อานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์ ง. ถูกทุกข้อ 26. เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปี งบประมาณที่สิ้นสุด ให้ประชาชนทราบภายในกาหนดกี่วัน ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน
 6. 6. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (5) 27. ส่งสาเนารายงานการรับ – จ่ายประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงิน นอกงบประมาณ ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายใน ระยะเวลากี่วัน หลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน 28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับเมื่อใด ก. 14 กรกฎาคม 2541 ข. 15 กรกฎาคม 2541 ค. 24 กรกฎาคม 2541 ง. 25 ธันวาคม 2541 29.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคือ บุคคลใด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค 30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ค. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ง. ถูกทุกข้อ 31.บุคคลใด เป็นผู้วางระเบียบดังกล่าวขึ้น ก. นายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 32.การมอบอานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถมอบให้บุคคลใดได้บ้าง ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 33.งบประมาณ หมายความว่า ก. แผนงาน ข. งานสาหรับประมาณการด้านรายรับรายจ่าย ค. ตัวเลขจานวนเงินการตั้งงบประมาณ ง. ถูกทุกข้อ 34.ปีงบประมาณ หมายถึงช่วงระยะเวลาใด ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ข. ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนของปีหนึ่ง ถึง 31 ตุลาคมของปีถัดไป ค. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนของปีหนึ่ง ถึง 31 สิงหาคมของปีถัดไป ง. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีหนึ่ง ถึง 31 ธันวาคมของปีถัดไป
 7. 7. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (6) 35.ผู้ใดไม่ใช่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. นายกเทศมนตรี 36.การใช้เงินสารอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ง. สภาท้องถิ่น 37.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายจ่ายประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ค. หมวดค่าสาธารณูปโภค ง. ถูกทุกข้อ 38.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตาบล ข. องค์การบริหารส่วนตาบล,เทศบาล,หมู่บ้าน ค. กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตาบล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตาบล,เมืองพัทยา 39.สภาท้องถิ่น หมายความว่า ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สภาเทศบาล,สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล,สภาเทศบาล ค. สภากรุงเทพมหานคร, สภาเมืองพัทยา,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สภาเทศบาล,สภาองค์การ บริหารส่วนตาบล ง. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สภาเทศบาล,สภาองค์การบริหารส่วนตาบล,สภาเมืองพัทยา 40. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิ่งใดเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ก.แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข. แผนพัฒนาจังหวัด,แผนพัฒนาอาเภอ ค.แผนพัฒนาอาเภอ,แผนชุมชน ง. แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน 41. การจัดทางบประมาณให้หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อใคร ก.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ค.สภาท้องถิ่น ง. นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 42. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 มีจานวน กี่ข้อ ก .22 ข้อ ข. 42 ข้อ ค. 43 ข้อ ง. 44 ข้อ
 8. 8. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (7) **************************************************** เฉลยดูระเบียบประกอบด้วนครับ เผือพิมพ์ผิด (จงเชื่อในสิ่งที่คุณอ่านในระเบียบฯ เพื่อไปสู่หนทาง แห่งความสาเร็จ) ข้อ 1ข้อ ข. แผนงานหรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 “งบประมาณ” หมายถึง แผนงานหรืองานสาหรับ ประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงินการตั้งงบประมาณ คือการแสดงแผน ดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน (**จาสั้นๆ แผนงานงบประมาณรายรับรายจ่าย**) ********************************************************************************************* ข้อ 2 ข้อ ค.นางบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 7 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทัน ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน (**จาสั้นๆ ปีที่ล่วงมามาใช้ก่อน**** ****ไม่มีคาว่าร่าง หรือข้อสอบอาจใช้คาว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา** ***คือปีที่แล้ว เช่น ปีงบประมาณ 2555 เอาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาใช้ก่อน) ปีงบประมาณ เช่น (ปีงบประมาณ 2555 คือ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) ปีงบประมาณนับ ต่างปีบนินนะครับ ******************************************************************************************* ข้อ 3 ข้อ ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (**จาสั้นๆ ปลัด***ตาแหน่งอื่นตัดออกก่อนเลย*** แล้วค่อยมาอ่านโจทย์ ถ้าโจทย์ถามว่าตามระเบียบฯนี้ คือ ตัวเลือกมี ถูกทุกข้อ ตอบทั้ง 3 ปลัด คือถูกทุกข้อ** *ถ้าถามของอบต. ตอบ ปลัดอบต.*ถ้าโจทย์ถามของเทศบาล ตอบปลัดเทศบาล * ถ้าโจทย์ถามของอบจ. ตอบ ปลัดอบจ. ********************************************************************************************* ข้อ 4 ข้อ ง.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงานจาแนกเป็นสองลักษณะ คือ (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จาสั้นๆ ลงทุน = ครุภัณฑ์ ที่ดิน ก่อสร้าง***
 9. 9. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (8) ******************************************************************************************** ข้อ 5 ข้อง.ข้อ ข ข้อ ค ถูก คือ ก. ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้, ข. ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และ มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ *ถ้าตอบข้อสอบต้องถูกทั้งสองข้อ แต่ในทางปฏิบัติ คือปลัดกระทรวงมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว* (เวลาตอบคาถามให้ตอบตามระเบียบ ส่วนปฏิบัติจริง ค่อยมาใช้ตอนทางาน) ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 393/2541 เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ ราชการแทน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ดูเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวได้ที่ http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652463 หรือ http://fws.cc/ramps15/index.php?PHPSESSID=7e44e7649561fc4c32b0632f73227ed4&topic=296.0 ********************************************************************************************* ข้อ 6 ข้อ ก. แผนงาน หมายความว่า การแสดงแผนการดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ********************************************************************************************* ข้อ 7 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 ********************************************************************************************* ข้อ 8 ข้อ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 4
 10. 10. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (9) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้น การปฏิบัติการตามระเบียบที่กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการไปตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใด เรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ********************************************************************************************* ข้อ 9 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************************************* ข้อ 10 ข้อ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************************************* ข้อ 11 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทา งบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย (1) เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย (2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ (3) สั่งการ ควบคุม กากับดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่าง งบประมาณรายจ่ายประจาปี ********************************************************************************************* ข้อ 12 ข้อ ค. สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการได้โดยรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 13 ข้อ ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 11. 11. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (10) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ ********************************************************************************************* ข้อ 14 ข้อ ก. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน ********************************************************************************************* ข้อ 15 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจาแนกเป็น (1) หมวดภาษีอากร (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ (5) หมวดเงินอุดหนุน (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด ********************************************************************************************* ข้อ 16 ข้อ ข. กรมการปกครอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตาม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด ********************************************************************************************* ข้อ 17 ข้อ ค. ถูกทั้ง ข้อ ก.และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้เมื่อ งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้น ใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี ********************************************************************************************* ข้อ 18 ข้อ ก. 15 สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 12. 12. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (11) เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ********************************************************************************************* ข้อ 19 ข้อ ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจ อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 20 ข้อ ข. สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 20 ข้อ ข. สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 21 ข้อ ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับ หรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 22 ข้อ ข. 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี อานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ********************************************************************************************* ข้อ 23 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
 13. 13. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (12) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ ช่วยเหลือ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ (1) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ (3) ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน ********************************************************************************************* ข้อ 24 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพันได้ ตามข้อความที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงิน รายได้เพียงพอ ที่จะเบิกจ่ายได้ ********************************************************************************************* ข้อ 25 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 36 ฯ วรรคสาม เงินที่ได้รับในลักษณะชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นต้อง จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบนี้ วรรคสี่ เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยการเป็น สาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตาม ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้เท่านั้น ********************************************************************************************* ข้อ 26 ข้อ ค. 30 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 40 เมื้อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก งบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายใน กาหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกาหนด แล้วส่งสาเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวัน หลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง *********************************************************************************************
 14. 14. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (13) ข้อ 27 ข้อ ก. 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 40 เมื้อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก งบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายใน กาหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกาหนด แล้วส่งสาเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายใน ระยะเวลาสิบห้าวัน หลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง ********************************************************************************************* ข้อ 28 ข้อ ก. 15 กรกฎาคม 2541 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ***ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 14 กรกฎาคม 2541 ดังนั้น วันถัดไปคือวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 *** **เพิ่มความรู้ เผือโจทย์ถาม ถ้าฉบับที่ 2 แก้ไข พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2543 (ก็มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2543) ถ้าฉบับที่ 3 แก้ไข พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 (ก็มีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543) ********************************************************************************************* ข้อ 29 ข้อ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ ช่วยเหลือ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่าย และหนี้ (3) ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน ********************************************************************************************* ข้อ 30 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
 15. 15. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (14) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ย่อหน้าที่สอง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พงศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 88 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ เพิ่มเติมความรู้ ถ้าเป็นฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2543 จะอ้างแค่ 3 พ.ร.บ. คือ 1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 2. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 3. พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 *****ข้อสังเกต และไม่อ้างว่าแต่พ.ร.บ. แก้ไขถึงฉบับที่เท่าไหร่ด้วย******* ********************************************************************************************* ข้อ 31 ข้อ ค. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ย่อหน้าที่สอง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พงศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 88 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ********************************************************************************************* ข้อ 32 ข้อ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (เวลาตอบคาถามในข้อสอบให้ตอบตามกฎหมาย ไม่ต้องมาตอบว่าการปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างไร) ซึ่งปัจจุบันในทางปฏิบัติ ได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
 16. 16. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (15) ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 393/2541 เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ ราชการแทน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ดูเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวได้ที่ http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652463 หรือ http://fws.cc/ramps15/index.php?PHPSESSID=7e44e7649561fc4c32b0632f73227ed4&topic=296.0 ********************************************************************************************* ข้อ 33 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงินการตั้งงบประมาณ คือการแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน ********************************************************************************************* ข้อ 35 ข้อ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************************************* ข้อ 36 ข้อ ค. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อ กรณีที่จาเป็นไดตามความเหมาะสม สาหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็นอานาจ ของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************************************* ข้อ 37 ข้อ ง. ถูกทุกข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ (1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย (ก) หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจา (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
 17. 17. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ http://valrom2012.fix.gs (16) (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายะเอียด ประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ กรมการปกครองกาหนด ********************************************************************************************* ข้อ 38 ข้อ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตาบล ********************************************************************************************* ข้อ 39 ข้อ ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ บริหารส่วนตาบล ********************************************************************************************* ข้อ 40 ข้อ ก. แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น แนวทางในการจัดทางบประมาณให้หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ********************************************************************************************* ข้อ 41 ข้อ ก. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น แนวทางในการจัดทางบประมาณให้หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ********************************************************************************************* ข้อ 42 ข้อ ข. 42 ข้อ

×