Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาล พพพพ....ศ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 27. หากมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 312. สภาเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิก...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4(9)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 519. สมาชิกสภาเทศบาลครบวาระ ให้เลือ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 726. ใครมีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 836. สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดไม...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 946. นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุค...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10(4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11(12) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครร...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1257. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 131 ใน 3 (มาตรา 48 เอกาทศ)64. ตามข้...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14(5)กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ(...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1570.รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16ไม่ได้ระบุถึง หรือลูกจ้างเทศบาลขอ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17ไม่ได้ใช้ฐานรายได้จริงของปีงบประม...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2

 • Login to see the comments

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2

 1. 1. แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาล พพพพ....ศศศศ.... 2496249624962496แกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 13131313 พพพพ....ศศศศ....2552552552552222((((ถามถามถามถาม----ตอบตอบตอบตอบ))))และและและและสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องเทศบาลเทศบาลเทศบาลเทศบาล ชุดที่ชุดที่ชุดที่ชุดที่ 2222โดยโดยโดยโดย ประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยhttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gshttp://pun.fix.gsหรือhttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gshttp://valrom2012.fix.gs
 2. 2. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552(ถาม – ตอบ) และสรุปเรื่องเทศบาลโดย ประพันธ์ เวารัมย์****************1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตราขึ้น เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบันให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เป็นเป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่เท่าใดวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รก.2496/14/222/17 กุมภาพันธ์ 2496) (มาตรา 2)วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 24963. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ยกเลิกกฎหมายใดพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 (มาตรา 3)4. เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายใดกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนที่บัญญัติถึงการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบลและสารวัตรกํานัน และให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องที่นั้น (มาตรา 4)5. ในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ให้ใครดําเนินการอย่างไรรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 4 วรรคสอง)6. ให้เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นแล้ว วันใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 นี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณีมีอํานาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5)7. บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2481 และพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2486 ให้คงบังคับได้ ในกรณีที่ผู้กระทําผิดเทศบัญญัติ ให้ดําเนินการอย่างไรให้นําบทบัญญัติมาตรา 60 วรรคท้ายแห่งพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาบังคับใช้ (ในเทศบัญญัตินั้นจะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท)
 3. 3. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 27. หากมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ยกฐานะเป็นเทศบาล) ให้เลือกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล45 วัน (มาตรา 8)8. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี กรณียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเทศบาล ให้ใครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี (มาตรา 8วรรคสอง)9. ท้องถิ่นใดที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล จะต้องดําเนินการอย่างไรประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลกรณีมี 2 กรณี คือ 1. องค์การบริหารส่วนตําบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล (มาตรา 9)2. ผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254210. เทศบาลเมือง ได้แก่1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ2. ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,00 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฎิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้3. มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเทศบาลเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 10)สรุป คําว่า “หรือ” ไม่จําเป็นต้องเป็นท้องถิ่นที่ถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด คือ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ส่วนข้อ 3 เป็นวิธีปฏิบัติ)10. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนมีราษฎรตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป50 ,000 ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเทศบาลเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11)11. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาล ไปท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาล นคร ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน สิ้นสุดอํานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อพ้นกําหนดกี่ปี1 ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับต้นไป11. ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาล แล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยทําเป็นกฎหมายใดประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 13)
 4. 4. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 312. สภาเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตําบล จํานวนกี่คนสภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 12 คน (มาตรา 15)13. สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมือง จํานวนกี่คนสภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 18 คน (มาตรา 15)14. สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลนคร จํานวนกี่คนสภาเทศบาลตําบลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 24 คน (มาตรา 15)15. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ(4) ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ(5) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด (มาตรา 44 )จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง16. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล มีคุณสมบัติอย่างไรห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(1) ติดยาเสพติดให้โทษ(2) เป็นบุคคลล้มละลาย(3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ(4) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช(5) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(6) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล(7)ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท(8) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
 5. 5. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4(9)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(10)เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(11) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง(12) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา(13) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต(14) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(15) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(16) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา(17) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ(18) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา(19) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด17. ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ดําเนินการอย่างไรให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ (มาตรา 15 วรรคท้าย)18. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละกี่ปี4 ปี (มาตรา 16)
 6. 6. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 519. สมาชิกสภาเทศบาลครบวาระ ให้เลือกตั้งภายในกี่วัน45 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)20. กรณีสมาชิกสภาเทศบาลตาย หรือพ้นจากตําแหน่งเหตุอื่น นอกเหนือจากครบวาระ ให้เลือกตั้งภายในกี่วัน60 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)21. กรณีสมาชิกสภาเทศบาลวาระการดํารงตําแหน่งไม่ถึงจําเท่าใด ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่180 วัน (มาตรา 7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554)22. สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อใด(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล(2) ตาย(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(4) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร(6) กระทําการอันต้องห้าม คือ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา(7)สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 7. 7. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเทศบาล23. ประธานสภาและรองประธานสภา มีจํานวนกี่คน และใครเป็นคนแต่งตั้งประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล (มาตรา 20)24. ประธานสภาและรองประธานสภา ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล และพ้นจากตําแหน่งอย่างไร(1) ยืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งก็ได้ คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (3) หรือ (4) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้นให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน25. ประธานสภาและรองประธานสภา ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้สภาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน15 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง (มาตรา 20 ตรี)
 8. 8. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 726. ใครมีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลประธานสภา และรองประธานสภา มีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา 21)27. กรณีประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ดําเนินการอย่างไรให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น28. หน่วยงานใด เป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 23)29. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด(มาตรา 24)30. ใครต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสอง)31. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล15 วัน (มาตรา 24 วรรคสอง)32. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลา หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ใครอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสาม)33.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากใครไม่เกิน 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคท้าย) ***ระวังข้อสอบออกบ่อยมาก** อย่าสับสนสมัยสามัญกับสมัยวิสามัญต่างกันน่ะครับ34. โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ใครเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 24 วรรคสอง)35. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ใครอาจทําคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ประธานสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่ง (มาตรา 26)
 9. 9. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 836. สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใครไม่เกิน 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 26 วรรคสอง) ***ระวังข้อสอบออกบ่อยมาก** อย่าสับสนสมัยวิสามัญกับสมัยสามัญต่างกันน่ะครับ37. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม38. การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ดําเนินการอย่างไรถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้39.สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ใครออกเสียงเพิ่มได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดประธานสภาเทศบาล (มาตรา 28 วรรคสอง)40. ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องใดนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ (มาตรา 29)41. การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กําหนดไว้ในกฎหมายใดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (มาตรา 30)42. เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทําการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (มาตรา 30 วรรคสอง)43. ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของเทศบาล (มาตรา 31) ***ข้อสอบออกบ่อยมาก ระวังอาจตั้งคําถามเป็นรองนายกเทศมนตรีก็ตอบเหมือนกันครับ***44. สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล (มาตรา 32)45. สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เป็นคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล(มาตรา 32) ** ข้อสังเกตของคําถาม คือ ถ้าเป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการสามัญ ถ้ามิเป็นสมาชิกเป็นคณะการการวิสามัญ น่ะครับ***
 10. 10. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 946. นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินเท่าใดของจํานวนกรรมการทั้งหมดไม่เกิน 1 ใน 4 (มาตรา 32 วรรคสอง)คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา 32 วรรคท้าย47. ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (มาตรา 32 ทวิ)48. การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะจะกระทําได้หรือไม่มิได้ (มาตรา 32 ทวิ)ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คําปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ49. คณะเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 254650. ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 48 ทวิ)51. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี(1) มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ส.อบต. นายกอบต. นายกอบจ. สมาชิกอบจ. ฯลฯ)(3)ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
 11. 11. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10(4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ(5) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(6) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ(7) ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ(8) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด(9) จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง52. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี มีคุณสมบัติอย่างไรห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(1) ติดยาเสพติดให้โทษ(2) เป็นบุคคลล้มละลาย(3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ(4) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช(5) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(6) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล(7)ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท(8) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี(9)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(10)เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(11) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 12. 12. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11(12) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา(13) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต(14) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(15) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(16) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา(17) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ(18) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา(19) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด53. นายกเทศมนตรี ดํารงตําแหน่งอย่างไรนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง(ซึ่งพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ยกเลิก การดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้)54. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ อย่างไรเทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คนเทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คนเทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน55.นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 2 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)56. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 3 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)
 13. 13. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1257. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินกี่คนไม่เกิน 5 คน (มาตรา 48 อัฎฐ)58. ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี30 วัน (มาตรา 48 ทศ)59. กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบหากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร ใครจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้นายกเทศมนตรี (มาตรา 48 ทศ วรรคสอง)60. เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล15 วัน (มาตรา 48 ทศ วรรคสอง)61.การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยหากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในกี่วัน โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปีคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย7 วัน (มาตรา 48 ทศ วรรคสาม และวรรคสี่)62.นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิดําเนินการอย่างไรออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 48 เอกาทศ) ***ข้อสอบเคยออกแล้ว**63.สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
 14. 14. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 131 ใน 3 (มาตรา 48 เอกาทศ)64. ตามข้อ 63ให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ากี่วันและไม่ช้ากว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับญัตติแล้วแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบไม่เร็วกว่า 5 วันและไม่ช้ากว่า15 วัน (มาตรา 48 วรรคสอง)65.นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่ อย่างไรบ้าง(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น*** (มาตรา 48 ปัญจทศ) ข้อสอบเคยออก ว่าใครเป็นผู้รักษาการเทศบัญญัติ ที่ออกโดยเทศบาล****66.นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทําแต่มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว ที่ได้รับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง67.นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ(1) ถึงคราวออกตามวาระ(2) ตาย(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ
 15. 15. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14(5)กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ(6)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า หรือมาตรา73(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก(8)ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น68.ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ใครปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล (มาตรา48 ปัญจทศ) *** ข้อสอบเคยออกแล้ว***69.เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตามให้ใครสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของใครให้เป็นที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา48 ปัญจทศ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยกรณีตามมาตรามาตรา 48เบญจ คือดังนี้(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา(4)ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง(4)เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยกรณีตามมาตรามาตรา 48 จตุทศ คือดังนี้(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
 16. 16. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1570.รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ(1) นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง(2)นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง(3)ตาย(4)ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 นว(6) กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา 48 จตุทศ(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา 73ให้นําความใน (1) (2) (3) (4) (5) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลมให้นําความในวรรคสามของมาตรา 48 ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม71.ใครเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลนายกเทศมนตรี (มาตรา 48 สัตตรส) ** โจทย์เคยโดยมีรองนายกเทศมนตรีด้วย **แต่กฎหมายไม่ระบุรองนายกเทศมนตรี** ต้องตอบตามกฎหมายน่ะครับ*72.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรอง จากผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลปลัดเทศบาล (มาตรา 48 เอกูนวีสติ) ** โจทย์อาจไม่ถามว่า นายกเทศมนตรี อาจตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล*73. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (มาตรา 48 วีสติวรรคสอง)73. นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้ โดยให้ทําเป็นหนังสือคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล (มาตรา 48 วีสติวรรคสาม) ***ข้อสอบเคยออกมาแล้ว** ถ้ามอบให้รองนายกเทศมนตรีกฎหมายไม่ได้ระบุให้ประกาศให้ประชาชนทราบ****74. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใคร เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ของพระราชบัญญัติเทศบาลนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล (มาตรา 48 เอกวีสติ) ***ข้อสอบเคยออกมาแล้ว** ใครไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพ.ร.บ.เทศบาล ตัวเลือกมีเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี **ต้องจําน่ะครับ 2 ตําแหน่งนี้ ในพ.ร.บ.นี้
 17. 17. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16ไม่ได้ระบุถึง หรือลูกจ้างเทศบาลของเทศบาลก็ไม่ระบุ****ส่วนพนักงานเทศบาล หมายความตั้งแต่ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เป็นข้าราชการทุกระดับ***75. ถ้าในเขตเทศบาลใด เห็นเป็นการสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้ใครประกาศในราชกิจจานุเบกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 48 ทวาวีสติ)76. เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใด เป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่อยู่เดียวกับอํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะท้องที่หรือกฎหมายอื่นทั้งนี้ ให้กําหนดในกฎหมายใดกฎกระทรวง (มาตรา 48 เตวีสติ)77. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใช้กฎหมายฉบับใด(ตามมาตรา 48 จตุวีสติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ) คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.255478. หากเทศบาลแห่งหนึ่งมีรายได้ 1 ล้านบาท ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท นายกมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ รวมต่อเดือนเท่าใดเงินเดือนจํานวน 10,080 บาทเงินค่าตอบแทนจํานวน 2,100 บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 2,100 บาทรวม 14,280 บาทต่อเดือน **ข้อสอบเคยออก การสอบเปลี่ยนสายงาน***ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2554**การตั้งงบประมาณของเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการเมือง (นายกฯรองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ) นั้น ใช้ฐานรายได้จริงของปีที่แล้วมา เช่น จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 ก็ต้องฐานรายได้รับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาเป็นตัวตั้งงบประมาณ
 18. 18. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17ไม่ได้ใช้ฐานรายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากตอนตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผู้บริหารต้องเสนอจัดร่างงบประมาณประจําปี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปีดังนั้นจะใช้ฐานรายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาเป็นฐานคํานวณค่าตอบแทนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2556 สิ้นปีงบ ในวันที่ 30กันยายน ครับ*ตัวนี้เคยเป็นคําถาม เช่น จะตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2555 ใช้ฐานรายได้ของปีงบประมาณใดมาตั้งงบประมาณ ต้องตอบ รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553*บัญชีอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาล(ล้านบาท)นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเงินเดือน(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนพิเศษ(บาท/เดือน)รวม(บาท/เดือน)เงินเดือน(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง(บาท/เดือน)เงินค่าตอบแทนพิเศษ(บาท/เดือน)รวม(บาท/เดือน)เกิน 300 55,530 10,000 10,000 75,530 30,540 7,500 7,500 45,540เกิน 100-300 45,000 9,000 9,000 63,000 24,720 6,750 6,750 38,220เกิน 50-100 30,000 8,000 8,000 46,000 16,500 6,000 6,000 28,500เกิน 25-50 28,800 6,000 6,000 40,800 15,840 4,500 4,500 24,840เกิน 10-25 27,600 4,000 4,000 35,600 15,180 3,000 3,000 21,180เกิน 9-10 19,800 3,000 3,000 25,800 10,880 2,300 2,300 15,480เกิน 7-9 17,400 2,800 2,800 23,000 9,600 2,100 2,100 13,800เกิน 5-7 15,600 2,650 2,650 20,900 8,580 1,990 1,990 12,560เกิน 3-5 13,800 2,500 2,500 18,800 7,560 1,875 1,875 11,310เกิน 1-3 11,520 2,300 2,300 16,120 6,360 1,725 1,725 9,810ไม่เกิน 1 10,080 2,100 2,100 14,280 5,520 1,575 1,575 8,670รายได้ของเทศบาล(ล้านบาท)เงินค่าตอบแทนรายเดือน(บาท/เดือน)ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเกิน 300 30,540 24,990 19,440 19,440 13,880เกิน 100-300 24,720 20,250 15,750 15,750 11,250เกิน 50-100 16,500 13,500 10,500 10,500 7,500เกิน 25-50 15,840 12,960 10,080 10,080 7,200เกิน 10-25 15,180 12,420 9,660 9,660 6,900เกิน 9-10 10,880 8,900 7,080 7,080 4,950เกิน 7-9 9,600 7,860 6,080 6,080 4,340

×