ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1

15,288 views

Published on

3 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
1,023
Comments
3
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1

 1. 1. แนวขอสอบ ความรูความสามารถทัวไป (ภาค ก.)  ่ องคกรปกครองสวนทองถินที่เคยออก ่ (ชุดที่ 1 จํานวน 51 ขอ) รวบรวมโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc หรือ http://pun.fix.gs หรือ http://valrom2012.fix.gs
 2. 2. แนวขอสอบ ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยออก (ชุดที่ 1 ) โดย ประพันธ เวารัมย *************************** 1. “จะไปไหน ? เชียรบอล เชียรบอลทําไมตองปดจมู ก ? กลังทีมสาลิก าคงจะมีเ ชื้อไขหวัด นก” เป น ขอบกพรองของเหตุผลตามขอใด ก. สรุปนอกประเด็น ข. การเปรียบเทียบผิดแง ค. การใชภาษากํากวม ง. การใชคําตีความหมายไดหลายอยาง ********************************************** 2. “วอรน รู นีย หั วหอกละอ อน ฟอรมสุด ยอดจะนําสิงโตผา นเขา รอบ” คํา วา “หัวหอกละออน” เป น ขอบกพรองของเหตุผลตามขอใด ก. การตั้งสมญา ข. การเปรียบเทียบผิดแง ค. การใชภาษากํากวม ง. การใชคําความหมายไดหลายอยาง ********************************************** 3. “อินเดียใหตํารวจไวหนวดปราบโจร ใชวิธีแบบหนามยอกเอาหนามบง” ขอความนี้เปนขอบกพรองของ เหตุผลตามขอใด ก. การเปรียบเทียบผิดแง ข. การรีบสรุป ค. การใชภาษากํากวม ง. การใชคําตีความหมายไดหลายอยาง ********************************************** 4. “ยานพัฒนาพงศลงงานเอดสโลก โชวสะเดา” อวัยวะ “เปาลูกดอก” ขอความนี้เปนขอบกพรองของเหตุผล ตามขอใด ก. การตั้งสมญา ข. การอางจํานวน ค. การรีบสรุป ง. การใชความหมายหลายชั้น ********************************************** 5. “สก. ไทยรักไทยยิ้มเมื่อกฎหมูกําลังชนะสิ่งที่พึงกระทําตามเจาหนาที่” ขอความนีเปนขอของเหตุตามขอใด ้ ก. การตั้งสมญา ข. การอางจํานวน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. ค. การรีบสรุป ง. การใชภาษากํากวม ********************************************** 6. ขอใดจัดวาเปนขอความที่สามารถทดสอบจริง - เท็จได ก. ชีวิตยอมเปนไปตามกรรม ข. “ภราดร, ฉลุยคว่ําแชมปเกา ค. ผีที่โรงพยาบาลรางเฮี้ยนหนัก ง. นางงามจักรวาลสวยมาก ********************************************** 7. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน ผมตองไดเปนนายกอีกแน” ถาขอความนี้ ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสนบาทเปนจริง ผมไดเปนนายกอีกแนนอน เปนจริงแสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 8. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน ผมตองไดเปนนายกอีกแน” ถาขอความนี้ ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสนบาทเปนจริง ผมไมไดเปนนายก แสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 9. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน ผมตองไดเปนนายกแนนอน” ถาขอความนี้ ถาผมไมไดแจกเงินหมูบาน ละ 3 แสนบาท และผมไมไดเปนนายก แสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 10. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน และใหเงินทุกหมูบาน” ถาแจกเงินหมูบานละ 3 แสนบาท จริงและให เงินทุกหมูบาน แสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 11. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน และใหเงินทุกหมูบาน” ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสนบาทจริง แต ไมไดใหเงินทุกหมูบานแสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 12. “ถาผมแจกเงินหมูบานละ 3 แสน และใหเงินทุกหมูบาน” ถาไมไดแจกเงินหมูบานละ 3 แสนบาท ไมไดให เงินทุกหมูบาน แสดงวาคําพูดนี้เปนไปตามขอใด ก. เปนจริง ข. เปนเท็จ ค. เปนไดทั้งจริงและเท็จ ง. ไมเปนทั้งจริงและเท็จ ********************************************** 13. ถาทานถูกสลากรางวัลที่ 1 ทานจะตองถูกญาติรังควาญจนตองฆาตัวตาย งวดนี้ทานถูกรางวัลที่ 1 สรุป อยางไร ก. ทานตองฆาตัวตาย ข. ทานเก็บงําเปนความลับไมยอมบอกใคร ค. ทานตองหนีไปกบดานเมืองนอก ง. ทานเอาเงินไปทําบุญหมด ********************************************** 14. คนดวงดีเทานั้นที่จะถูกสลากรางวัลที่ 1 แตถาทานเปนคนดวงไมดีสรุปอยางไร ก. ทานตองยืนหยัดดวยลําแข็ง ข. ทานตองอาบเหงื่อตางน้ํา ค. ทานไมเคยถูกสลากรางวัลที่ 1 ง. ถาทานถูกสลากรางวัลที่ 1 ทานก็ตองฆาตัวตาย ********************************************** 15. กรุงเทพฯ อากาศรอนมากแตยังนอยกวาชัยนาท นครสวรรค และแมฮองสอน ซึ่งเปนรองกาญจนบุรี จังหวัดใดนอยที่สุด ก. นครสวรรค ข. แมฮองสอน ค. กรุงเทพฯ ง. กาญจนบุรี รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. ********************************************** 16. ขอใดเปนการอางเหตุผล ก. มือไมพายยังเอาเทาราน้ํา ข. น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา ค. ขี่ชางจับตั๊กแตน ง. เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก ********************************************** 17. ประเทศที่มีหนี้สินเปนประเทศที่ยากจน ประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ําเปนประเทศที่ขาดดุลการคา สรุป อยางไร ก. ประเทศที่ยากจนเปนประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ํา ข. ประเทศที่มีหนี้สินเปนประเทศที่ขาดดุลการคา ค. ประเทศที่ขาดดุลการคาเปนประเทศที่ยากจน ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 18. ถาเธอทําบุญเธอก็ไดบุญ ถาเธอทําบาปเธอก็ไดบาปสรุปอยางไร ก. อยางไรเสียเธอก็ตองไดบุญหรือไดบาปอยางใดอยางหนึ่ง ข. การทําบุญทําใหเธอไดบุญ ค. การทําบาปทําใหเธอไดบาป ง. เธอมีสิทธิเลือกที่จะทําบาปและไดบาป ********************************************** 19. ถาเขานั่งรถเมลไปทํางานเขาคงจะเหนื่อย ถาเขาขับรถไปทํางานก็คงจะสิ้นเปลือง ไมวาเขาจะเหนื่อยหรือ สิ้นเปลืองเขายอมไรความสุข แตความเจริญปรากฏวาเขามีความสุขดีอยู สรุปอยางไร ก. เขาไมไดนั่งรถเมลไปทํางาน ข. เขาไมไดขับรถไปทํางาน ค. ไมเปนความจริงที่เขานั่งรถเมลหรือขับรถไปทํางาน ง. เขาไมไดทํางาน ********************************************** 20. ทองดีชอบทองแดง และทองแดงชอบทองดํา สรุปอยางไร ก. ทองดีชอบทองดํา ข. ทองดําชอบทองดี ค. ทองดําชอบทองแดง ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 21. ทองดีไปฟงเทศนบอยกวาทองแดง และทองแดงไปฟงเทศนบอยกวาทองดํา สรุปอยางไร ก. ทองแดงไปฟงเทศนเปนครั้งคราว รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. ข. ทองดีไปฟงเทศนมากกวาทองดํา ค. ทองดําไมชอบฟงเทศน ง. ทองแดงไปฟงเทศนบอยพอสมควร ********************************************** 22. ถาบุญมาไดเงินเดือนขึ้นพิเศษ เขาจะหลอเทียนพรรษาแตจนแลวจนรอด เขาก็ยังไมไดหลอเทียนเสียที สรุปอยางไร ก. เขาไมไดเงินเดือนขึ้นพิเศษ ข. เขาเปนคนขี้ลืม ค. เขามีเงินไมพอ ง. กวาจะนึกออกก็เลยวันเขาพรรษาแลว ********************************************** 23. ......คนฉลาดเปนคนขี้โกง ก. สัมฤทธิ์เปนคนขี้โกง ข. สัมฤทธิ์มีสติปญญาดี ค. สัมฤทธิ์ไมเคยโกงใคร ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 24. ทีมไทยมีเกียรติศักดิ์ซึ่งยิงประตูแมนมาก พรุงนี้ทีมไทยจะลงสนามแลว สรุปไดหรือไม ก. ทีมไทยชนะแน ข. ฝายตรงขามอาจเกงกวาทีมไทย ค. ตัวผูเลนนั้นเกงแตทีมเวอรคอาจไมดี ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 25. นักวิทยาศาสตรเปนคนฉลาด ไอรสไตลเปนคนฉลาด สรุปอยางไร ก. ไอรสไตลเปนนักวิทยาศาสตร ข. ไอรสไตลเปนนักคณิตศาสตร ค. ไอรสไตลนจะเปนนักปรัชญา ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 26. เมืองที่เปนแหลงทองเที่ยวคาครองชีพสูง ภูเก็ตกับเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยว สรุปอยางไร ก. ภูเก็ตคาครองชีพสูง ข. คาครองชีพของภูเก็ตยังแพสมุย ค. ภูเก็ตกับเชียงใหมคาครองชีพสูง ง. ภูเก็ตกับเชียงใหมคาครองชีพพอๆ กัน ********************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. 27. ทุกครั้งที่เขาสอบวิชานี้ สมศักดิ์จะปวดหัว ตอนนี้สมศักดิ์ปวดหัว สรุปอยางไร ก. สมศักดิ์กําลังสอบวิชานี้ ข. สมศักดิ์ปวดหัวเพราะเปนไขหวัด ค. สมศักดิ์ปวดหัวเพราะอดนอน ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 28. ฉันชอบอานหนังสือธรรมะ แตฉันไมชอบอานนวนิยาย สรุปไดอยางไร ก. ฉันไมชอบอานนวนิยาย ข. หนังสือไมใชหนังสือธรรมะ ค. หนังสือเลมนี้เปนนวนิยายอิงธรรมะ ง. ฉันไมชอบคนเขียนหนังสือเลมนี้ ********************************************** 29. เฉลิมไปที่ไหนฝนตกที่นั่น เฉลิมไมเคยไปหนองบัวลําภู สรุปอยางไร ก. ฝนไมเคยตกที่หนองบัวลําภู ข. เฉลิมชอบเดินทางหนาฝน ค. แทมมี่ขยันซอมสม่ําเสมอ ง. สรุปแนนอนไมได ********************************************** 30. นักกีฬาที่ดียอมตองขยันซอมสม่ําเสมอ แทมมี่เปนนักกีฬาที่ดี สรุปอยางไร ก. แทมมี่เปนคนมีวินัย ข. แทมมี่ชนะบางแพบาง ค. แทมมี่ขยันซอมสม่ําเสมอ ง. แทมมี่ซอมอยางหนักทุกวัน ********************************************** จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 31 – 34 หลังจากที่รัฐบาลประกาสเปลี่ยนตัวผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจาก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เปน ม.ร.ว. ปรีติยาธร เทวกุล หนังสือพิมพพากันพาดหัวขาววา “ปลดหมอมเตาดันหมอมอุย” 31. ขอความในพาดหัวขาวใชคําผิดอยางไร ก. คําถาม ข. คํากริยา ค. คําวิเศษณ ง. คํานําหนานาม ********************************************** 32. การใชคําในขอ 31 ผิดในลักษณะใด ก. ใชภาษารวบรัด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. ข. ใชภาษาปากแทนภาษาพูด ค. ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน ง. ใชภาษาไมเหมาะสม ********************************************** 33. ลักษณะชัดเจนที่พาดหัวขาวนี้ สื่อตอผูอานคืออะไร ก. ภาพพจน ข. ภาพลักษณ ค. ความรูสึก ง. สาระ ********************************************** 34. การใชภาษาของขอความนี้ตรงกับขอใด ก. มีทั้งภาทางการและกึ่งทางการ ข. เริ่มภาษาเขียนจบดวยภาษาปาก ค. เริ่มจากภาษาปากจบดวยภาษาเขียน ง. ไมมีขอใดถูก ********************************************** 35. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปจจุบันคือฉบับใด ก. 2493 ข. 2525 ค. 2542 ง. 2547 ********************************************** 36. บุคคลระดับใดที่ตองใชราชาศัพทดวย ก. หมอมเจา ข. หมอมหลวง ค. หมอมราชวงศ ง. ถูกทุกขอ ********************************************** 36. คําแสลงเกี่ยวของกับระดับภาษาอยางไร ก. เกิดงาย ข. ตายเร็ว ค. ไมสุภาพ ง. ไมชัดเจน ********************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. 37. การศึกษาหลักเกณฑการใชพจนานุกรมมีประโยชนอยางไร ก. รูระบบ ข. สะกดถูก ค. คนคําไดเร็ว ง. ใชแนวเทียบเปน ********************************************** 38. พจนานุกรมฉบับลาสุดคือฉบับใด ก. มติชน ข. สยามรัฐ ค. เฉลิมพระเกียรติ ง. ราชบัณฑิตฯ ********************************************** จงเลือกคําที่ถูกตองเติมในชองวางขอ 39 - 49 ระยะนี้มีขาวเผยแพรพระราชวงศตางประเทศ ...39..... กับสามัญชนหลาย....40.....เชน มงกฎราช กุมารนอรเวยและเจาชาย...41...อื่นๆอีก...42....ที่เปนคูอภิเษกเหลานั้นลวนเปน.....43.....ของขาราชการชั้น ผูใหญหรือนักธุรกิจผูมีชื่อเสียง พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา.......44.....ปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิตกอนที่จะ......45... .....46.......47.........มหาบัณฑิตในตางประเทศ.....48.....ได.....49....แกสื่อมวลชน 39. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. แตงงาน ข. สมรส ค. ทรงอภิเษกสมรส ง. พระราชพิธีอภิเษกสมรส ********************************************** 40. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. พระองค ข. องค ค. ทาน ง. ราย ********************************************** 41. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. พระองค ข. องค ค. ทาน ง. ราย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. ********************************************** 42. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. มเหสี ข. ชาย ค. กุลสตรี ง. บุตรี ********************************************** 43. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. พระราชธิดา ข. พระธิดา ค. บุตร ง. บุตรี ********************************************** 44. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. ประทาน ข. พระราชทาน ค. รับพระราชทาน ง. ทรงรับพระราชทาน ********************************************** 45. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. เสด็จ ข. เสด็จฯ ค. ทรงพระราชดําเนิน ง. เสด็จพระราชดําเนิน ********************************************** 46. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. ไปศึกษาตอ ข. ทรงไปศึกษาตอ ค. ไปทรงศึกษาตอ ง. ทรงไปทรงศึกษาตอ ********************************************** 47. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. ระดับ ข. คั่น ค. ชั้น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. ง. เรื่อง ********************************************** 48. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. พระองค ข. พระองคทาน ค. องคทาน ง. ทาน ********************************************** 49. ขอใดความในขอใดถูกตอง ก. ทรงสัมภาษณ ข. ประทานสัมภาษณ ค. ทรงประทานสัมภาษณ ง. พระราชทานสัมภาษณ ********************************************** 50. ขอใดไมมีความหมายปฎิเสธ ก. หามิได ข. เปลาฉันไมชอบ ค. ฉันชอบน้ําเปลา ง. ใชวาทุกคนจะรู ********************************************** 51. “สาว” ขอใดเปนคํากริยา ก. ดาราสาว ข. หนุมสาว ค. สาวใดไปเหมือน ง. ใครมือยาวสาวไดสาวไป ********************************************** ขอสอบชุดที่ 1 จํานวน 51 ขอ เปนขอสอบจริงที่เคยออกสนามสอบทองถิ่น กําลังเฉลย หากเฉลยเสร็จจะนํามาลงเพิ่มเติมใหม แนวขอสอบชุดนี้อาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต http://pun2013.bth.cc รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10

×