คำควบกล้ำ

7,195 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำควบกล้ำ

 1. 1. คำำ ควบกลำ้ำ โดยนำงอนงค์น ำฏ ลำลุน ครู คศ.1โรงเรีย นบ้ำ นโป่ง กลำง นำ้ำ ต .วำวี อ .แม่ส รวย จ .เชีย งรำย
 2. 2. ผลกำรเรีย นรู้ท ี่ค ำดหวัง๑. นักเรียนอ่ำน เขียน และใช้คำำ ควบกลำ้ำได้ถูกต้อง ๒. นักเรียนจำำแนกคำำควบกลำ้ำ แท้และควบกลำ้ำ ไม่แท้ได้ถกต้อง ู
 3. 3. คำำควบกลำ้ำ คำำควบกลำ้ำ ตัวกลำ้ำ คือ คือ คำำทีมี ่ พยัญชนะตัวหลังพยัญชนะ ๒ ตัว มี ๓ ตัวได้แก่ รเรียงกัน ประสม ว ล เช่น กรำบสระเดียวกัน และ กลอง ขวำน อ่ำนออกเสียง ควำม คลอง พยัญชนะทัง ๒ ้ ครอบครองตัวพร้อมกันออก
 4. 4. คำำควบกลำ้ำแบ่งเป็น ๒ ชนิด คำำควบกลำ้ำแท้ คำำควบกลำ้ำไม่ คือ คำำที่มี แท้ คือ คำำที่มี พยัญชนะ ๒ ตัว พยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน พยัญชนะ เรียงกันพยัญชนะตัวหน้ำเป็น ก ข ค ตัวหน้ำ เป็น จ ซ ตปผพ ท ศ ส พยัญชนะ พยัญชนะตัวควบ ตัวควบเป็น ร เป็น ร ล ว ผสม ประสมสระเดียวกัน สระเดียวกันเวลำ
 5. 5. มำรู้จักคำำควบกลำ้ำแท้กนนะ ั กร กรอบ พร พริก แพรวพรำวกลโกรธ ผล เผลอ ผลีผลำม กว กลับ กลุ่ม พล พลับพลึง พลำดขว กวำง ตร ตรอก ตรำ กวำด คร ขวนขวำย ปล ปลำย เปลี่ยนคล ขวัญ ปร ปรำบ ประโยชน์ คว ครู ใคร คลัง คลี่คลำย
 6. 6. มำรู้จักคำำควบกลำ้ำไม่แท้กันดี กว่ำ จร จริง ศร เศร้ำ ศรี ทรอำศรม สร ทรำบ ทรำย ซรแทรก สร้ำง เสริม สรง ไซร้
 7. 7. สังเกตการอ่านคำาควบไม่แท้กน ั เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออก เสียงพยัญชนะ ตัวหน้าเท่านั้นไม่ต้องออกเสียง ร จริง อ่านว่า จิง เศร้า อ่านว่า เส้า ไซร้ อ่านว่า ไซ้
 8. 8. คำาควบกลำ้าไม่แท้ที่มี ทร ให้อ่าน ออกเสียงเป็น ซ ทราย อ่านว่า ซาย ทราบ อ่านว่า ซาบ แทรก อ่านว่า แซกแต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกลำ้ากัน จะนับว่าเป็น คำาควบกลำ้าแท้ เช่น นิทรา อ่านว่านิด - ทรา
 9. 9. แบบทดสอบ Timer1. ข้อ ใดเป็น คำา ควบกลำ้า แท้ ก. กว้างขวาง ข. โศกเศร้า ค. แทรก ง. ไซร้
 10. 10. 2. คำำ ว่ำ สระน้ำ้ำ เป็น้ คำำ ควบกล้ำ้ำ ไม่แ ท้ Timer ใช่ ไม่ใช่
 11. 11. เรีย งพยัญ ชน้ะต่อ ไปน้ี้ใ ห้ เป็น้ คำำ ควบกล้ำ้ำ Timer ปท ง ต อ ม ก ด ผ พร ข ค ว ล้ ส
 12. 12. น้ำำ ภำพที่ก ำำ หน้ดให้ ต่อเป็น้ รูป ที่ส มบูร ณ์

×